Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


Mache (e) tettetés | ámítás
Mache (e) elkészítés | készítésmód
machen megcsinál | megtesz | elvégez | elkészít
was ist da zu machen? mit lehet itt tenni?
was ist da zu machen? mit kell itt tenni?
was macht der Kopf? hogy van a fejed?
machen lassen csináltat | elkészíttet
machen lassen megrendeltet
machen lassen megjavíttat
den Anfang machen elkezd | megkezd vmit
jm. Angst machen megijeszt vkit
Ende machen véget vet | befejez
Holz machen fát vág | aprít
Kaffee machen kávét főz
Überstunden machen túlórázik
zur Aufgabe machen feladatul kitűz
möglich machen lehetővé tesz
das macht nichts nem baj
mach, daß das aufhört tégy róla | intézd el, hogy ez megszűnjön
mach, daß du fortkommst! ajánlom, tűnj el!
mach dir nichts daraus ne fájjon emiatt a fejed
er machte mich glauben elhitette velem
er macht von sich reden szóbeszéd tárgya
sich an die Arbeit machen munkához lát
es macht sich megjárja
Macht (e) hatalom
Machthaber (r) hatalmon lévő
mächtig hatalmas
mächtig nagyon | erősen | roppant
mächtig +G ural vkit/vmit
einen mächtigen Durst haben irtó szomjas
seiner selbst nicht mächtig sein nem bír magával
der deutschen Sprache mächtig sein tud németül
machtlos erőtlen | tehetetlen
machtvoll hatalmas
Machwerk (s) tákolmány
Mädchen (s) leány | lány
Mädchen für alles mindenes
Mädchenname (r) leánynév | lánynév
Mädchenname (r) leánykori név | lánykori név
Made (e) nyű | kukac
Madjare (r) magyar (ember)
Magazin (s) raktár
Magazin (s) képes folyóirat | magazin
Magazin (s) tár (kat)
Magd (e) szolgálólány
Magen (r) gyomor
Magenbitter (r) gyomorkeserű
Magengeschwür (s) gyomorfekély
magenleidend gyomorbajos
Magensäure (e) gyomorsav
Magenverderben (s) gyomorrontás
Magenwurst (e) disznósajt
mager sovány | silány | szűkös
Magere (s) a hús soványa
magisch bűvös | mágikus
Magistrat (r) városi tanács
magnetisch mágneses
Mähdrescher (r) arató-cséplő gép | kombájn
mähen kaszál
Mahl (s) étkezés | ebéd
mahlen őröl | darál
Mahlzeit (e) étkezés | étkezési idő
Mahlzeit! kedves egészségére!
Mähne (e) sörény
mahnen int
mahnen buzdít
mahnen emlékeztet
Mahnung (e) intés | intő
Mähren Morvaország
Mai (r) május
Maibaum (r) májusfa
Maienbaum (r) májusfa
Maiglöckchen (s) gyöngyvirág
Maikäfer (r) cserebogár
Mailand Milánó
Main (r) Majna
Mais (r) kukorica | tengeri
Maiskolben (r) kukoricacső
majestätisch fejedelmi
Major (r) őrnagy
Majoran (r) majoranna
Majorität (e) többség (szavazásnál)
Makel (r) szeplő | szégyenfolt
makellos makulátlan
mäkeln gáncsoskodik | kicsinyeskedik | akadékoskodik
mal -szor, -szer, -ször
mal egyszer | csak
Mal (s) folt | jegy
Mal (s) emlékmű
alle Male minden alkalommal | mindig
dieses Mal ezúttal
das eine Mal ez egyszer (most)
jedes Mal minden egyes esetben | mindig
manches Mal némelykor | néha | olykor
das nächste Mal legközelebb
ein nächstes Mal legközelebb
beim ersten Male az első alkalommal
zum ersten Male az első alkalommal
mit einem Male egyszeriben
zum wievielten Male? hányadszor?
malen lefest | megfest
malen s. festi magát
malen s. tükröződik (átv.)
