Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


N (Norden) É (Észak) /röv./
Nabe (e) kerékagy
Nabel (r) köldök
nach +D után | múlva | szerint
nach +D -ba, -be | -ra, -re | felé | -ért
dem Anschein nach látszat szerint | látszólag
nach senier Meinung véleménye szerint
senier Meinung nach véleménye szerint
der Reihe nach sorjában
es ist zehn Minuten nach vier négy óra múlt tíz perccel
nach dem Arzt schicken orvosért küld
nach Berlin Berlinbe
nach oben felfelé
nach rechts und links jobbra-balra
nach Ungarn Magyarországra
nach und nach lassanként | apránként
nachahmen utánoz
Nachahmung (e) utánzás
Nachahmung (e) utánzat
Nachbar (r) szomszéd
Nachbarin (e) szomszédasszony
nachbarlich szomszéd | szomszédos
Nachbarschaft (e) szomszédság
Nachbehandlung (e) utókezelés
nachbessern javítgat
nachbestellen utánrendel
nachbilden utánoz | alkot vmi mintájára
Nachbildung (e) utánzat
nachbringen utánahoz | utánavisz
nachdem miután
nachdem minthogy
je nachdem aszerint, hogy
je nachdem mikor, hogy
nachdenken elgondolkozik
über etw. nachdenken elgondolkodik vmin
nachdenklich gondolkodó
nachdenklich gondolkoztató | gondolkodtató
Nachdruck (r) utánnyomás
Nachdruck (r) lenyomat
Nachdruck (r) nyomaték (átv.)
nachdrüklich nyomatékos | kifejezett
nacheilen utánasiet
nacheinander egymás után | sorjában
Nachfolge (e) utódlás
Nachfolge (e) követés
nachfolgen követ
nachfolgen következik
Nachfolger (r) követő
Nachfolger (r) utód
nachforschen nyomoz | utánajár | tudakozódik
Nachfrage (e) kérdezősködés | tudakozódás
Nachfrage (e) kereslet
nachfragen kérdezősködik | érdeklődik
nachgeben utánaad
nachgeben enged
nachgeben alábbhagy
nachgehen +D utánamegy vkinek | követ vkit
nachgehen utánajár
nachgehen késik (óra)
nachgeraten hasonlít | üt vkire
Nachgeschmack (r) utóíz
nachgiebig engedékeny
nachgießen utántölt
Nachhall (r) visszhang
nachhaltig tartós | kitartó
nachhängen ráakaszt | utánakaszt
nachhängen átadja magát vminek
nachhängen hajhász | követ
nachhelfen segít | támogat
nachher aztán | azután | utána
nachherig későbbi | utóbbi
Nachhilfe (e) segítség | támogatás
nachholen utánahoz
nachholen pótol
Nachkomme (r) utód | ivadék | leszármazott
nachkommen utánajön | utánamegy | követ
nachkommen eleget tesz
Nachkommenschaft (e) utódok | ivadékok | leszármazottak
Nachlaß (r) hátrahagyás
Nachlaß (r) enyhülés | csökkenés | alábbhagyás
Nachlaß (r) elengedés
Nachlaß (r) hagyaték
nachlassen megereszt | utánaereszt | meglazít
nachlassen utánafolyat
nachlassen elenged | leenged | felenged
nachlassen hátrahagy | hagyományoz
nachlassen enyhül | csökken | alábbhagy
Nachlassenschaft (e) hagyaték
nachlässig hanyag | gondatlan
nachläßig hanyag | gondatlan
Nachlässigkeit (e) hanyagság | gondatlanság
nachlaufen utánaszalad
Nachlese (e) tallózás
nachmachen utánacsinál | utánoz
nachmalig későbbi | utóbbi
Nachmittag (r) délután
nachmittäglich délutáni
nachmittäglich délutánonként
Nachnahme (e) utánvét
nachprüfen felülvizsgál
nachrechnen utánaszámol
Nachrede (e) utószó
Nachrede (e) megszólás
jn. in üble Nachrede bringen hírbe hoz | megszól vkit
nachreden utánamond
nachreden megszól
nachreisen utánautazik
Nachricht (e) hír | tudósítás
das muß man ihm nachrühmen ezt ell kell róla ismerni
nachsagen utánamond
nachsagen megszól
Nachsatz (r) függelék | utószó
Nachschau (e) utánanézés | ellenőrzés
nachschicken utánaküld
nachschlagen fellapoz | utánanéz (könyvben)
nachschlagen utánaüt | utánavág
Nachschlaggewerk (s) kézikönyv | útbaigazító mű
Nachschlüssel (r) álkulcs
Nachschrift (e) utóirat
Nachschub (r) utánpótlás
nachsehen utánanéz
nachsehen elnéz
Nachsicht (e) elnézés
nachsichtig elnéző | türelmes
nachsichtlos kíméletlen
Nachsilbe (e) rag | képző | toldalék
Nachsommer (r) nyárutó
Nachspiel (s) utójáték
Nachspeise (e) utóétel | desszert
nächst +D mellett
nächst +D után | kívül
nächst következő
der nächste beste az első jöttment
nächstdem legközelebb | nemsokára
nächste legközelebbi | következő
in nächster Nähe közvetlen közelben
Nächste (r)(e) felebarát
Nächste (s) legközelebbi | következő
nachstehen áll vki után/mögött
nachstehen elmarad vki mögött (átv.)
