Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


s. (siehe) ld. (lásd) /röv./
S (Süd | Süden) D (Dél) /röv./
S. (Seite) old. (oldal) /röv./
Saal (r) terem
Saat (e) vetés
Saatgut (s) vetőmag
Säbel (r) kard
sabotieren szabotál
Sachbearbeiter (r) előadó | ügyintéző
Sachberater (r) szaktanácsadó
Sachbestand (r) tényállás
Sache (e) dolog
Sache (e) ügy
Sachen (Pl.) holmi
das ist so eine Sache ez olyan dolog
an einer Sache auszusetzen haben vmi kifogásolnivalója van vmin
kleine Sache kisdolog
große Sache nagydolog
sachgemäß szakszerű
Sachkenner (r) szakértő
sachlich dologi
sachlich tárgyi
sachlich tárgyilagos
sächlich semleges (nyelvt)
Sachschaden (r) anyagi kár
Sachse (r) szász (ember)
Sachsen Szászország
sacht enyhe | csendes | lassú
nur sachte! csak lassan!
Sachverhalt (r) tényállás
Sachverständige (r)(e) szakértő
Sachverständnis (s) szakértelem
Sachverzeichnis (s) tárgymutató
Sack (r) zsák
Sack (r) zseb
Sackgasse (e) zsákutca
säen vet
Saft (r) nedv | lé
saftig leves
saftig vaskos (átv.)
Sage (e) monda | mendemonda
Säge (e) fűrész
sagen mond | megmond
ich sage nichts nem mondom semmit
man sagt azt beszélik
jm. sagen lassen, daß ... megüzeni vkinek, hogy ...
das hat nichts zu sagen nem tesz semmit
was soll das sagen? mit jelentsen ez?
sägen fűrészel
sagenhaft mondaszerű | csodás
sah ld. sehen
Sähmaschine (e) vetőgép
Sahne (e) tejszín
sauere Sahne tejföl
Saison (e) szezon | idény
Salte (e) húr
Sakko (r)(s) zakó
Sakristei (e) sekrestye
Salami (e) szalámi
Salat (r) saláta
Salbe (e) kenőcs
Salbei (e) zsálya
salben beken | megken
salben felken
Salbung (e) felkenés | felavatás
saldieren kiegyenlít
Säle (r) terem
Salm (r) lazac
Salon (r) szalon
Salto (r) szaltó
salutieren tiszteleg (kat)
Salz (s)
salzen megsóz
Salzfäßchen (s) sótartó
salzig sós
Salzsäure (e) sósav
Salztreuer (r) sótartó
Same (r) mag
Samen (r) mag
Sammelbogen (r) gyűjtőív
sammeln összegyűjt | összeszed
sammeln s. gyülekezik
sammeln s. összeszedi magát
frische Kraft sammeln für etw. új erőt gyűjt vmihez
Sammelwerk (s) gyűjtemény
Sammler (r) gyűjtő
Sammlung (e) gyűjtés
Sammlung (e) gyűjtemény
Sammlung (e) összeszedettség (szellemi)
Samstag (r) szombat
samstägig szombati
samstäglich szombaton | szombatonként
samstags szombaton
samstags szombatonként | szombati napokon
samt +D -val,-vel együtt | -stul,-stül
Samt (r) bársony
samten bársonyból való | bársony-
samtig bársonyos
sämtlich összes
Sanatorium (s) szanatórium
Sand (r) homok | föveny
Sand (r) porond | aréna
Sandale (e) szandál
Sandbank (e) homokzátony
sandig homokos
sandte ld. senden
sanft szelíd | enyhe | csendes
sänftigen csillapít | enyhít
sanfmütig szelíd
sang ld. singen
Sang (r) ének
Sänger (r) énekes
sanitär egészségügyi
Sanitäter (r) mentőorvos
Sanitätszug (r) kórházvonat
sank ld. sinken
sann ld. sinnen
Sardine (e) szardínia
Sardinien Szardínia
Sarg (r) koporsó
saß ld. sitzen
sässig megtelepedett
Sässigkeit (e) illetőség
Satellit (r) csatlós
Satellit (r) mellékbolygó | hold
Satire (e) szatíra
satirisch szatírikus
satt jóllakott
satt vmvel betelt
satt telített
sich satt essen jóllakik
das habe ich satt ebből elegem van
Sattel (r) nyereg
satteln felnyergel | megnyergel
Sattelschlepper (r) nyerges vontató | kamion
sättigen jóllakat
sättigen kielégít
sättigen telít
sättigen s. jóllakik
sättigen s. telítődik
Sattler (r) szíjgyártó | nyerges
Satz (r) mondat
Satz (r) tétel
Satz (r) sorozat | készlet
Satz (r) szedés (nyomda)
Satz (r) adag
Satz (r) menet | forduló | játszma (sp)
Satz (r) ugrás
Satzgefüge (s) alárendelő mondatszerkezet
Satzung (e) alapszabályzat
Sau (e) disznó | koca
Sau (e) ász (kártya)
sauber tiszta | takaros
sauber jó | finom (gúny)
Sauberkeit (e) tisztaság | takarosság
saubermachen kitakarít
säubern megtisztít
sauer savanyú | fanyar
sauer keserves | keserű
Sauerampfer (r) sóska
Sauerkirsche (e) meggy
säuerlich savanykás
sauern megsavanyodik
säuern savanyít
säuern megsavanyodik
Sauerstoff (r) oxigén
saufen iszik | vedel | iszákoskodik
Säufer (r) iszákos | részeges
saugen szív
saugen szopik
säugen szoptat
Säugetler (s) emlősállat
Säugling (s) csecsemő
Saugpapier (s) itatóspapír
Saugpumpe (e) szivattyú
saugrob nagyon goromba
Sauherde (e) konda
Sauhirt (r) kondás | kanász
Säule (e) oszlop
Säule (e) támasz | pillér
Saum (r) szegély
säumen beszeg
säumen késik | késlekedik
säumig késlekedő | hanyag
Säumnis (e) késedelem
saumselig késlekedő
Saumtier (s) málhás állat
Säure (e) savanyúság
Säure (e) fanyarság | savanyúság
Säure (e) sav
sausen zúg | süvölt
sausen száguld | rohan
Sauwetter (s) pocsék idő
Schabe (e) svábbogár
schaben levakar
schaben hántol
Schabernack (r) csíny
schäbig ütött-kopott | ócska
schäbig fukar
Schach (s) sakk
Schachbrett (s) sakktábla
schachern kufárkodik
Schacht (r) akna (bánya)
Schachtel (e) doboz | skatulya
schade kár
Schädel (r) koponya
schaden árt | kárt tesz
Schaden (s) kár
mit schaden verkaufen veszteséggel elad
zu Schaden kommen kárt szenved
Schadenersatz (r) kárpótlás
Schadenfreude (e) káröröm
schadenfroh kárörvendő
schadhaft romlott
schadhaft rongált | sérült
schädigen árt | megkárosít
Schädigug (e) károsodás
Schädigug (e) károsítás
schädlich káros | ártalmas
Schädling (r) kártevő
Schädlingsbekämpfungsmittel (s) permetszer | permetezőszer
Schaf (s) birka | juh
Schafblattern (Pl.) bárányhimlő
Schäfchen (s) bárány
Schäfenwolke (e) bárányfelhő
Schäfer (r) juhász
Schäfer (r) pásztor
schaffen munkálkodik | vesződik | tesz-vesz
schaffen megcsinál | megtesz | elintéz
schaffen visz | szállít
schaffen okoz
schaffen szerez
schaffen előteremt | alkot
etw. aus dem Wege schaffen félretesz vmit az útból
damit habe ich nichts zu schaffen ehhez semmi közöm
er macht mir viel zu schaffen sok gondor okoz nekem
Rat schaffen tanácsot ad | módot talál
schafft euch mozogjatok
Schaffner (r) kalauz
schaffnerlos kalauz nélküli
Schaffung (e) alkotás | létesítés
Schafhirt (r) juhász
Schafott (s) vérpad
Schafsbock (r) tökfilkó | hólyag
Schaft (r) nyél | szár
Schaft (r) csizmaszár
Schaft (r) puskaagy
schäckern enyeleg | évődik
schäckern tréfálkozik
schal állott | ízetlen
schal sületlen (átv.)
