Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


laben felüdít | felfrissít
laben s. felüdül | felfrissül
labil ingatag | labilis
Labor (s) laboratórium
Lache (e) tócsa
lächeln mosolyog
lachen nevet
lächerlich nevetséges
Lachs (r) lazac
lackieren lakkoz
Lade (e) láda | szekrény
Lade (e) fiók
Ladegewicht (s) raksúly
laden rak | megterhel
laden tölt
laden hív | hívat | idéz
er ist auf mich geladen dühös rám
das hat er mir auf den Hals geladen nyakamba varrta | sózta
jn. zu Tische laden ebédre meghív vkit
Laden (r) bolt
Laden (r) ablaktábla
Laden mit Selbstbediegung önkiszolgáló bolt
Ladenpreis (r) bolti ár
Ladislaus László
Ladung (e) rakomány
Ladung (e) töltés
Ladung (e) idézés
lag ld. legen
Lage (e) fekvés | helyzet | állapot
in der Lage sein zu etw. alkalmas vmire
Lager (s) fekvőhely
Lager (s) tábor
Lager (s) raktár | telep
Lager (s) csapágy
Lagerbier (s) ászoksör
lagerfähig tárolható | raktárképes
Lagerfeuer (s) tábortűz
lagerfrei fekbérmentes
lagern nyugszig | fekszik
lagern raktáron van
lagern tárol
lagern táboroz
lagern helyez
lagern raktároz
lagern pihentet | érlel
lagern s. elhelyezkedik
lagern s. táborozik
Lagerraum (r) raktárhelyiség
Lagerung (e) raktározás
lahm béna | sánta
lähmen megbénít
lahmlegen megbénít
Lähmung (e) megbénítás
Lähmung (e) bénulás
ein Laib Brot egy egész kenyér | cipó
Lai (r) világi
Lai (r) laikus
Laken (r) lepedő
lallen dadog | gagyog
Lamm (s) bárány
Lampe (e) lámpa
Land (s) ország
Land (s) föld | talaj
Land (s) szárazföld
Land (s) vidék | táj
Land (s) falu | vidék
außer Landes gehen külföldre megy | emigrál
außer Landes sein külföldön van
Landbevölkerung (e) falusi lakosság
Landbevölkerung (e) vidéki lakosság
landen partra tesz | partra szállít
landen kiköt | partra száll (hajó)
landen leszáll | landol (rep)
Länderkampf (r) nemzetközi mérkőzés (sp)
Ländername (r) országnév
Länderspiel (s) nemzetközi mérkőzés (sp)
Landesgrenze (e) országhatár
Landesmeister (r) országos bajnok (sp)
Landestracht (e) nemzeti viselet
landesüblich országszerte | szokásos
Landesverrat (r) hazaárulás
Landesverwaltung (e) közigazgatás
landfremd idegen
Landgemeinde (e) község
landgültig országos érvényű
Landhaus (s) vidéki lak | kúria | villa
Landkarte (e) térkép
ländlich falusi | vidéki
Landmann (r) paraszt
Landnahme (e) honfoglalás
Landpartie (e) kirándulás
Landregen (r) országos esőzés
Landschaft (e) táj
Landsitz (r) ld. Landhaus
Landsmann (r) honfitárs | földi
Landsmännin (e) honfitársnő | földi
Landstraße (e) országút
Landstreicher (r) csavargó
Landstreifen (r) földsáv
Landung (e) partraszállás | kikötés (hajó)
Landung (e) landolás | leszállás (rep)
weiche Landung sima leszállás
Landungsplatz (r) kikötőhely | leszállóhely
landwärts a szárazföld felé
Landwirt (r) gazda | gazdálkodó
Landwirtschaft (e) mezőgazdaság
landwirtschaftlich mezőgazdasági
Landwirtschaftsminister (r) földművelésügyi miniszter
lang hosszú
lang -ig | -hosszat
lang át | keresztül
lang hosszában | mentén | mentében
einen Finger lang ujjnyi hosszú
länger machen meghosszabbít
längere Zeit hindurch hosszabb időn át | hosszabb ideig
lange Ohren machen csupa fül
mein Leben lang egész életemben
langbeinig hosszú lábú | nyakigláb
lange sokáig
wie lange? meddig?
