Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


Raab Győr
Raab (e) Rába
Rabbiner (r) rabbi
Rabe (r) holló
Rabenmutter (e) szívtelen anya
rabenschwarz hollófekete
Rache (e) bosszú
an jm. Rache nehmen bosszút áll vkin
Rachen (r) torok | garat
rächen megbosszul
rächen s. bosszút áll
rackern (s.) gürcöl
Rad (s) kerék
Rad (s) kerékpár | bicikli
Radatt (r) zsivaj | zenebona
er radebrecht das Ungarisch töri a magyart
radeln kerékpározik | biciklizik
radfahren kerékpározik
Radfahren (s) kerékpározás | biciklizés
Radfahrer (r) kerékpáros
radieren radíroz
radieren karcol | rézkarcot készít
Radiergummi (r) radír | radírgumi
Radierung (e) rézkarc
Radieschen (s) hónapos retek
radikal gyökeres | radikális
Radio (r)(s) rádió
Radio hören rádiót hallgat
Radrennen (s) kerékpárverseny
Radweg (r) kerékpárút
raffen megragad
raffen feltűz | redőz
raffen s. összekapja | összeszedi magát
raffinieren finomít
raffiniert finomított
raffiniert kifinomult
raffiniert rafinált | körmönfont
Rage (e) düh
ragen emelkedik
Rahm (r) tejföl
rahmen keretez
rahmen lefölöz
Rahmen (r) keret | ráma
Rahmkäse (r) krémsajt
Rain (r) mezsgye
Rakete (e) rakéta
rammen döngöl | cölöpöz
rammen nekimegy
Rampe (e) feljáró | felhajtó
Rampe (e) rakodó (vasút)
Rampe (e) rivalda (színház)
Ramschware (e) maradék áru
Rand (r) szél | perem
außer Rand und Band kommen kijön a sodrából
randalieren garázdálkodik
Randnote (e) széljegyzet
rang ld. ringen
Rang (r) emelet (színház)
Rang (r) rang | rendfokozat
ersten Ranges elsőrendű
jm. den Rang ablaufen felülmúl vkit
Range (r) kölyök | csibész
rangieren rendez | tolat (vasút)
rangieren sorol (rangsorba)
rangweise rang szerint
rank karcsú | hajlékony
Ranke (e) kacs | inda
Ränke (Pl.) ármánykodás | fondorlat
ranken felkapaszkodik
Ränkenschmied (r) cselszövő
rann ld. rinnen
rannte ld. rennen
Ranunkel (e) boglárka
Ranzen (r) iskolatáska
Ranzen (r) tarisznya
ranzig avas
rapid gyors
Rappe (r) fekete ló
rappelig hóbortos
rappeln csörömpöl | zörög
rar ritka | gyér
Rarität (e) ritkaság
rasch gyors | hirtelen
rascheln zizeg | zörög
rasen őrjöng | tombol
rasen száguld | vágtat
Rasen (r) pázsit | gyep
rasend őrjöngő | tomboló | száguldó
rasend rettentően
rasender Beifall tomboló siker
Rasenmäher (r) fűnyíró
Rasenmähmaschine (e) fűnyíró
Rasierapparat (r) borotva
elektrischer Rasierapparat villanyborotva
rasieren megborotvál
rasieren s. borotválkozik
Rasierklinge (e) borotvapenge
Rasiermesser (s) borotva
Räson (e) belátás | észszerűség | értelem
raspeln reszel
Rasse (e) faj | fajta
rasseln csörömpöl | zörög
rasseln csörtet
Rast (e) pihenés | pihenő
rasten megpihen
rastlos szüntelen | nyughatatlan
Raststätte (e) pihenőhely
Rat (r) tanács
Rat (r) tanácskozás
Rat (r) tanács (testület)
Rat (r) tanácsos (személy)