Schal (r) sál
Schale (e) héj
Schale (e) csésze
schälen meghámoz | lehámoz
schälen s. vedlik
Schalk (r) kópé | csínytevő
Schall (r) hangzás | csengés
Schall (r) zaj | zörej
schalldicht hangszigetelő
schallen hangzik | zeng
schallen visszhangzik
Schallplatte (e) hanglemez
schalt ld. schelten
schalten bekapcsol
schalten rendelkezik | intézkedik
schalten und walten tesz-vesz
Schalter (r) pénztárablak
Schalter (r) kapcsoló
Schalthebel (r) sebességváltó
Schaltjahr (s) szökőév
Scham (e) szemérem
Scham (e) szégyen
schämen (s.) szégyenkezik | szégyelli magát
schamhaft szemérmes | szégyenlős
schamlos szemérmetlen
Schande (e) szégyen
schänden megszégyenít
schänden meggyaláz
Schadfleck (r) szégyenfolt
schändlich gyalázatos
Schandtat (e) gaztett
Schankwirt (r) kocsmáros
Schanze (e) sánc
Schar (e) sereg
Schar (e)(s) ekevas
scharen összevon | csoportosít (kat)
scharen s. összesereglik | tömörül
scharf éles | metsző | csípős
scharf erős | csípős (étel)
scharf szigorú | könyörtelen
scharf heves | hirtelen
scharfe Getränke röviditalok
Schärfe (e) él
schärfen élesít | kiköszörül | kihegyez
schärfen szigorít
Scharfsütze (r) mesterlövész
scharfsinnig éles eszű | éles elméjű
Scharlach (r)(s) vörheny | skarlát
Scharm (r) báj
scharmant bájos
Scharnier (s) csuklópánt | sarokvas
Scharre (e) lekaparás | levakarás
Scharre (e) vakaróvas
scharren kapar
scharren összeharácsol
Scharte (e) csorba
schartig csorbult
Schatten (r) árnyék
schattieren árnyékol
schattig árnyas
Schatz (r) kincs
schätzbar becses
schätzbar felbecsülhető | megbecsülhető
schätzen felbecsül | megbecsül | értékel
schätzen megbecsül | értékel
schätzen tart vminek
schätzenswert megbecsülendő | becses
Schätzung (e) becslés
Schau (e) nézés | szemlélés
Schau (e) szemlélet
Schau (e) kiállítás
zur Schau stellen kiállít | bemutat | közszemlére kitesz
Schaubude (e) mutatványos bódé
Schaubühne (e) színpad
Schauder (r) borzadás | borzongás | irtózat
schauderhaft borzasztó
schaudern megborzongat
schaudern borzong | remeg
schaudern iszonyodik
schauen néz | tekint
sich umschauen körülnéz
Schauer (r) néző | szemlélő
Schauer (r) borzongás
Schauer (r) futó zápor
Schauer (r) jégeső
Schauer (r)(s) fedél
Schauer (r)(s) pajta
schauerlich morzongató
schauern remeg | borzong
Schaufel (e) lapát
schaufeln lapátol
Schaufenster (s) kirakat
Schaukel (e) hinta
schaukeln ringat
schaukeln himbál
schaukeln hintáztat
schaukeln hintázik
schaukeln ring
Schaum (r) hab
schäumen tajtékzik | habzik
Schaumgummi (r) szivacsgumi | laticel
schaumig habos | tajtékos
Schauplatz (r) színhely
schaurig borzongató
Schauspiel (s) színmű
Schauspieler (r) színész
Schauspielerin (e) színésznő
Schaustück (s) látványosság
Scheck (r) csekk
scheckig tarka | foltos
scheel sanda
Scheibe (e) korong | tárcsa
Scheibe (e) ablaktábla
Scheibe (e) szélvédőüveg
Scheibe (e) szelet
Scheibe (e) céltábla
Scheibenhonig (r) lépes méz
Scheibenwischer (r) ablaktörlő (autón)
Scheich (r) sejk
Scheide (e) hüvely | tok
Scheidelinie (e) választóvonal
Scheidemauer (e) közfal | választófal
Scheidemütze (e) váltópénz
scheiden elkülönít | elválaszt
scheiden elválaszt (házastársakat)
scheiden megválik | eltávozik
scheiden s. megválik | elválik
sie lassen sich scheiden elválnak
Scheideweg (r) válaszút
Scheidung (e) elkülönítés
Scheidung (e) elválás
Scheidung der Ehe házasság felbontása | válás
Scheidungsprozeß (r) válóper
Schein (r) fény
Schein (r) látszat
Schein (r) elismervény
Schein (r) bankjegy
scheinbar színleges
scheinbar színleg | látszólag
scheinen fénylik | világít
scheinen látszik | tűnik
scheinen süt (nap)
mir scheint úgy látom | úgy tűnik
es scheint so úgy látszik
scheinheilig álszent
Scheinwerfer (r) fényszóró
Scheinwert (r) látszólagos érték
Scheit (s) hasáb
Scheitel (r) tetőpont | csúcspont
Scheitel (r) orom | csúcs
Scheitel (r) hajválaszték
vom Scheitel bis zur Sohle tetőtől talpig
scheiteln elválaszt (hajat)
Scheiterhaufen (r) máglya
scheitern zátonyra fut (hajó)
scheitern meghiúsul (átv.)
schellen csenget
Schelm (r) kópé
schelmisch csintalan
Schelte (e) szidás
Schelte bekommen kikap | megszidják
schelten megszid | leszid | szidalmaz
Schema (s) minta | vázlat
schematisch vázlatos | sematikus
Schemel (r) zsámoly
Schenk (r) csapos | csaplár
Schenke (e) csapszék
Schenkel (r) lábszár
Schenkel (r) csont
schenken ajándékoz
schenken tölt (folyadékot)
Schenkung (e) adomány
Schenkwirt (r) ld. Schankwirt
Scherbe (e) cserép
Schere (e) olló
scheren nyúz | zaklat | gyötör
scheren megnyír | nyes
scheren s. gyötrődik | kínozza magát
scheren s. elkotródik
was schert es dich? mit izgat ez téged? | mi közöd hozzá?
sich um etw. scheren törődik vmivel
schere dich zum Teufel! menj a pokolba!
Schererei (e) vesződség | bajlódás
Scherz (r) tréfa | móka
scherzen tréfál | tréfálkozik
scherzhaft tréfás | mókás
scheu félénk | bátortalan
scheuchen elhesseget
scheuen irtózik | megriad | visszariad
scheuen megbokrosodik (ló)
scheuen s. fél
Scheuernmittel (s) súrolószer
scheuern dörzsöl | súrol
scheuern dörgölőzik
Scheuklappe (e) szemellenző
Scheune (e) csűr | pajta
scheußlich förtelmes | szörnyű
Schi (r) síléc (sp)
Schi laufen síel | sízik
Schi fahren síel | sízik
Schicht (e) réteg
Schicht (e) műszak
schichten rétegez | halomba rak
schichten s. rétegeződik
schick elegáns | sikkes
schicken elküld
schicken s. adódik | történik
schicken s. illik
nach jm. schicken elküld vkiért
Schicksal (s) sors | végzet
schieben tol | csúsztat
schieben elhárít | áthárít
Schieber (r) toló | csúsztató
Schiebkarren (r) talicska
schied ld. scheiden
Schiedsrichter (r) döntőbíró
schief ferde
schief hibás | téves
Schiefer (r) pala
schiefgehen balul üt ki | félresikerül
schiel ld. scheel
schielen kancsalít
schien ld. scheinen
Schienbein (s) sípcsont
Schiene (e) sín
schier merő | csupa
schier csaknem | majdnem | szinte
schier unmöglich teljesen lehetetlen
es soll mich schier bedünken úgy rémlik | úgy vélem
schießen lelő
schießen lő | rúg (sp)
schießen szökell | szökken | száguld
schießen burjánzik
Schießerei (e) lövöldözés
Schießwaffe (e) lőfegyver
Schifahrer (r) síelő | síző
Schiff (s) hajó
Schiffahrt (e) hajózás
schiffbar hajózható
Schiffbau (r) hajóépítés
schiffen hajón szállít
schiffen hajózik
Schiffer (r) hajós
schiffbrüchig hajótörött
Schiffswerft (e) hajógyár
Schigelade (e) sítelep
Schikane (e) bosszantás | zaklatás
Schikane (e) fortély
schikanieren bosszant | zaklat
Schiläufer (r) síelő | síző
Schild (r) pajzs
Schild (s) cégér | cégtábla
Schild (s) névtábla
Schild (s) címke
Schild (s) szemellenző
schildern ecsetel | leír
Schildkröte (e) teknősbéka
Schilf (s) nád
Schill (r) süllő
schillern csillámlik | csillog
Schimmel (r) fehér ló
Schimmel (r) penész
schimmelig penészes
schimmeln penészedik
Schimmer (r) csillogás | fény
ich habe keinen Schimmer davon sejtelmem sincs róla
schimmern csillog | fénylik
Schimpanse (r) csimpánz
Schimpf (r) gúny | gúnyolódás | szidalom
Schimpf (r) csúfság | gyalázat
mit Schimpf und Schande szégyenszemre
schimpfen szid | gyaláz | szidalmaz
schimpfen szitkozódik | káromkodik
schimpflich szégyenletes | csúfos
Schimpfname (r) gúnynév
Schimpwort (s) szitok
Schindel (e) zsindely
schinden lenyúz | megnyúz
schinden nyúz | gyötör (átv.)
schinden küszködik | gürcöl
Schinken (r) sonka
Schippe (e) lapát
Schirm (r) menedék | oltalom
Schirm (r) ernyő
Schirm (r) ellenző
schirmen oltalmaz | megvéd
Schirmleder (r) sapkaellenző
schirren felszerszámoz
Schlacht (e) csata | ütközet
schlachten levág (állatot)
schlachten lemészárol
Schlachtenbummler (r) szurkoló | drukker
Schlächter (r) mészáros
Schlachtfeld (s) csatatér
Schlacke (e) salak
Schlaf (r) alvás
im Schlaf alvás közben | álmában
Schläfe (e) halánték
schlafen alszik
Schläfer (r) alvó
schläfern elaltat
schläfern bóbiskol
schlaff petyhüdt | ernyedt
schlaflos álmatlan
Schlafmittel (s) altatószer
schläfrig álmos
schläfrig álmosító | unalmas
schläfrig werden elálmosodik
Schläfrigkeit (e) álmosság
Schlafrock (r) pongyola
Schlafsack (r) hálózsák
schlaftrunken álomittas
Schlafwagen (r) hálókocsi
Schlafwandler (r) alvajáró | holdkóros
Schlafzimmer (s) hálószoba
Schlag (r) ütés (óráé is)
Schlag (r) csapás (átv.)