nicht lange und er kam nemsokára jött
am längesten legtovább
am längesten legrégebben
lange nicht régóta nem
lange nicht sokáig nem
lange nicht korántsem
Länge (e) hossz | hosszúság | magasság (embernél)
langen utánanyúl
langen elegendő | kitelik | beéri vmivel
Längergrad (r) hosszúsági fok
Langeweile (e) unalom
langfristig hosszú lejáratú
langfristig hosszan tartó
langher régóta
langhin messzire
langjährig sokévi
langlebig hosszú életű
länglich hosszúkás
längs +G/+D hosszában | mentén | mentében
längs hosszában
langsam lassú
Langschläfer (r) álomszuszék | hétalvó
langsichtig messzelátó | távollátó
langsichtig hosszú lejáratú
Langspielplatte (e) mikrobarázdás lemez
langsseits hosszában | oldalt
längst rég | régen
längstens legkésőbb
Langstreckenflugzeug (s) távolsági repülőgép
langweilen untat
langweilen s. unatkozik
langweilig unalmas
Langwelle (e) hosszúhullám
langwierig hosszas | hosszadalmas
Lanze (e) lándzsa
Lappalie (e) semmiség
Lappen (r) rongy
Lärche (e) vörösfenyő
Lärm (r) lárma
lärmen lármázik
Larve (e) álarc | álca
Larve (e) lárva
las ld. lesen
lassen meghagy | otthagy
lassen beenged | kienged
lassen -tat, -tet | -at, -et
lassen enged | hagy | ...-ni enged | ...-ni hagy
nach Hause lassen hazaenged
laß das! hagyd! | ne bántsd!
laß das! ne beszélj róla!
grüßen lassen tiszteltet
das läßt sich denken ez elképzelhető
laßt uns gehen! gyerünk!
etw. läßt viel zu wünschen übrig sok kívánnivalót hagy maga után
lässig hanyag
Last (e) teher
zur Last fallen jm. terhére van vkinek
lasten megterhel
auf jm. lasten ránehezedik vkire | terhel vkit
lastenfrei tehermentes
Laster (r) teherautó
Laster (s) bűn
lästern káromol | gyaláz
lästig terhes
Lastkraftwagen (r) tehergépkocsi | teherautó
Lasttier (s) málhás állat
Lastzug (r) tehervonat
Latein (s) latin (nyelv)
lateinisch latin
Laterne (e) lámpás
Latte (e) léc
Lattenzaum (r) léckerítés
Latz (r) hajtóka | előke
Lätzchen (s) előke
lau langyos | lagymatag
Laub (s) lomb
Laube (e) lugas | tornác
Laubfrosch (r) levelibéka
laubig lombos
Laubwald (r) lomboserdő
Lauch (r)(s) hagyma
lauern leselkedik
Lauf (r) futás | folyás | járás | működés
Lauf (r) pálya | út
Lauf (r) futás | futószám (sp)
Lauf (r) futam (zene)
Lauf (r) fegyvercső
der Lauf des Blutes vérkeringés
der Lauf der Dinge a dolgok alakulása | menete
im Laufe der Jahre az évek folyamán | során | múlásával
Laufbahn (e) pályafutás | futópálya
Laufband (s) futószalag
Laufbursche (r) kifutófiú
laufen fut | szalad | jár | megy | gyalogol
laufen tart | folyik | folytatódik
es läuft wie geschmiert megy, mint a karikacsapás
Schi laufen síel | sízik
Schlittschuh laufen korcsolyázik
leer laufen üresen jár | fut (műsz)
er läuft Gefahr ... az a veszély fenyegeti, hogy ...
