Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


i. (in | im) -ban, -ben /röv./
i.allg. (im allgemeinen) általában /röv./
ich én
ideal eszményi | ideális
ideal eszmei
Ideal (s) eszménykép | ideál
idealisieren idealizál
idealistisch idealista
Idee (e) eszme | idea
Idee (e) fogalom
Idee (e) ötlet
Ideegehalt (r) eszmei mondanivaló
identifizieren azonosít
identisch azonos
Identität (e) azonosság
Identitätsausweis (r) személyazonossági igazolvány
Ideologie (e) ideológia
Idiom (s) nyelv
Idiot (r) idióta | hülye
Idol (s) bálvány
Idyll (s) idill
Igel (s) sündisznó
ihm neki
ihn őt
ihnen nekik
Ihnen önnek | önöknek
ihr ti
ihr neki
an ihr rajta
in ihr benne
mit ihr vele
von ihr tőle
von ihr az övé
ihr/ihre/ihr az ő vmije | az ő vmijük
ihr/ihre/ihr az övé | a magáé
ihr/ihre/ihr az övék | a maguké
Ihr/Ihre/Ihr az ön vmije | az önök vmije
Ihr/Ihre/Ihr az öné | a magáé
Ihr/Ihre/Ihr az önöké | a maguké
Ihre (s) az övé | a magáé
Ihre (s) az övék | a maguké
Ihre (s) az öné | az önöké
Ihren (Pl.) az övéik
Ihren (Pl.) az önéi | a magáéi
Ihren (Pl.) az önökéi | a magukéi
ich gedenke ihrer gondolok rá | rájuk | megemlékezem róla | róluk
ich vergaß ihrer nicht nem feledkeztem meg róla
ich vergaß ihrer nicht nem feledkeztem meg róluk
ihrer/ihre/ihres az övé
ich gedenke Ihrer gondoltam önre | önökre
ich gedenke Ihrer megemlékeztem önről | önökről
ich vergaß Ihrer nicht nem feledkeztem meg önről | önökről
ihrerseits az ő | a maga részéről
ihrerseits az ő | a maga részükről
ihresgleichen hozzáfogható | hozzájuk fogható | hozzájuk hasonló
ihrethalben érte | miatta
ihrethalben értük | miattuk
i.J. (im Jahre) ... évben /röv./
ill. (illustriert) képes | illusztrált /röv./
illegal illegális
illuminieren kivilágít
Illusion (e) ábránd | illúzió
illusorisch csalóka
Illustration (e) illusztráció
illustriert képes | illusztrált
Iltis (r) görény
Imbißstand (r) falatozó
Imitation (e) utánzás | utánzat
imitieren utánoz
Imker (r) méhész
Imme (e) méh
immens mérhetetlen
Immenstock (r) kaptár
immer mindig | mindenkor | folyton
immer mehr egyre jobban | mindinkább
immer wieder szüntelenül
für immer örökre | mindenkorra
auf immer örökre | mindenkorra
wann immer bármikor | akármikor
was immer bármi
wer immer bárki
wie immer akárhogy
wohin auch immer bárhová
immerfort folyvást
immergrün örökzöld
immerhin mindamellett | mégiscsak
immoralisch erkölcstelen
Imperialismus (r) imperializmus
imperialistisch imperialista
impfen gegen +A beolt vmi ellen
imponieren imponál
Import (r) bevitel | behozatal | import
importieren behoz | importál
improvisieren rögtönöz | improvizál
Impuls (r) impulzus
imstande képes
in +A -ba, -be
in +A -ra, -re
in +D -ban, -ben
in den Wagen einsteigen beszáll a kocsiba
in drei Teile teilen három részre oszt
in einem fort egyfolytában
in dem Hause a házban
im Winter télen
in einem Jahre egy éven belül
in der Nacht éjjel
in kurzem rövidesen
Inangriffnahme (e) munkába vétel | megkezdés
Inanspruchnahme (e) igénybevétel
Inbegriff (r) beleértés
Inbegriff (r) egész
Inbegriff (r) lényeg | foglalat
mit Inbegriff von beleértve | beleszámítva
inbegriffen beleértve
Inbetriebsetzung (e) üzembe helyezés
inbrünstig áhítatos | buzgó
indem mivel | azzal | azáltal, hogy ...