sich Rat holen tanácsot kér
jn. um einen Rat fragen tanácsot kér vkitől
jn. um einen Rat bitten tanácsot kér vkitől
keinen Rat wissen tanácstalan
mit jm. zu Rate gehn tanácskozik vkivel
jm. zu Rate ziehen kikéri vki tanácsát
Rate (e) részlet
Rate (e) részesedés | járulék
raten +D +zu +D tanácsol vkinek vmit
raten kitalál
ratenweise részletekben
Ratenzahlung (e) részletfizetés
Rathaus (s) városháza
Ration (e) adag
rationalisieren észszerűsít | racionalizál
rationell észszerű
rationell gazdaságos
rationieren adagol
rätlich tanácsi
rätlich tanácsos | ajánlatos
ratlos tanácstalan
ratsam tanácsos
ratschen kerepel
ratschen hadar
Ratschlag (r) ld. Rat
ratschlagen tanácskozik | tanakodik
Rätsel (s) rejtély
Rätsel (s) rejtvény
rätselhaft rejtélyes
Ratte (e) patkány
rattern kattog | zakatol
Raub (r) rablás
Raub (r) zsákmány
rauben elrabol
Räuber (r) rabló
Rauberei (e) rablás
räuberisch rabló
Raubmord (r) rablógyilkosság
Raubtier (s) ragadozó állat
Raubüberfall (r) rablótámadás
Raubwild (s) dúvad
Raubzug (r) rablóhadjárat
Rauch (r) füst
rauchen dohányzik
rauchen füstöl
räuchen megfüstöl
Raucher (r) dohányos
Räucherkäse (r) füstölt sajt
Rauchfang (r) kémény
Rauchfleisch (s) füstölt hús
rauchfrei füstmentes
rauchig füstös
Rauchwaren (Pl.) szőrmeáru
Rauchwaren (Pl.) dohányáru
Räude (e) rüh
raufen tépdes | szaggat
raufen (s.) verekedik | dulakodik
Rauferei(e) verekedés
rauh érdes | durva
rauh zord | nyers
Rauhreif (r) zúzmara
Rauhware ld. Rauchwaren
Raum (r) tér | hely
Raum (r) helyiség
räumen kiürít
räumen összetakarít
Raumfahrt (e) űrhajózás | űrrepülés
Rauminhalt (r) térfogat | köbtartalom | befogadóképesség
Raumkapsel (e) űrkabin
räumlich térbeli
Räumlichkeit (e) helyiség
Raumschiff (s) űrhajó
Raupe (e) hernyó
Rausch (r) mámor
rauschen zúg | zsong | zuhog
Rauschmittel (s) kábítószer
räuspern (s.) krákog | torkát köszörüli
Reagenzglas (s) kémcső
reagieren reagál
Reaktion (e) reakció
reaktionär reakciós
real reális
realisieren realizál
Realität (e) realitás
Reallohn (r) reálbér
Rebe (e) szőlővessző | venyige
Rebell (r) lázadó
rebellieren fellázad | lázadozik
rebellisch lázadó
Rebhuhn (s) fogoly (madár)
rechen gereblyéz
Rechen (r) gereblye
Rechen (r) ruhafogas
Rechenmaschine (e) számológép
Rechenschaft (e) számadás
Rechenschaft ablegen számot ad | beszámol
jn. zur Rechenschaft ziehen für etw. vkit felelősségre von vmiért
Rechenschieber (r) logarléc
Rechenzentrum (s) számítástechnikai központ
rechnen számol
rechnen számít
Rechnen (s) számtan
Rechnen (s) számolás
Rechnung (e) számolás
Rechnung (e) számla
Rechnung (e) számítás | tervezés
Rechnung tragen számításba vesz | számol vmivel
recht jobb (oldal)
recht helyes | kellő | illő
recht igaz
recht valódi | igazi
eben gerade recht épp jókor
es geschieht ihm recht! úgy kell neki!