nachstehend alábbi | következő
nachstellen hátrébb tesz | hátrább tesz
nachstellen utánaállít
nachstellen visszaigazít
nachstellen üldöz
nächstens legközelebbi
nächstgelegen legközelebbi
nächstjährig jövő évi
nachsuchen keres
nachsuchen kér
nacht ld. nachts
Nacht (e) éj | éjszaka | éjjel
Nachteil (r) hátrány
Nachteil (r) kár
nachteilig hátrányos
nachteilig káros
nachtelang éjszakákon át
Nachtgleiche (e) napéjegyenlőség
Nachthemd (s) hálóing
Nachtigall (e) fülemüle | csalogány
nächtigen meghál | éjszakázik
nächtigen éjjeli szállást ad
Nachtisch (r) utóétel
Nachtlager (s) éjjeli fekvőhely | hálóhely
Nachtlager (s) éjjeli szállás
nächtlich éjjeli | éjszakai
Nachtmahl (s) vacsora
nachtmahlen vacsorázik
nachtraben utánaüget
Nachtrag (r) pótlás | kiegészítés
nachtragen utánavisz
nachtragen haragot tart | orrol
nachträglich utólagos
nachträglich utólag | után
nachts éjjel | éjszaka
Nachtschicht (e) éjjeli műszak | éjszakai műszak
nachtsüber egész éjjel
nachtun utánacsinál | utánoz
Nachtverkehr (r) éjjeli forgalom
nachwachsen utánanő
Nachweis (r) kimutatás
Nachweis (r) igazolás | bizonyíték
nachweisen felmutat
nachweisen kimutat | igazol
Nachwelt (e) utókor
Nachwinter (r) télutó
Nachwirkung (e) utóhatás
Nachwort (s) utószó | utóhang
Nachwuchs (r) új nemzedék | utánpótlás
Nachwuchs (r) új hajtás
nachzahlen utánafizet
Nachzeit (e) utókor
nachziehen maga után húz
nachziehen maga után von (átv.)
nachziehen kihúz | utánarajzol
nachziehen utánavonul | utánaköltözik
Nachzügler (r) elmaradó | elmaradozó
Nachzügler (r) későn jövő
Nacken (r) nyak | nyakszirt | tarkó
nackt meztelen | csupasz
Nackheit (e) meztelenség
Nadel (e)
Nadelöhr (s) tűfok
Nadelwald (r) tűlevelű erdő | fenyveserdő
Nagel (r) szeg | szög
Nagel (r) köröm
nagelfest elmozdíthatatlan
nageln megszegez | leszegez | odaszegez
nagelneu vadonatúj
nagen rág | rágcsál
nagen rágódik | töpreng
nagen aláás | tönkretesz
nagen mardos | furdal
nahe közel | közeli
nahe közelében | -hoz, -hez, -höz közel
nähre Erkundigungen közelebbi | bővebb felvilágosítások
in naher Zukunft a közeljövőben
nahe am Fenster az ablak közelében
es steht nahe bevor küszöbön áll
des nähren auseinandersetzen tüzetesebben | bővebben kifejt
Nähe (e) közel | közelség | közellét
es liegt nahe kézenfekvő | nyilvánvaló
nahelegen közeli
nahen közeledik | közeleg
nähen varr | megvarr
näher ld. nahe
Näherin (e) varrónő
nähern közelít
nähern s. +D közeledik vmihez
nahestehen közel áll vkihez | baráti viszonyban van vkivel
nahm ld. nehmen
Nähmaschine (e) varrógép
nähren táplál
nähren eltart | fenntart
nähren s. táplálkozik
nahrhaft tápláló
Nährmittel (s) tápszer
Nahrung (e) táplálék
Nahrungsmittel (s) élelmiszer
Naht (e) varrás | varrat
Nahrverkehr (r) helyi forgalom
Name (r) név
wie ist Ihr Name? hogy hívják önt?