laufend futó | folyó
das laufende Jahr folyó év
auf dem laufenden sein jólértesült
Läufer (r) futó | futár
Läufer (r) futószőnyeg
Lauferei (e) futkosás | utánajárás
jm. den Laufpaß geben kiadja az útját vkinek
Laufschritt (r) futólépés
Laufzeit (e) futamidő
Lauge (e) lúg
laugig lúgos
Lauheit (e) langyosság | lagymatagság
Laune (e) kedv | kedélyállapot | hangulat
Laune (e) szeszély
launenhaft szeszélyes
launig ötletes | tréfás
launisch szeszélyes | bogaras
Laus (e) tetű
Lausbub (r) csirkefogó
lauschen figyel | hallgat
lauschen hallgatózik | fülel
lausig tetves
laut hangos
laut ismert | tudott
laut +G/+D szerint | értelmében
Laut (r) hang
Laute (e) lant
lauten hangzik | szól | cseng
läuten harangoz | csenget
lauter tiszta | valódi
lauter csupa | merő
lauteres Gold színarany
das sind lauter Lügen ez csupa hazugság
lautlos hangtalan
Lautsprecher (r) hangszóró
lauwarm langyos
Lavendel (r) levendula
Lawine (e) lavina
Lazarett (s) katonai kórház
leben él
in den Tag leben egyik napról a másikra él
Leben (s) élet
das Leben und Treiben auf der Straße az utca forgataga
ums Leben kommen életét veszti
lebendig élő | eleven | élénk
Lebensalter (s) életkor
Lebensart (e) életmód
Lebensart (e) jómodor
Lebensbahn (e) életpálya | pályafutás
Lebensbeschreibung (e) életrajz
lebensfähig életképes
lebensfroh életvidám
Lebensgefahr (e) életveszély
Lebensgefährte (r) életveszély
Lebensgenosse (r) élettárs
lebensgroß életnagyságú
Lebenshaltungskosten (Pl.) megélhetési költségek
lebenslänglich életfogytiglan
Lebenslauf (r) önéletrajz
Lebenslauf (r) ld. Lebensbahn
lebenslustig életvidám
Lebensmittel (s) élelmiszer
Lebensmittelgeschäft (s) élelmiszerbolt
Lebensniveau (s) életszínvonal
lebensüberdrüssig életunt
Lebensunterhalt (r) létfenntartás | szükséglet | megélhetés
Lebensverhältnisse (Pl.) életkörülmények
lebenswichtig életfontosságú | életbevóan fontos | létfontosságú
Lebenszeichen (s) életjel
Leber (e) máj
Gebackene Leber rántott máj
Leberknödelsuppe (e) májgombócleves
Leberwurst (e) májashurka
Lebewesen (s) élőlény
Lebewohl (s) búcsú
lebhaft élénk
Lebkuchen (r) mézeskalács
leblos élettelen
mein Lebtag életemben
lechzen eped | sóvárog
leck lyukas
Leck (s) lék
lecken kinyal | lenyal | megnyal
lecker ízletes
lecker finnyás
Leckerbissen (r) nyalánkság | ínyencfalat
Leder (s) bőr
ledern bőrből való | bőr-
ledern rágós
ledern érzéketlen
ledig mentes | szabad
ledig nőtlen | hajadon
lediglich csupán
leer üres | szabad
Leere (e) üresség | űr
leeren ürít
leeren s. ürül
Leerlauf (r) üresjárat
leerlaufen kifolyik
leerlaufen kiürül
legal törvényes | legális
legalisieren törvényesít | legalizál
legen lefektet | lerak | letesz | elhelyez
legen kirak | felrak | berak | kitesz | feltesz | betesz
legen becsavar | berak (hajat)
legen s. elfekszik | lefekszik