das ist mir recht ez nekem megfelelő
es ist mir nicht recht nincs ínyemre
jm. recht machen kedvére tesz vkinek
jm. recht tun kedvére tesz vkinek
er hat recht behalten neki lett igaza
du hast recht igazad van
ich wäre ein rechter Narr tisztára bolond volnék
rechter Winkel derékszög
Recht (s) jog | igazság | törvény
Recht sprechen ítélkezik | törvénykezik
von Rechts wegen igazság szerint
Rechte (r)(e) a jobb oldali ember
Rechte (r)(e) igaz ember
Rechte (r)(e) az igazi
Rechte (e) jobboldal (parlament)
Rechte (s) a helyes | igaz
etwas Rechtes lernen valami hasznosat tanul
Rechteck (s) derékszögű négyszög
rechterseits jobbra | jobboldalt
rechtfertigen igazol
rechtgläubig igazhitű
rechthaberisch önfejű | akaratos | mindig neki van igaza
rechtlich jogi
rechtlich tisztes | derék | rendes
rechtlos jogtalan
rechtmäßig jogszerű | jogos | törvényes
rechts jobbra | jobboldalt
rechts der Rheines a Rajna jobb oldalán
Rechtsanwalt (r) ügyvéd
Rechtsaußen (r) jobbszélső (sp)
Rechtberater (r) jogtanácsos
rechtshaffen jóravaló | derék
Rechtschreibung (e) helyesírás
Rechtsfall (r) jogeset
rechtsfällig pervesztes
Rechtsgrund (r) jogcím
rechtsgültig jogérvényes
Rechtshandel (r) per (jog)
rechtshin jobb felé | jobbra
rechtskräftig jogerős
rechtskundig törvénytudó
Rechtsregel (e) jobbkézszabály
rechtzeitig kellő időben | jókor | idejében
Reck (s) nyújtó (sp)
Recke (r) dalia
recken kinyújt
recken s. kinyújtózkodik
Recycling (s) újrahasznosítás
Redaktieur (r) szerkesztő
Redaktion (e) szerkesztés
Redaktion (e) szerkesztőség
Rede (e) beszéd
Rede (e) szónoklat
Rede (e) szóbeszéd | mendemonda | pletyka
davon kann nicht die Rede sein szó sem lehet róla
keine Rede davon! szó sincs róla!
es ist nicht der Rede wert szót sem érdemel
jm. Rede stehen számot ad | beszámol vkinek
in Rede stehend szóban forgó
jn. zur Rede stellen kérdőre von vkit
es geht die Rede azt beszélik
große Reden führen fontoskodik
Redegabe (e) beszédkészség
reden beszél
reden szól | mond
reden beszélget
du hast gut zu reden könnyen beszélsz | könnyű neked
du hast letch zu reden könnyen beszélsz | könnyű neked
Redensart (e) szólásmód
redigieren szerkeszt
redigieren átdolgoz
redlich becsületes
Redner (r) szónok
redselig bőbeszédű
reduzieren csökkent | redukál
Reeder (r) hajótulajdonos
reell valóságos | tényleges | reális
reell komoly | megbízható
Referat (s) előadás | beszámoló
Referenz (e) ajánlás
referieren előad
reflektieren visszaver (fizika)
reflektieren igényt tart
reflektieren gondolkodik | gondolkozik | elmélkedik
reformieren megreformál
Regal (s) állvány | polc
Regatta (e) evezősverseny (sp)
rege eleven | fürge | élénk
ein reges Leben mozgalmas élet
rege werden feléled
Regel (e) szabály
Regel (e) szokás
in der Regel rendszerint
regelmäßig szabályos | szabályszerű
regelmäßig rendszeresen | rendszerint
regeln szabályoz
regelrecht szabályos | szabályszerű
regelwidrig szabályellenes
regen mozgat | mozdít
regen s. megmozdul | mozog
Regen (r) eső
Regenbogen (r) szivárvány
regendlich vízhatlan
Regenfall (r) esőzés
Regenguß (r) zápor
Regenhaut (e) esőköpeny (átlátszó,vékony)
Regenmantel (r) esőköpeny | esőkabát
Regenschauer (r) futó zápor | záporeső
Regenschirm (r) esernyő
Regent (r) uralkodó
Regenwetter (s) esős idő
