Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


gab ld. geben
Gabe (e) ajándék | adomány
Gabe (e) tehetség | adottság
Gabel (e) villa
Gabelfrühstück (s) villásreggeli
gebeln felszúr (villára,szarvra)
gebeln s. kettéágazik
Gabriel Gábor
gackeln kotkodácsol
gaffen bámészkodik | bámul
Gage (e) gázsi | fizetés
gähnen ásít
gähnen tátong
Galanteriewaren (Pl.) díszműáruk
Galeere (e) gálya
Galerie (e) folyosó | tornác | oszlopcsarnok
Galerie (e) karzat (színház)
Galerie (e) képtár | galéria
Galgen (r) akasztófa
Galgenfrist (e) rövid haladék
Galgenstreich (r) gaztett
Galle (e) epe
Gallenanfall (r) epegörcs
gallenkrank epebajos
Gallenstein (r) epekő
Gallerte (e) kocsonya | zselé
galoppieren vágtázik | vágtat | galoppol
Galosche (e) sárcipő | kalocsni
galt ld. gelten
Gamasche (e) lábszárvédő | bokavédő
Gang (r) járás | menés | séta
Gang (r) folyamat | lefolyás
Gang (r) forduló | menet (sp)
Gang (r) folyosó
Gang (r) fogás | étel
Gang (r) csavarmenet
Gang (r) telér (bánya)
Gang (r) sebességfokozat (gépkocsi)
gangbar járható
gangbar ismert
gangbar divatos | kelendő
Gängelband (s) póráz
Gans (e) liba | lúd
Gänsenblümchen (s) százszorszép
Gänsebraten (r) libasült
Gänsefüßchen (s) idézőjel
Gänsehaut (e) libabőr
Gänsekeule (e) libacomb
Gänseklein (s) libaaprólék
Gänseleber (e) libamáj
Gänsemarsch (r) libasor
Gänserich (r) gúnár
ganz egész | teljes
ganz egészen
ganz elég | eléggé
ganz csupa
er ist ganz Ohr csupa fül
Ganze (s) az egész
das Ganze geht sie gar nichts an semmi köze az egészhez
Gänze (e) teljesség
Ganzheit (e) vminek a teljes volta | összesség
gänzlich teljes | tökéletes
gänzlich végképp
gar kész
gar megfőtt | porhanyós | megsült | kész
gar nagyon | igen | ugyancsak
gar sőt | még
gar talán
gar macher számos
gar nicht egyáltalán nem
gar nichts semmi
Garage (e) garázs
Garantie (e) garancia
Garantischein (e) garancialevél
jm. den Garaus machen kitekeri a nyakát vkinek
Garbe (e) kéve
Garde (e) testőrség | gárda
Garderobe (e) ruhatár | gardrób
Gardine (e) függöny
gären megerjeszt
gären erjed | forr
gären forrong | nyugtalankodik
gären s. kiforr | megforr
Garküche (e) kifőzde
Garküche (e) lacikonyha
Garleder (s) kikészített bőr
Garn (s) fonal | cérna
Garn (s) háló
ins Garn gehen lépre megy
Garnierung (e) körítés (étel)
Garnitur (e) felszerelés | készlet | garnitúra
eine Garnitur Wäsche egy váltás fehérnemű
garstig csúnya | csúf
garstig undok
Gärteig (r) kelt tészta
Garten (r) kert
Gartenbau (r) kertművelés | kertészet
Gartenlokal (s) kerthelyiség | zöldvendéglő
Gärtner (r) kertész
Gärtnerei (e) kertészkedés | kertészet
Gärtnerkohl (r) kelkáposzta
Gärung (e) erjedés
Gärung (e) forrongás
Gas (s) gáz
Gashahn (r) gázcsap
Gasheizung (e) gázfűtés
Gasherd (r) gáztűzhely
Gaspedal (s) gázpedál
Gasrechaud (s) gázrezsó
Gasse (e) utca
Gassenbube (e) utcagyerek
Gassenhauer (r) sláger
Gast (r) vendég
Gästebett (s) vendégágy | pótágy
Gästezimmer (s) vendégszoba
gastfreundlich vendégszerető
Gastfreundschaft (e) vendégszeretet | vendéglátás
Gastgeber (r) házigazda
Gasthaus (s) vendéglő | vendégfogadó
Gasthaus im Grünen zöldvendéglő
Gasthof (r) vendégfogadó | vendéglő
gastieren vendégszerepel (színház)
gastlich vendégszrető
gastlich lakályos | kedélyes
Gastronomie (e) szakácsművészet | gasztronómia
Gastspiel (s) vendégjáték
Gaststätte (e) vendéglő
Gaststättengewerbe (s) vendéglátóipar
Gastwirt (r) vendéglős | fogadós
Gastwirtschaft (e) vendéglő | fogadó
Gatte (r) férj
Gatter (s) rács
Gatter (s) keretfűrész
Gattin (e) feleség
Gattung (e) fajta
Gattung (e) minőség
Gaukelei (e) bűvészmutatvány | szemfényvesztés | káprázat
Gaukelei (e) alakoskodás
gaukelhaft szemfényvesztő
gaukeln lebeg | libeg
gaukeln bűvészkedik
Gaukler (r) mutatványos | bűvész
Gaul (r) gebe | ló
Gaumen (r) szájpadlás | íny
Gauner (r) csaló | gazember | csirkefogó
gaunerhaft csaló | szélhámos
Gaunersprache (e) tolvajnyelv
Gaze (e) géz
Gbf. (Güterbahnhof) teherpu. (teherpályaudvar) /röv./
geartet természetű | magaviseletű
geb. (geboren) szül. (született) /röv./
geb. (gebunden) kve (kötve) /röv./
Gebäck (s) sütemény
Gebälk (s) gerendázat
gebar ld. gebären
Gebärde (e) mozdulat
Gebärde (e) külső | arckifejezés
gebärden (s.) viselkedik
gebaren mutatkozik vminek/vmilyennek
gebaren tűnik vminek/vmilyennek
gebaren s. viselkedik
gebären szül
Gebärmutter (e) anyaméh
Gebäude (s) épület
Gebein (s) csontváz
Gebeine (Pl.) tetemek | földi maradványok
Gebell (s) ugatás
geben ad | megad | idead | odaad
geben oszt (kártya)
geben van | létezik | akad
geben s. kiadja magát
geben s. viselkedik
geben s. megadja magát
geben s. adódik
geben s. alábbhagy | csökken
das gibt zu denken ez elgondolkodtató
auf etw. viel geben sokra tart vmit
zur Antwort geben válaszol
was gibt's Neues? mi újság?