Schlag (r) gutaütés
Schlag (r) csattanás
Schlag (r) faj | fajta
Schläge (Pl.) verés | ütések | ütlegek
Schlag zehn Uhr pontosan tíz óra
Schlagader (e) ütőér | verőér
Schlaganfall (r) gutaütés
Schlagbaum (r) sorompó
schlagen üt | ver | tör | zúz
schlagen lever | legyőz
schlagen vív
schlagen ver | lüktet | dobog
schlagen rúg
schlagen vet
schlagen verődik | ütődik
schlagen vkire üt | hasonlóvá válik vkihez
schlagen s. verekedik | párbajozik
einen Rekord schlagen rekordot megdönt
eine Schlacht schlagen csatát megvív
zu jm. schlagen sich vkihez áll | csatlakozik
ein schlagender Beweis döntő bizonyíték
Schlager (r) sláger
Schlägerei (e) verekedés
schlagfertig talpraesett
Schlagobers (r) ld. Schlagsahne
Schlagsahne (e) tejszínhab
Schlagwort (s) címszó | vezérszó
Schlagzelle (e) címsor (nagybetűs) (nyomda)
Schlamm (r) iszap | sár
schlammig iszapos | sáros | saras
schlampig lompos | rendetlen | slampos
schlang ld. schlingen
Schlange (e) kígyó
schlängeln összeteker
schlängeln tekerőzik | kanyarog | kígyózik
schlängeln s. csúszik | kúszik | mászik
schlank karcsú | sovány
schlankweg egyszerűen | kereken
schlapp gyenge | lagymatag | puha | ernyedt
Schlappe (e) kudarc | vereség
schlau ravasz
Schlauch (r) tömlő
Schlauheit (e) ravaszság
schlecht rossz | silány | hitvány
schlecht gonosz
es ist mir schlecht rosszul vagyok
schlecht und recht úgy, ahogy
schlechtdings teljességgel | egyáltalán | éppenséggel
schlechtgelaunt rosszkedvű
Schlechtheit (e) rosszaság
schlechthin éppenséggel | egyenesen
schlechtweg ld. schlankweg
schlecken nyal | nyalakodik
Schlegel (r) sulyok
Schlegel (r) dobverő
Schlegel (r) comb (állaté) (Ausztria)
Schlehdorn (r) kökény
schleichen lopózik | oson
schleichen csúszik | mászik | vánszorog
Schleichhandel (r) zugkereskedelem | feketekereskedelem
Schleier (r) fátyol
Schleife (e) szalag
Schleife (e) hurok
Schleife (e) kanyar | kanyarulat
Schleife (e) keresztkötés
Schleife (e) csúszka
schleifen köszörül | fen | megfen
schleifen csiszol
schleifen vonszol | hurcol | cipel
schleifen csúszik | vonszolódik
Schleim (r) nyálka
Schleim (r) nyák
schleimig nyálas | nyálkás
schleißen elkoptat
schlemmen dőszöl | dúskál
schlendern ballag | bandukol
schlendern kószál | barangol | csavarog
Schlendrian (r) nemtörődömség | rendetlenség
Schlendrian (r) rendetlen ember
schlenken lóbál
Schleppboot (s) uszály (hajó)
Schleppe (e) uszály (ruha)
Schleppe (e) kíséret
schleppen hurcol | húz | vonszol
schleppen vontat
schleppen cipel
schleppen s. vánszorog
schleppen s. cipekedik
schleppend vontatott
Schlepper (r) vontató | traktor
Schlepper (r) csillés (bánya)
Schlepper (r) vontatóhajó
Schlepptau (s) vontatókötél
Schleuder (e) parittya
Schleuder (e) centrifuga
schleudern dob | hajít
schleudern forgat | perget
schleudern centrifugáz
schleudern farol (jármű)
Schleudern (s) farolás | megcsúszás
schleunig gyors | sürgős
Schleuse (e) zsilip
schlich ld. schleichen
Schlich (r) lopakodás | lopózkodás
Schlich (r) furfang | mesterkedés
schlicht egyszerű
schlicht szerény
schlicht sima
schlichten lesimít | elsimít | elegyenget
schlichten máglyáz | ölbe rak (fát)
Schlichtheit (e) egyszerűség
Schlichtheit (e) szerénység
schlief ld. schlafen
schließen bezár | lezár | becsuk
schließen befejez | bezár | lezár | berekeszt
schließen zárul
schließen megköt
schließen következtet
schließen (s.) bezáródik | becsukódik
Schließer (r) kulcsár
Schließer (r) börtönőr
Schließfach (s) postafiók
Schließfach (s) értékmegőrző
schließlich végül | elvégre | mégis
schliff ld. schleifen
Schliff (r) köszörülés
Schliff (r) csiszolás
Schliff (r) csiszolat
schlimm gonosz | rossz | komisz
schlimm beteg | fájós
Schlinge (e) kúszóinda
Schlinge (e) hurok
Schlingel (r) csibész | kölyök
schlingen fal | mohón nyel
schlingen fon | hurkol | köt
schlingen s. fonódik | csavarodik
Schlips (r) nyakkendő
schliß ld. schließen
Schlitten (r) szán | szánkó
Schlittschuh (r) korcsolya
Schlittschuh laufen korcsolyázik
Schlitz (r) nyílás | rés
schlitzen felhasít
schloß ld. schließen
Schloß (r) lakat | zár
Schloß (r) palota | kastély
Schlosser (r) lakatos
Schlosserei (e) lakatosműhely
Schlot (r) kémény | kürtő
schlotterig reszkető | lötyögő
schlottern lötyög
schlottern inog | remeg
schlottern inogva jár | reszketve jár
schlottrig reszkető | lötyögő
Schlucht (e) szakadék | szurdok
schluchzen zokog
Schluck (r) korty
schlucken lenyel
Schlucken (r) csuklás
den Schlucken haben csuklik
Schlucken (s) nyelés
schlug ld. schlagen
Schlummer (r) szendergés | szunnyadozás
schlummern szendereg | szunnyad | szunnyadozik | szundikál
Schlund (r) torok | garat | gége
Schlund (r) nyelőcső
Schlund (r) nyílás | torok
Schlund (r) szakadék
schlüpfen bújik | csúszik
schlüpfen belebújik
Schlüpfer (r) bugyi
schlüpfrig csúszós | síkos
schlüpfrig sikamlós | kétértelmű
schlüpfrig kényes | veszélyes
Schlupfwinkel (r) búvóhely | rejtekhely
schlürfen csoszog
schlürfen szürcsöl
Schluß (r) zárás
Schluß (r) befejezés | vég
Schluß (r) megkötés
Schluß (r) következtetés
Schluß (r) női derékbőség
jetzt ist aber Schluß! most aztán elég!
Schluß machen véget vet | végez
zum Schluß végül | befejezésül
beim Schluß dem Geschäftes üzletkötéskor
Schlußbein (s) csípőcsont
Schlüssel (r) kulcs
Schlüsselbein (s) kulcscsont
Schlüsselblume (e) kankalin | primula
Schlüsseldienst (r) kulcsmásoló
Schlüsselloch (s) kulcslyuk
Schlußfolgerung (e) végkövetkeztetés
schlüssig határozott | eltökélt
schlüssig következetes
Schlußlicht (s) hátsó lámpa | féklámpa
Schlußrechnung (e) végső számla
Schmach (s) szégyen | gyalázat
Schmach (s) megalázás
schmachten eped | sóvárog
schmachten szenved | sínylődik
schmächtig vézna | cingár | csenevész
schmachvoll szégyenteljes
schmackhaft ízletes | jóízű
schmähen gyaláz | szidalmaz | ócsárol
schmählich gyalázatos | csúfos
schmal keskeny
schmal szűkös | kevés
schmälern kisebbít | megrövidít
schmälern gyaláz | ócsárol
Schmalfilm (r) keskenyfilm
schmalspurig keskeny nyomtávú
Schmalz (s) zsír
schmalzen megzsíroz
schmarotzen élősködik
Schmarotzer (r) élősködő | élősdi
Schmarren (r) morzsa
Schmarren (r) vacak
schmatzen csámcsog
schmatzen cuppant
Schmaus (r) lakoma | vendégség
schmausen lakmározik
schmecken megízlel
schmecken ízlik | vmilyen íze van | -ízű
nach Einbrenne schmecken rántásíze van | rántásízű
Schmeichelei (e) hízelgés
schmeichelhaft hízelgő
schmeicheln hízeleg
schmeißen dobál | hajít
schmeißen megdob
Schmelz (r) zománc
Schmelz (r) hamvasság | lágyság
Schmelze (e) olvasztás
Schmelze (e) olvadás
schmelzen megolvaszt
schmelzen megolvad | elolvad
Schmelzgrenze (e) olvadáspont
Schmelzkäse (r) ömlesztett sajt
Schmer (r)(s) háj
Schmerz (r) fájdalom
Schmerz (r) bánat
unter heftigen Schmerzen heves fájdalmak közepette
schmerzen fáj
schmerzhaft fájdalmas
schmerzhaft fájós
schmerzlich fájdalmas
schmerzstillend fájdalomcsillapító
Schmetterling (r) lepke | pillangó
schmettern odavág | odacsap
schmettern harsog
Schmied (r) kovács
Schmiede (e) kovácsműhely
schmieden kovácsol
schmieden kiagyal | kohol
schmiegen hajlít | illeszt
schmiegen s. simul | hajlik
schmiegen s. illeszkedik
schmiegsam hajlékony | simulékony
schmieren beken | megken (átv. is)
schmieren maszatol | mázol
schmieren firkant | firkál
schmierig kenőcsös
schmierig ragadós
schmierig piszkos
schmierig fukar | kicsinyes
Schmiersalbe (e) kenőcs
Schmierseife (e) kenőszappan
Schminke (e) arcfesték | smink
schminken kifest
schminken s. kifesti magát
schmiß ld. schmeißen
Schmiß (r) forradás | sebhely
Schmöker (r) ponyvaregény
schmollen duzzog
schmolz ld. schmelzen
Schmorbraten (r) párolt hús | dinsztelt hús
schmoren párol | dinsztel
schmoren fő | izzad
schmuck takaros | nyalka
Schmuck (r) dísz | ékesség
Schmuck (r) ékszer
schmücken díszít | ékesít
Schmucksachen (Pl.) ékszerek
Schmuggel (r) csempészet
schmuggeln csempészik
Schmuggelware (e) csempészáru
Schmuggler (r) csempész
schmunzeln mosolyog
Schmutz (r) piszok | sár
schmutzen bepiszkít | beszennyez
schmutzig piszkos
schmutzig romlott
schmutzig fösvény | fukar
Schnabel (r) csőr
Schnalle (e) csat | kapocs
schnallen felcsatol
schnalzen csettint | pattint
schnappen vmi után kap
schnappen csettint
schnappen megkaparint | elfog
schnappen csapódik | csattan
Luft schnappen levegőt szív
Schnappschloß (r) csapózár
Schnappschuß (r) pillanatkép
Schnaps (r) pálinka
schnapsen pálinkázik
schnarchen hortyog | horkol
schnarchen nyikorog
schnattern hápog | gágog
schnattern karattyol | fecseg
schnauben liheg | fújtat
schnaufen liheg | fúj | szuszog
Schnauze (e) orr | pofa (állaté)
Schnauze (e) száj | torok | csőr (edényé)
Schnecke (e) csiga
Schnee (r)
Schnee (r) tojáshab
schneebedeckt hófedte | hófödte | hóval borított
schneeblind hóvakságban szenvedő
Schneefall (r) hóesés | havazás
Schneeflocke (e) hópehely
Schneegestöber (s) hóvihar
Schneeglöckchen (s) hóvirág
Schneeregen (r) havas eső
Schneeschuch (r) hócipő
Schneeverhältnisse (Pl.) hóviszonyok
schneeweiß hófehér
Schneid (r) bátorság | mersz
Schneide (e) éle vminek
schneiden elvág | elmetsz | szel
schneiden nyír | vág
schneiden s. megvágja magát | megvágja vmijét
Schneider (r) szabó
Schneiderlei (e) szabómesterség
Schneiderlei (e) szabóműhely
Schneiderin (e) szabónő
schneidig jóvágású | nyalka
es schneit havazik | esik a hó
schnell gyors
schnell sürgős | hitrelen
mach schnell! siess!
Schnellbahn (e) gyorsvonat | gyorsvasút
Schnellbüfett (s) gyorsbüfé | automata büfé
Schnelle (e) gyorsaság
Schnelle (e) zuhatag | vízesés
schnellen lendít | elpattint
schnellen felpattan | felszökik | csapódik
Schnelligkeit (e) gyorsaság | sebesség
Schnellkochtopf (r) gyorsfőző | kukta | kuktafazék
Schnellschrift (e) gyorsírás
Schnellsieder (r) gyorsforraló
schnellstens legsürgősebben
Schnellverkehr (r) gyorsforgalom
Schnellzug (r) gyorsvonat
Schnepfe (e) szalonka
schneuzen orrot töröl
schneuzen s. orrot fúj
schniegeln kiöltöztet
schniegeln s. kiöltözik | kicsípi magát
Schnippchen (s) fricska
Schnippchen (s) tréfa
jm. ein Schnippchen schlagen megtréfál vkit | felültet vkit
schnippen fricskáz | pöccint
schnippisch hetyke | nyelves | kotnyeles
schnitt ld. schneiden
Schnitt (r) vágás | metszés
Schnitt (r) bevágás | hasadék
Schnitt (r) szelet
Schnitt (r) szabás (ruha)
Schnitt (r) szabás | metszés (átv.)