Eier legen tojik
Eier legen petét rak | petézik
der Wind legt sich eláll a szél
sein Zorn legt sich lecsillapodott
legendär legendás
legieren ötvöz
Legitimation (e) igazolás | igazolvány
Lehm (r) agyag
lehmig agyagos
Lehne (e) támla
lehnen támaszt | hajt
lehnen s. támaszkodik
Lehnstuhl (r) támlás szék
Lehranstalt (e) tanintézet
Lehrbuch (s) tankönyv
Lehre (e) tan | tanítás
Lehre (e) tanulás | inaskodás
Lehre (e) tanulság
Lehre (e) mérce
lehren tanít
Lehrer (r) tanító | tanár
Lehrerin (e) tanítónő | tanárnő
Lehrfilm (r) oktatófilm
Lehrgang (r) tanfolyam
Lehrgeld (s) tandíj
lehrhaft tanulságos
Lehrling (r) tanonc
Lehrmädchen (s) tanuló lány
Lehrplan (r) tanterv
lehrsam tanulékony
Lehrstuhl (r) tanszék
Lehrstuhlleiter (r) tanszékvezető
lehrreich tanulságos
lehrreich épületes
Leib (r) test (emberi)
Leib (r) has | gyomor
Leib (r) altest
Leibarzt (r) háziorvos
Leibchen (s) mellényke
Leibeigene (r) jobbágy
Leibesfrucht (e) magzat
Leibesvisitation (e) motozás
Leibgericht (s) kedvenc étel
leibhaftig megtestesült
leiblich testi | vér szerinti
Leibwäsche (e) fehérnemű
Leiche (e) hottest | hulla
leichenblaß halálsápadt
leicht könnyű | csekény
leicht könnyelmű
leicht könnyen | egykönnyen | könnyedén
leicht erkältet kissé meghűlt
leichtfertig könnyelmű | meggondolatlan
leichtglaäubig hiszékeny
leichtin könnyen | könnyedén | odavetve
Leichtigkeit (e) könnyedség
mit Leichtigkeit könnyűszerrel | könnyedén
Leichtindustrie (e) könnyűipar
Leichtsinn (r) könnyelműség
leichtsinnig könnyelmű
jd./etw. tut jm. leid vki sajnál vkit/vmit
jm. etw. leid machen elveszi a kedvét vkinek vmitől
Leid (s) bánat | sértés | bántás
leiden an +D szenved vmiben
leiden elszenved | tűr | bír | elvisel
an etw. leiden szenved vmiben
Leiden (s) szenvedés | bánat | baj
Leiden (s) betegség
Leidenschaft (e) szenvedély
leidenschaftlich szenvedélyes
leidenschaftlos szenvtelen
leider sajnos
leidig kínos | rossz | gyatra
leidlich tűrhető
leidlos fájdalmatlan
zu meinen größten Leidwesen legnagyobb bánatomra | sajnálatomra
Leier (e) lant | líra
Leier (e) kintorna | verkli
immer die alte Leier mindig a régi nóta
Leihbibliothek (e) kölcsönkönyvtár
leihen kölcsönöz | kölcsönvesz
Leihgebühr (e) kölcsönzési díj
Leim (r) enyv
auf den Leim gehen lépre megy
leimig enyves
Lein (r) len
Leine (e) kötél
Leine (e) póráz
die Wäsche auf die Leine hängen a szárítókötélre teregti a ruhákat
leinen vászonból való | vászon-
leinen lenből való | len-
Leinen (s) vászon
Leinen (s) fehérnemű
Leintuch (s) lepedő (Ausztria)
Leintuch (s) vászon
Leinwand (e) lenvászon
Leipzig Lipcse
leise halk | csendes
Leiste (e) léc
Leiste (e) szegély
Leiste (e) lágyék
leisten teljesít | nyújt | tesz
leisten s. megenged magának
Leisten (r) kaptafa
Leistung (e) teljesítmény | teljesítés