Maler (r) festő | szobafestő
Malerei (e) festészet
Malerei (e) festmény
malerisch festői
malnehmen megszoroz
Malve (e) mályva
Malz (s) maláta
man [általános alany]
man klopft kopognak
man sagt azt mondják
man sieht az ember láthatja
man wende sich an die Direktion forduljon az igazgatósághoz
man kann nie wissen soha nem lehet tudni | soha nem tudhatja az ember
manch némelyik | nem egy | több
mancher/manche/manches némelyik ember | nem egy valaki/valami | mindenféle
ich habe so manches gehört mindenfélét hallottam
in manchem hast du recht némely dologban igazad van
mancherlei többféle
manchmal olykor
Mandarine (e) mandarin
Mandat (s) mandátum | megbízás
Mandat (s) büntetőparancs
Mandel (e) mandula
Mandelentzündung (e) mandulagyulladás
Mangel (r) hiány | hiányosság
Mangelartikel (r) hiánycikk
Mangelberuf (r) hiányszakma
mangelhaft hiányos
mangeln hiányt szenved | szűkölködik
mangeln mángorol
es mangelt jm. an etw. hiányzik vkinek vmije
an mir soll es nicht mangeln rajtam ne múljon
mangels +G hiányában
Mangelware (e) hiánycikk
Manie (e) mánia
Manier (e) mód
Manier (e) modor | stílus | viselkedés
manieriert modoros
manierlich illedelmes
Manifest (s) kiáltvány
manifestieren kinyilvánít
manifestieren tüntet
manifestieren s. megnyilvánul
maniküren manikűröz
Mann (r) férfi | ember
Mann (r) férj
Mann (r)
auf den Mann fejenként
Mann bei Mann egymás mellett
Mann an Mann egymás mellett
Mann für Mann mind egy szálig
Mann für Mann egymás után
alle Mann an Bord mindenki a fedélzetre
er hat seinen mann gefunden emberére talált
er steht seinen Mann megállja a helyét
er stellt seinen Mann megállja a helyét
mit Mann und Maus mindenestül | szőröstől-bőröstől
Männchen (s) emberke
Männchen (s) hím
nach Männerart férfi módra
mannhaft férfias
mannigfach sokféle | különféle | sokrétű
Mannigfaltigkeit (e) sokféleség | sokrétűség
männlich férfi- | hím-
männlich férfias
männlich hímnemű (nyelvt)
Mannschaft (e) legénység | csapat
mannshoch embermagasságnyi
manövieren manőverez
Manschette (e) kézelő
Manschette (e) mandzsetta
Manschette (e) védőboríték
Mantel (r) kabát
Mantel (r) köpeny | palást
Mantel (r) lepel | fátyol (átv.)
manuell manuális | kézi
Manuskript (s) kézirat
Mappe (e) térkép
Mappe (e) irattáska | mappa
Märchen (s) mese
Märchenfilm (r) mesefilm
märchenhaft mesés
Marder (r) nyest | nyuszt | görény
Margarete Margit
Margarine (e) margarin
Marie Mária
Marienkäfer (r) katicabogár
Marille (e) kajszibarack | sárgabarack
Marine (e) haditengerészet
marienblau tengerészkék | matrózkék
Marionette (e) báb
Mark (e) márka (pénz)
Mark (e) határ | mezsgye
Mark (s) csontvelő
Markbein (s) velőscsont
Marke (e) jegy | jel
Marke (e) bélyeg
Marke (e) márka | védjegy
Markensammlung (e) bélyeggyűjtemény
markieren kijelöl | kitűz | márkáz
markieren kihangsúlyoz
markieren színlel | tettet
markig velős
Markstein (r) határkő
Markt (r) piac | vásár
Marktfrau (e) kofa
Markthalle (e) vásárcsarnok | piaccsarnok
Marktschreier (r) vásári kikiáltó
Marktschreier (r) szélhámos
Markttasche (e) szatyor
Marmolade (e) gyümölcsíz
Marmor (r) márvány
marmorn márványból való | márvány-
Marone (e) szelídgesztenye
Marsch (r) menet | menetelés
Marsch (r) induló (zene)
Marsch (e) lápföld | lápvidék
Marschall (r) tábornok
marschnereit menetkész
marschieren menetel | masíroz
Marter (e) kín | kínszenvedés
martern megkínoz | gyötör
martern s. kínlódik | gyötrődik
Märtyer (r) vértanú | mártír
März (r) március
Masche (e) szem (kötés)
Masche (e) csokor | szalag
Maschine (e) gép
Maschinenbauingenieur (r) gépészmérnök
Maschinengewehr (s) géppuska
leichtes Maschinengewehr golyószóró
Maschinenschrift (e) gépírás
maschinenschreiben gépel
maschineschreiben gépel
Maschinist (r) gépész
Masern (Pl.) kanyaró
Maske (e) álarc
Maskenball (r) álarcosbál
maskieren álruhába öltöztet | álcáz | leplez
maskieren s. álarcot ölt | beöltözik vkinek/vminek
maß ld. messen
Maß (e) pint
Maß (s) mérték | méret
nach Mäß nähen mérték után varr
Maß für Maß szeget szeggel
Massage (e) masszázs | gyúrás
Masse (e) tömeg
Maßen (Pl.) mérték (átv.)