Schnittblume (e) vágott virág
Schnitte (e) szelet
Schnitter (r) arató
Schnittlauch (r) metélőhagyma
Schnittpunkt (r) metszéspont
Schnitzel (r)(s) darabka | hulladék
Schnitzel (r)(s) hússzelet (étel)
das Wiener Schnitzel bécsi szelet
schnitzeln farigcsál | vagdos | szeletel
schnitzen farag (fát)
Schnitzer (r) faszobrász
Schnitzer (r) baklövés
Schnitzerei (e) fafaragvány
schnöd galád | hitvány
Schnörkel (r) cikornya | kacskaringó | kacskaringós vonal
schnörkeln cifráz | cikornyáz
schnüffeln szimatol | szaglász
Schnuller (r) cucli | didli
schnupfen szipákol
Schnupfen (r) nátha
Schnupftabak (r) tubák
Schnupftuch (s) zsebkendő
das ist mir schnuppe bánom is én | nekem mindegy
schnuppern szimatol | szaglászik
Schnur (e) zsinór | zsineg
über die Schnur hauen kirúg a hámból
Schnürband (s) cipőfűző
schnüren összefűz | felfűz | összeköt
schnüren leköt | elköt
schnüren s. fűzőt hord
schnurgerade nyílegyenes
Schnürlsamt (r) kordbársony
Schnurrbart (r) bajusz
schnurren berreg | búg
schnurren dorombol
schnurrig bolondos | mókás
Schnürsenkel (r) ld. Schnürband
schnurstracks egyenest | nyílegyenesen | tüstént
schob ld. schieben
Schober (r) boglya | kazal | asztag
Schober (r) pajta | szín
Schock (r) lökés | rázkódás
Schock (r) idegsokk
Schock (r) halom | rakás
Schock (r) öt tucat | hatvan darab
Schöffe (r) ülnök | esküdt
Schofför (r) ld. Chauffeur
Schoko (e) csoki
Schokolade (e) csokoládé
scholl ld. schallen
Scholle (e) göröngy | rög
Scholle (e) jégtábla
schon már | még | amúgy is
schon bár | ugyan | hiszen | biztos | csak
schön szép
schön szívélyes | kedves
schön sok | alapos | jókora
schönen Dank! köszönettel! | köszönöm!
sei schön brav! fogadj szépen szót!
meinen schönen Gruß szívélyes üdvözletem
schonen kímél
schonend kíméletes
Schönheit (e) szépség
Schönheitsmittel (s) szépítőszer
Schonkost (e) diéta
schönmachen szépít | csinosít
schönmachen s. szépíti magát | csinosítja magát
Schonung (e) kímélet
Schonung (e) erdőültetés | erdőtelepítés | erdősítés
schonungslos kíméletlen
schonungsvoll kíméletes
Schonzeit (e) tilalmi idő
Schopf (r) üstök
Schopf (r) bóbita
schöpfen mer | merít
schöpfen merít | vesz | vmihez hut
Mut schöpfen bátorságot merít
Schöpfer (r) alkotó | teremtő
schöpferisch alkotó | teremtő
Schöpflöffel (r) merítőkanál
Schöpfung (e) teremtés
Schöpfung (e) alkotás | mű
schoppen bevásárol
Schoppen (r) ¬ l bor | ¬ l sör
beim Schoppen sitzen sörözik
Schöps (r) ürü
Schorf (r) var
Schornstein (r) kémény | kürtő
Schornsteinfeger (r) kéményseprő
schoß ld. schießen
Schoß (r) hajtás | sarj
Schoß (r) emelet
Schoß (r) öl (emberi)
Schoß (r) anyaméh
Schoß (r) szoknya
Schoß (r) frakkszárny
Schoßhund (r) öleb
Schoßkind (s) kedvenc gyerek
Schößling (r) sarj | hajtás
Schote (e) zöldpaprika
Schote (e) zöldbab
Schote (e) borsóhüvely
Schotte (r) skót (ember)
Schotter (r) kavics | sóder | murva
schottern kavicsoz
schottisch skót
Schottland Skócia
schräg ferde | rézsutos
schrägüber rézsut | átellenben
schrak ld. schrecken
Schramme (e) karcolás | forradás
Schrank (r) szekrény
Schranke (e) korlát | sorompó
schränken keresztbe rak | összefon
schrankenlos korlátlan
Schrankwand (e) szekrénysor
Schraube (e) csavar | sróf
schrauben megcsavar | felcsavar | odacsavar | csavaroz | srófol
schraubenartig csavarszerű
Schraubenmutter (e) csavaranya
Schraubenschlüssel (r) csavarkulcs | villáskulcs | franciakulcs
Schraubenzieher (s) csavarhúzó
Schraubstock (r) satu
Schrebergarten (r) konyhakert
Schreck (r) ijedtség | rém
schrecken megijeszt | megrémít
schrecken megijed | megrémül
Schrecken (r) rémület | ijedelem
Schrecken (r) borzalom | rém | rémség
schreckhaft ijedős
schrecklich borzasztó | rettenetes | rémes
schrecklich rém | rémesen (átv.)
Schrecknis (s) ijedelem | rémület | ijedtésg | borzalom
Schrei (e) kiáltás | sikoly
Schreibart (e) írásmód | stílus
Schreibblock (r) jegyzettömb
schreiben ír
ein Reine schreiben letisztáz
groß schreiben nagybetűvel ír
krank schreiben betegnek kiír
wie schreiben Sie sich? hogyan írja ön a nevét?
Schreiben (s) írás | levél
Schreiber (r) író
Schreiber (r) írnok
Schreibewarengeschäft (s) írószerbolt
Schreibfehler (r) elírás | félreírás | íráshiba
Schreibgerät (s) íróeszköz
schreibkundig írástudó
Schreibkraft (r) gépíró
Schreibmaschine (e) írógép
Schreibtisch (r) íróasztal
schreien kiált | kiabál | ordít | jajgat | sikolt
schreien rikít | kirívó (szín)
Schreierei (e) kiabálás
Schrein (r) szekrény | lába
Schreiner (r) asztalos
schreiten lép | lépked | halad
schreiten hozzáfog | hozzákezd
schrie ld. schreien
Schrift (e) írás
Schrift (e) kézírás
Schrift (e) irat | mű
Schrift (e) felirat
Schriftdeutsch (s) irodalmi német (nyelv)
Schrifführer (r) jegyző
Schriftleiter (r) szerkesztő
schriftlich írott | írásbeli
Schriftsteller (r) író
Schriftstück (s) ügyirat
Schriftzeichen (s) írásjel | írásjegy
Schriftzug (r) tollvonás
Schriftzug (r) írásjegy
Schriftzüge (Pl.) kézírás
schrill átható | éles | metsző (hang)
Schrippe (e) zsemle | cipó
schritt ld. schreiten
Schritt (r) lépés
Schritt für Schritt lépésről lépésre | fokról fokra
Schritt um Schritt lépésről lépésre | fokról fokra
auf Schritt und Tritt lépten-nyomon
schrittweise lépésenként | lépésről lépésre
schrob ld. schrauben
schroff göröngyös | sziklás
schroff meredek
schroff hirtelen | éles (átv.)
schroff rideg | nyers | goromba
Schrot (r)(s) durva dara
Schrot (r)(s) sörét
Schrott (r) ócskavas
zu Schrott fahren összetör (autót)
Schrulle (e) szeszély | rigolya
schrullig szeszélyes | bogaras
schrumpfen összezsugorodik
schrumpfen ráncosodik
Schrunde (e) repedés | karcolás (bőrön)
Schub (r) eltolás | lökés
Schub (r) szállítmány | rakomány
auf einen Schub egy dobásra (tekézésnél)
Schubfach (s) fiók
Schubkarre (e) talicska
Schublade (e) fiók
Schublehre (e) tolómérce
schüchtern bátortalan | félénk
schuf ld. schaffen
Schuft (r) gazember
schuften robotol | gürcöl
Schuh (r) cipő
jm. etw. in die Schuhe schieben ráken vkire vmit
Schuhband (s) cipőfűző
Schuhleisten (r) kapmafa | sámfa
Schuhmacher (r) cipész
Schulabschluß (r) iskolai végzettség
Schularbeit (e) iskolai dolgozat
Schulbuch (s) tankönyv
an etw. schuld sein vminek az oka
an etw. schuld haben vminek az oka
Schuld (e) tartozás | adósság
Schuld (e) bűn | vétek | hiba
jn. Schuld geben okol vkit | hibáztat vkit
schuld sein an etw. ő az oka vminek
schulden tartozik | adós
schuldig adós
schuldig köteles
schuldig vétkes | bűnös
er ist nicht schuldig zu helfen tem tartozik segíteni
Schuldigkeit (e) kötelesség | kötelezettség
schuldlos ártatlan
Schuldner (r) adós
Schule (e) iskola
schulen tanít | oktat | iskoláz | képez
schulen leckéztet
schulen idomít
schulen s. tanul | képezi magát
Schüler (r) tanuló
Schüler (r) tanítvány
Schülerin (e) tanuló (lány)
Schülerin (e) tanítvány (lány)
Schülerkarte (e) tanulóbérlet
Schulferien (Pl.) szünidő | vakáció
heute ist schulfrei ma nincs tanítás
Schulgeld (s) tandíj
Schuljahr (s) tanév
Schuljunge (r) iskolás fiú
Schulkind (s) iskolás gyermek
schulmeistern leckéztet | kioktat
Schulpflicht (e) tankötelezettség
Schulter (e) váll
mit den Schultern zucken megvonja a vállát
Schulter an Schulter vállvetve
Schulterblatt (s) lapocka
Schulung (e) iskolázottság
Schulung (e) tanítás | oktatás
Schulzimmer (s) tanterem
schund ld. schinden
Schund (r) szenny | szemét
Schuppe (e) pikkely
Schuppe (e) korpa (fejen)
Schuppen (r) pajta | kocsiszín
schuppig pikkelyes
schuppig korpás (fej)
Schur (e) birkanyírás
Schüreisen (s) piszkavas
schüren szít (tüzet)
schüren piszkál
Schurf (r) vájat
Schurf (r) vájás
schürfen ás | kutat
schürfen felhorzsol
Schurke (r) gazember | gazfickó
Schurz (r) ágyékkötő
Schurz (r) kötény
Schürze (e) kötény
schürzen felgyűr | feltűr
schürzen hurkol | csomóz
zu etw. schürzen sich nekigyürkőzik vminek | nekikészül vminek
Schuß (r) lövés
Schuß (r) adag
Schuß (r) gyors mozgás | lendület
Schüssel (e) tál
Schußwaffe (e) lőfegyver
Schußwunde (e) lőtt seb
Schuster (r) cipész
Schutt (r) törmelék | omladék
Schüttboden (r) magtár
Schüttboden (r) feltöltött talaj
Schüttelfrost (r) hidegrázás
schütteln ráz
schütteln s. megrázza magát | megrázkódik
schütten önt | tölt
es schüttet szakad az eső
Schutz (r) védelem | oltalom
Schutzbefohlene (r)(e) védenc
Schutzblech (s) sárhányó
Schütze (r) lövész
Schütze (r) vadász
schützen vor +D véd | védelmez | óv | oltalmaz vmitől
Schutzgebiet (s) védnökség
Schutzgebiet (s) védett terület
Schutzimpfung (e) védőoltás
Schützling (r) védenc
Schutzhaft (e) védőőrizet
Schutzhütte (e) menedékház
schutzlos védtelen
Schutzmann (r) rendőr
Schutzmarke (e) védjegy
Schutzscheibe (e) szélvédő üveg
Schutzweg (r) gyalogátkelőhely | zebra
Schwabe (r) sváb (ember)
Schwabenkäfer (r) ld. Schwabe
schwäbisch sváb
schwach gyenge
Schwäche (e) gyengeség | erőtlenség
Schwäche (e) gyenge oldala vkinek
schwächen gyengít
schwachköpfig buta | ostoba
schwächlich gyenge | gyengécske
schwächlich beteges
schwachmütig kishitű | csüggedt
schwachsinnig gyengeelméjű
Schwager (r) sógor
Schwägerin (e) sógornő
Schwalbe (e) fecske
Schwall (r) áradás
Schwall (r) áradat
schwamm ld. schwimmen
Schwamm (r) szivacs
Schwamm (r) gomba
Schwamm darüber! vessünk rá fátylat! | spongyát rá!