dem Namen nach névleg
namenlos névtelen
namens név szerint | nevű | nevezetű
namens nevében
Namensschild (s) névtábla
Namenstag (r) névnap
Namenszug (r) kézjegy | aláírás
Namenszug (r) monogram
namentlich nevezetesen
namhaft neves | nevezetes | jelentős
namhaft megnevezett
namhaft machen megnevez
nämlich ugyanaz | ugyanez
nämlich tudniilik | ugyanis | mart
nannte ld. nennen
nanu nahát | ejha
Napf (r) tálacska | kis tál
Napf (r) csésze
Napfkuchen (r) kuglóf
Narbe (e) heg | foradás
narbig heges | forradásos
Narr (r) bolond
närrisch bolond | bolondos
Narzisse (e) nárcisz
naschen torkoskodik | nassol
naschhaft torkos | nyalánk
Nase (e) orr
näseln orrhangon beszél
Nasenflügel (r) orrcimpa
naseweis kotnyeles
Nashorn (s) orrszarvú
naß nedves | vizes
Nässe (e) nedvesség
nässen megnedvesít
naßfest nedvességálló | vízálló
naßkalt nyirkos
näßlich nedves
Nation (e) nemzet
national nemzeti
Nationalbewußtsein (s) nemzeti öntudat
Nationalfarben (Pl.) nemzeti színek
Nationalfeier (e) nemzeti ünnep
nationalisieren államosít
nationalisieren honosít
nationalistisch nacionalista
Nationalität (e) nemzetiség
Nationalität (e) állampolgárság
Nationalmannschaft (e) nemzeti válogatott csapat (sp)
Nationalspieler (r) válogatott játékos (sp)
Natter (e) sikló
Natur (e) természet
Naturalien (Pl.) termények
Naturalien (Pl.) természetbeli járandóság
Naturell (s) természet | lelkialkat
naturfarben természetes színű | nyers színű
Naturforschen (r) természetbúvár | természettudós
naturgemäß természetes | természetszerű
Naturgesichte (e) természetrajz
naturgetreu természethű
Naturkunde (e) természetrajz | természetismeret | környezetismeret
natürlich természetes
natürlich természetesen | persze
Naturschätze (Pl.) természeti kincsek
Naturschutz (r) természetvédelem
naturverbunden természetkedvelő | természetszerető
naturwidrig természetellenes
n.Chr.G. (nach Christi Geburt) Kr.u. (Kriszus születése után) /röv./
Neapel Nápoly
Nebel (r) köd
nebelhaft ködös | ködszerű
nebelig ködös
neben +D mellett
neben +A mellé
nebenan mellette | a szomszédban
nebenbei mellékesen | amellett
Nebenbuhler (r) vetélytárs
nebeneinander egymás mellett
nebeneinander egymás mellé
Nebeneinkommen (s) mellékjövedelem
Nebenfluß (r) mellékfolyó
Nebengasse (e) mellékutca
Nebengasse (e) szomszéd utca | szomszédos utca
Nebengeschmack (r) mellékíz
nebenher mellette
nebenher egyidejűen | egyidejűleg
nebenhin mellette | mellé
nebenhin mellesleg
Nebenkosten (Pl.) mellékköltségek | rezsi
Nebenmann (r) szomszéd (a sorban)
Nebenordnung (e) mellérendelés | mellérendeltség
Nebensache (e) mellékes | nem fontos dolog
nebensächlich mellékes | nem fontos
Nebensatz (r) mellékmondat
nebenstehend mellette álló | szomszédos
nebenstehend mellékelt
Nebenstraße (e) mellékútvonal
Nebenumstand (r) mellékkörülmény
Nebenzimmer (s) szomszéd szoba
neblig ködös
nebst +D -val, -vel | együtt | -stul, -stül
necken ugrat | húz | kötekedik
necken kötődik
neckisch ingerkedő | incselkedő
neckisch negédes
Neffe (r) unokaöcs
negativ negatív
Neger (r) néger
nehmen elvesz | kivesz | levesz | megfog
nehmen felvesz | felfogad
nehmen elfogad
nehmen bevesz | elfoglal
Abschied nehmen elbúcsúzik
den Hörer nehmen felveszi a kagylót
Platz nehmen helyet foglal
Taxi nehmen taxit fogad
ein Zimmer nehmen szobát vesz ki | bérel
in Empfeng nehmen átvesz
wie mann's nimmt ahogy vesszük
etw. auf sich nehmen felvesz | magára vesz vmit
zu sich nehmen magához vesz
zu sich nehmen elfogyaszt
bitte, nehmen Sie! tessék! parancsoljon!