in Maßen genießen mértékkel élvez
mit Maßen mértékkel
über die Maßen szerfelett
Massenartikel (r) tömegcikk
Massenauflage (e) tömeges példányszám
Massengebrauch (r) tömeghasználat
massenhaft tömeges
Massenkundgebung (e) tömegtüntetés
Massenquartier (e) tömegszállás
Massensport (r) tömegsport
Massenversammlung (e) tömeggyűlés
massenweise tömeges
Masseur (r) masszőr | gyúró
nach Maßgabe vmihez mérten | képest
maßgebend irányadó | mérvadó
maßhalten mértéket tart
mäßig mértékletes | mértéktartó
mäßig mérsékelt | közepes
mäßigen mérsékel
Mäßigung (e) önuralom
massiv masszív
massiv súlyos | tömör
maßlos mértéktelen | szertelen
Maßnahme (e) intézkedés
Maßnahmen ergreifen intézkedik
Maßnahmen treffen intézkedik
maßnehmen mértéket | méretet vesz
Maßregel (e) rendszabály
Maßstab (r) mérővessző | mérce
Maßstab (r) mérték | lépték
maßvoll mértéktartó
Mast (r) árboc
Mast (e) hizlalás
Mastdarm (r) végbél
mästen hizlal
Mastschwein (s) hízó | disznó
Mastvieh (s) hízómarha
Material (s) anyag
Materialeinkauf (r) anyagbeszerzés
materialistisch materialista
Materiallieferung (e) anyagszállítás
Materie (e) anyag
materiel anyagi | anyagias
Mathe (e) matek
Mathematik (e) matematika
mathematisch matematikai
Matraze (e) matrac
Matrikel (e) anyakönyv
Matrose (r) matróz
matsch lottyadt | bágyadt
matsch vesztes
ich bin ganz matsch egészen kivagyok
Matsch (r) latyak
matt bágyadt | lankadt
matt fakó | tompa fényű
Matte (e) gyékény
Mattheit (e) bágyadtság | lankadtság
Mattheit (e) fénytelenség | fakóság | tompaság
mattherzig lagymatag | gyáva
Mattigkeit (e) bágyadtság
Matur (s) érettségi
Matura (e) érettségi
Matutatreffen (s) érettségi találkozó
maturieren leérettségizik
Mauer (e) fal
Maueranschlag (r) falragasz | plakát
Maueranwurf (r) vakolat
mauern falaz
Maul (s) pofa | száj
Maulbeerbaum (r) eperfa
maulfaul szűkszavú
Maulheld (r) szájhős
Maulkorb (r) szájkosár
Maulschelle (e) pofon
Maultier (s) öszvér
Maulwurf (r) vakond
Maurer (r) kőműves
Maus (e) egér
Mäuschen (s) egérke
er ist mäuschenstill meg semm mukkan
Mäusebussard (r) egerészölyv
Mausefalle (e) egérfogó
mausen egerészik
mausen vedlik
mausen elcsen
er war mausetot szörnyethalt
er war maustot szörnyethalt
Maut (e) vám
Max Miksa
Mäzen (r) mecénás | pártfogó
Mechanik (e) mechanika
Mechanik (e) mechanizmus | gépezet
Mechaniker (r) műszerész | szerelő
mechanisch mechanikai | gépi
mechanisch gépies | mechanikus
meckern mekeg
meckern elégedetlenkedik
Medaille (e) érem | medál
Medikament (s) orvosság | gyógyszer
Medizin (e) orvostudomány
Medizin (e) orvosság | gyógyszer
medizinisch orvosi
medizinische Fakultät orvostudományi kar
medizinische Klinik belgyógyászati klinika
Meer (s) tenger
Meerbusen (r) tengeröböl
Meerenge (e) tengerszoros
Meeresgrund (r) tengerfenék
Meerspiegel (r) tengerszint
Meerretich (r) torma
Mehl (s) liszt
mehlig lisztes
Mehlspeise (e) tészta
mehr több
mehr inkább | jobban
mehr többet
mehr többé már nem
mehr már (Ausztria)
was will er mehr? mit akar még?
kaum mehr már alig
nur mehr már csak
mehr und mehr hovatovább
mehr und mehr mind több és több
Mehrausgabe (e) többletkiadás
mehrdeutig többértelmű
mehren szaporít | gyarapít
mehren s. szaporodik | sokasodik
mehrere több | többen | többek
mehreres többféle
mehrerlei többféle
mehrfach többszörös
Mehrheit (e) többség
mehrjährig több évi | több éves
mehrmals többször | többszörösen | több ízben
Mehrparteiensystem (s) többpártrendszer
mehrtägig több napos | több napi
Mehrwert (r) értéktöbblet
Mehrzahl (e) többség
Mehrzahl (e) többes szám (nyelvt)
meidel elkerül
Meile (e) mérföld
meilenlang mérföldnyi
mein ld. meiner
mein/meine/mein az én -m (vmim) | az enyém
meine Mutter az én anyám
meine Eltern a szüleim
meines Wissens tudtommal
Meine (s) az enyém | a magamé | az én részem
die Meinen az enyéim
die Meinen a hozzátartozóim
Meineid (r) hamis eskü
meinen vél | vélekedik | ért
meinen gondolkodik
meinen vmilyennek szán
du bist gemeint rólad van szó
er meinte es ja nur gut hiszen csak jót akart | jószándékból tette
das will ich meinen! meghiszem azt!
gedenke meiner! gondolj rám! | emlékezzél meg rólam!