schwammig szivacsos
schwammig taplós
Schwan (r) hattyú
schwand ld. schwinden
schwang ld. schwingen
in Schwang kommen divatba jön
schwanger terhes
Schwangerschaft (e) terhesség
Schwangerschaftsurlaub (r) szülési szabadság
Schwank (r) tréfa | móka
Schwank (r) bohózat
schwanken ingadozik
Schwankung (e) ingadozás
Schwanz (r) farok
schwänzen lóg | iskolát kerül
Schwäre (e) kelés | fekély
Schwarm (r) raj
schwärmen nyüzsög
schwärmen rajzik (méh)
schwärmen für +A rajong vmiért
schwärmen kóborol
Schwarte (e) szalonnabőr | bőrke
schwarz fekete
schwarz machen befeketít (átv. is)
ihm wird schwarz vor den Augen elsötétül körülötte a világ
Schwarzbrot (s) rozskenyér
Schwärze (e) feketeség
Schwärze (e) fekete festék
schwärzen befeketít | megfeketít
schwärzen feketézik | üzérkedik
Schwarzfahrer (r) potyautas
Schwarzhandel (r) feketekereskedelem | zugkereskedelem
Schwarzhändler (r) feketéző
Schwarzkünstler (r) bűvész | varázsló
schwarzsehen sötéten lát
schwarzsehn sötéten lát
Schwarzwald (r) Fekete-erdő
Schwarzweißaufnahme (e) fekete-fehér felvétel
Schwarzweißfilm (r) fekete-fehér film
Schwarzwild (s) vaddisznó
Schwatzbase (e) pletykafészek
schwatzen fecseg | locsog
Schwätzer (r) fecsegő
schwatzhaft fecsegő | locsogó
Schwebe (e) lebegés
Schwebe (e) függeszkedés (sp)
die Sache ist noch in der Schwebe a dolog még függőben van
Schwebebahn (e) függővasút | libegő
Schwebebalken (r) gerenda (sp)
schweben szabadon lebeg
schweben függőben van
Schwede (r) svéd (ember)
Schweden Svédország
Schwedin (e) svéd nő
schwedisch svéd
Schwedisch (s) svéd (nyelv)
Schwefel (r) kén
Schwefeldioxid (s) kéndioxid
schwefeln megkénez
Schwefelsäure (e) kénsav
Schweif (r) farok
schweifen ível
schweifen kóborol | kószál
Schweifung (e) kanyarulat | ívelés
schweigen hallgat | csendben van
die Musik schweigt nem szól a zene
ganz zu schweigen davon ... nem is szólva arról ...
schweigsam szótlan | hallgatag
Schwein (s) disznó | sertés
Gefüllte Schweinsrouladen töltött disznótekercs
Schweinskotelett mit Reis disznókaraj rizzsel
Schweinebraten (r) disznósült
Schweinehund (r) gazember
Schweinerei (e) disznóság
schweinigeln disznólkodik
Schweinskarree (s) sertéskaraj
Schweiß (r) izzadság | verejték | veríték
schweißen hegeszt
Schweißer (r) hegesztő (munkás)
Schweißhund (r) véreb
schweißig izzadt | verejtékes | verítékes
Schweiz (e) Svájc
Schweizer (r) svájci (ember)
schweizerisch svájci
Schweizerkäse (r) ementáli sajt
schwelgen dőzsöl
in etw. schwelgen dúskál vmiben
Schwelle (e) küszöb
Schwelle (e) vasúti talpfa
schwellen dagaszt | duzzaszt
schwellen dagad | duzzad | emelkedik
schwemmen eláraszt
schwemmen sodor
schwemmen úsztat
schwenken lobogtat | lóbál
schwenken kiöblít | öblöget (vízben)
schwenken kanyarodik
schwer nehéz | súlyos
schwer igen | nagyon
schwere See nagyon hullámzó tenger
schwer von Begriff nehéz felfogású
schwer Atem holen nehezen lélegzik
schwer hören nagyothall
schwer krank súlyos beteg | nagybeteg
Schwerarbeiter (r) nehéz fizikai munkás
Schwere (e) nehézség | súly
Schwerelosigkeit (e) súlytalanság
schwerfallen nehezére esik
schwerfällig nehézkes | esetlen
schwerhörig nagyothalló
schwerkrank súlyos beteg
schwerlich nehezen | bajosan
Schwermetall (s) nehézfém
schwermütig búskomor
Schwerpunkt (r) súlypont
Schwert (s) kard
Schwertlilie (e) nőszirom
schwerwiegend nyomós
Schwester (e) lánytestvér | leánytestvér | nővér
Schwester (e) nővér | betegápoló
schwieg ld. schweigen
Schwiegereltern (Pl.) após és anyós
Schwiegermutter (e) anyós
Schwiegersohn (r)
Schwiegertochter (e) meny
Schwiegervater (r) após
Schwiele (e) bőrkeményedés
schwiemeln tántorog
schwiemeln korhelykedik
schwierig fáradságos | nehéz | bonyolult | kényes | kínos
Schwierigkeit (e) nehézség
Schwimmbad (s) uszoda
schwimmen úszik | úszkál
Schwimmer (r) úszó
Schwimmhalle (e) fedett uszoda
Schwimmhaut (e) úszóhártya
Schwindel (r) szédülés
Schwindel (r) csalás | szédelgés | szédítés | szélhámosság
Schwindelanfall (r) elszédülés
Schwindelei (e) csalás | szédelgés | szédítés | szélhámosság
schwindelhaft szédítő | szédületes
schwindeln szédül
schwindeln csal | szédeleg | szédít | szélhámoskodik
schwinden elfogy | elenyészik
schwinden eltűnik
Schwindler (r) csaló | szédelgő | szélhámos
Schwinge (e) szárny
Schwinge (e) lengés (sp)
schwingen lenget | lendít
schwingen leng | lebeg | inog
schwingen s. lendül
Schwingtür (e) csapóajtó
Schwingung (e) lengetés | lendítés
Schwingung (e) lengés | lebegés | ingás | ingadozás
Schwips (r) spicc
Schwips haben spicces
schwirren rezeg
schwirren zúg | zümmög
schwirren kavarog
schwitzen izzad
schwoll schwellen
schwören megesküszik | esküdözik
schwül tikkasztó | fülledt
schwül nyomasztó
Schwüle (e) fülledt meleg
Schwulst (r) dagály
Schwulst (r) felfuvalkodottság
schwülstig dagadt | duzzadt
Schwund (r) eltűnés
Schwund (r) megfogyatkozás
Schwund (r) apadás
Schwund (r) sorvadás
Schwung (r) lendület
Schwungbrett (s) ugródeszka
schwunghaft lendületes
Schwungrad (s) lendítőkerék | lendkerék
schwur ld. schwören
Schwur (r) eskü
Schwurgericht (s) esküdtszék
sechs hat
Sechs (e) hatos (szám)
Sechser (r) hatos
sechserlei hatféle
sechsfach hatszor | hatszoros
sechshundert hatszáz
sechsjährig hatéves | hatévi
sechsmal hatszor
sechstausend hatezer
sechste hatodik
Sechstel (s) hatodrész
sechstens hatodszor
sechszehn tizenhat
sechszehnjährig tizenhat éves
sechszig hatvan
Sechszig (e) hatvanas (szám)
sechsziger hatvanas
sechszigmal hatvanszor
sechszigste hatvanadik
See (r)
See (e) tenger
See (e) hullám
auf hoher See nyílt tengeren
Seeadler (r) rétisas
Seebad (s) tengeri fürdő
Seefahrer (r) tengerész
Seefahrer (r) tengerjáró hajó
Seefahrt (e) tengerhajózás
Seefahrt (e) tengeri utazás | tengeri út
Seegang (r) hullámverés | hullámzás
Seehund (r) fóka
seekrank tengeribeteg
Seele (e) lélek
seelenlos lelketlen
seelengut jólelkű | jóságos
seelensgut jólelkű | jóságos
seelenvoll mély érzésű | csupa szív
Seelenzustand (r) lelkiállapot
Seesolger (r) lelkipásztor
Seemann (r) tengerész
Seeräuber (r) kalóz
Seetreitkräfte (Pl.) tengeri haderő
Segel (s) vitorla
Segelboot (s) vitorlás
Segelflugzeug (s) vitorlázó repülőgép
segeln vitorlázik
Segeln (s) vitorlázás
Segelregatta (e) vitorlásverseny
Segelsportler (r) vitorlázó
Segen (r) áldás
segnen megáld
sehen lát
sehen néz | tekintettel van vmire | ügyel vmire
seh' ich recht? jól látok? | mit látnak szemeim?