heute wird es Regen geben ma esni fog
es wird sich schon geben majd csak lesz valahogy | majd kialakul
Gebet (s) ima | imádság
gebeten ld. bitten
gebeugt hajlott | görnyedt
Gebiet (s) terület
gebieten megparancsol | követel
gebieten uralkodik | rendelkezik
hier ist Vorsicht geboten itt óvatosság ajánlatos
über eine laute Stimme gebieten erős hangja van
Gebieter (r) parancsoló | úr
Gebieterin (e) úrnő
gebieterisch parancsoló
gebildet képzett | művelt
Gebirge (s) hegység
gebirgig hegyes | hegyes-völgyes
gebirgig bérces
Gebiß (s) fogazat | műfogsor
Gebiß (s) zabla
geblümt virágos
geboren ld. gebären
geboren született
geborsten ld. bersten
Gebot (s) parancs | parancsolat
Gebot (s) árajánlat
jm. zu Gebote stehen rendelkezésére áll vkinek
Gebr. (Gebrüder) testv. (testvérek) /röv./
Gebrauch (r) használat
Gebrauch (r) szokás | divat
gebrauchen felhasznál | alkalmaz
gebräuchlich szokásos | használatos
Gebrauchsanweisung (e) használati utasítás
gebräunt napbarnított
Gebrechen (s) testi fogyatkozás
gebrechlich gyenge | törékeny
gebrechlich elöregedett | beteges
gebrechlich hiányos | tökéletlen
gebrochen ld. brechen
Gebrüder (Pl.) testvérek | fivérek
Gebrüll (s) ordítás | ordítozás | bőgés
Gebühr (e) illeték
Gebühr (e) járandóság
Gebühr (e) kötelesség
gebühren megillet
gebühren s. illik | illendő
gebührend illő | illendő
gebührend kellő | illőképpen | kellőképpen
gebührenfrei díjmentes | illetékmentes
gebunden ld. binden
gebunden kötve
gebunden sein an etw. vmihez kötött
Gebundenheit (e) kötöttség
Geburt (e) szülés | születés | származás
gebürtig született | születésű
Geburtshelferin (e) szülésznő
Geburtsjahr (s) születési év
Gebortsort (r) születési hely
Geburtsschein (r) születési bizonyítvány
Geburtstag (r) születésnap
Geburtsurkunde (e) születési anyakönyvi kivonat
Gebüsch (s) cserje | bokor | bozót
Gedächtnis (s) emlék | emlékezet | emlékezés
im Gedächtnis behalten emlékezetében tart
Gedanke (r) gondolat | eszme
kein Gedanke! szó sincs róla!
sich über etw. Gedanken machen gondolkodóba esik | elgondolkodik vmin
mach dir keine Gedanken darüber ne törődj vele
gedankenlos meggondolatlan | elhamarkodott
gedankenlos önfeledt
Gedärm (s) belek
Gedeck (s) teríték
gedeihen fejlődik | gyarapszik | tenyészik
gedeihen válik | vezet vmire
es gedeiht dir zur Ehre becsületedre válik
Gedeihen (s) fejlődés | siker
gedeihlich üdvös | hasznos
gedenken +G visszaemlékezik vmire | megemlékezik
gedenken szándékozik
gedenke meiner! emlékezz rám!
dessen nicht zu gedenken, daß ... arról nem is beszélve, hogy ...
Gedenken (s) emlék | emlékezet | emlékezés
Gedicht (s) vers | költemény
gediegen derék | alapos
gediegen megbízható
gediegen szolíd
gedieh ld. gediehen
Gedonner (s) mennydörgés
gedörrt aszalt
Gedränge (s) tolakodás | tolongás | tömeg
Gedränge (s) szorultság
gedrängt szoros | szűk
gedrängt összetömörült
Gedröhn (s) dörgés | robaj
gedroschen ld. dreschen
gedrückt nyomott
gedrüchtes Obst törődött gyümölcs
Gedrücktheit (e) lehangoltság
gedrungen ld. dringen
gedrungen tömzsi | zömök
Geduld (e) türelem
gedulden (s.) türelemmel van | tűrtőzteti magát
geduldig türelmes | béketűrő
gedunsen puffadt
geehrt tisztelt | becsült
geeignet für +A alkalmas vmire
Gefahr (e) veszély | veszedelem
Gefahr laufen veszélynek teszi ki magát
auf die Gefahr hin, daß ... azt kockáztatva. hogy ...
gefährden veszélyeztetett
gefährlich veszedelmes | veszélyes
Gefährte (r) élettárs
gefallen tetszik
sich in etw. gefallen vmiben örömét leli | vmiben tetszeleg
sich etw. gefallen lassen vmibe belenyugszik | vmit elvisel | eltűr
sich etw. gefallen lassen vmit helyesel
das lasse ich mir gefallen! ez igen! | ez már beszéd!
Gefallen (r) szívesség
Gefallen (s) tetszés | kedv
Gefallene (r) elesett (kat)
gefällig szíves | szolgálatkész
gefällig kellemes
Gefälligkeit (e) szívesség
haben Sie die Gefälligkeit szíveskedjék
Gefangene (r) fogoly | rab
gafangengeben (s.) megadja magát
gefangenhalten fogva tart | fogságban tart
Gefangennahme (e) elfogás | elfogatás | foglyulejtés
gefangennehmen foglyul ejt
Gefangenschaft (e) fogság
Gefängnis (s) fogház | börtön
gefärbt festett
Gefaser (s) rostozat | erezet
Gefäß (s) edény
Gefäß (s) véredény | ér
gefaßt nyugodt | megfontolt
gefaßt eltökélt | elszánt
gefaßt sein auf etw. fel van készülve vmire
Gefecht (s) ütközet | csata | harc
gefedert rugós | rugózott
Gefieder (s) tollazat | tollak
Geflecht (s) fonat
geflickt foltozott
Geflimmer (s) villogás | csillogás
geflissentlich szándékos
geflochten fonott
Gefluche (e) szitkozódás | átkozódás
Geflügel (s) szárnyas | baromfi
Geflügelpastele (e) baromfipástétom
geflügeltes Wort szállóige
Gefolge (s) kíséret
Gefolge (s) következmény
Gefolgschaft (e) kíséret
gefräßig falánk
Gefreite (r) őrvezető (kat)
gefrieren megfagy
Gefrierfleisch (s) fagyasztott hús
Gefrierpunkt (r) fagypont
Gefrorene (s) fagylalt
Gefrorne (s) fagylalt
Gefüge (s) szerkezet | felépítés
Gefüge (s) összeillesztés
gefügig alkalmazkodó
gefügig engedelmes
Gefühl (s) érzés | érzet | érzelem | érzék | megérzés
Gefühl (s) tapintás
ich habe das Gefühl, daß ... az az érzésem, | úgy érzem, hogy ...
gefühllos érzéketlen
Gefühlssinn (r) tapintás
gefühlvoll érzelmes | érzékeny
gefüllt töltött
gefunden ld. finden
gefurcht barázdás | ráncos
gefürchtet rettegett
gegangen ld. gehen
gegebenfalls adott esetben
Gegebenheit (e) adottság | helyzet
gegen +A ellen
gegen +A iránt
gegen +A szemben
gegen +A felé | irányában (átv. is)
gegen +A tájt | körül
gegen +A vmihez képest
gegen +A fejében | ellenében
gegen +A mintegy | körülbelül
es ist gegen 8 Uhr nyolc óra körül jár
er ist gerecht gegen mich igazságos velem
gegen Quittung nyugta ellenében
gegen 20 Mann mintegy húsz ember
Gegenbeweis (r) ellenbizonyíték
Gegend (e) vidék | táj
Gegendienst (r) viszontszolgálat
gegeneinander egymás mellett
gegenfalls ellenkező esetben
Gegenmittel (s) ellenszer
Gegensatz (r) ellentét
gegenseitig ellentétes
gegenseitig kölcsönös
Gegenstand (r) tárgy
Gegenstand (r) tantárgy
das Buch hat ... zum Gegenstand a könyv tárgya ...