Regenwurm (r) földigiliszta
Regie (e) jövedelem
Regie (e) rezsi
Regie (e) rendezés (film | színház)
regieren uralkodik
Regierung (e) uralkodás
Regierung (e) kormány (hatalmi szerv)
Regiment (s) ezred (kat)
Regiment (s) uralom | vezetés
Regisseur (r) rendező (film | színház)
Register (s) jegyzék
Register (s) névmutató | tárgymutató | regiszter
registrieren bejegyez | iktat
registrieren feljegyez | regisztrál
Regler (r) szabályozó
reglos mozdulatlan
es regnet wie aus Strömen szakad az eső | zuhog az eső
es regnete Bomben csak úgy hullottak a bombák
regnerisch esős
regsam élénk
regulär szabályos
regulieren szabályoz
Regung (e) megmozdulás | mozdulat
Regung (e) indulat
regunglos mozdulatlan
Reh (s) őz
rehabilitieren rehabilitál
Reibeisen (s) reszelő
reiben megdörzsöl | dörgöl
reiben megtör
Reiberei (e) súrlódás
Reibung (e) dörzsölés
Reibung (e) súrlódás
reibungslos súrlódásmentes
reich gazdag | dús | bőséges
Reich (s) birodalom
reichen odanyújt
reichen nyúl vmiért
reichen elér | terjed vmeddig
reichen futja | elég
soweit das Auge reicht ameddig a szem ellát
es reicht elegendő
reichhaltig tartalmas
reichlich bőséges
Reichsbahn (e) birodalmi vasút
Reichtum (r) gazdagság | bőség
reif érett
reif werden megérik | kifejlődik
Reif (r) dér
Reife (e) érettség
reifen megérlel
reifen megérik | érlelődik
es reift deresedik | dér van
Reifen (r) karika | abroncs | gumiabroncs
Reifeprüfung (e) érettségi vizsga
reiflich alapos | beható
Reigen (r) körtánc
Reihe (e) sor | sorrend
die Reihe ist an mir rajtam a sor
ich bin an der Reihe rajtam a sor
nach der Reihe sorban | sorjában
an die Reihe kommen sorra kerül
reihen sorakoztat
reihen s. felsorakozik
Reihefolge (e) sorrend
reiheweise soronként
Reiher (r) kócsag
reihig soros
Reim (r) rím
Reim (r) rigmus | versike
reimen (s.) rímel
reimen s. összeillik | összefér
rein nagyon tiszta
rein tisztára | tisztán | pusztán
reines Gold színarany
rein werden megtisztul
rein ld. herein
Rein (e) lábas | serpenyő
Reinemachen (s) nagytakarítás
Reinemachen (s) tisztogatás
reinfallen bedől | felsül
Reinheit (e) tisztaság
reinigen megtisztít
reinigen s. tisztálkodik
Reinigung (e) tisztító
die chemische Reinigung vegytisztító
reinlich tiszta | rendes
Reinmachen (s) nagytakarítás
Reinmachen (s) tisztogatás
Reinschrift (e) tisztázat
Reis (r) rizs
Reis (s) ág | gally | vessző
Reise (e) út | utazás
Reisebüro (s) utazási iroda
Reiseführer (r) útikalauz (könyv)
reisen utazik | elutazik
Reisende (r)(e) utas
Reisepaß (r) útlevél
Reiseverkehr (r) utasforgalom
Reisfeld (s) rizsföld
Reisig (s) rőzse
Reißaus nehmen kereket old | megfutamodik
Reißbrett (s) rajztábla
reißen eltép | kitép | letép | elszakít | kiszakít | leszakít
reißen elránt | felránt | leránt
reißen cibál | rángat | tépdes
reißen elszakad | megszakad
sich um etw. reißen töri magát vmiért
reißend sebes | rohanó
reißend hasogató | szaggató
reißend ragadozó
Reißnagel (r) rajzszeg | rajzszög
Reißverschluß (r) cipzár
Reißzeug (s) körzőkészlet | rajzkészlet
reiten lovagol
Reiter (r) lovas
Reitpferd (s) hátasló
Reiz (r) inger
Reiz (r) báj
reizbar ingerlékeny
reizen felingerel | felizgat
reizend ingerlő
reizend bájos
reizvoll bájos
Reklamation (e) felszólamlás | reklamáció
Reklame (e) reklám