meiner/meine/meines az enyém
meinerseits részemről
meinesgleichen magamfajta
meinethalben miattam
meinethalben felőlem
meinetwegen miattam
meinetwegen felőlem
um meinetwillen miattam
meiniger/meinige/meiniges ld. meiner
Meinung (e) vélemény | szándék
die öffentliche Meinung közvélemény
der Meinung sein azon a véleményen van
meiner Meinung nach véleményem szerint
Meinungsaustausch (r) eszmecsere
Meise (e) cinke | cinege
Meißel (r) véső
meißeln vés | farag
meist legtöbb
meist ld. meistens
am meisten leginkább
am meisten legtöbbet
am meisten legerősebben | legjobban
die meinsten a legtöbben
meistens legtöbbször | a legtöbb esetben | leginkább
Meister (r) mester
Meister (r) bajnok
meisterhaft mesteri | remek
meistern legyőz | legyűr | leküzd
meistern jól ért vmihez
meistern s. uralkodik magán
Meisterschaft (e) mesteri tudás
Meisterschaft (e) bajnokság
melancholisch melankolikus | mélabús
Meldeamt (s) bejelentőhivatal
melden bejelent | közöl | jelez
melden feljelent
melden benevez (sp)
melden s. jelentkezik
sich krank melden beteget jelent
Meldezettel (r) bejelentőlap
Meldung (e) jelentés | hír
Meldung (e) jelentkezés
meliert vegyített
grau meliertes Haar őszbe vegyült haj
melken megfej
Melodie (e) dallam | melódia
Melone (e) dinnye
Menge (e) mennyiség | sokaság | tömeg | halmaz
eine Menge Geld egy csomó | jó sok pénz
mengen elvegyít | elkever | összekever
mengen s. elvegyül | elkeveredik
mengen s. beavatkozik
Mensch (r) ember
alle Menschen mindenki | minden ember
es ist kein Mensch da nincs itt senki
Menschengedränge (s) embertömeg
menschenleer néptelen
menschenmöglich emberileg lehetséges
er hat das menschenmögliche getan megtette, ami emberileg lehetséges
menschenscheu emberkerülő
Menschenverstand (r) emberi ész
der gesunde Menschenverstand a józan emberi ész
Menschheit (e) emberiség
menschlich emberi | emberséges
Menükarte (e) étlap
Mergel (r) márga
merkbar észrevehető
merken megjelöl
merken feljegyez | megjegyez
merken figyel | ügyel
merken lassen elárul
merklich ld. merkbar
Merkmal (s) ismertetőjel
merkwürdig érdekes | különös | figyelemreméltó | furcsa
Merkzeichen (s) ismertetőjel
meßbar mérhető
Messe (e) vásár
Messe (e) étkezde (kat)
Messe (e) mise
messen megmér | lemér
messen felmér | végigmér (átv.)
messen tartalmaz | magában foglal
messen s. hőmérőzi magát
messen s. megméredzkedik
ich messe 1,77 m testmagasságom 1,77 m
sich mit jm. messen megmérkőzik vkivel
Messer (r) mérő
Messer (s) kés
Messerspitze (e) késhegy
eine Messerspitze késhegynyi
Messertisch (r) késszúrás
Messestadt (e) vásárváros
Meßgerät (s) mérőműszer
Messing (s) sárgaréz
Messung (e) mérés
Metall (s) fém
Metallgegenstand (r) fémtárgy
Metallgeld (s) fémpénz
metallisch fémes | érces
Metallurgie (e) fémkohászat
Meter (r)(s) méter
Meterzentner (r) métermázsa
Methode (e) módszer
metzeln leöl | öldököl
Metzger (r) mészáros
meuchlings orvul
Meute (e) kutyafalka
Meute (e) banda
Meuterei (e) zendülés
meutern fellázad
Mexikaner (e) mexikói (ember)
mexikanisch mexikói
Mexiko Mexikó
miauen nyávog
mich engem | magamat
neben mich mellém
Michael Mihály
mied ld. meiden
Mieder (s) fűző
Miene (e) arckifejezés
Miene (e) kép (arc)
miesmachen ócsárol
mietbar bérelhető
Miete (e) bérlet
mieten bérel
Mieter (r) bérlő | albérlő (lakás)
Miethaus (s) bérház
Mietshaus (s) bérház
Mietwohnung (e) bérlakás
Mietzins (r) lakbér
Mikrophon (s) miktofon
Milch (e) tej
saure Milch aludttej
Milchbar (e) tejbüfé | tejcsárda
Milchbrot (s) kalács
Milchglas (s) tejespohár | tejesüveg
Milchhandlung (e) tejbolt
Milchkaffee (r) tejeskávé
Milchpulver (s) tejpor
Milchreis (r) tejberizs
Milchschokolade (e) tejcsokoládé
Milchzahn (r) tejfog
mild lágy | gyenge | enyhe | szelíd | jótékony
mildern enyhít | csillapít
mildern s. enyhül
Milderung (e) enyhítés | enyhülés
mildtätig jótékony
Militär (s) hadsereg | katonaság
Militärdienst (r) katonai szolgálat
militärisch katonai | katonás
Milliarde (e) milliárd
Million (e) millió
Millionär (r) milliomos
Milz (e) lép (szerv)
Mimik (e) arcjáték | mimika
mimisch mimikai
Mimose (e) mimóza
Min. (Minute) perc /röv./
minder csekélyebb | silányabb
minder kevésbé
mindere Qualität gyengébb minőség
mehr oder minder többé-kevésbé
mehr oder minder több-kevesebb
Minderheit (e) kisebbség
minderjährig kiskorú
mindern kisebbít | csökkent
mindern s. csökken
minderwertig csekélyebb értékű | silány
mindest legkevésbé
nicht im mindesten a legkevésbé sem
mindeste legkisebb | legcsekélyebb
mindestens legalább
Mine (e) akna (kat)
Mine (e) ceruabél | golyóstollbetét
Mineral (s) ásvány
mineralisch ásványi
Mineralogie (e) ásványtan
Mineralwasser (s) ásványvíz
Miniatur (e) miniatúra
minimal minimális
Minister (r) miniszter
Minister für außwärtige Angelegenheiten külügyminiszter
Ministerium (s) minisztérium
Ministerpräsident (r) miniszterelnök
Minute (e) perc
mir nekem | magamnak
es gehört mir hozzám tartozik | az enyém
mir ist, als ob ... úgy érzem, mintha ...