indem míg | mialatt | midőn | eközben | ezalatt | ekkor
Inder (r) hindu (ember)
indesen eközben | ezalatt | miközben
indesen azonban | de | mégis
Indianer (r) indián (ember)
indianisch indián
Indien India
Indier (r) ld. Inder
indirekt közvetett
indisch indiai | hindu
indiskret indiszkrét
individuell egyéni
Individuum (s) egyén | egyed
Indonesien Indonézia
Indonesier (r) indonéziai (ember)
indonesisch indonéz | indonéziai
industrialisieren iparosít
Industrie (e) ipar
Industrieartikel (r) iparcikk
Industriegebiet (s) iparvidék
industriell ipari
ineinander egymásba | egymásban
infam aljas | alávaló
Infanterie (e) gyalogság
Infinitiv (r) főnévi igenév
infizieren megfertőz
infolge +G következtében
infolgedessen ennek következtében
Information (e) tudósítás | tájékoztatás | információ
Informationsbüro (s) információs iroda
informieren értesít | felvilágosít | tájékoztat | informál
sich informieren lassen informálódik | tájékozódik
Ing. (Ingenieur) mérn. (mérnök) /röv./
Ingenieur (r) mérnök
Inhaber (r) birtokos | tulajdonos
Inhalt (r) tartalom
inhaltsreich tartalmas
Initative (e) kezdeményezés
Injektion (e) injekció
inklusive beleértve
inklusive bezáróan
inkognito inkognitóban | rangrejtve
Inkognito (s) inkognitó | rangrejtettség
Inkonsequenz (e) következetlenség
Inkraftsetzung (e) életbeléptetés
Inland (s) belföld
Inländer (r) belföldi (ember)
inländisch belföldi
Inlandsreise (e) belföldi utazás
inmitten +G között | közepette
innehaben bír | birtokol
innehalten megtart
innehalten megáll | szünetet tart
innen belül | benn | bent
Innenhandel (r) belkereskedelem
Innenministerium (s) belügyminisztérium
Innenpolotik (e) belpolitika
Innenstadt (e) belváros
Innenstürmer (r) belső csatár
inner belső
Innere (s) belső rész | a belseje vminek
der Minister des Innern belügyminiszter
innerhalb +G belül
innerlich belső
innerst legbelső
innig belső
innig bensőséges
inoffiziell nem hivatalos
Insasse (r) lakó | lakos
insbesondere különösen
Inschrift (e) felirat
Insekt (s) rovar
Insel (e) sziget
Inserat (s) apróhirdetés
inserieren hirdet
insgeheim titokban | titkon
insgesamt összesen
insofern ha | amennyiben
insofern addig | eddig
insofern annyiban | ennyiben
Inspektion (e) ügyelet | felügyelet
Inspektion (e) szemle | ellenőrzés
Inspektor (r) felügyelő
inspizieren megszemlél
Installateur (r) szerelő
instadn halten karbantart | gondoz
inständig esdeklő
inständig sürgető
Instandsetzung (e) helyreállítás | rendbehozatal
Instinkt (r) ösztön
aus Instinkt ösztönösen | ösztönszerűen
instiktiv ösztönös | ösztönszerű
Institut (s) intézmény | intézet
Instruktion (e) utasítás
instruktiv tanulságos
Instrument (s) műszer | szerszám | eszköz | készülék
Instrument (s) hangszer
inszenieren rendez
Inszenierung (e) rendezés
intakt ép | sértetlen
Integrität (e) sértetlenség
Intellekt (r) értelem
intellektuell értelmi | intellektuális
Intellektuelle (r) értelmiségi
intelligent értelmes | intelligens
Intelligenz (e) értelmiség
Intelligenz (e) értelmesség
Intelligenz (e) intelligencia
Intensität (e) intenzitás
intensiv intenzív
interessant érdekes
interessantweise érdekes módon
Interesse (s) érdek
Interesse (s) érdeklődés
Interesse haben für etw. érdeklődik vmi iránt | érdekli vmi
