Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


O (Osten) K (Kelet) /röv./
Oase (e) oázis
ob vajon | -e | hogy
ob ha
es fragt sich, ob ... kérdés, vajon ...
als ob mintha
ob ..., ob ... akár ..., akár ...
na, und ob! mi az hogy!
ob +D felett | fölött
ob +G miatt
Obdach (s) hajlék | menedék
obdachlos hajléktalan
oben fenn | fent | felül
nach oben felfelé
von oben fentről | felülről
obenan legfelül
obendrauf legfelül | legfelülre | legtetejére
obendrein azonfelül | ráadásul
ober felső | felsőbb
Ober (r) ld. Oberkellner
Ober (r) felső (kártya)
Oberarm (r) felkar | felsőkar
Oberfläche (e) felület | felszín
oberflächlich felületi | felszíni
oberflächlich felületes | felszínes
oberhalb +G felett | fölött
oberhalb felül | fenn | fent
die Oberhand behalten felülkerekedik
die Oberhand haben felülkerekedik
Oberhaupt (s) fő | feje vminek
das Oberhaupt des Staates az állam feje
oberirdisch föld feletti
Oberkellner (r) főpincér
Oberkörper (r) felsőtest
machen Sie den Oberkörper frei! vetkőzzön le derékig!
Oberleitungbus (r) trolibusz
Oberleutnant (r) főhadnagy
Oberlicht (s) felső világítás
Oberösterreich Felső-Ausztria
Oberrock (r) felsőkabát | felöltő
Oberst (r) ezredes
Oberstleutnant (r) alezredes
Oberstufe (e) felső tagozat
Oberstufe (e) felsőfok
Oberstufenprüfung (e) felsőfokú vizsga
Oberteil (r)(s) felsőrész
oberwärts felfelé
obgenannt fent nevezett | fent említett
Obhut (e) oltalom | gondozás
obig fenti | fentebb
Objekt (s) tárgy
objektiv tárgyilagos | objektív
Oblate (e) ostya
obliegen foglalkozik vmivel | végez vmit | vminek szenteli magát
es liegt jm. ob vkinek a kötelessége | dolga
es obliegt jm. vkinek a kötelessége | dolga
Obmann (r) vezető
Obmann (r) bizalmi (ember)
Obrigkeit (e) felsőbbség | felettes hatóság
von Obrigkeits wegen hivatalból
Obsorge (e) gondozás | gondoskodás
Obst (s) gyümölcs
Obstbaum (r) gyümölcsfa
Obstgarten (r) gyümölcsöskert
Obstladen (r) gyümölcsbolt
Obstsaft (r) gyümölcslé
obwalten uralkodik
obwalten fennál
obwohl bár | habár | ámbár | noha | jóllehet
Ochse (r) ökör
Ode (e) óda
öde puszta | magányos | sivár
Öde (e) pusztaság | sivatag
Öde (e) egyhangúság | sivárság
Ödenburg Sopron
oder vagy
oder aber vagy pedig
oder auch illetve | vagy inkább
Oder (e) Odera
Ofen Buda
Ofen (r) kályha | tűzhely | kemence
offen nyílt | nyitott | tárt | nyitva | tárva
offen őszinte | nyílt
offener Wein folyó bor
offen gestanden őszinén szólva | az igazat megvallva
offen gesagt őszintén szólva | az igazat megvallva
offenbar nyilvánvaló
offenbaren kinyilvánít | kinyilatkoztat | kijelent
offenbaren felfed
offenbaren s. megnyilatkozik | megnyilvánul
Offenheit (e) nyíltság
offenherzig nyíltszívű
offenkundig köztudomású
offenlassen nyitva hagy
offensichtlich ld. offenbar
Offensive (e) offenzíva
öffentlich nyilvános | nyílt | köz-
öffenltiche Bibliothek közkönyvtár
Öffentlichkeit (e) nyilvánosság
offiziell hivatalos
Offizier (r) katonatiszt
offiziös félhivatalos
öffnen kinyit | felnyit | megnyit | kibont | felbont
öffnen s. kinyílik | felnyílik
Öffnung (e) kinyitás | felnyitás | megnyitás
Öffnung (e) nyílás
oft gyakran | sokszor
wie oft hányszor
öfter gyakori | többszöri
öfters gyakran | gyakorta
des öfteren gyakran | gyakorta
oftmalig gyakori | többszörös
oftmals gyakran | sokszor
Oheim (r) nagybácsi
Oheim (r) bácsi
Ohm (r) nagybácsi
Ohm (r) bácsi
ohnmächtig eszméletlen
ohne +A nélkül | -tlanul, -talanul, -tlenül, -telenül
ohne anélkül
mit oder ohne? cukorral vagy anélkül?