das sieht dir ähnlich ez hozzád hasonlít
das sieht dir ähnlich ez rád vall
das läßt sich sehen ez már igen | ez jól néz ki
er läßt sich nicht sehen nem mutatkozik
nach der Arbeit sehen ügyel a munkára
nach der Arbeit sehen munkához lát
sehenswert látványos | megtekintésre méltó
Sehenswürdigkeit (e) látványosság | látnivaló | nevezetesség
Seher (r) látnok
seherisch látnoki
Sehne (e) ín
Sehne (e) húr
sehnen (s.) eped | vágyódik
sehnig inas | izmos
Sehnsucht (e) sóvárgás | vágy
sehr nagyon | igen
so sehr annyira | olyannyira
zu sehr túlságosan | nagyon is
seicht sekély | alacsony
seicht sekélyes | felületes
Seide (e) selyem
seiden selyemből való | selyem-
Seidenraupe (e) selyemhernyó
seidig selymes
Seife (e) szappan
seifen szappanoz
Seihe (e) szűrő
Seihe (e) üledék
Seil (s) kötél
Seilbahn (e) kötélpálya | drótpálya
Seiler (r) kötélverő
sein létezik | van
ich war in Wien Bécsben voltam
es sei! ám legyen!
alles, was ist minden, ami van
zweimal zwei ist vier kétszer kettő négy
wie ist Ihnen? hogy van?
es ist zu machen meg kell tenni
ich bin der Ansicht ... az a nézetem ...
ich bin der Meinung ... az a véleményem ...
es ist zu sehen, daß ... látható, hogy ...
es kann sein, daß ... lehet, hogy ...
sein ld. seiner
sein/seine/sein az ő -je,-jei
sein/seine/sein az övé | a magáé
sein Kleid a ruhája
das ist das seine ez az övé
Sein (s) lét | létezés
Seine (e) az övé | a magáé
Seine (e) az övék | a maguké
Seine (e) az öné | a magáé
Seine (e) az önöké | a maguké
Seinen (Pl.) az övéi | hozzátartozói
ich gedenke seiner gondolok rá
ich gedenke seiner megemlékezem róla
ich vergaß seiner nicht nem feledkeztem meg róla
seiner/seine/seines az övé | az övék
seinerseits a maga részéről | az ő részéről
seinerzeit annakidején
seinesgleichen hozzá hasonló
seinethalben miatta | érte
seinethalben felőle
um seinetwillen az ő kedvéért | miatta | végette
seinige ld. seiner/seine/seines
seit amióta
seit +D óta
seit damals azóta
seit heute mától kezdve | mától fogva
seit landem régóta
seit wann? mióta?
seitdem amióta | azóta
seitdem azóta, hogy ...
Seite (e) oldal
Seite (e) fél | rész | párt
zur Seite stehen jm. vki mellé áll
von meiner Seite részemről
etw. auf die Seite legen félretesz vmit
jn. auf die Seite schaffen eltesz láb alól vkit
Seitenblick (r) oldalpillantás
seitens +G részéről
Seitenweg (r) mellékút
seither azóta
seither amióta
seitlich oldalsó
seitlich oldalt
seitwärts oldalra | oldalt | félre
Sekretär (r) titkár
Sekretär (r) íróasztal
Sekretariat (s) titkárság
Sekretärin (e) titkárnő
Sekt (r) pezsgő
Sekte (e) szekta
Sektion (e) boncolás
Sektion (e) ügyosztály
Sektion (e) körzet | kerület | csoport
Sekunde (e) másodperc
sekundieren segédkezik | szekundál
selber saját maga | személyesen
selbig ugyanaz
selbst saját maga | személyesen
selbst még
selbst dann még akkor is
selbständig önálló
Selbständigkeit (e) önállóság
Selbstandlasser (r) önindító
Selbstbediegung (e) önkiszolgálás
Selbstbediegungsgaststätte (e) önkiszolgáló étterem
Selbstbediegungsgeschäft (s) önkiszolgáló bolt
Selbstbeherrschung (e) önuralom
selbstbewußt öntudatos
Selbstbewußtsein (s) öntudat
Selbstbildnis (s) önarckép
Selbstbiographie (e) önéletrajz
Selbsterkenntnis (e) önismeret
selbstgefällig önelégült | öntelt
Selbstgefähl (s) önérzet
Selbstkosten (Pl.) önköltség
Selbstkritik (e) önbírálat | önkritika
Selbstlaut (r) magánhangzó
selbstlos önzetlen
Selbstmord (r) öngyilkosság
selbstsicher magabiztos
selbstsüchtig önző | egoista
selbstverständlich magától értetődő
zur Selbstverständlichkeit werden magától értetődővé válik
Selbstverteidigungssportart (e) önvédelmi sportág
Selbstvertrauen (s) önbizalom
seichen füstöl (húst)
selig boldog
selig megboldogult
Seligkeit (e) boldogság
Sellerie (e) zeller
selten ritka
äußerst selten nagyritkán
seltsam sajátságos | különös | furcsa
Semester (s) szemeszter | tanulmányi félév
Semifinale (s) középdöntő (sp)
Seminar (s) szeminárium
Semmel (e) zsemle
Sendbote (r) küldönc
senden küld
senden lead | sugároz (adást)
Sender (r) küldő
Sender (r) adó | állomás (rádió | tv)
Senderaum (r) stúdió | rádióstúdió
Sendeschluß (r) műsorzárás
Sendung (e) küldés
Sendung (e) küldetés
Sendung (e) küldemény
Sendung (e) adás (rádió | tv)
Senf (r) mustár
sengen pörköl | perzsel | éget
senil szenilis
Senkel (r) cipőfűző
senken leereszt | süllyeszt
senken s. süllyed | süpped | ereszkedik
den Blick senken lesüti a szemét
den Kopf senken lehorgasztja a fejét
senkrecht függőleges
Senkung (e) leeresztés | süllyesztés
Senkung (e) süllyedés | süppedés
Senkung (e) leszállítás | csökkentés
Senne (r) ld. Senner
Senne (e) havasi legelő
Senner (r) havasi pásztor
sensationell szenzációs
Sense (e) kasza
Sentimentalität (e) érzelgősség | szentimentalizmus
separat külön | elkülönített
separieren elkülönít
separieren s. elkülönül
September (r) szeptember
Serbe (r) szerb (ember)
serbisch szerb
serbokroatisch szerb-horvát
Serie (e) sorozat | széria
Serienbau (r) sorozatgyártás | szériagyártás
seriös komoly
servieren felszolgál | tálal
Serviette (e) asztalkendő | szalvéta
servil szolgai | szolgalelkű
Sessel (r) karosszék | fotel
Sessellift (r) sílift | ülőlift
seßhaft lakos | megtelepedett
Session (e) ülés | ülésszak
setzen leültet
setzen elhelyez | tesz
setzen felül
setzen szed (nyomda)
setzen átmegy | átkel | átugrik
setzen s. leül | helyet foglal
setzen s. letelepedik | megtelepedik
setzen s. leülepszik | süllyed
setzen s. lecsillapodik
alles daran setzen mindent belead
beiseite setzen félretesz
auf Probe setzen próbára tesz
aufs Spiel setzen kockára tesz | megkockáztat
ein Denkmal setzen emlékművet állít
einen Termin setzen határidőt kitűz
in Bewegung setzen mozgásba hoz | elindít
in Musik setzen megzenésít
Setzer (r) szedő (nyomda)
Setzerei (e) szedőterem (nyomda)
Seuche (e) járvány | ragály
seufzen sóhajt | sóhajtozik
Seufzer (r) sóhaj | sóhajtás
Sibirien Szibéria
sibirisch szibériai
sich magát | magukat
sich magának | maguknak
sich egymásnak
sich egymást
Sichel (e) sarló
sicher biztos | biztonságos | veszélytelen
sicher biztos | bizonyos
Sicherheit (e) biztonság
Sicherheit (e) biztosíték
Sicherheit (e) biztosság | bizonyosság
sicherheitshalber a biztonság kedvéért
Sicherheitsnadel (e) biztosítótű
Sicherheitsrat (r) Biztonsági Tanács
sicherlich bizonyára | biztosan
sichern biztosít | biztonságba helyez
sicherstellen biztosít | biztonságba helyez
Sicherung (e) biztosítás
Sicherung (e) biztosíték (műsz)
die Sicherung brennt durch kiég a biztosíték
Sicht (e) kilátás
auf Sicht zahlan látra fizetendő
außer Sicht sein látókörön kívül van
Schiff in Sicht hajó a láthatáron
in Sicht kommen látható lesz | látni lehet
sichtbar látható | szembe ötlő
sichten megpillant | meglát
sichten átrostál | kiválogat
Sichtvermerk (r) vízum
Sichtweite (e) látótávolság
sickern szivárog
sie ő | őt (nőnem)
sie ők | őket
Sie maga | ön | magát | önt
Sie maguk | önök | magukat | önöket
Sieb (s) szita | rosta
sieben szitál | rostál
sieben megrostál | kiválaszt
sieben hét
Sieben (e) hetes (szám)
Siebenbürgen Erdély
Siebener (r) hetes
siebenerlei hétféle
siebenfach hétszer | hétszeres
siebenhundert hétszáz
siebenjährig hétévi | hétéves
siebenmal hétszer
Siebensachen (Pl.) cókmók | holmi
Siebenschläfer (r) álomszuszék | hétalvó
siebentausend hétezer
siebente hetedik
siebte hetedik
Siebentel (s) hetedrész
Siebtel (s) hetedrész
siebentens hetedszer
siebtens hetedszer
siebzehn tizenhét
siebzehnjährig tizenhét éves
siebzig hetven
Siebzig (e) hetvenes (szám)
siebzigste hetvenedik
siechen betegeskedik | sínylődik
siedeln telepít
siedeln letelepül | letelepedik
sieden főz | forral
sieden forr | gőzölög
Siedler (r) telepes
Siedlung (e) település
Siedlung (e) telepítés
Siedlung (e) lakótelep
Sieg (r) győzelem
Siegel (s) pecsét
siegeln lepecsétel
siegen győz
Sieger (r) győztes
siegestrunken diadalittas
Siegeszug (r) diadalmenet
Siegmund Zsigmond
siegreich győztes
Signal (s) jel | jelzés | jeladás
Signal (s) jelzőberendezés
Signatur (e) jelzés | jelölés
Signatur (e) aláírás
Signatur (e) ellenjegyzés
signiseren megjelöl
signiseren aláír
Silbe (e) szótag
Silber (s) ezüst
Silbermedaille (e) ezüstérem
silbern ezüstből való | ezüst-
Silvester (s) Szilveszter napja
Silvester feiern szilveszterezik
simpel egyszerű | szimpla
simpel együgyű
Sims (r)(s) párkány | párkányzat
Sinfonie (e) szimfónia
sinfonisch szimfonikus
singen énekel
Singvogel (r) énekesmadár
sinken leereszkedik | hanyatlik | süllyed | süpped
sinken csökken | esik (átv. is)
Sinn (r) hajlam | érzék
Sinn (r) ész | értelem
Sinn (r) értelem | jelentés
anderen Sinnes werden más nézetre jut
mit fröhlichem Sinn vidáman
von Sinnen sein noncs észnél
Sinn für Humor haben van humorérzéke
bildlicher Sinn átvitt értelem
Sinnbild (s) jelkép
sinnen elmélkedik | tűnődik
auf etw. sinnen tervel vmit | forral vmit
Sinnesorgan (s) érzékszerv
sinngemäß értelem szerinti
sinnlich érzékelhető
sinnlich érzéki
sinnlos értelmetlen
sinnreich értelmes
sinnreich elmés
Sintflut (e) özönvíz | vízözön
Sippe (e) nemzetiség | család
Sippe (e) rokonság
Sippschaft (e) rokonság | vérrokonság
Sippschaft (e) család | nemzetség
Sippschaft (e) pereputty
Sitte (e) szokás | illem
Sitte (e) szokás | hagyomány
Sitte (e) erkölcs | szemérem
sittenlos erkölcstelen
sittlich erkölcsi
sittlich erkölcsös
sittsam illemtudó | illedelmes
Situation (e) helyzet | szituáció
Sitz (r) ülés | ülőhelyzet
Sitz (r) ülés | ülőhely
Sitz (r) állandó lakhely
sitzen ül
sitzen van vhol
sitzen tartózkodik | lakik
auf den Spielplan sitzen műsorra tűz
sitzen bleiben ülve marad
der Nagel sitzt fest a szög jól tart
der Rock sitzt gut a szoknya jól áll
der Rock sitzt gut a zakó jól áll
sitzenbleiben megbukik (vizsgán)
kein Sitzfleisch haben nincs maradása
kein Sitzfleisch haben nincs kitartása
Sitzgarnitur (r) ülőgarnitúra
Sitzung (e) ülés | gyűlés
Skandal (r) botrány
Skandal (r) lárma
skandalös botrányos
Skelett (s) csontváz
skeptisch kétkedő | szkeptikus
Ski (r)
Ski laufen síel | sízik
Skiläufer (r) síelő | síző
Skispringer (r) síugró
Skisprung (r) síugrás
Skizze (e) vázlat | vázlatrajz
Skizze (e) karcolat (irodalom)
skizzieren felvázol
Sklave (r) rabszolga
Sklaverei (e) rabszolgaság
Skrupel (r) aggály
Slang (r)(s) szleng | zsrgon
Slawe (r) szláv
slawisch szláv
Slowakei (e) Szlovákia
slowakisch szlovák
Slowakisch (s) szlovák (nyelv)
Smog (r) szmog
so így | úgy | ilyen módon | olyan módon
so ennyire | annyira
so úgy | körülbelül | vagy | mintegy
so tehát | akkor
so komm doch! gyere már!