sie saß neben mir mellettem ült
von mir aus! felőlem! | bánom is én!
vor mir előttem
Mirakel (s) csoda
Misch (r) keverék
mischen megkever | vegyít
mischen s. keveredik | vegyül
mischen s. +in +A beleavatkozik vmibe
er mischt sich in alles mindenbe beleártja magát
Mischmasch (r) zagyvalék | zagyvaság
Mischung (e) keverés
Mischung (e) keverék | elegy
miserabel szánalmas | siralmas
Mispel (e) naspolya
mißachten megvet | lenéz | semmibe vesz
Mißbehagen (s) kellemetlen érzés
mißbehaglich kellemetlen | kínos
mißbilligen rosszall | helytelenít
Mißbrauch (r) visszaélés
mißbrauchen visszaél (vmivel)
mißdeuten félremagyaráz
missen nélkülöz
Mißerfolg (r) balsiker
Mißernte (e) rossz termés
Missetäter (r) gonosztevő
mißfallen nem tetszik
mißfallen visszatetszik
mißfällig elítélő
Mißgeburt (e) torzszülött
mißgelaunt rosszkedvű | kedvetlen
Mißgeschick (s) balsors
mißglücken nem sikerül | rosszul sikerül
jm. etw. mißgönnen sajnál vkitől vmit
Mißgriff (r) balfogás
Mißgunst (e) irigység | rosszakarat
mißhandeln bántalmaz
Mißhelligkeit (e) viszály
Mißklang (r) disszonancia | rossz hangzás | hamis hang
mißlang ld. mißlingen
mißlich fonák | kellemetlen
mißlingen nem sikerül
mißlungen ld. mißlingen
mißmutig rosszkedvű | kedvetlen
mißraten nem sikerül
mißraten rossz útra tér
mißstimmen elkedvtelenít | elkedvetlenít
Mistkiste (e) szemétláda
mißtrauen bizalmatlankodik | gyanakodik
mißtrauisch bizalmatlan | gyanakvó
Mißvergnügen (s) bosszúság | kedvetlenség
mißvergnügt kedvetlen
mißvergnügt werden kedvét szegi | rosszkedvű lesz
mißverständlich félreérthető
Mißverständnis (s) félreértés
mißverstehen félrért
Mist (r) trágya | szemét
Mistel (e) fagyöngy
Misthaufen (r) szemétdomb
mit együtt
mit szintén | is
mit +D -val, -vel
mit der Bahn vasúton
ein Kind mit blauen Augen kékszemű gyermek
mit Freunde kész örömmel
mit fünf Jahren ötéves korban
mit fünf Jahren ötéves korában
mit mir velem
mitarbeiten közreműködik
Mitarbeiter (r) munkatárs
mitbegriffen beleértve
mitbekommen magával kap
mitbenutzen együtt | közösen használ
mitbesitzen együtt | közösen birtokol
mitbeteilig részes
mitbringen magával hoz
Mitbürger (r) polgártárs
miteinander együtt | egymással
Mitesser (r) mitesszer
mitfahren együtt | szintén utazik
Mitfahrer (r) útitárs
Mitfahrer (r) kocsikísérő
mitfühlen együttérez | vele érez
Mitgefühl (s) együttérzés
mitgehen megy vkivel | elkísér vkit
mitgerechnet beleszámítva | beszámítva | beleértve
Mitgift (e) hozomány
Mitglied (s) tag
Mitgliedsausweis (r) tagsági igazolvány
Mitgliedsbeitrag (r) tagdíj
Mitgliedschaft (e) tagság
mithaben vele | nála van
mithalten tart vkivel
Mithilfe (e) segítség | közreműködés
mithin tehát | ennélfogva
mitkommen együtt | szintén | ... is jön
Mitlaut (r) mássalhangzó
Mitleid (s) részvét | szánalom
Mitleid fühlen mit jm. együttérez vkivel
in Mitleidschaft ziehen megkárosít
in Mitleidschaft gezogen werden kárt szenved
mitleidig résztvevő
mitleidig részvétet érző | könyörületes
mitmachen ld. mittun
Mitmensch (r) embertárs | felebarát
mitnehmen elvisz | magával visz
mitnehmen megvisel
mitreden hozzászól | beleszól
Mitreisende (r)(e) útitárs | utastárs
mitreißend magával ragadó
mitsammen mind | valamennyi
mitsamt +D együtt | együttesen
Mitschuld (e) bűnrészesség
Mitschüler (r) tanulótárs
mitspielen játékban részt vesz
jm. arg mirspielen rútul elbánik vkivel
jm. übel mirspielen rútul elbánik vkivel
mittag ld. mittags
Mittag (r) dél | délidő
zu Mittag délben
des Mittags délben
Mittag (s) ebéd
zu Mittag essen ebédel
mittägig déli
mittags délben
Mittagessen (s) ebéd
Mittagspause (e) ebédszünet
Mittagsschlaf (r) ebéd utáni alvás
Mitte (e) közép
Mitte (e) derék
Mitte (e) kör | kebel (átv.)