gegenstandlos tárgytalan
Gegenteil (s) ellentéte vminek
im Gegenteil ellenkezőleg
gegenteilig ellentétes | ellenkező
gegenüber +D átellenben | szemközt | szemben
gegenüber +D ellentétben | szemben
gegenüber szemben
Gegenverkehr (r) ellenforgalom | szembejövő forgalom
Gegenwart (e) jelen | jelenkor
Gegenwart (e) jelenlét
gegenwärtig jelenlegi
gegenwärtig jelenlevő
Gegenwartsstück (s) kortárs darab
Gegenwert (r) ellenérték
gegessen ld. essen
Gegner (r) ellenfél
gegnerisch ellenséges | szembenálló
Gegnerschaft (e) ellenségeskedés
Gegnerschaft (e) ellenfelek
gegolten ld. gelten
gegr. (gegrünget) alap. (alapítva | alapíttatott) /röv./
Gehaben (s) viselkedés | magatartás
gehackt vagdalt
Gehalt (r) tartalom
Gehalt (r)(s) fizetés | járandóság
gehalten tartott
gehalten tartózkodó
gehalten emelkedett | ünnepélyes
gehalten köteles
gehaltleer tartlamatlan | üres
gehaltvoll tartlamas | magvas
Gehänge (s) függöny
Gehänge (s) derékszíj (fegyvernek)
Gehänge (s) fülbevaló
gehässig gyűlölködő
Gehäuse (s) tok | hüvely | szelence
geheftet fűzött
Gehege (s) sövény
Gehege (s) védett terület
geheim titkos
geheimhalten titokban tart
Geheimnis (s) titok
geheimnisvoll titokzatos | rejtélyes
geheimtuerisch titkolózó
Geheiß (s) parancs
gehen megy | elmegy
gehen jár | működik
gehen gyalogol
was geht vor sich? mi történik?
nach Norden gehen észak felé megy
nach Norden gehen északra néz | északra nyílik
es geht nicht nem megy
wie geht es dir? hogy vagy? | hogy megy sorod?
vor sich gehen történik | végbemegy
Geheul (s) üvöltés | üvöltözés | ordítás | ordítozás
Gehilfe (r) segítőtárs | segéd
Gehirn (s) agyvelő
Gehöft (s) tanya | majorság
geholfen ld. helfen
Gehölz (s) erdőcske | bozót
Gehör (s) hallás
Gehör (s) meghallgatás
gehorchen szót fogad | engedelmeskedik
gehören vkié | vki tulajdona | hozzátartozik | odatartozik
wem gehört dieses Buch? kié ez a könyv?
es gehört mir az enyém
das gehört sich nicht ez nem illik
gehörig odatartozó
gehörig kellő | megfelelő
gehörig illő
gehörig alapos
gehörlos süket
Gehörn (s) szarv | agancs
gehorsam engedelmes | szófogadó
Gehorsam (r) engedelmesség | szófogadás
Gehsteig (r) járda
Gehverband (r) járókötés
Gehweg (r) járda
Gehwerk (s) óraszerkezet
Geier (r) keselyű
Geifer (r) tajték | hab
Geifer (r) nyál
geifern tajtékzik
Geige (e) hegedű
geil émelyítő
geil buja
Geisel (r)(e) túsz
Geiß (e) nőstény kecske
Geiß (e) suta (vad)
Geißbock (r) kecskebak
Geißel (e) ostor | korbács
geißeln ostoroz | korbácsol
Geist (r) szellem | lélek
Geist (r) elme | értelem
Geist (r) szellemessség | éleselméjűség
Geist (r) szellem | kísértet
Geist (r) szesz | eszencia
geistesabwesend elgondolkozott | elgondolkodott
geistesabwesend szórakozott
Geisterarbeiter (r) szellemi dolgozó
Geistergegenwart (e) lélekjelenlét
geisteskrank elmebajos | elmebeteg
Geistesruhe (e) lelki nyugalom
geistesschwach gyengeelméjű
geistig szellemi
geistlich egyházi | papi
Geistliche (r) lelkész | pap
Geistlichkeit (e) papság
geistlos szellemtelen
geistreich szellemes | elmés
Geiz (r) fösvénység
Geizhals (r) fösvény | zsugori
geizig fösvény | zsugori | fukar
Geklagte (r) alperes
Geklapper (s) kelepelés | kopogás
geklungen ld. klingen
gekocht főtt
gekränkt sértődött
gekrümmt görbe | görbített
gekünstelt mesterkélt
Gelächter (s) nevetés | kacagás
Gelächter (s) nevetség
Gelände (s) terep
Geländer (s) karfa | korlát
gelang ld. gelingen
gelangen eljut | megérkezik
gelassen higgadt
Gelatine (e) zselatin
geläufig közismert
geläufig közkeletű
geläufig szokásos
geläufig folyékony
geläufig könnyed
in geläufigem Deutsch folyékony németséggel
das ist mir geläufig ebben jártas vagyok
gelaunt kedvű
wie ist er heute gelaunt? milyen kedvében van ma?
gelb sárga
gelblich sárgás
Gelbsucht (e) sárgaság
Geld (s) pénz
nicht bei Gelde sein nincs pénze
Geldbörse (e) pénztárca | erszény
Geldbrief (r) pénzeslevél
Geldgier (e) pénzsóvárság
Geldsendung (e) pénzküldemény
Geldstrafe (e) pénzbüntetés | pénzbírság
Geldwechsel (r) pénzváltás
gelegen ld. liegen
gelegen fekvő
gelegen alkalmas
zu gelegener Zeit alkalmas időben | jókor | idejében
es ist ihm daran gelegen fontos rá nézve | érdeke
Gelegenheit (e) alkalom
Gelegenheit haben zu etw. lehetősége van vmire
bei Gelegenheit alkalomadtán
gelegentlich alkalmi | alkalomadtán
gelegentlich +G alkalmából | kapcsán | kapcsolatban
gelehrig tanulékony
Gelehrsamkeit (e) tanultság | tudás
Gelehrte (r)(e) tudós
Gelehrtheit (e) tanultság | tudás
Geleise (s) ld. Gleis
Geleite (s) kíséret
Geleitwort (s) ajánlás | előszó | utószó
Gelenk (s) ízület
Gelenk (s) csukló (műsz)
gelenkig hajlékony | csuklós
Geleibte (r)(e) szeretett lény
Geleibte (r)(e) szerető | kedves
gelind lágy | enyhe
gelingen sikerül
gellen süvít | visít
gellen cseng
geloben megfogad
Gelöbnis (s) fogadalom
gelt nemde | ugye
gelten felér vmivel | ér | számít vmit
gelten érvényben van | érvényes
alles das gilt nichts mindez nem számít
diese Bemerkung gilt dir ez a megjegyzés neked szól
gelten lassen helybenhagy | elfogad
das lasse ich gelten megengedem
das lasse ich gelten elfogadom
es gilt zu ... arról van szó, hogy ...