Neid (r) irigység
neiden irigyel | irigykedik
neidisch irigy
Neige (e) fogyta | vége vminek
Neige (e) lejtő | ereszkedő
neigen lehajt | meghajt | megdönt
neigen zu +D hajlik vmire | hajlamos vmire
neigen s. lehajol | meghajol | megdől | meghajlik
Neigung (e) dőlés | ereszkedés
Neigung (e) hajlam | vonzalom
Neigung (e) hajlandóság
Neigung (e) maghajlás
nein nem
nein sőt
nein, so etwas! no de ilyet! | még ilyet!
aber nein! dehogy!
Nelke (e) szegfű
nennen elnevez | megnevez
nennen benevez (sp)
nennen s. hallgat vmilyen névre
nennen s. megnevezi magát
nennenswert említésre méltó
Nenner (r) nevező
Nennfall (r) alanyeset
Nennform (e) főnévi igenév
Nennwert (r) névérték
Nennwort (s) névszó
Neonröhre (e) neoncső | neonlámpa
Nerv (r) ideg
meine Nerven halten nicht mehr aus nem bírom idegekkel
Nervenarzt (r) idegorvos
nervenkrank idegbajos | idegbeteg
Nervenschwäche (e) ideggyengeség
nervig izmos
nervös ideges
Nesselnrand (r) csaláncsípés
Nest (s) fészek
Nesthäkchen (s) madárfióka
Nesthäkchen (s) legfiatalabb gyermek
nett kedves | szíves
nett csinos | takaros
nett tiszta | világos
es war nett bei euch nagyon kellems volt nálatok
das kann ja nett werden! szép kis história!
Netz (s) háló
Netzflügler (Pl.) recésszárnyúak
netzhaut (e) recehártya | ideghártya
neu új
aufs neue újra | újból
vom neuem újra | újból
neuartig újszerű
Neuauflage (e) új kiadás
Neubau (r) új építkezés
Neubau (r) új épület | panelház
Neubauwohnung (e) új lakás | modern lakás
neudrings nemrégiben | újabban
neudrings újból | újra | újonnan
Neuerer (r) újító
neuern újít
Neuerung (e) újítás
neuestens újabban | legújabban
neugeboren újszülött
neugeboren újjászületett
neugestaltet újjáalakított
Neugier (e) kíváncsiság
Neugierde (e) kíváncsiság
neugierig kíváncsi
Neuheit (e) újdonság
Neuigkeit (e) újság | újdonság
Neujahr (s) újév | újesztendő
neulich múltkori | legutóbbi
neulich múltkor | minap | nemrég
Neuling (r) kezdő | újonc
Neumond (r) újhold
neun kilenc
Neun (e) kilences szám
Neuner (r) kilences
neunerlei kilencféle
neunfach kilencszeres
neunhundert kilencszáz
neunjährig kilencéves | kilencévi
neuntausend kilencezer
neunte kilencedik
neunzehn tizenkilenc
neunzig kilencven
Neunzig (e) kilencvenes szám
neunziger kilencvenes
neunzigste kilencvenedik
Neusiedler See (r) Fertő tó
neutral semleges | közömbös
neutralisieren semlegesít | közömbösít
Neutralität (e) semlegesség
Neuzeit (e) újkor
nicht nem | sem | ne | se
nicht mehr már nem | többé nem
noch nicht még ne | még nem
soviel ich weiß, nicht tudomásom szerint nem
hier ist es nicht nincs itt
nicht wahr? nemde? | ugyebár?