für etw. Reklame machen reklámoz vmit
reklamieren reklamál
rekommandiert ajánlott
Rekord (r) rekord | csúcsteljesítmény
Rekrut (r) újonc
Rektor (r) rektor
Relation (e) viszonylat
Religion (e) vallás
religiös vallásos
Reliquie (e) ereklye
Remise (e) kocsiszín
Renaissance (e) reneszánsz
Rendezvous (s) randevú | találka
Rennbehn (e) versenypálya
rennen ellök | fellök | eltaszít
rennen fut | szalad | száguld
rennen futkos | rohangál | szaladgál
rennen versenyez (sp)
Rennen (s) verseny
Rennfahrer (r) autóversenyző | motorversenyző | kerékpárversenyző
Rennpferd (s) versenyló
Renntier (s) rénszarvas
Rennwagen (r) versenyautó
renovieren renovál
rentabel jövedelmező
Rente (e) nyugdíj | járadék
rendtieren kamatozik
rendtieren jövedelmez
rendtieren s. kifizetődik
Rentne (e) nyugdíj
Rentner (r) nyugdíjas
Rentnerin (e) nyugdíjas nő
reorganisieren újjászervez
Reparatur (e) javítás
Reparaturwerkstatt (e) javítóműhely
reparieren megjavít | kijavít
reparieren orvosol
repatriieren visszahonosít
Reportage (e) tudósítás | riport
Reporter (r) tudósító | riporter
Repräsentant (r) reprezentás
Repräsentant (r) képviselő
repräsentieren képvisel
repräsentieren reprezentál
reproduzieren felidéz | reprodukál
reproduzieren másol
Reptilien (Pl.) hüllők | csúszómászók
Republik (e) köztársaság
republikanisch köztársasági | republikánus
Requisiten (Pl.) kellékek
Reserve (e) tartalék
Reserve (e) tartózkodás
reservieren fenntart | tartalékol | lefoglal
reserviert fenntartott
reserviert tartózkodó
Residenz (e) székhely
resolut elszánt
Resolution (e) határozat
resp. (respektive) ill. (illetve | illetőleg) /röv./
Respekt (r) tisztelet | tekintély
respektieren tisztel
Rest (r) maradék
Restaurant (s) étterem | vendéglő
restaurieren helyreállít | restaurál
restlich megmaradó | maradék
restlos maradéktalan | teljes
Resultat (s) eredmény
Retikül (s) kézitáska
Retourfahrkarte (e) menettérti jegy
rettbar menthető
retten megment | kiment | kiszabadít
retten s. megmenekül
er war nicht zu retten menthetetlen volt
Rettlich (r) retek
Rettung (e) mentés
Rettung (e) menekülés
Rettung (e) a mentők
Rettungsdienst (r) mentőszolgálat
Rettungsleute (Pl.) mentők
Rettungswagen (r) mentőautó
Reue (e) bánat | megbánás
reuen megbán | sajnál
reuig bűnbánó | töredelmes
Revanche (e) revans | viszonzás
Revanche (e) bosszú
Revanche (e) visszavágó (mérkőzés)
revidieren átvizsgál
Revier (s) kerület | körzet
Revier (s) gyengélkedő (szoba)
Revier (s) vadászterület
Revier (e) bányakerület
Revision (e) átvizsgálás | revízió
Revolte (e) lázadás
Revolution (e) forradalom
revolutionär forradalmi
Revolutionär (r) forradalmár
Revolver (r) revolver | pisztoly
Rezept (s) recept
nach einem uralten Rezept egy ősrégi recept szerint
rezeptpflichtig receptköteles (gyógyszer)
rezeptfrei recept nélkül vehető (gyógyszer)
Rezeption (e) recepció
Rhein (r) Rajna
Rheinland (s) Rajna-vidék
rhythmisch ütemes | ritmikus
Ribisel (e) ribiszke | ribizli
Ribisl (e) ribiszke | ribizli
richten megigazít | helyreigazít | rendbehoz
richten elkészít | előkészít
richten ráirányít
richten szegez | intéz
richten elítél | kivégez vkit
richten s. igazodik
richten s. irányul | szegeződik
richten s. készülődik
richte das Essen! készítsd el az ebédet! | tálalj!