es gilt rendben van | áll az alku
nun gilt es das Leben élet-halál kérdése | nem babra megy
geltend érvényes | hatályos
Geltung (e) érvényesség
etw. zur Geltung bringen érvényre juttat vmit
geltungslos érvénytelen
Gelübde (s) fogadalom
gelungen ld. gelingen
gemach lassú | nyugodt
Gemach (s) szoba | helyiség
gemächlich kedélyes | kényelmes | meghitt
gemächlich lassú | nyugodt
Gemahl (r) férj
Gemahlin (e) hitves | feleség
Gemälde (s) festmény
Gemäldegalerie (e) képtár
gemäß˙ +D szerint | -hoz, -hez, -höz képest | értelmében
gemäß˙ megfelelő
gemäßigt mérsékelt
gemein általános
gemein közönséges | aljas
gemein közös
Gemeinde (e) község
Gemeinde (e) egyházközség | hitközösség | gyülekezet
Gemeineigentum (s) köztulajdon | közkincs
gemeingültig közérvényű
Gemeinheit (e) aljasság | közönségesség
gemeinnützig közhasznú
Gemeinplatz (r) közhely
gemeinsam közös | együtt
Gemeinschaft (e) közösség | együttes
Gemeinschaft (e) együttlét
gemeinschaftlich közös
gemeinverständlich közérthető
Gemeinwohl (s) közjó | közérdek
Gemenge (s) keverék | zagyvaság
Gemenge (s) közelharc
gemessen kimért | tartózkodó
Gemetzel (s) mészárlás
Gemisch (s) keverék | elegy
gemischt kevert | vegyes
Gemsbock (r) zergebak
Gemse (e) zerge
Gemurmel (s) moraj | mormogás
Gemüse (s) zöldség
Gemüse (s) főzelék
der Gemüse- und Obstladen zöldség-gyümölcs bolt
Gemüsegarten (r) veteményes kert
Gemüsekohl (r) kelkáposzta
Gemüt (s) kedély | kedv
gemütlich kedélyes | kényelmes | otthonos
gemütlos kedélytelen | rideg
gemütskrank kedélybeteg
gemütsvoll melegszívű | érzőlelkű
gemütvoll melegszívű | érzőlelkű
Gen. (Genosse) elvt. (elvtárs) /röv./
genas ld. genessen
genäschig nyalánk | torkos
genau pontos | szigorú
genau takarékos
genau éppen hogy | éppen csak hogy
die genaue Zeit pontos idő
genau um 4 Uhr pontban négy órakor
mit genauer Not nagy nehezen
genaugenommen szigorúan véve
Genauigkeit (e) pontosság | szigorúság
Genauigkeit (e) takarékosság | szűkmarkúság
genauso ld. geradeso
Gendarmerie (e) csendőrség
Gen.Dir. (Generaldirektor) vig. (vezérigazgató) /röv./
genehm kellemes | tetsző
genehmigen jóváhagy | beleegyezik | engedélyez
Genehmigung (e) beleegyezés | engedély
geneigt lejtős | dőlt
geneigt jóindulatú | kedvező
geneigt hajlandó | készséges | hajlamos
General (r) tábornok
Generaldirektor (r) vezérigazgató
Generalprobe (e) főpróba (színház)
Generalsekretär (r) főtitkár
Generalstab (r) vezérkar
Generalstreik (r) általános sztrájk
Generalüberholung (e) generáljavítás
Generalversammlung (e) közgyűlés
Generalvertretung (e) vezérképviselet
Generation (e) emberöltő | nemzedék | generáció
generell egyetemes | általános
genesen felgyógyul | felépül
Genesung (e) felgyógyulás | felépülés
genial lángeszű | zseniális
Genick (s) nyakszirt | tarkó
Genie (s) lángész | zseni
genieren feszélyez
genieren s. restelkedik
genießbar élvezhető | ehető
genießen élvez | elfogyaszt | megeszik
genießen részesül vmiben
etw. in vollen Zügen genießen nagyon élvez vmit
Genießer (r) élvező | élvhajhász
genommen ld. nehmen
genormt szabványosított
genoß ld. genießen
Genosse (r) bajtárs | pajtás | elvtárs
Genossenschaft (e) szövetkezet | egyesülés | szövetség
genossenschaftlich szövetkezeti
Genossenschaftsbauer (r) termelőszövetkezeti paraszt | tsz-paraszt
Genossin (e) bajtársnő | elvtársnő
genug elég | elégséges | elegendő
Genüge (e) elégségesség | megelégedés
zur Genüge eléggé
genügen elég | elégséges | elegendő
sich an etw. genügen lassen megelégszik vmivel
genügend elég | elégséges | elegendő
genügsam szerény | kisigényű
genugtun eleget tesz vminek
Genugtuung (e) elégtétel
Genuß (r) élvezet
Genuß (r) fogyasztás (étel/ital)
Genußmittel (s) élvezeti cikk | fogyasztási cikk
Geographie (e) földrajz
Geolog (r) geológus
Geomatrie (e) mértan | geometria
Georg György
Georgien Grúzia
Gepäck (s) poggyász | csomag
Gepäckablage (e) csomagtartó
Gepäcksaufbewahrung (e) csomagmegőrző
Gepäckschein (r) poggyászvevévy
Gepäckstück (s) poggyászdarab | csomag
Gepäckträger (r) hordár
Gepäckzuschlag (r) csomagpótdíj
gepfeffert borsos
gepflegt gondozott | ápolt
Gepflogenheit (e) szokás
Geplänkel (s) csetepaté
Geplätscher (s) csobogás | pacskolás | pancsolás
Geplauder (s) csevegés | fecsegés
gepökelt sózott | sós
Gepräge (s) bélyeg
Gepräge (s) jegy
Gepräge (s) veret
Gepräge (s) jelleg
Gepränge (s) dísz
Gepränge (s) fény
Gepränge (s) pompa
gerade egyenes
gerade őszinte | nyílt
gerade páros
gerade merőleges
gerade éppen | pontosan | éppenséggel | annál inkább
geradeaus egyenesen | egyenest
geradeaus becsületesen
geradeaus gehen toronyiránt megy
geradeso éppoly | éppúgy | pontosan így | pontosan úgy
geradesogut éppúgy
geradesoviel ugyanannyi
Geranie (e) muskátli
Gerassel (s) zörgés | csörgés
Gerät (s) szerszám | készülék | eszköz
Gerät (s) sportszer
geraten kerül | jut
geraten esik
geraten sikerül
geraten fejlődik | válik vmivé
geraten üt | hasonlít vkire
geraten tenácsos
auf den Gedanken geraden eszébe jut
außer sich geraden kijön a sodrából
er ist nach dem Vater geraden az apjára ütött | hasonlít
ich halte es für geraden tanácsosnak tartom
aufs Geratewohl vaktában | találomra
Geräteturnen (s) szertorna
geräuchert füstölt
geräumig tágas | kiterjedt
Geräusch (s) zörej | zaj
gerben kicserez
Gerber (r) cserzővarga | tímár
Gerbung (e) kicserzés
gerecht igaz | igazságos | jogos
gerecht megfelelő | alkalmas
den Ansprüchen gerecht werden megfelel az igényeknek
allen Wünschen gerecht werden minden kívánságnak eleget tesz
gerechtfertig igazolt | indokolt
Gerechtigkeit (e) igazság | igazságosság | igazságszolgáltatás | jogosság
Gerede (e) fecsegés | szóbeszéd
gereichen szolgál vmire
Gereizheit (e) ingerültség
gereizt ingerült
gereuen megbán | sajnál
Gericht (s) bíróság
Gericht (s) fogás
Gericht (s) tál
über jn. Gericht halten törvényt ül | bíráskodik vki felett
gerichtlich bírósági
Gerichtshof (r) törvényszék | bíróság
Gerichtskosten (Pl.) perköltségek
Gerichtssaal (r) bírósági tárgyalóterem
Gerichtsverhandlung (e) bírósági tárgyalás
gerieben reszelt | dörzsölt
gerieben minden hájjal megkent
gering csekély | kevés | kicsiny | alacsony | silány
nicht im geringsten legkevésbé sem
geringfügig csekély | jelentéktelen
Geringschätzung (e) lekicsinylés
mit Gerinschätzung félvállról | lenézően
gerinnen megalvad
gerinnen összefut | összemegy
Gerippe (s) csontváz
Gerippe (s) váz (műsz)
Gerippe (s) bordázat (hajó)
Germane (r) germán (ember)
germanisch germán
gern szívesen | örömmel
jm./etw. gern haben vkit/vmit szeret
gern geschehen! szívesen! | szóra sem érdemes!