in die Mitte nehmen közrefog
aus unserer Mitte közülünk | a mi körünkből
die goldene Mitte az arany középút
mitteilen közöl
mitteilsam közlékeny
Mitteilung (e) közlés | közlemény
mittel középső
mittel közepes | középszerű
die drei mittleren Finger a három középső ujj
ein mittlerem Betrieb közepes üzem
Mittel (s) eszköz | mód
Mittel (s) képesség
Mittel (s) szer | anyag
Mittel (s) közvetítés
Mittel (Pl.) anyagiak (pénz)
Mittel und Wege finden megtalálja a módját vminek
durch jedes Mittel minden úton-módon
aus einigen Mitteln saját pénzéből
sich ins Mittel legen közvetít
Mittelalter (s) középkor
mittelalterlich középkori
mittelbar közvetett | közvetve
Mitteleuropa Közép-Európa
mitteleuropäisch közép-európai
Mittelgröße (e) közepes nagyság
Mittelhöhe (e) átlagmagasság | közepes magasság
mittelländisch földközi-tengeri
Mittelläufer (r) középfedezet (sp)
mittellos vagyontalan
Mittelmaß (s) átlag
mittelmäßig átlagos | középszerű | közepes
Mittelmeer (s) Földközi-tenger
Mittelpunkt (r) központ | középpont
im Mittelpunkt des Interesses stehen az érdeklődés középpontjában áll
Mittelschule (e) középiskola
Mittelsperson (e) közvetítő (ember)
mittelst +G segítségével | útján
Mittelstand (r) polgári középosztály
Mittelstufe (e) középfok
Mittelstufenprüfung (e) középfokú vizsga
Mittelstürmer (r) középcstár (sp)
Mittelweg (r) középút
Mittelwelle (e) középhullám
Mittelwort (s) határozói | melléknévi igenév
mitten közepette
mitten közepén | kellős közepén
mitteldrein kellős közepébe
mittendrin kellős közepében | bent | benn
mittendruch kétféle
Mitternacht (e) éjfél
mitternächtlich éjféli
mitternachts éjfélkor
mittler ld. mittel
mittlerweile időközben
mittun tart vkivel
mittun részt vesz
tu mit! tarts velünk!
er wollte mittun ő is részt akar venni
mittwegs félúton
Mittwoch (r) szerda
mittwochs szerdán | szerdáként | szerdai napokon
mitunter közbe-közbe | olykor
Mitverfasser (r) társszerző
Mitvergangenheit (e) félmúlt (nyelvt)
mitverstanden beleértve
Mitwelt (e) kortársak
Mitwelt (e) jelenkor
mitwirken együttműködik | közreműködik
Mitwissen (s) tudomás
Mitwohner (r) lakótárs
mixen kever | mixel
Möbel (s) bútor
Mobilien (Pl.) ingóságok
mobilisieren mosgóság
möblieren bebútoroz
mochte ld. mögen
Mode (e) divat
Modeartikel (r) divatcikk
Modeberuf (r) divatszakma
Modeblatt (s) ld. Modezeitung
Modeblatt (s) ld. Modenzeitung
Modell (s) minta | modell
modellieren megmintáz | modellez
Modenhaus (e) divatáruház | divatkereskedés
Modeschau (e) divatbemutató
Modezeitung (e) divatlap
Modenschau (e) divatbemutató
Modenzeitung (e) divatlap
moderig dohos | korhad
modern mállik | dohosodik
modern modern | divatos
modernisieren korszerűsít | modernizál
modifizieren módosít
modifizieren s. módosul
modisch divatos
Modistin (e) divatárusnő
Modistin (e) varrónő
Modistin (e) kalaposnő
mogeln csal
mögen kedvel | szeret
mögen akar | szívesen -na, -ne
mögen -hat, -het | lehet
ich mag nicht nach Hause nem akarok | nincs kedvem hazamenni
ich mag nicht essen nem akarok enni
es mag sein, daß ... lehet | meglehet, hogy ...
es mag sein, daß ... elismerem, hogy ...
wer mag des sein? vajon | ugyan ki lehet az?
wo er auch sein mag bárhol van | bárhol legyen is
wo er auch sein möge bárhol van | bárhol legyen is
er mag krank gewesen sein lehet, hogy beteg volt | beteg lehetett
er mag noch so viel wissen bármennyit tud is | akármennyit tud is
möchten Sie sich nicht setzen? nem foglalna helyet?
möglich lehetséges | lehetőleg
möglicherweise esetleg | talán | lehet, hogy ...