Nichtbeachtung (e) figyelmen kívül hagyás | semmibe vevés
Nichte (e) unokahúg
nichtentsprechend nem megfelelő
nichtig érvénytelen | semmis
nichtig értéktelen | semmitmondó
Nichtigkeit (e) semmiség
Nichtraucher (r) nem dohányzó
nichts semmi
das ist nichts für uns ez nem nekünk való
er hat nichts zu essen nincs mit ennie
er hat nichts zum Essen nincs mit ennie
das macht nichts nem tesz semmit! nem baj!
das tut nichts nem tesz semmit! nem baj!
nichtsahnend gyanútlan
nichtsbedeutend jelentéktelen
nichtsdestoweniger mindazonáltal | nemkevésbé
Nichtsnutz (r) mihaszna
nichtssagend semmitmondó
Nichtstuerei (e) semmittevés | tétlenség
nichtswürdig semmirekellő | senkiházi
nicken bólint | bólintgat | bivccent
nicken bóbiskol
nie soha | sohasem
nieder alacsony | alsó | alsófokú | alsórendű
nieder lefelé | alá
niederes Land alföld
auf und nieder fel s alá | fel-le | ide-oda
niederbeugen (s.) lehajol | meghajol
niederdrücken lenyom
niederdrücken elnyom | elfojt | lever
Niedergang (r) lemenet
Niedergang (r) hanyatlás
niedergehen lemegy | leszáll | alászáll
niedergeschlagen levert | csüggedt
niederkommen szül
mit einem Kind niederkommen gyermeket szül
Niederkunft (e) szülés
Niederlage (e) vereség
Niederlage (e) lerakat
Niederlage (e) elhelyezés
Niederlande (Pl.) Németalföld
niederländisch németalföldi
niederlassen leereszt | lebocsát
niederlassen s. leül
niederlassen s. leereszkedik
niederlassen s. letelepedik
niederlegen letesz | lerak
niederlegen lemond
niederlegen lefektet | lerögzít
niederlegen s. lefekszik
niederreißen letép | leszaggat
niederreißen lebont
Niederschlag (r) kiütés | leütés
Niederschlag (r) csapadék
niederschlagen leüt | lever
niederschlagen leterít
niederschlagen s. leülepedik | kicsapódik
niedersetzen letesz | leültet
niedersetzen s. leül
niedersitzen leül | letelepszik
niederstrecken leterít
niederstrecken s. elterül
niederträchtig galád | alávaló
Niederung (e) lapály
niederwärts lefelé
niederwerfen ledob | vet
niederwerfen lever
niedlich csinos | takaros
niedrig alacsony
niemals soha | sohasem
niemand senki
Niere (e) vese
Nierenbraten (r) vesepecsenye
es nieselt szitál | szemerkél az eső
niesen tüsszent
Niet (r)(s) szegecs
nieten megszegecsel
Nikolaus Miklós
Nil (r) Nílus
Nilpferd (s) víziló
nimmer soha | sohasem
Nimmersatt (r) telhetetlen
nippen kortyint
nippen csipeget
nirgendhin sehova
nirgends sehol | seholsem
nirgendshin sehova
Nische (e) falbemélyedés | fülke
nisten fészkel
Niveau (s) színvonal | nívó
niveauvoll színvonalas
Nixe (e) hableány | sellő
n.J. (nächsten Jahres) j.é. (jövő évi) /röv./
nobel előkelő | nemes
nobel nagyvonalú | nagystílű
noch még
noch so bármilyen
nicht ..., noch ... sem ..., sem ...
weder ..., noch ... sem ..., sem ...
nochmalig ismételt
nochmals még egyszer
Nockerl (s) nokedli | galuska
Salzburger Nockerln salzburgi galuska
Nomade (r) nomád
Nominalwert (r) névérték
nominell névleges
Nonne (e) apáca
Nord észak
Nordamerika Észak-Amerika
Norden észak (világtáj)
Norden (r) Észak (vidék)
nordisch északi
Nordkap (s) Északi-fok
Nordländer (r) északi (ember)
nördlich északi
nördlich des Meeres a tengertől északra
nördlich vom Meere a tengertől északra
Nordost északkelet
Nordosten északkelet
nordöstlich északkeleti
nordöstlich északkeletre | északkeleten
Nordpol (r) Északi-sark
Nordsee (e) Északi-tenger
nordwärts észak felé
Nordwest északnyugat
Nordwesten északnyugat
nordwestlich északnyugati
nordwestlich északnyugatra | északnyugaton
nörgeln akadékoskodik
Norm (e) szabály
Norm (e) szabvány | norma
normal normál | normális
normen szabványosít
Norwegen Norvégia
Norweger (r) norvég (ember)
norwegisch norvég
es tut not, daß ... szükséges, hogy ...