Geröll (s) görgeteg
geronnen ld. rinnen
geröstet pirított
geröstetes Brot pirítós
gerösteter Kaffee pörkölt kávé
geröstete Kartoffeln sült krumpli
Gerste (e) árpa
Gerte (e) vessző | pálca
Geruch (r) szag | szaglás | szimat
Gerücht (s) hír | híresztelés
Gerüchtemacherei (e) rémhírterjesztés
geruhen kegyeskedik
gerungen ld. ringen
Gerüst (s) állványzat
Gerüst (s) váz
Ges. (Gesellschaft) társ. (társaság) /röv./
Ges. (Gesellschaft) t. | tv. (törvény) /röv./
gesamt összes | össz- | egész
Gesamtfläche (e) összterület
Gesamtausgabe (e) teljes kiadás (könyv)
Gesamtbild (s) összkép
Gesamtheit (e) összesség
Gesandte (r)(e) követ
Gesandtschaft (e) követség | küldöttség
Gesang (r) ének | dal | éneklés
Gesäß (s) far
Geschäft (s) ügy | dolog
Geschäft (s) üzlet | bolt
Geschäft (s) foglalkozás
das Geschäft für Gemüse und Obst zöldség-gyümölcs bolt
geschäftig dolgos | munkás
geschäftlich üzleti
Geschäftsfreund (r) ügyfél
Geschäftshaus (s) üzletház
Geschäftsmann (r) üzletember
Geschäftsreise (e) üzleti út | üzleti utazás
Geschäftsreisende (r) kereskedelmi utazó
Geschäftsträger (r) ügyvivő
geschah ld. geschehen
geschätzt becsült | becses
geschehen megtörténik | megesik
geschehen lassen eltűr vmit | hagy vmit
es war um ihn geschehen vége volt
Geschehnis (s) esemény | eset
gescheit okos | értelmes
Geschenk (s) ajándék
Geschichte (e) história | történet | elbeszélés | mese
Geschichte (e) eset | esemény
Geschichte (e) ügy | dolog
Geschichte (e) történelem
geschichtlich történelmi | történeti
Geschichtsbuch (s) történelemkönyv
Geschick (s) ügyesség
Geschick (s) sors | végzet
Geschichtlichkeit (e) ügyesség | jártasság
geschickt ügyes
geschieden elvált
geschiedenen elvált
Geschirr (s) edény
Geschirr (s) lószerszám
Geschlecht (s) nem
Geschlecht (s) nemzetség | nemzedék
geschlechtlich nemi
geschlechtlich nemzetségi
Geschlechtswort (s) névelő
geschlossen zárt | csukott
geschlungen ld. schlingen
Geschmack (r) íz
Geschmack (r) ízlés
Geschmack (r) ízlelés
geschmacklos íztelen | ízetlen
geschmacklos ízléstelen
geschmackvoll ízléses
geschmeidig simulékony
geschnitzelt faragott
gescholten ld. scheleten
Geschöpf (s) teremtmény | teremtés | szülemény
Geschöpf (s) termék
Geschoß (s) lövedék
Geschoß (s) emelet
Geschrei (s) kiabálás | lárma
Geschütz (s) löveg
Geschütz (s) ágyú
Geschwader (s) egység
Geschwader (s) kötelék
Geschwader (s) hajóraj | repülőezred
Gescgwätz (s) fecsegés | szószátyárkodás
geschweige nemhogy | hát még
geschweige denn annál kevésbé
geschwind gyors | sebes
geschwind hamar | szaporán
Geschwindigkeit (e) gyorsaság | sebesség
Geschwister (Pl.) testvérek | fivérek | nővérek
geschwollen dagadt | felfuvalkodott
geschwommen ld. schwimmen
geschworen ld. schwören
Geschworene (r) esküdt
Geschworne (r) esküdt
Geschwulst (e) daganat
geschwunden ld. schwinden
geschwungen ld. schwingen
Geschwür (s) kelés | fekély
gesegnet áldott
geselch füstölt
Geselle (r) társ | pajtás
Geselle (r) iparoslegény | mesterlegény
gesellen (s.) társul | csatlakozik
gesellen (s.) egyesül
gesellig társas
gesellig barátságos | barátkozó
Gesellschaft (e) társaság
Gesellschaft (e) társadalom
gesellschaftlich társas | társasági
gesellschaftlich társadalmi
Gesellschaftsauto (s) társas autó
Gesellschaftskleid (s) estélyi ruha
Gesellschaftsreise (e) társas utazás
Gesellschaftsspiel (s) társasjáték
Gesellschaftswissenschaft (e) társadalomtudomány
gesessen ld. sitzen
Gesetz (s) törvény | szabály
Gesetzgeber (r) törvényhozó
gesetzlich törvényes
gesetzt nyugodt | higgadt
zur gesetzten Stunde a meghatározott órában
gesetzen den Fall, daß ... feltéve, hogy ...