eine Frage an jn. richten kérdést intéz vkihez
in die Höhe richten felállít
zugrunde richten tönkretesz
Richter (r) bíró
richtig helyes | jó | igaz
richtig rendes | csakugyan | igazán
das richtige Alter a megfelelő életkor
richtiges Deutsch helyes németség
ist das der richtige Zug? ez a mi vonatunk?
die Uhr geht richtig az óra jól jár
richtigstellen helyreigazít | helyesbít
Richtlinie (e) irányelv
Richtlinie (e) irányvonal
Richtung (e) irány
Richtung (e) irányzat
Richtung (e) megigazítás
rieb ld. reiben
riechen szagot áraszt
riechen megszagol
es riecht gut jó szaga van
riechen lassen megszagoltat
Riegel (r) retesz
Riegel (r) szelep
riegeln elreteszel
Riese (r) óriás
rieseln csörgedezik
rieseln permetez
es rieselt szemerkél | szitál az eső
es rieselt mir kalt über den Rücken borsódzik a hátam
riesig óriási
ich freue mich riesig borzasztóan örülök
riet ld. raten
Riff (s) szirt | sziklazátony
rigorös szigorú
Rigorosum (s) szigorlat
Rille (e) rovátka | barázda
Rind (s) szarvasmarha
Rinderrouladen mit pkanter Soße marharolád pikáns mártással
Rinde (e) kéreg | héj
Rinderherde (e) gulya | csorda
Rindfleisch (s) marhahús
Rindsuppe (e) marhahúsleves
Ring (r) gyűrű | karika
Ring (r) körút
Ring (r) szorító | ring (sp)
Ringelnatter (e) vízisikló
Ringelspiel (s) körhinta
ringen birkózik | küszködik | vívódik
ringen küzd vmiért
ringen kicsavar
ringen s. csavarodik | gyűrűzik
nach Atem ringen levegőért kapkod
die Hände ringen kezét tördeli
Ringen (s) birkózás
rings körül
ringsum körös-körül
Rinne (e) lefolyó
rinnen folyik | csepeg | csöpög | csurog
der Regen rinnt zuhog az eső
Rippe (e) borda
Rippenfell (s) mellhártya
Rippenfleisch (s) oldalas (hús)
riskieren kockáztat
riß ld. reißen
Riß (r) szakadás | repedés
Riß (r) rejz | vázlat
rissig repedezett | szakadozott
Rist (r) lábfej háta | rüszt
ritt ld. reiten
Ritt (r) lovaglás
Ritter (r) lovag
ritterlich lovagias
Ritze (e) karcolás | repedés
ritzen megkarcol
Rivale (r) vetélytárs | versenytárs | rivális
rivalisieren vetélkedik | rivalizál
Robbe (e) fóka
robust robusztus
roch ld. riechen
röcheln hörög
Rock (r) kabát
Rock (r) szoknya
Rockmusik (e) rockzene
Rodel (r)(e) szánkó
rodeln szánkázik | szánkózik
rodeln irt (erdőt)
Rogen (r) halikra
Roggen (r) rozs
roh nyers | durva
roh nyers | főtlen
Roheit (e) durvaság
Rohgewicht (s) nyers súly
Rohkost (e) nyerskoszt
Rohmaterial (s) nyersanyag
Rohmaterialversorgung (e) nyersanyagellátás
Rohr (s) cső
Rohr (s) nád
Röhre (e) cső
Röhre (e) sütő
Rohseide (e) nyersselyem
Rohstoff (r) nyersanyag
Rolladen (r) redőny
Rolle (e) orsó | csiga | görgő | henger
Rolle (e) tekercs
Rolle (e) mángorló
Rolle (e) szerep
rollen gördít | gurít
rollen összecsavar | felgöngyölít
rollen mángorol
rollen dübörög | morajlik
rollen gördül | gurul | forog
rollen s. hempereg | gurul
Rollenbesetzung (e) szereposztás
Rollenverteilung (e) szereposztás
Rollfeld (s) kifutópálya (rep)
Rollfilm (r) tekercsfilm
Rollstuhl (r) tolószék
Rolltreppe (e) mozgólépcső
Rom Róma
Roman (r) regény
Romanik (e) román stílus
romanisch román stílusú
romantisch romantikus
Römer (r) római (ember)
römisch római
röntgen megröntgenez
Röntgenarzt (r) röntgenorvos
Röntgenstrahl (r) röntgensugár
rosa rózsaszín
Röschen (s) rózsácska
Rose (e) rózsa
rosenfarbig ld. rosa
Rosenkohl (r) kelbimbó
Rosenstock (r) rózsatő
rosig rózsás
Rosine (e) mazsola
Rosmarin (r) rozmaring
Roß (s) ló | paripa
hoch zu Roß lóháton | lóhátról (átv.)