ich bin ganz ohne nincs egy fillérem sem
ohnedies ld. ohnehin
ohnehin úgyis | amúgy is | különben is
Ohnmacht (e) ájulás
Ohnmacht (e) tehetetlenség
ohnmähtig ájult | alélt
ohnmähtig tehetetlen
ohnmähtig werden elájul
Ohr (s) fül
jn. übers Ohr hauen rászed | átejt vkit
bis über die Ohren nyakig | fülig
Öhr (s) fül | fogó | fogantyú
Öhr (s) lyuk | fok
ohrenbetäubend fülsiketítő
Ohrensausen (s) fülzúgás
Ohrfeige (e) pofon
ohrfeigen megpofoz | felpofoz | pofon vág
Ohrgehänge (s) fülbevaló
Ohrläppchen (s) fülcimpa
Ohrmuschel (e) fülkagyló
okkasionel alkalmi
okkupieren elfoglal | megszáll
Ökonom (r) közgazdász | ökonómus
Ökonom (r) mezőgazdász
Ökonomie (e) közgazdaságtan
Ökonomie (e) észszerű gazdálkodás | ökonómia
ökonomisch közgazdasági
ökonomisch gazdaságos | ökonomikus
Oktober (r) október
okulieren szemez
Öl (s) olaj
Ölbild (s) olajfestmény
ölen megolajoz | beolajoz
Ölgewächse (Pl.) olajosnövények
Ölheizung (e) olajfűtés
Olive (e) olajfa
Ölsaaten (Pl.) olajosmagvak
Ölsardine (e) olajos szardínia
Ölstand (r) olajszint
Olympiasieger (r) olimpiai bajnok
olympisch olimpiai
Omelett (s) omlett | tojáslepény
Omnibus (r) busz
Onkel (r) nagybácsi
Onkel (r) bácsi
Oper (e) opera
Operation (e) művelet
Operation (e) hadművelet
Operation (e) műtét | operáció
jn. einer Operation unterziehen megoperálnak vkit
Operationsraum (r) műtő (helyiség)
Operationssaal (r) műtő (helyiség)
Operette (e) operett
operieren működik | ténykedik
operieren megműt | megoperál
Opernglas (s) színházi látcső
Opernhaus (s) operaház
Opernsänger (r) operaénekes
Opfer (s) áldozat
zum Opfer fallen jm. vki áldozatául esik
opfern feláldoz
opfervoll áldozatos
opponieren ellenkezik
opponieren ellenez
oppositionell ellenzéki
Optik (e) optika | fénytan
Optiker (r) látszerész
orange narancssárga | narancsszínű
Orange (e) narancs
Orange (s) narancssárga (szín)
Orchester (s) zenekar
Orden (r) szerzetesrend | lovagrend
Orden (r) rendjel | érdemrend
ordentlich rendes | szabályos
ordentlich gondos
ordentlich derekas | alapos
ordinär szokásos | mindennapi | közönséges
Ordination (e) orvosi rendelés
Ordination (e) orvosi rendelő
Ordinationsraum (r) orvosi rendelő
ordinieren rendel (orvos)
ordnen elrendez | rendbehoz
ordnen elrendel | előír
ordnen s. elrendeződik | rendbejön
Ordnung (e) rend
Ordnung machen rendet rak
ordnungsgemäß rendes | szabályszerű
ordnungshalber a rend kedvéért
Ordnungsliebe (e) rendszeretet
ordnungswidrig rendellenes | szabálytalan
Organ (s) szerv
Organ (s) szerv | közeg
Organ (s) hang | orgánum
Organisation (e) szervezet
Organisation (e) szervezés | szervezkedés
organisatorisch szervezeti
organisch szervi
organisch szerves
organisieren megszervez
Organismus (s) élő szervezet | organizmus
Organist (r) orgonista
Orgel (e) orgona (hangszer)
Orient (r) kelet | Kelet
orientalisch keleti | keleties
orientieren tájékoztat
orientieren s. tájékozódik
orientiert tájékozott
Orientierung (e) tájékoztatás
Orientierung (e) tájékozódás
original eredeti
original sajátos
Originalität (e) eredetiség
Originalität (e) sajátosság
originell ld. original
Ornament (s) dísz | díszítés | díszítmény
Ort (r) hely
an Ort und Stelle a helyszínen
Örter (r) navigátor
Ortographie (e) helyesírás | ortográfia
Ortophäde (r) ortopédorvos | ortopéd szakorvos
örtlich helyi
ortsansässig helybeli
Ortsbehörde (e) helyi hatóság
Ortschaft (e) helység
ortsfest helyhez kötött
Ortsgespräch (s) helyi beszélgetés
Ortsgruppe (e) helyi szervezet | helyi csoport
Ortskunde (e) helyismeret
Ortsname (r) helységnév
Ortstafel (e) helységtábla | helységnévtábla
ortsüblich szokásos
Öse (e) ld. Öhr
Ost kelet
Ostbahnhof (r) Keleti Pályaudvar
Osten (r) Kelet (vidék)
Osten kelet (világtáj)
ostentativ tüntető | kihívó
Osterei (s) húsvéti tojás
Ostern (s) húsvét
frohe Ostern! kellemes húsvéti ünnepeket!
fröhliche Ostern! kellemes húsvéti ünnepeket!
zu Ostern húsvétkor
Österreich Ausztria
Österreicher (r) osztrák (ember)
österreichisch osztrák | ausztriai
Osteuropa Kelet-Európa
osteuropäisch kelet-európai
osthin keletnek | kelet felé
östlich keleti
ostwärts keletre | kelet felé
Otter (r) vidra
Otter (e) vipera
Ouvertüre (e) nyitány
oval ovális
Overall (r) overall | munkásruha
Ozean (r) óceán
Ozon (s) ózon
Ozonloch (s) ózonlyuk
Ozonschicht (e) ózonréteg