Leistung (e) szolgáltatás
Leistungsfähigkeit (e) teljesítőképesség
Leistungskontrolle (e) teljesítmény ellenőrzése
Leistungssport (r) versenysport
Leistungssportler (r) versenysportoló
leistungsstark nagy teljesítőképességű | nagy teljesítményű
Leitartikel (r) vezércikk
leiten vezet | igazgat | irányít
Leiter (r) vezető
Leiter (e) létra
Leitersprosse (e) létrafok
Leitfaden (r) vezérfonal
Leitlinie (e) felezővonal
Leitung (e) vezetés | vezetőség
Leitung (e) vezeték
Lektion (e) lecke | megleckéztetés
Lektüre (e) olvasmány
Lende (e) ágyék
Lendenbraten (r) vesepecsenye
Lendenbraten (r) bélszín
lenken irányít | kormányoz
lenken hajt | vezet
Lenkrad (s) kormánykerék
Lenkstange (e) kerékpárkormány
Lenz (r) kikelet | tavasz
Leopold Lipót
Lerche (e) pacsirta
lernbar megtanulható
Lerndurchschnitt (r) tanulmányi átlag
lernen tanul
lernsam tanulékony
Lese (e) szüret
Lese (e) válogatás
Lesebuch (s) olvasókönyv
lesen elolvas
lesen előad (egyetemen)
lesen szed | szüretel
Leser (r) olvasó
Lesezeichen (s) könyvjelző
Lette (r) lett (ember)
lettisch lett
letzt utolsó | végső
letzt legutolsó (átv.) | legsilányabb
letzt múlt | elmúlt
letzt utolsó | legújabb
letztes Endes végül is
bis zum letzten végsőkig
fürs letzte végül | utolsónak
zu guter Letzt végül is
letzte (r)(e)(s) utolsó (sorrendben)
Letzte (r) utolsó (férfi)
Letzte (r) a hónap utolsó napja
Letzte (s) utolsó (dolog)
Letzte (s) legvégső (dolog)
das letztemal utoljára
letzterer/letztere/letzteres utóbbi
letzterwähnt utóbb említett
letztjährig múlt évi
letztwillig végrendeleti
Leuchte (e) lámpa
Leuchte (e) kiválóság
leuchten világít | fénylik
Leuchter (r) gyertyatartó
Leuchtturm (r) világítótorony
leugnen letagad
Leumund (r) hírnév
Leumundzeugnis (s) erkölcsi bizonyítvány
Leute (Pl.) emberek
Leutnant (r) hadnagy
leutselig nyájas
Levkoje (e) viola
Lexikon (s) lexikon | szótár
lfd. (laufend) f. (folyó) /röv./
libanenisch libanoni
Libanon (r) Libanon
Libelle (e) szitakötő
Libretto (s) szövegkönyv
licht világos
licht gyér
licht belső
lichte Weite belvilág
Licht (s) fény | világosság
Licht (s) gyertya
das Licht brennt ég a villany | ég a lámpa
es wird Licht világosodik
jetzt geht mir ein Licht auf most már dereng | rémlik valami
da geht mir ein Licht auf most már dereng | rémlik valami
hinters Licht führen becsap | félrevezet
Lichtausfall (r) áramszünet | áramkimaradás
Lichtbild (s) fénykép
lichtblond világosszőke
lichten ritkít
den Anker lichten felszedi a horgonyt
Lichtspielhaus (s) mozgóképszínház
Lichtstärke (e) fényerősség
Lichtung (e) ritkítás
Lichtung (e) tisztás
Lid (s) szemhéj
lieb kedves | szeretett
lieb kellemes | illedelmes | szíves | bájos
ich habe ihn am liebsten őt szeretem a legjobban
es war mir lieb, daß ... örültem, hogy ...
lieb sein, Kinder! jók legyetek, gyerekek!