gesetzwidrig törvényellenes
Gesicht (s) arc | arckifejezés | pofa | kép
Gesicht (s) külső | látszat
Gesicht (s) látás | látóképesség
Gesicht (s) látomás
Gesichtskreis (r) látókör | látóhatár
Gesichtspunkt (r) szempont
Gesims (s) párkány
Gesindel (s) csőcselék
irgewie gesinnt sein vmilyen szellemű | érzelmű | felfogású
Gesinnung (e) érzület | érzés
Gesinnung (e) felfogás
gesittet művelt | csiszolt | kifinomult
gesondert elkülönített
gesonnen ld. sinnen
gesotten főtt
Gespann (s) fogat (ló)
gespannt feszes | feszülő | feszült
ich bin gespannt darauf roppant érdekel | feszülten várom
Gespenst (s) kísértet
gespickt tűzdelt
Gespinst (s) fonat
gesponnen ld. spinnen
Gespött (s) gúny | gúnyolódás | csúfolódás
Gespräch (s) beszélgetés | társalgás
ins Gespräch kommen beszélgetni kezd
gesprächig beszédes
gesprochen ld. sprechen
gesprungen ld. springen
Gestalt (e) alak | forma | termet
gestalten alakít | formál
gestalten s. alakul
Gestaltung (e) alakítás | formálás
Gestaltung (e) alakulás | formálódás
Geständnis (s) vallomás | beismerés
Gestank (r) bűz | büdösség
gestatten megenged | engedélyez
Geste (e) gesztus
gestehen megvall | bevall
Gestein (s) kőzet
Gestell (s) állvány
Gestell (s) alváz
gestern tegnap
gestiefelt csizmás
Gestirn (s) csillagzat
gestirnt csillagos
gestochen ld. stechen
gestohlen ld. stehlen
gestorben ld. sterben
Gesträuch (s) cserjés | bozót
gestreift csíkos | sávos
gestrig tegnapi
Gestrüpp (s) bozót
gestunken ld. stinken
Gestüt (s) ménes
Gesuch (s) kérvény
gesund egészséges
gesund werden meggyógyul
Gesundheit (e) egészség
gesundschreiben kiír egészségesnek
gesungen ld. singen
gesunken ld. sinken
getäfelt faburkolatú | táblás
Getöse (s) robaj | zaj | lárma
Getränk (s) ital
Getränkekarte (e) itallap
Getreide (s) gabona
Getreidebau (r) gabonatermelés
Getreideernte (e) aratás
Getreidefeld (s) gabonaföld
Getreidemähdrescher (r) kombájn
getreu hű | hűséges
getreulich híven | hűen | hűségesen
Getriebe (s) hajtómű (műsz)
Getriebe (s) nyüzsgés | forgatag
getrost bátran | nyugodtan
getrunken ld. trinken
Getümmel (s) tolongás | sokadalom
getupft pettyes
Gevatter (r) koma
Gewächs (s) növény
Gewächs (s) kinövés
gewachsen sein jm. vkivek szemben állja a sarat
er ist der Aufgabe nicht gewachsen a feladat meghaladja erejét
er ist mir gewachsen méltó ellenfelem
Gewächshaus (s) üvegház | melegház
gewagt merész
gewählt választékos
jn./js./etw. gewahr werden észrevesz vkit/vmit
Gewähr (e) biztosíték | kezesség
er leistet Gewähr dafür jótáll érte
gewahren észrevesz | meglát | felismer
gewähren megad | nyújt
gewähren teljesít
gewähren engedélyez
gewähren ráhagy
gewähren rábíz
gewährleisten jótáll | biztosít
gewährleisten nyújt
Gewalt (e) erőszak
Gewalt (e) hatalom | erő
gewalthaberisch erőszakos | zsarnoki
gewaltig hatalmas | erős
gewaltsam erőszakos
Gewalttat (e) erőszakos tett | erőszakos cselekedet
Gewand (s) ruha | köntös
gewandt ügyes | jártas
gewann ld. gewinnen
gewärtigen elvár
Gewässer (s) víz | vizek
Gewebe (s) szövet
Gewebe (s) szövevény
geweckt élénk | eleven
Gewehr (s) lőfegyver | puska
Gewehrkolben (r) puskatus
Gewehrlauf (r) puskacső
Geweih (s) agancs
Gewerbe (s) kézműipar
Gewerbe (s) iparág | mesterség
Gewerbeschein (r) iparigazolvány
Gewerkschaft (e) szakszervezet
gewerkschaftlich szakszervezeti
gewesen ld. sein
Gewicht (s) súly
gewichtig súlyos | nyomós
Gewichtheben (s) súlyemelés
Gewieher (s) nyerítés
gewillt hajlandó
Gewinde (s) virágfüzér
Gewinde (s) gombolyag
Gewinde (s) csavarmenet
Gewinn (r) nyereség | haszon
Gewinn (r) nyeremény
gewinnbringend jövedelmező
gewinnen megnyer | elnyer
gewinnen kitermel
gewinnen gyarapszik | nő
gewiß bizonyos | biztos
Gewissen (s) lelkiismeret
gewissenhaft lelkiismeretes | becsületes
gewissenlos lelkiismeretlen
Gewissenbiß (r) lelkiismeretfurdalás
gewissenmaßen némiképp | úgyszólván | mintegy
Gewißheit (e) bizonyosság
Gewitter (s) zivatar
ich war gewitzig résen voltam
durch etw. gewitzig okulva vmin/vmiből
gewogen jóindulatú
gewöhnen rászoktat | hozzászoktat
gewöhnen s. rászokik | megszokik | hozzászokik
Gewohnheit (e) szokás
gewöhnlich közönséges
gewöhnlich általában
Gewölbe (s) boltív
gewölbt boltíves
gewölbt ívelt | domború
gewölkt felhős
gewonnen ld. gewinnen
geworben ld. werben
geworden ld. werden
geworfen ld. werfen
Gewühl (s) tolongás | nyüzsgés | sokaság
gewunden ld. winden
gewürfelt kockás
Gewürz (s) fűszer
Gewürznelke (e) szegfűszeg
gez. (gezeichnet) s.k. (saját kezűleg) /röv./
es geziemt sich illik
Gezücht (s) tenyészet | fajzat
Gezwitscher (s) csicsergés | csiripelés
gezwungen ld. zwingen
gezwungen kényszerített | kényszeredett | erőltetett
er war gezwungen kénytelen volt
ghaneisch ghanai
Gicht (e) köszvény | csúz
Giebel (r) oromzat
Gier (e) mohóság
gierig mohó
gießen önt | tölt
gießen öntöz | locsol
gießen szakad (eső)
Gießerei (e) öntés
Gießerei (e) öntöde
Gießkanne (e) öntözőkanna | locsolókanna
Gift (s) méreg
giftig mérges | mérgező
gigantisch óriási | gigászi | gigantikus
Gimpel (r) pirók (madár)
Gimpel (r) tökfilkó | balek
ging ld. gehen
Gipfel (r) csúcs | tető
Gipfelleistung (e) csúcsteljesítmény
gipfeln tetőfokra hág
Gipfeltreffen (s) csúcstalálkozó
Gips (r) gipsz
Gipsverband (r) gipszkötés
Giraffe (e) zsiráf
Giro (s) forgatmány | hátirat
girren turbékol
Gischt (r) hab | tajték
Gitter (s) rács | rostély
Gitterwerk (s) rácsozat | rostélyzat
Glanz (r) ragyogás | tündöklés
glänzen fénylik | ragyog | csillog
glänzen kitűnik (átv)
glanzlos fénytelen
Glas (s) üveg | üvegpohárpohár
Glaser (r) üveges
gläsern üvegből való | üveges | üvegszerű
Glashütte (e) üveggyár
glasig üveges
Glaspapier (s) dörzspapír
Glasscheibe (e) táblaüveg | üvegtábla
Glasscherbe (e) üvegcserép | üvegdarab
Glasur (e) máz
glatt sima | akadálytalan | egyszerű
glatt teljesen
glatt nyilván
glatt kereken | tisztán
Glatteis (s) tükörjég | ólmos eső
Glatteis (s) jegesedés
glätten simít | fényesít | csiszol
glattweg magyarán | kereken
er hat eine Glatze kopasz
Glaube (r) hit | vallás | felekezet
Glauben (r) hit | vallás | felekezet
jm. Glauben schenken hisz vkinek
aus gutem Glauben jóhiszeműen
in gutem Glauben jóhiszeműen
glauben elhisz
an etw. glauben hisz vmiben
das will ich glauben! meghiszem azt!