Möglichkeit (e) lehetőség
möglichst lehetőleg | lehetőség szerint
Mohammedaner (r) mohamedán (ember)
mohammedanisch mohamedán
Mohn (r) mák
Mohr (r) szerecsendió
Möhre (e) sárgarépa
Mohrrübe (e) ld. Möhre
Mokka (r) feketekávé | mokkakávé
Molch (r) gőte | szalamandra
Mole (e) móló
Molekül (s) molekula
molestieren zaklat | molesztál
molett kövérkés | molett
molk ld. melken
Molkerei (e) tejgazdaság
molkig savós
mollig meleg | jóleső | lágy
mollig dundi | molett
Moment (r) pillanat
Moment (s) mozzanat | momentum
Moment (s) nyomaték
momentan pillanatnyi
Monat (r) hónap
monatelang hónapokig
monatelang hónapokig tartó
monatlich havi | hónapi
monatlich havonként | havonta
Monatskarte (e) havijegy | bérlet
Monatsrate (e) havirészlet
Monatsschrift (e) havi folyóirat
monatsweise havonként | havonta
Monatszimmer (s) hónaposszoba
monatweise havonként | havonta
Mönch (r) barát | szerzetes
Grauer Mönch szürkebarát (bor)
Mond (r) hold
mondän nagyvilági
Mondfinsternis (e) holdfogyatkozás
Mondschein (r) holdvilág
Mongole (r) mongol (ember)
Mongolei (e) Mongólia
mongolisch mongol
Montag (r) hétfő
montägig hétfői
montäglich hétfőnként
montags hétfőn | hétfőnként | hétfői napokon
Monteur (r) gépszerelő
montieren felszerel
Monument (s) emlékmű | szobor
Moor (s) láp
Moorbad (s) iszapfürdő
moorig lápos | ingoványos
Moos (s) moha
Moped (s) robogó
mopsen elemel | elcsen | megfúj | ellop
mopsen s. unatkozik
mopsen s. mérgelődik
Moral (e) erkölcs
Moral (e) tanulság
moralisch erkölcsi | erkölcsös
Morast (r) mocsár | ingovány
morastig mocsaras
Mord (r) gyilkosság
morden gyilkol
Mörder (r) gyilkos
Mordshunger (r) farkasétvágy
Mordskerl (r) fenegyerek
morgen holnap
morgen reggel
Morgen (r) reggel | hajnal
Morgen (r) hold (területmérték)
Morgen (s) holnap
Morgenbrot (s) reggeli
Morgenland (s) Kelet
Morgenrock (r) pongyola
Morgenrot (s) hajnalpír
morgens reggel | reggelenként | reggelente
Morgensstunde (e) reggeli óra
Morgensstunde hat Gold im Munde ki korán kel, aranyat lel
morgig holnapi
morsch korhadt
morsen morzézik
Mörser (r) mozsár
Mörtel (r) habarcs | vakolat
mörteln vakol
Moschee (e) mecset
Moschus (r) pézsma
Moskau Moszkva
Most (r) must
Motel (s) motel
Motiv (s) motívum
das Motiv seiner Tat tettének oka
Motor (r) motor
Motorgehäuse (s) motorház
Motorhaube (e) motorháztető
Motorpanne (e) motorhiba
Motorrad (s) motorkerékpár
Motorradrennen (s) motorverseny
Motte (e) moly
mottig molyos
Möwe (e) sirály
Mucke (e) szeszély
Mücke (e) szúnyog
mucken megmoccan
Mückenstich (r) szúnyogcsípés
müde fáradt
müde machen elfáraszt
müde machen kifáraszt
müde werden elfárad
müde werden kifárad
Müdigkeit (e) fáradtság
Muff (r) doh | dohosság | penész
Muff (r) muff
Mühe (e) fáradság | fáradozás | vesződség
keine Mühe scheunen nem sajnálja a fáradságot
sich Mühe geben veszi magának a fáradságot
sich Mühe geben fáradozik | vesződik
sich Mühe machen fáradozik | vesződik
mit Müh und Not üggyel-bajjal
mühevoll fáradságos
Mühle (e) malom
Muhme (e) nagynéni
Muhme (e) unokahúg
Mühsal (e) fáradság | fáradozás | nehézség | gond | vesződség
mühsam fáradságos | nehéz
mühselig fáradságos
Mulde (e) teknő | vályú
Müll (r) szemét
Müllabfuhr (e) szemétszállítás
Mülleimer (r) szemétláda | szemetesláda
Müller (r) molnár
Müllhalde (e) szemétdomb
Mülltonne (e) kuka
Mülltrennung (e) szelektív szemétszállítás
Müllverbrennungsanlage (e) szemétégető
Müllwagen (r) szemeteskocsi
Multiplikation (e) szorzás
multiplizieren szoroz