liebäugeln kacsingat
Liebe (e) szeretet | szerelem
Liebe auf den ersten Blick szerelem első látásra
lieben szeret
liebenswürdig szeretre méltó
lieber inkább | jobban
Liebesbrief (r) szerelmeslevél
Liebesdienst (r) szívesség
liebevoll szeretetteljes
liebhaben szeret
Liebhaber (r) szerető | udvarló
Liebhaber (r) műértő | műgyűjtő
Liebhaberei (e) kedvtelés
liebkosen becézget
lieblich bájos
Liebling (r) kedvenc
Lieblingsbeschäftigung (e) kedvenc foglalatosság
Lieblingsfach (s) kedvenc tantárgy
lieblos rideg
liebst ld. lieb
Lied (s) dal | ének
liederlich léha | ledér
lief ld. laufen
Lieferant (r) szállító
liefern szállít
liefern szolgáltat | ad | nyújt
ins Haus liefern házhoz szállít
Lieferschein (r) szállítólevél
Lieferung (e) szállítás | szállítmány
liegen fekszik | hever
liegen elterül | elfekszik
liegen van | áll
im Sterben liegen halálán van
wie die Dinge liegen ahogy a dolgok állnak | a dolgok állása szerint
jm. im Wege liegen útjában áll vkinek
ihm liegt viel daran érdeke | fontosnak tartja
das liegt mir ez nekem való
die Preise liegen hoch az árak magasak
die Preise liegen niedrig az árak alacsonyak
es liegt auf der Hand kézenfekvő | nyilvánvaló
liegenlassen elhagy | hátrahagy
Liegestuhl (r) nyugágy
Liegestütze (e) fekvőtámasz
lieh ld. leihen
ließ ld. lassen
Likör (r) likőr
Lilie (e) liliom
Limonade (e) limonádé
Linde (e) hársfa
Debröer Lindenblätter debrői hárslevelű (bor)
lindern enyhít | csillapít
lindern s. enyhül | csillapul
Lineal (s) vonalzó
Linie (e) vonal
Linienrichter (r) partjelző (sp)
link bal
link gyanús
mit dem linken Bein aufstehen bal lábbal kelt fel
Linke (e) bal kéz
Linke (e) baloldal
linkerseits bal felől
linkisch félszeg | ügyetlen
links balra
links balról | bal felől
linkshändig balkezes
linksherum balra
linksum balra
Linoleumbelag (r) linóleumpadló
Linse (e) lencse
Lippe (e) ajak
Lippenstift (r) ajakrúzs
liquidieren felszámol | likvidál
List (e) csel
Liste (e) jegyzék | lista
listig cseles | ravasz | alattomos
Litauer (r) litván (ember)
litauisch litván
Liter (r)(s) liter
literarisch irodalmi
Literatur (e) irodalom
Litfaßsäule (e) hirdetőoszlop
litt ld. leiden
Lizenz (e) engedély
lizitieren ráígér | licitál
l.J. (laufenden Jahres) f.é. (folyó év) /röv./
Lkw (Lastkraftwagen) tgk. (tehergépkocsi) /röv./
LKW (Lastkraftwagen) tgk. (tehergépkocsi) /röv./
Lob (s) dicséret
loben dicsér
lobenswert dicséretes | dicséretre méltó
löblich dicséretes
Loch (s) lyuk
lochen lyukaszt
löcherig lyukas
Locke (e) hajfürt | tincs
locken csalogat
locken göndörít
locker laza
lockerlassen kienged
lockern meglazít
lockern s. meglazul
lockig fürtös | göndör | hullámos
lodern lángol | lobog
Löffel (r) kanál
löffeln kanalaz
löffelweise kanalanként
log ld. lügen
Loge (e) páholy
Logik (e) logika
logisch logikai | logikus
Lohn (r) bér | díj | fizetés
Lohnabrechnung (e) bérelszámolás
Lohnarbeit (e) bérmunka
lohnen díjaz | megfizet | megjutalmaz
lohnen jövedelmez
lohnen megér vmit
lohnen s. kifizetődik
Lok (e) mozdony
lokal helyi | helybeli
Lokal (s) helyiség
Lokalbahn (e) helyi vasút
Lokalverkehr (r) helyi forgalom
Lokomotive (e) mozdony
Lorbeer (r) babér
Lorbeerblatt (s) babérlevél
Lore (e) csille
Lorenz Lőrinc
los szabad | mentes vmitől
los elszabadult | megszabadult
der Knopf ist los leszakadt a gomb
den bin ich los megszabadultam ettől
los! rajta!
was ist los? mi történt? | mi van? | mi a baj?