um so besser annál jobban
so ... auch bármennyire ... is
so sehr ... auch bármennyire ... is
so, wie ... úgy, mint ... | úgy, ahogy ...
sobald mihelyt
Socke (e) zokni
Sockel (r) talapzat
sodann majd | azután
Sodbrennen (s) gyomorégés
soeben épp most | éppen most
Sofa (s) pamlag | kanapé
sofern ha | hogyha | amennyiben | hacsak
soff ld. saufen
sofort rögtön | tüstént
sog saugen
sog. (sogenannt) ún. (úgynevezett) /röv./
sogar sőt | még
sogenannt úgynevezett
sogleich azonnal | nyomban
Sohle (e) talp
Sohn (r) vkinek a fia
solange ameddig | amíg
solch ilyen | olyan
solch ein Mann ilyen férfi | olyan férfi
ein solcher Mann ilyen férfi | olyan férfi
solche guten Sachen ilyen jó dolgok | olyan jó dolgok
solcherei ilyen | olyan | efféle | afféle
Sold (r) zsold
Sold (r) bér
Soldat (r) katona
Söldner (r) zsoldos
solid szolíd
Solidarutät (e) szolidaritás
Solist (r) szólista (zene)
Soll (s) kényszerűség
Soll (s) előirányzat | norma
sollen kell
du sollst ins Bett! menj aludni! | menj az ágyba!
du sollst glücklich sein légy boldog | legyél boldog
ich hätte schon längst schreiben sollen már régen írnom kellet volna
das soll ein Witz sein ez vicc akar lenni
man sollte glauben, daß ... azt hinné az ember, hogy ...
sie soll es getan haben azt mondják, hogy ő tette
er soll krank sein állítólag beteg
sollte er krank sein? csak nem beteg?
wenn es regnen sollte ha esne az eső
sollte ld. sollen
Solosänger (r) szólóénekes
somit tehát | következésképp
Sommer (r) nyár
Sommerferien (Pl.) nyári szünet
Sommerfrische (e) nyaralás
sommerlich nyári | nyárias
es sommer kezdődik a nyár
es sommer nyáriasodik
Sommerschlußverkauf (r) nyári vásár
Sommersprosse (e) szeplő
sommersprossig szeplős
Sonde (e) szonda
Sonderabdruck (r) különlenyomat | különnyomat
Sonderausgabe (e) különkiadás
sonderbar különös | furcsa | fura
sonderlich különös | furcsa | fura
sonderlich rendkívüli | különös
nicht sonderlich geschickt nem valami ügyes
Sonderling (r) különc
sondern hanem | de
sondern elkülönít | elválaszt
sondern s. elkülönül | elválik
Sonderzug (r) különvonat
Sonnabend (r) szombat
Sonne (e) nap | Nap (égitest)
in der Sonne liegen napozik
sonnen (s.) napozik | sütkérezik
Sonnenaufgang (r) napfelkelte | napkelte
Sonnenblume (e) napraforgó
Sonnenbrand (r) lesülés | leégés
Sonnenfinsternis (e) napfogyatkozás
Sonnenschein (r) napfény | napsütés
Sonnenstich (r) napszúrás
Sonnenstrahl (r) napsugár
Sonnenuntergang (r) napnyugta | naplemente
sonnig napos
sonnig derűs
Sonntag (r) vasárnap
sonntägig vasárnapi
sonntäglich vasárnaponként | minden vasárnap
sonntags vasárnaponként | vasárnapi napokon
Sonntagsjäger (r) kocavadász
sonst másképp | egyébként | máskülönben
sonst máskor | egykor
sonstig egyéb | más
sonstig egykori
sonstwo máshol
sooft ahányszor | valahányszor
Sorge (e) aggódás | aggodalom
Sorge (e) gond
Sorge (e) gondoskodás
sorgen aggódik
sorgen gondoskodik
Sorgfalt (e) gondosság | igyekezet
sorgfältig gondos
sorglos gondtalan
Sorte (e) fajta | minőség
sortieren osztályoz | kiválogat | szortíroz
Sortiment (s) választék
sosehr auch bármennyire is
Soße (e) mártás | szósz
Souffleur (r) súgó
Souper (s) vacsora
soviel amennyi | amennyire
soviel als annyi, mint
soviel wie annyi, mint
sovielmal ahányszor
sovielmal oly sokszor
soweit amennyire | ameddig
soweit idáig
sowenig ... als ... éppoly kevéssé ..., mint ...
sowenig ... wie ... éppoly kevéssé ..., mint ...
sowie amint | mihelyt
sowie valamint | továbbá
sowieso úgyis | amúgy is
Sowjet (r) szovjet
Sowjetunion (e) Szovjetunió
sowohl ... als ... auch mind ..., mind ...
sowohl ... wie ... auch mind ..., mind ...
sozial szociális
sozialisieren szocializál
Sozialismus (r) szocializmus
Sozialist (r) szocialista
sozialistisch szocialista
Sozialversicherung (e) társadalombiztosítás
Sozius (r) üzlettárs
Sozius (r) útitárs (motorkerékpáron)
Soziussitz (r) hátsó ülés | pótülés
sozusagen úgyszólván
Spagat (r) spárga
spähen kémlel | fürkész
Spalier (s) korlát | léckerítés
Spalier (s) sorfal
Spalier bilden sorfalat áll
Spalt (r) hasadék | nyílás | rés
Spalte (e) ld. Spalt
Spalte (e) hasáb (nyomda)
spalten behasít | felhasít | hasogat
spalten felbont
spalten megbont | ellenétet szít
spalten s. hasad | reped
Spaltung (e) repedés | hasadás
Span (r) forgács | szilánk | szálka
Spanferkel (r) szopósmalac
Spange (e) csat | kapocs
Spanien Spanyolország
Spanier (r) spanyol (ember)
spanisch spanyol
Spanisch (s) spanyol (nyelv)
spann ld. spinnen
Spanne (e) arasz
Spanne (e) időköz
auf eine Spanne Zeit egy kis időre
spannen kifeszít | kihúz
spannen megfeszít | meghúz | felhúz
spannen beszorít | befog
spannen befog (állatot)
spannen felcsigáz | felajz | felizgat
spannen feszül
spannen feszülten figyel
ich bin gespannt kíváncsi vagyok
spannend érdekfeszítő
Spannteppich (r) szőnyegpadló | padlószőnyeg
Spannung (e) feszítés
Spannung (e) feszültség
Spannung (e) ívköz | ívnyílás
mit großer Spannung feszült figyelemmel
sparen megtakarít | spórol
sparen kímél vmt
sparen takarékoskodik vmivel
Spargel (r) spárga
Sparkasse (e) takarékpénztár
spärlich gyér | ritka
sparsam takarékos
Sparte (e) osztály
Sparte (e) szakma | szakterület
Spaß (r) tréfa
spaßen tréfál | tréfálkozik | bolondozik
spät késő | későn
zu spät kommen elkésik
bis spät in die Nacht késő estig
spätes Obst későn érő gyümölcs | kései gyümölcs
wie spät ist es? hány óra van? | mennyi az idő?