etw. tut mir not szükségem van vmire
etw. ist mir not szükségem van vmire
wenn es not tut ha kell
wenn es not ist ha kell
Not (e) szükség | szükségesség | kényszerűség | szorultság
Not (e) baj
es hat Not sürgős
Not leiden an etw. szűkölködik vmiben
ohne Not szükségtelenül | ok nélkül
zur Not nagynehezen | éppen csak hogy
zur Not szükség esetén
Notar (r) jegyző | közjegyző
Notausgang (r) vészkijárat
Notbett (s) pótágy
Notbremse (e) vészfék
Notdurft (e) szükséglet
notdürftig szűkös
Note (e) hangjegy | kotta
Note (e) jegyzet
Note (e) osztályzat | jegy
Note (e) jegyzék | számla
Note (e) bankjegy
Notebank (e) jegybank
notfalls szükség esetén
Notgeschrei (s) segélykiáltás
Nothelfer (r) elsősegélynyújtó
notieren feljegyez
nötig szükséges | kellő
ich hab's nicht nötig nincs rá szükségem
nötigen kényszerít
nötigen biztat | unszol
sich nötigen lassen kéreti | kínáltatja magát
nötigenfalls szükség esetén
Notiz (e) jegyzet | feljegyzés
Notiz (e) tudomás
von etw. Nötiz nehmen tudomást szerez vmiről
Notizbuch (s) notesz | jegyzetfüzet
Notlage (e) kényszerhelyzet
Notlandung (e) kényszerleszállás
notleidend szűkölködő | ínséges
Notleine (e) mentőkötél
Notruftelefon (s) segélykérő telefon
Notsitz (r) pótülés
Notwehr (e) önvédelem
notwendig szükséges
Notwendigkeit (e) szükség | szükségesség | kényszerűség
Novelle (e) novella
November (r) november
Nr. (Nummer) sz. (szám) /röv./
Nu (s) egyszeriben | egy pillanat alatt | egy csapásra
nüchtern józan
nüchtern üres (gyomor)
nüchternen Magens üres gyomorral | étlen
auf nüchternen Magen éhgyomorra
Nudeln (e) metélt
null nulla | zérus
eins zu null egy null (1:0) (sp)
null und nichig érvénytelen | semmis
Null (e) nulla | zérus (számjegy)
Null (e) semmi | semmiség
numerieren megszámoz
numerisch számszerű | számbeli
Nummer (e) szám | számjegy
Nummernscheibe (e) számlap
Nummernschild (s) rendszámtábla
Nummernwähler (r) ld. Nummerscheibe
nun most | már most
nun ekkor | aztán
nun miután | minthogy | nos hát
bis nun mostanáig
von nun an mostantól fogva | mostantól kezdve
nun gerade csak azért is
was nun? most mi lesz?
nun aber igen ám | ámde
nun denn! ám legyen! | lássuk csak!
sagen wir nun mondjuk hát
nunmehr immár | most már | most aztán
nur csak | csupán
nur ugyan | csakis | bár | bárcsak
nur dann, wenn csakis
nun mehr eine Stunde már csak egy óráig
nun noch eine Stunde már csak egy óráig
sieh nur! nézd csak!
so oft nur valahányszor csak
wer nur aki csak | akárki | bárki
Nuß (e) dió
Nußkern (r) dióbél
Nußknacker (r) diótörő
Nußschale (e) dióhéj
Nüster (e) orrlyuk (állaté)
nutzbar felhasználható
nutzbar machen hasznosít
nutzen kihasznál
nutzen hasznára van | hasznot hoz | hasznot hoz | használ
nützen ld. nutzen
Nutzen (r) haszon | nyereség
von Nutzen sein hasznos
nützlich hasznos
nutzlos haszontalan | hiábavaló
Nutzpflanze (e) haszonnövény