Rössel (s) ld. Springer
Roßhaar (s) lószőr
Roßhirt (r) csikós
Rost (r) rostély
Rost (r) rozsda
rostbraun rozsdabarna
Rostbraten (r) rostélyos
rosten megrozsdásodik | berozsdál
rösten megpörköl | megpirít
rostfrei rozsdamentes
rostig rozsdás
rot piros | vörös
rotbäckig pirospozsgás
rotbärtig rőtszakállú
Röte (e) pír | vörösség
Röteln (Pl.) rubeola
röten pirosít
röten s. pirosodik | kipirul
rotfleckig pirosfoltos | vörhenyes
rothaarig vörös hajú
Rothirsch (r) gímszarvas
Rotkehlchen (s) vörösbegy
rötlich pirosas | vöröses
Rotte (e) csapat | csoport
Rotte (e) banda | horda
rotten irt | gyomlál
rotten csoportosul | összeverődik
Rotwein (r) vörösbor
Rotwelsch (s) német tolvajnyelv
Rotwild (s) rőtvad | szarvas
Rotz (r) takony
Route (e) útirány
routiniert gyakorlott | ügyes | rutinos
Rübe (e) répa
dei gelbe Rübe sárgarépa
gelben Rüben sárgarépafőzelék
rote Rübe cékla
Rubrik (e) rovat
ruchbar köztudomású
ruchbar werden híre kel
ruchlos elvetemült
Ruck (r) lökés | megrántás
Rückantwort (e) válasz
rückbezüglich visszaható (nyelvt)
Rückbleibsel (s) maradék
Rückblick (r) visszapillantás
rücken eltol | elmozdít
rücken mozdul | indul
rücken hátrál
jm. scharf auf den Lieb rücken hevesen megtámad vkit
Rücken (r) hát
Rücken (r) hegyhát | hegygerinc
Rückenmark (s) gerincvelő
Rückenwirbel (r) hátcsigolya
rückerstatten visszaszolgáltat | visszatérít
rückfällig visszaeső
Rückfahrkarte (e) menettérti jegy | retúrjegy
Rückforderung (e) visszakövetelés
rückgängig visszamenően
rückgängig machen érvénytelenít
Rückgrat (s) hátgerinc
Rückhalt (r) támasz
Rückhalt (r) tartózkodás | fenntartás
Rückkehr (e) visszatérés
rücklings hátrafelé
Rucksack (r) hátiszák
Rückschlag (r) visszacsapódás
Rückschlag (r) visszahatás
Rückschlag (r) visszeseés | hanyatlás
Rückschlag (r) csapás
rückschrittlich maradi
Rückseite (e) hátlap | hátoldal
Rücksicht (e) tekintet | kímélet | tapintat
Rücksicht nehmen auf etw. tekintettel van vmire
rücksichtslos kíméletlen | tapintatlan
Rücksichtsnahme (e) odafigyelés
rücksichtsvoll kíméletes | figyelmes | tapintatos
Rücksitz (r) hátsó ülés
Rücksprache (e) megbeszélés | értekezés
mit jm. Rücksprache nehmen megbeszéli a dolgot vkivel
Rückstand (r) hátralék | késedelem
Rückstand (r) maradék | üledék
rückständig hátralékos | hátralevő
rückständig elmaradt | maradi
Rückstrahler (r) macskaszem (járművön)
Rücktritt (r) lemondás | visszalépés
rückwärts hátrafelé | visszafelé
rückwärts mögött
Rückweg (r) visszaút
Rückweg (r) visszatérés
Rückzug (r) visszavonulás | hátrálás
Rudel (s) falka | csapat
Ruder (s) evező
Ruder (s) kormány
Ruderboot (s) evezős csónak
Ruderer (r) evezős
rudern kormányoz
rudern evez
Rudern (s) evezés
Rudersport (r) evezőssport | evezés
Ruf (r) kiáltás
Ruf (r) meghívás
Ruf (r) hírnév
rufen hív | szólít
rufen kiált | kiabál
einen Arzt rufen orvost hív
um Hilfe rufen segítségért kiált
du kommst wie gerufen épp jókor jössz
Rufname (r) utónév | keresztnév
Rufnummer (e) hívószám
Rufweite (e) hallótávolság
Rufzeichen (s) felkiáltójel
Rufzeichen (s) hívójel
Rüge (e) megrovás | dorgálás
rügen kifogásol
rügen megró | megdorgál
Ruhe (e) nyugalom | csend | pihenés
laß mich in Ruhe! hagyj békén!