es ist nichts damit los nem valami különös | nem túl különös
Los (s) végzet | sors
Los (s) sorsjegy
lösbar megoldható | feloldható
losbinden elold
losbrechen letör | kitör
löschbar oltható
löschen olt | elolt
löschen olt | enyhít
löschen felitat (papír)
löschen kitöröl | kihúz
die ladung löschen kirakodik (hajó)
Löschgeld (s) rakbér | rakodódíj
Löschpapier (s) itatópapír | itatóspapír
losdrücken elsüt (fegyvert)
lose laza | pajkos | könnyelmű
ein loses Maul haben szabadszájú
eine lose Zunge haben szabadszájú
losen sorsol
lösen megfejt | megold
lösen kiold | elold | meglazít
lösen felold
lösen kivált | megvált
lösen s. megoldódik
lösen s. feloldódik
lösen s. feloszlik
losfahren megindul | elindul (jármű)
losfahren nekimegy vkinek | rátámad vkire
losgehen megindul
losgehen elsül (fegyver)
losgehen elkezdődik
losgehen nekimegy vkinek | rátámad vkire
loskaufen kivált
loskommen +von +D elszabadul | megszabadul vmitől
loslassen elereszt | elenged
lossagen (s.) szakít vkivel/vmivel | megtagad vkit
lossprechen felment
losstürzen auf +A ráront vkire
lostrennen elválaszt
lostrennen lefejt
Losung (e) jelszó
Lösung (e) megoldás
Lösung (e) oldat
loswerden +A megszabadul vmitől
losziehen nekiindul
Lot (s) mérőón
Lot (s) mélységmérő (hajó)
Lot (s) merőleges
Lot (s) forrasz (műsz)
löten forraszt
lotrecht függőleges
lotrecht merőleges
Lotse (r) révkalauz
Lotterie (e) sorsjáték
Löwe (r) oroszlán
Löwin (e) nőstény oroszlán
Luchs (r) hiúz
Lücke (e) rés | hézag
lückenhaft hézagos
lückenlos hézagtalan | teljes
lud ld. laden
Ludwig Lajos
Luft (e) levegő
Lüftchen (s) szellő
luftdicht légmentes
Luftdruck (r) légnyomás
lüften kiszellőztet
lüften megemel
lüften felfed
Lusthauch (r) fuvallat
luftig levegős | könnyű
Luftmatraze (e) felfújható gumimatrac
Luftpost (e) légiposta
Luströhre (e) légcső
Luftschloß (s) légvár
Lüftung (e) szellőztetés
Luftverkehr (r) légi forgalom
Luftwaffe (e) légierő
Luftweg (r) légi út
Luftzug (r) huzat
Lug und Trug csalás és ámítás
Lüge (e) hazugság
eine Lüge vorbringen hazudik
jn. Lügen strafen meghazudtol vkit
lugen kémlel | kandikál
lügen hazudik | hazudozik
Lügner (r) hazug
Lümmel (r) fajankó
Lümmel (r) kamasz
Lump (r) korhely
lumpen mulat
Lumpen (r) rongy
lumpig hitvány | rongyos
Lunge (e) tüdő
Lungenentzündung (e) tüdőgyulladás
Lunte (e) kanóc
Lunte riechen gyanút fog
Lupe (e) nagyító
Lust (e) kedv | élvezet | öröm
Luster (r) csillár
Lüster (r) csillár
Lüster (r) luszterszövet
lustig víg | vidám | jókedvű
lustig mulatságos
sich lustig machen über jn. mulat vkin | kinevet vkit
lustlos kedvetlen
Lustreise (e) kéjutazás
Lustreisen machen kedvére utazgat
Lustspiel (s) vígjáték
Lustverderber (r) ünneprontó
lustwandeln andalog
luxuriös fényűző
Luxus (r) luxus
Luzerne (e) lucerna
Lymphdrüse (e) nyirokmirigy
Lyrik (e) líra
Lyrik (e) lírai költészet
Lyriker (r) lírikus
lyrisch lírai
l.Z. (laufende Zeit) folyó szám /röv./