glaubhaft hihető | szavahihető
glaubhaft hiteles
Gläubige (r)(e) hívő
Gläubiger (r) hitelező
glaublich hihető
glaubwürdig szavahihető
gleich egyforma | ugyanolyan | egyenlő | hasonló | azonos
gleich sima | sík | egyenletes
gleich azonnal | rögtön | mindjárt | tüstént
zu gleicher Zeit ugyanakkor
es ist mir ganz gleich nekem teljesen mindegy
zwei mal zwei gleich vier kétszer kettő négy
das muß ja nicht gleich sein ráér | nem sürgős
gleichbedeutend azonos értelmű
gleichberechtig egyenjogú
gleiche ugyanaz
es kommt aufs gleiche hinaus egyremegy
ins gleiche bringen rendbehoz
Gleiche (s) egyenlő | egyforma
ein Gleiches tun hasonlóan cselekszik | jár el
gleichen kiegyenlít
gleichen egyenget | simít
gleichen hasonlít
sie gleichen sich hasonlítanak egymásra
sie gleichen einander hasonlítanak egymásra
gleichfalls is | éppúgy | szintén | hasonlóképpen
gleichförmig egyforma | egyenletes | egyhangú
gleichgesinnt egynézetű | rokonérzelmű
Gleichgewicht (s) egyensúly
gleichgültig közömbös
Gleichheit (e) egyenlőség | azonosság
jm. an etw. gleichkommen felér vkivel vmiben
gleichmachen egyenlővé tesz | kiegyenlít
gleichmäßig egyenletes
gleichmäßig egyöntetű
Gleichmut (r) higgadtság
Gleichmut (r) egykedvűség
gleichmütig higgadt
gleichmütig egykedvű
Gleichnis (s) hasonlat | példabeszéd
gleichnisweise hasonlatként | példaképpen
gleichrangig egyenrangú
gleichsam mintha
gleichseitig egyenlő oldalú
gleichsetzen egyenlővé tesz
Gleichstellung (e) egyenlővé tétel
Gleichstellung (e) szembeállítás | összevetés
Gleichstrom (r) egyenáram
Gleichung (e) egyenlet
gleichviel mindegy
Gleichwelle (e) közös hullámhossz
gleichzeitig egyidejű
gleichzeitig egyúttal | ugyanakkor
Gleis (s) vágány | sín
Gleis (s) kerékvágás
gleißen fénylik | csillog
gleiten siklik | csúszik
gleitend kötetlen
Gleitflug (r) siklórepülés
glich ld. gleichen
Glied (s) testrész | tag | végtag
Glied (s) rend | sor
Glied (s) íz
gliedern tagol
gliedern s. tagolódik
Gliederung (e) tagolódás | tagolás
Gliederung (e) tagozat
Gliederung (e) szerkezet
gliederweise tagonként | ízenként
glimmen izzik | parázslik
Glimmen (r) csillogás | csillámlás
Glimmen (r) csillám
glimpflich kíméletes
glimpflich épen | baj nélkül
glitt ld. gleiten
global globális
Globus (r) földgömb
Glocke (e) harang | csengő
Glöckner (r) harangozó
glomm ld. glimmen
glorreich dicső | dicsőséges
glotzen bámul | bámészkodik
Glück (s) szerencse | boldogság
Glucke (s) kotlóstyúk
glücken sikerül
glücklich szerencsés | boldog | kedvező
glücklicherweise szerencsére
glückselig nagyon boldog
Glücksfall (r) jószerencse | szerencsés véletlen
Glückwunsch (r) jókívánság
Glückwunschtelegramm (s) dísztávirat
Glühbirne (e) izzólámpa | villanykörte
glühen izzik | hevül | lángol
glühen hevít | izzít
Glühwein (r) forralt bor
Glut (e) parázs | tűz
Glut (e) hőség
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) kft /röv./
Gnade (e) kegy | kegyesség | jóindulat | kegyelem
Gnade (e) bocsánat
Gnadengesuch (s) kegyelmi kérvény
gnädig jóakaratú | kegyes | kegyelmes | nagyságos
Gold (s) arany
golden aranyból való | arany-
golden aranyszínű
golden aranyos (átv.)
Goldfisch (r) aranyhal
goldig aranyos | aranyozott
Goldmedaille (e) aranyérem
Godmünze (e) aranyérme | aranypénz
Goldschmied (r) aranyműves
Goldstück (s) aranydarab
Goldstück (s) arany (érme)
Goldwährung (e) aranyvaluta
Godwert (r) aranyérték
Golf (r) tengeröböl
Golf (s) golf (játék)
Golfstrom (r) Golf-áramlás
Gondel (e) gondola
gönnen kíván vkinek vmit
Gönner (r) pártfogó | jóakaró
gor ld. gären
goß ld. gießen
Gosse (e) utcai lefolyó
Gotik (e) gótika
gotisch gótikus
Gott (r) Isten | isten
Gottesdienst (r) istentisztelet
Göttin (e) istennő
göttlich isteni
Götze (r) bálvány
gr. (groß) nagy /röv./
Grab (s) sír
graben ás
graben váj | túr
graben belevés | fúr
graben belemélyeszt
Graben (r) árok
Grabung (e) ásás | ásatás
Grad (r) fokozat | mérték
Grad (r) hőfok
Grad (r) rendfokozat
gradweise fokozatosan
Graf (r) gróf
Gräfin (e) grófnő | grófné
gräflich grófi
gram haragos
Gram (r) búbánat
grämen gyötör | elkeserít
grämen s. bánkódik | búsul
Grammatik (e) nyelvtan
Grammel (e) tepertő
gramvoll bánatos | bús
Gran Esztergom
Granate (e) gránát
Graphit (r) grafit
Gras (s)
grasen legel
grasen kaszál (szénát)
Grasfutter (s) zöldtakarmány
Grashalm (r) fűszál
Grashüpfer (r) szöcske
grasig füves | gyepes
gräßlich borzasztó | iszonyú
Grat (r) szél (vminek a széle) | perem
Grat (r) fok | hegygerinc
grätig szálkás
gratulieren gratulál
grau szürke
grau ősz
grauen szürkül
grauen őszül
grauen borzad | retteg | irtózik
es graut mir/mich vor ihm iszonyodom tőle
Graupe (e) dara
grausam kegyetlen
Grausamkeit (e) kegyetlenség
grausen ld. grauen
grausig hátborzongató | irtózatos
gravieren vés
Gravierung (e) vésés
Gravierung (e) rézmetszet | karc
Graz Grác
grazlös kecses
greifbar megfogható
greifbar kézzelfogható | nyilvánvaló
greifen megragad | megfog | elfog | elkap
greifen nyúl
greifen hat
greifen érint
um sich greifen maga körül tapogatózik
um sich greifen elterjed
zu etw. greifen nyúl vmihez
zu etw. greifen kezd vmibe
die Säge greift gut jól fog a fűrész
das greift an seine Ehre a becsületét érinti | sérti
greiflich megfogható | elérhető
greifzange (e) harapófogó
Greis (r) aggastyán
grell rikoltó | éles
grell kirívó | rikító
Grenzabsperrung (e) határzárlat
Grenze (e) határ
grenzen an +A határos vmivel | érintkezik vmivel
grenzenlos határtalan
Granzpolizist (r) határőr
Grenzstation (e) határállomás
Grenzüberschreitung (e) határátlépés
Greuel (r) irtózás | irtózat | borzalom | szörnyűség
greuelhaft irtóztató | iszonyatos | borzalmas
Greueltat (e) rémtett
greulich irtóztató | iszonyatos
Griebe (e) tepertő
Grieche (r) görög (ember)
Griechenland Görögország
Griechin (e) görög nő
griechisch görög
griesgrämig mogorva
Grieß (r) homok
Grieß (r) kavics
Grieß (r) gríz | búzadara
grießig darás
griff ld. greifen
Griff (r) markolat | fogantyú | nyél
Griff (r) fogás (átv.)