zur Ruhe gehen lefekszik
zur Ruhe kommen megnyugszik | megáll
ruhelos nyugtalan
ruhelos szünet nélkül
ruhen nyugszik | pihen
ruhen szünetel
Ruhepause (e) szünet
Ruhesessel (r) nyugszék
Ruhestand (r) nyugállomány
Ruhetag (r) szünnap
ruhevoll csendes | békés
Ruhezustand (r) nyugalmi állapot
ruhig nyugodt | csendes
Ruhm (r) dicsőség
rühmen dicsőít
rühmen s. dicsekszik
rühmlich dicséretes
ruhmvoll dicső | dicsőséges
Ruhr (e) Ruhr (folyó)
Ruhr (e) vérhas
Rührei (s) rántotta
rühren megmozdít | elmozdít
rühren kever | kavar
rühren meghat
rühren származik
rühren s. megmozdul
rührend megható
rührig serény | tevékeny
rührselig érzelgős
Ruin (r) romlás
wirtschaftlicher Ruin gazdasági összeomlás | csőd
Ruine (e) rom
ruinieren tönkretesz
Rumäne (r) román (ember)
Rumänien Románia
rumänisch román
Rummel (r) felfordulás | zűrzavar
Rumor (r) zaj | zsivaj
Rumpf (r) törzs
rümpfen fintorgat
rund kerek | gömbölyű
rund körül | körbe
Runde (e) kör
Runde (e) forduló | menet (sp)
Runde (e) őrjárat
runden kerekít | gömbölyít
runden kerekedik | gömbölyödik
Rundfahrt (e) körutazás
Rundflug (r) sétarepülés
Rundfrage (e) körkérdés
Rundfunk (r) rádió | rádióadó
Rundfunksender (r) rádióállomás
Rundfunksendung (e) rádióadás
Rundfunkübertragung (e) rádióközvetítés
rundherum körbe | körös-körül
rundlich kerekded | gömbölyded
Rundreise (e) körutazás
Rundschau (e) körültekintés
Rundschau (e) kilátás
Rundschau (e) szemle
Rundschreiben (s) körlevél
rundum körös-körül
rundweg kereken | kerek-perec
Rune (e) rovás (írás)
Runzel (e) ránc
runzelig ráncos
runzeln ráncol
runzeln s. ráncosodik
runzlig ráncos
rupfen cibál | megtépáz
rupfen megkopaszt
Ruß (r) korom
Russe (r) orosz (ember)
Rüssel (r) ormány
rußen bekormoz
rußig kormos
Russin (e) orosz nő
russisch orosz
Russisch (s) orosz (nyelv)
Rußland Oroszország
rüsten felszerel
rüsten elkészül | előkészül | felkészül
rüsten s. felkészül | készülődik
rüsten s. felfegyverkezik
rüstig erőteljes
Rüstung (e) felkészülés | készülődés
Rüstung (e) felszerelés
Rüstung (e) fegyverzet
Rüstung (e) fegyverkezés
Rute (e) vessző
rutschen csúszik | csúszkál
rutschig csúszós | síkos
rütteln megráz | felráz