Mumie (e) múmia
Mumm (r) mersz
den Mumm haben zu etw. van mersze vmihez
mummen bebugyolál
Mund (r) száj
mit offenem Mund tátott szájjal | szájtátva
reinen Mund halten titoktartó
der Mund wässert ihmdanach csurog a nyála utána
etw. im Munde führen emleget vmit
vor der Hand in den Mund leben máról holnapra él
Mundart (e) nyelvjárás | tájszólás
Mündel (s) gyámgyerek
munden ízlik
münden torkollik
mundgerecht szájíze szerinti
mündig nagykorú
mündlich szóbeli
Mundstück (s) szopóka
Mundstück (s) csővég (műsz)
mundtot elnémított
mundtot machen elnémít
Mundtuch (s) asztalkendő | szalvéta
Mündung (e) torkolat | betorkolás | nyílás
Mundvoll (s) falat | harapás
Mundvoll (s) korty
Mundvorrat (r) útravaló
Mundwerk (s) beszélőke
ihr Mundwerk steht nie still be nem áll a kereplője | szája
Munition (e) lőszer
munkeln rebesget
Münster (r)(s) székesegyház
munter élénk | éber
munter werden felébred
er ist schon munter már ébren van
Münze (e) érme | érem
Münze (e) fémpénz
Münze (e) pénzverde
münzen pénzt ver
Münzenfernsprecher (r) pénzbedobós telefon
Münzkunde (e) éremtan
Mur (e) Mura
mürb porhanyós | lágy | puha
mürb machen megpuhít
mürb werden megpuhul
murmeln mormog | dörmög
murmeln csobog
Murmeltier (s) mormota
murren morog | mormog
mürrisch mogorva | morcos
Mus (s) lekvár
Muschel (e) kagyló
Museum (s) múzeum
Musik (e) zene | muzsika
musikalisch zenei | zeneértő
Musiker (r) zenész | muzsikus
musizieren zenél | muzsikál
Muskatnuß (e) szerecsendió
Muskel (r) izom
Muskelfieber (s) izomláz
muskelig izmos
Muskelkater (r) izomláz
Muskulatur (e) izomzat
Muß (s) szükségesség | kényszerűség
Muße (e) szabadidő | pihenő
müssen muszáj | kell
wir müssen nach Hause haza kell mennünk
das muß ich ezt meg kell tennem
ich muß arbeiten dolgoznom kell
er muß viel Geld haben sok pénz kell neki
das muß sein ennek meg kell lenni
das muß schwer sein ez nehéz lehet
das mußt du nicht tun ezt nem szabad megtenned
das mußt du nicht tun ezt nem kell megtenned
müßig szabad | ráérő
müßig hiábavaló | céltalan
Müßiggänger (r) henyélő | naplopó
mußte ld. müssen
Muster (s) minta
Musterbild (s) példakép
mustergültig példás
musterhaft mintaszerű
mustern megmintáz
mustern vizsgál | vizsgálgat | szemügyre vesz
mustern soroz (kat)
Musterwerk (s) remekmű
Mut (r) bátorság | mersz
Mut (r) kedv | hangulat
es ist jm. gut zu Mute jókedvű
Mut fassen bátorságot merít
Mut schöpfen bátorságot merít
nur Mut gefaßt! csak bátran!
sie sind eines Mutes teljes köztük az egyetértés
leichten Mutes könnyű szívvel
mutig bátor
mutlos bátortalan
mutmaßen sejt | feltételez
mutmaßlich sejthető | feltehető
Mutmaßung (e) feltevés
Mutter (e) édesanya
Mutter (e) csavaranya (műsz)
Mütterchen (s) anyácska
Mütterchen (s) anyóka
Muttergottes (e) Boldogasszony
mütterlich anyai
mütterlicherseits anyai részről
Mutterliebe (e) anyai szeretet
Muttermal (s) anyajegy
Muttermilch (e) anyatej
Mutterschaft (e) anyaság
Mutterschaftsurlaub (r) gyermekgondozási szabadság
keine Mutterseele egy áldott lélek sem
mutterseelenallein egyes-egyedül | anyátlan árván
Muttersönchen (s) anyámasszony katonája | mama kedvence
Muttersprache (e) anyanyelv
Mutterwitz (r) egészéges humor | talpraesettség
mutuell kölcsönös
mutwilllig szeszélyes | bolondos
mutwilllig pajkos | csintalan
mutwilllig szándékos
Mütze (e) sapka
Myrte (e) mirtusz
mysteriös rejtélyes
mystisch misztikus
Mythe (e) mítosz
Mythologie (e) mitológia
Mz. (Mehrzahl) tb. | tsz. (többes szám) (nyelvt) /röv./