Griff (r) karom
Grille (e) tücsök
Grille (e) hóbort | rigolya | szeszély
Grimasse (e) fintor | grimasz
Grimm (r) harag | düh | méreg
grimmig bősz | dühös
grinsen vigyorog
Grippe (e) influenza | náthaláz
grob durva | goromba
Grobheit (e) durvaság | gorombaság
Groll (r) neheztelés | harag
grollen neheztel | haragszik
grollen mennydörög
mit j. grollen haragszik vkire
mit j. grollen dühös vkire
groß nagy
wie groß? mekkora?
amgrößten ist etw., wenn ... vmi akkor a legnagyobb, ha ...
Eva ist schon groß Éva már nagy | felnőtt
im großen nagyban
im großen und granzen nagyjában
im großen und granzen egészében
groß werden megnő | felnő
umein großes nagyon
umein großes sokkal jobban
da liegt mir nichts groß daran nem nagyon izgat
großartig nagyszerű | pompás
großäugig nagyszemű
Großbetrieb (r) nagyüzem
Großbritannien Nagy-Britannia
Größe (e) nagyság | kiterjedés
Größe (e) magasság | termet
Größe (e) mennyiség | szám | méret
Größe (e) kiválóság | előkelőség (átv.)
großelterlich nagyszülői
Großeltern (Pl.) nagyszülők
Größenwahnsinn (r) nagyzási hóbort
größerenteils nagyobbrészt
großherzig nagylelkű
großjährig nagykorú
großmachen felnagyít | megnagyít
großmachen s. henceg
großmäulig nagyszájú | szájas
Großmut (e) nagylelkűség
großmütig nagylelkű
Großmutter (e) nagyanya | nagymama
Großreinemachen (s) nagytakarítás
Großstadt (e) nagyváros
größtenteils jórészt
größtenteils túlnyomóan
größmöglichst lehető legnagyobb
großtuerisch nagyzoló | hencegő | dicsekvő
Großvater (r) nagyapa | nagypapa
Großwirtschaft (e) nagyüzemi gazdálkodás
Großwirtschaft (e) nagygazdaság
großziehen felnevel
großzügig nagyvonalú | nagyszabású
Grotte (e) barlang | üreg
grub ld. graben
Grube (e) gödör | verem
Grube (e) odú | barlang
Grube (e) bánya
Grübelei (e) töprengés
grübeln tépelődik | töpreng
Grubenbau (r) bányászat | bányaművelet
Gruft (e) sírbolt
grün zöld
grün éretlen
Grund (r) talaj | föld
Grund (r) telek
Grund (r) fenék | alap | vminek a mélye
Grund (r) alapozás
Grund (r) lényeg
Grund (r) ok
auf Grund dessen, daß ... annak alapján, hogy ...
im Grunde genommen alapjában véve
von Grund aus alaposan | teljesen
mit Grund alaposan
mit Grund okkal | joggal
Grundbau (r) alapépítmény
Grundbedingung (e) alapfeltétel
Grundbesitz (r) földbirtok
grundehrlich talpig becsületes
gründen alapít | megalapoz | létesít
gründen s. támaszkodik vmire (átv.)
Gründer (r) alapító
grundfalsch egészen téves
Grundfarbe (e) alapszín
Grundfehler (r) alapvető hiba
Grundidee (e) alapeszme
Grundlage (e) alap (átv.)
grundlegend alapvető
gründlich alapos
grundlos feneketlen
grundlos alaptalan
Grundriß (r) alaprajz | vázlat
Grundsatz (r) alapelv
grundsätzlich elvi | elvileg | elvből
grundschlecht teljesen rossz | nagyon rossz | csapnivaló
Grundschule (e) általános iskola
Grundstellung (e) alapállás | alaphelyzet
Grundstück (s) ingatlan | telek
Grundstufe (e) alapfok
Grundstufenprüfung (e) alapfokú vizsga
Gründung (e) alapítás
Gründung (e) alapzat | fundamentum
grundverschieden alapjában különböző
grundverschieden egészen más
Grundwasser (s) talajvíz
Grundzahl (e) tőszám
Grundzahlwort (s) tőszámnév
grünen zöldül | zöldell
Grünkohl (r) kelkáposzta
grünlich zöldes
Grünspan (r) rézrozsda
grunzen röfög
Grünzeug (s) zöldségféle
Gruppe (e) csoport
Gruppenreise (e) csoportos utazás
gruppieren csoportosít
gruppieren s. csoportosul
Gruß (r) köszönés | köszöntés | üdvözlés | üdvözlet
grüßen köszön | köszönt | üdvözöl
Grütze (e) kása
gucken néz | kukucskál
Gucker (r) látcső
Gulasch (r)(s) gulyás (étel)
die Szegediber Gulaschsuppe szegedi gulyásleves
Gulden (r) forint
gültig érvényes
Gültigkeit (e) érvény | érvényesség
Gummi (r)(s) gumi
Gummi (r) radírgumi
Gummimatraze (e) gumimatrac
Güns Kőszeg
Gunst (e) kegy | kegyesség | jóindulat
Gunst (e) előny
zu meinen Gunsten az én javamra
günstig kedvező | jóindulatú
ein Kredit zu einen günstigen Zinssatz kedvező kamatozású kölcsön
Gurgel (e) gége | torok
gurgeln öblöget
Gurke (e) uborka
Gürtel (r) öv | derékszíj
gürten övez
Guß (r) öntet
Guß (r) öntés
Guß (r) záporeső
Guß (r) cukormáz
Guß (r) öntvény
aus einem Guß egységes | egyöntetű
Gußeisen (s) öntött vas | öntvény
gut
guten Abend! jó estét!
guten Morgen! jó reggelt!
guten Tag! jó napot!
gute Nacht! jó éjt! | jó éjszakát!
guter Dinge sein jókedvű
guter Letzt legutoljára
guter Letzt végül is
gute Reise! jó utat!
ein gutes Stück hibátlan darab
ein gutes Stück jókora darab
nach einer guten Stunde egy jó óra múlva
mir ist nicht gut rosszul vagyok
kurz und gut egyszóval
du hast es gut reden te könnyen beszélsz
jm. gut sein szeret vkit
lassen Sie es gut sein jól van már | hagyja csak
Gut (s) érték | dolog
Gut (s) jószág
Gut (s) földbirtok
Gut (s) vagyon
Gut (s) rakomány
Gutachten (s) szakvélemény
gutarig jóindulatú
gutaussehend jóképű | csinos
Güte (e) jóság | jóindulat
Güte (e) minőség
haben Sie die Güte szíveskedjék
Ware ertster Güte legjobb minőségű áru
ach meine Güte! szent ég!
Güterproduktion (e) árutermelés
Güteverkehr (r) teherforgalom | áruforgalom
Güterwagen (r) teherkocsi | tehergépkocsi
Güterzug (r) tehervonat
gütevoll jóságos
Gütevorschrift (e) minőségi előírás
gutgelaunt jókedvű | vidám
gutgesinnt jóérzésű | jóindulatú
gutgläubig jóhiszemű
Guthaben (s) pénzkövetelés
gutheißen jóváhagy
gutherzig jószívű
gütig jóságos
gütlich barátságos | békés
gutmachen jóvátesz | helyrehoz
gutmütig jólelkű | jóindulatú
Gutsbesitzer (r) földbirtokos
gutschreiben jóváír
Gutsherr (r) földesúr
Gutshof (r) birtok | tanya
gutstehen jótáll | kezeskedik
gutwillig készséges | önkéntes
Gymnasialschüler (r) gimnáziumi tanuló
Gymnasium (s) gimnázium