Interesse haben in etw. érdekelt vmiben
interessieren érdekel
interessieren s. érdeklődik
intern belső | bel-
international nemzetközi | internacionális
Internationale (r)(e) válogatott (sportoló/játékos)
Internationale (e) Internacionálé
internationalisieren nemzetközivé tesz
Internationalismus (r) nemzetköziség | internacionalizmus
Interne (r)(e) bennlakó növendék
internieren internál
Internierte (r)(e) internált (ember)
Internist (r) belgyógyász
interpellieren interpellál
interurban interurbán
Interview (s) interjú
intim meghitt | bizalmas | intim
intolerant türelmetlen
intrigant intrikus
intigieren intrikál
invalid rokkant
Invasion (e) invázió
Inventar (s) leltár
Inventur (e) leltározás
Inventur (e) raktárállomány
investieren beruház
inwärtig belső | benti
inwärts befelé
inwendig belső
inwiefern amennyiben
inzwischen időközben | eközben | ezalatt | azalatt
i.P. (in Pension) ny. | nyug. (nyugalmazott) /röv./
i.R. (im Ruhestand) ny. | nyug. (nyugalmazott) /röv./
Irak (r) Irak
Iraker (r) iraki (ember)
irakisch iraki
Iran (r) Irán
Iraner (r) iráni (ember)
Iranier (r) iráni (ember)
iranisch iranisch
irden agyagból való | cserép-
irdisch földi
Ire (r) ír (ember)
irgend csak
irgend egyáltalán
irgend etwas bármi | akármi | valami
irgend jemand bárki | akárki | valaki
irgend so ein valamilyen | amilyen
irgendein valami | valamilyen | bármilyen
irgendein akármilyen | valamelyik
zu irgender Zeit bármikor
irgendeiner/irgendeine/irgendeines valaki
irgendeiner/irgendeine/irgendeines valamelyik
irgendeiner/irgendeine/irgendeines bármelyik
irgendeiner/irgendeine/irgendeines akármelyik
irgender von beiden valamelyik | egyvalaki a kettő közül
irgendeinmal egyszer valamikor
irgendwann valamikor | bármikor
irgendwann akármikor
irgendwelch valamelyik | bármelyik | akármelyik
irgendwelch valamilyen | bármilyen | akármilyen
irgendwelch valamiféle | bármiféle | akármiféle
irgendwelcher/irgendwelche/irgendwelches valamelyik
irgendwelcher/irgendwelche/irgendwelches bármelyik
irgendwelcher/irgendwelche/irgendwelches akármelyik
irgendwer valaki | bárki | akárki
irgendwie valahogyan | bárhogyan | akárhogyan
irgendwo valahol | bárhol | akárhol
irgendwoher valahonnan | bárhonnan | akárhonnan
irgendwoher bármiképp
irgendwohin valahova | bárhova | akárhova
Irin (e) ír nő
irisch ír
Irland Irország
Ironie (e) irónia
ironisch irónikus
irr téves
irr tévelygő | zavart | zavarodott
irr őrült | tébolyult
irr sein téved
irr werden megzavarodik
im Kopfe irr sein megőrült | meghibbant
irreführen megtéveszt
irregehen eltéved
irreleiten ld. irreführen
irremachen megzavar
irren megtéveszt | téved
irren bolyong | tévelyeg
irren s. hibázik | hibát követ el | téved
Irrenanstalt (e) tébolyda | elmegyógyintézet
irrereden félrebeszél
irrig téves
Irrlicht (s) lidércfény
Irrsinn (r) elmebaj
irrsinnig őrült | elmebajos | esztelen
Irrtum (r) tévedés
im Irrtum sein téved
irrtümlich tévedés
Irrweg (r) tévút
Ischias (e) isiász
isolieren elszigetel | izolál
Israel Izrael
Israeli (r) izraeli (ember)
Israelit (r) izraelita
ißt ld. essen
Ist-Bestand (r) tényleges | valóságos állomány
Italien Olaszország
Italiener (r) olasz (ember)
italienisch olasz
Ivrit (s) újhéber (nyelv)