früher oder später előbb vagy utóbb
Spaten (r) ásó
späterhin később
spätestens legkésőbb
Spätling (r) kései szülött
Spätling (r) kései állat
Spätling (r) későn érő gyümölcs
Spatz (r) veréb
spazieren sétál | sétálgat
Spaziergang (r) séta
Spaziergänger (r) sétáló
Specht (r) harkály
Speck (r) szalonna
speckig szalonnás
Spediteur (r) szállító | szállítmányozó
Spedition (e) szállítás | szállítmányozás | fuvarozás
Speer (r) lándzsa | dárda
Speer (r) gerely (sp)
Speiche (e) küllő
Speichel (r) nyál
Speicher (r) csűr | pajta | magtár | raktár
Speicher (r) víztároló | víztározó
speichern elraktároz | felhalmoz | tárol
speien köp | hány | okád
Gift und Galle speien dúl-fúl
Speise (e) étel
Speisekammer (e) éléskamra
Speisekarte (e) étlap
speisen táplál
speisen étkezik | eszik
Speisenfolge (e) étrend
Speiseröhre (e) nyelőcső
Speisesaal (r) étterem
Speisewagen (r) étkezőkocsi (vasút)
Speisezimmer (s) ebédlő
Spektakel (s) lárma
Spektakel (s) látványosság
spekulieren spekulál
Spende (e) adomány
spenden ajándékoz | adományoz
jm. Lob spenden dicséretben részesít vkit
spendieren ajándékoz | ad
wer hat das spendiert? kinek köszönhetjük ezt?
er spendierte mir ein Glas Bier fizetett nekem egy pohár sört
Spengler (r) bádogos
Sperber (r) karvaly
Sperling (r) veréb
Sperrbaum (r) sorompó
Sperre (e) lezárás
Sperre (e) zár | sorompó | gát | torlasz
Sperre (e) zárolás
Sperre (e) zárlat
sperren bezár | elzár | lezár | becsuk
sperren zárol
sperren kizár | eltávolít (sp)
Sperrgeld (s) kapupénz
Sperrlinie (e) záróvonal
Sperrsitz (r) zártszék (színház)
Sperrstunde (e) záróra
Sperwerfen (s) gerelyhajítás
Spesen (Pl.) költségek | kiadás
Spezerei (e) fűszer
spezialisieren részletez
spezialisieren s. specializálódik
Spezialist (r) szakember | specialista
Spezialität (e) különlegesség | specialitás
Spezialwörterbuch (s) szakszótár
speziell különleges | speciális
er speziell ... ami őt illeti | éppen ő
spezifisch lényeges | sajátos | különleges
spezifisch fajlagos
spezifisches Gewicht fajsúly
Sphäre (e) szféra | éggömb
Sphäre (e) gömb
spicken tűzdel | spékel
spicken megtöm | megtűzdel
spie ld. speien
Spiegel (r) tükör
Spiegel (r) hajtóka | paroli
spiegelblank tükörfényes
Spiegelei (s) tükörtojás
spiegeln tükröz | tükröztet
spiegeln fénylik | ragyog
spiegeln s. visszatükröződik | visszaverődik
Spiel (s) játék
di Olympischen Spiele Olimpiai Játékok
etw. aufs Spiel setzen kockára tesz vmit
spielen játszik
spielen lejátszódik | megtörténik
Spieler (r) játékos
Spielerei (e) játszadozás
Spielerei (e) semmiség | gyerekjáték
Spielkarte (e) játékkártya
Spielleiter (r) rendező (színház)
Spielschule (e) óvoda
Spieluhr (e) zenélő óra
Spielzeug (s) játék | játékszer
Spieß (r) kopja
Spieß (r) nyárs
spießen felnyársal | átszúr | felszúr
Spießer (r) nyárspolgár
Spinat (r) paraj | spenót
Spindel (e) orsó
spindeldürr vézna
Spindeltreppe (e) csigalépcső
Spinne (e) pók
spinnen fon
Spinnengewebe (e) pókháló
Spinngewebe (e) pókháló
Spinnerei (e) fonoda
Spion (r) kém
Spionage (e) kémkedés
spionieren kémkedik
Spirituosen (Pl.) szeszes italok
Spital (s) kórház
spitz hegyes
spitz vékony | sovány
spitz csípős | éles (átv.)
Spitzbart (r) kecskeszakáll
Spitze (e) csúcs | hegy | él
Spitze (e) éle vminek (átv.)
Spitze (e) csipke
spitzen kihegyez | meghegyez
Spitzenleistung (e) csúcsteljesítmény
Spitzensportler (r) élsportoló
Spitzenverkehr (r) csúcsforgalom
spitzfindig agyafúrt
spitzfindig szőrszálhasogató
Spitzname (r) csúfnév | gúnynév
Splitter (r) szálka | forgács | szilánk | repesz
splittern széthasít
splittern széthasad
splitternackt anyaszült meztelen
spontan spontán
sporadisch szórványos
Sporn (r) sarkantyú
Sporn (r) ösztönzés (átv.)
spornen megsarkantyúz
spornen sarkall | ösztökél
Sport (r) sport
Sport treiben sportol
Sportanhänger (r) sportbarát | szurkoló
Sportart (e) sportág
Sportbericht (r) sporttudósítás | sportközvetítés
Sportfest (s) sportünnepély
Sportler (r) sportoló | sportember
sportlich sportszerű | sportos
Sportplatz (r) sportpálya
Sportstadion (s) stadion
Sportübertragung (e) sportközvetítés
Sportverein (r) sportegyesület
Spott (r) gúny
Spott (r) csúfság
spötteln gúnyolódik | csúfolódik
spotten gúnyol | csúfol | gúnyolódik | csúfolódik
Spottgeld (s) potom ár
spöttisch gúnyos | csúfondáros
sprach ld. sprechen
Sprache (e) nyelv (beszélt)
Sprache (e) beszéd
Sprache (e) beszélőkészség | beszélőképesség
sprachfertig jó nyelvérzékű
Sprachfertigkeit (e) beszédkészség
Sprachforscher (r) nyelvész
Sprachführer (r) társalgási zsebkönyv
Sprachgebiet (s) nyelvterület
Sprachgefühl (s) nyelvérzék
sprachkundig nyelvekben jártas
Sprachkurs (r) nyelvtanfolyam
Sprachlehre (e) nyelvtan
sprachlich nyelvi
sprachlos néma | szótlan
Sprachohr (s) szócső
Sprachprüfung (e) nyelvvizsga
Sprachstudium (s) nyelvtanulás
Sprachwissenschaft (e) nyelvtudomány
sprang ld. springen
sprechen beszél | szól | mond
es spricht für sich selbst önmagáért beszél
Sprecher (r) beszélő
Sprecher (r) szónok | előadó
Sprecher (r) felszólaló
Sprecher (r) bemondó | konferáló
Sprechstunde (e) fogadóóra
Sprechstunde (e) rendelés
Sprechstundenhilfe (e) asszisztensnő
Sprechzimmer (s) fogadószoba
Sprechzimmer (s) orvosi rendelő
spreizen szétterjeszt | szétterpeszt
spreizen megtámaszt
spreizen s. terpeszkedik
spreizen s. vonakodik
Sprengeisen (s) feszítővas
sprengen felrobbant
sprengen betör | feltör
sprengen behint | locsol
sprengen vágtat | ugrat
Sprengstoff (r) robbanóanyag
Sprengwagen (r) öntözőkocsi
sprenkeln pettyez
sprenkeln hint | locsol
Spreu (e) pelyva
Sprichwort (s) közmondás
sprießen sarjad | sarjadozik | kihajt
Springbunnen (r) szökőkút
springen ugrik | magasat ugrik (sp)
springen szökell | szökken
springen szalad | ugrik
springen megreped | megpattan
springen lepattogzik
Springer (r) ugró (sp)
Springer (r) ló | huszár (sakk)
Springflut (r) szökőár
Sprit (r) üzemanyag | benzin
Spritze (e) fecskendő | injekció
spritzen öntöz | locsol
spritzen fecskendez | spriccel
spritzen fröcsköl | fröccsen | spriccel
spröde rideg | merev
spröde érdes
spröde tartózkodó | rideg (átv.)
sproß ld. sprießen
Sproß (r) hajtás | sarj
Sproß (r) magzat | ivadék | sarj
Sprosse (e) létrafok
sprossen sarjad
sprossen rügyezik
Spruch (r) mondás
Spruch (r) jelmondat
Spruch (r) ítélet
Sprudel (r) szökőforrás
Sprudelbad (s) pezsgőfürdő
sprudeln pezseg | buzog
sprühen szikrázik
sprühen sziporkázik
Sprung (r) ugrás
Sprung (r) repedés | hasadás
sprungbereit ugrásra kész
Sprunggrube (e) ugrógödör
Spucke (e) nyál
da bleibt einem die Spucke weg megáll az ember esze
spucken köp | köpköd
spuken kísért
Spülbecken (s) mosogató
Spule (e) gombolyag | orsó | tekercs
Spüle (e) mosogató
spülen mos | sodor (víz)
spülen öblít | öblöget | mosogat
Spülmittel (s) mosogatószer
Spund (r) dugó | csap (hordón)
Spund (r) ereszték
Spur (e) nyom | csapás
Spur (e) jel | nyom
Spur (e) nyomtávolság (vasút)
Spur (e) csekélység | semmiség
auf die Spur bringen nyomra vezet
spüren nyomoz
spüren érez
ich spüre Hunger megéheztem
Spürhund (r) kopó
spurlos nyomtalan
Spurt (r) hajrá (sp)
spurten hajrázik | finisel (sp)
Spurweite (e) nyomtáv
sputen (s.) siet | igyekszik
St. (Stück) db. (darab) /röv./
Staat (r) állam
Staat (r) pompa | dísz
staatenlos hontalan
staatlich állami
Staatsangehörige (r)(e) állampolgár
Staatsangehörigkeit (e) állampolgárság
Staatsanwalt (r) államügyész
Staatsbürger (r) állampolgár
Staatsexamen (s) államvizsga
Staatsmann (r) államférfi
Staatsoberhaupt (s) államfő
Staatsoper (e) állami operaház
Staatssekretär (r) államtitkár
Stab (r) bot | karó | rúd
Stab (r) kar
Stabhochsprung (r) rúdugrás (sp)
stabilisieren állandósít | megszilárdít | stabilizál
stach ld. stechen
Stachel (r) tüske
Stachel (r) fullánk
Stachelbeere (e) pöszméte | egres | piszke
Stacheldraht (r) szögesdrót
stahelig tüskés
stahlig tüskés
stacheln ösztökél | hajt
stacheln csipked | piszkál | bőszít
Stadion (s) stadion
Stadt (e) város
Stadtbesichtigung (e) városnézés
städtlich városi | városias
Stadtrundfahrt (e) városnéző körséta | városnézés
Stadtsiedlung (e) városi lakótelep
Staffel (e) lépcsőfok | létrafok
Staffel (e) váltó | staféta (sp)
Staffelei (e) festőállvány
Staffellauf (r) váltófutás
stahl ld. stehlen
Stahl (r) acél
stählen acéloz
stählern acélból való | acél-
stählern acélos | acélszilárd
Stall (r) istálló
Stamm (r) törzs
Stammbuch (s) törzskönyv
Stammbuch (s) vendégkönyv | emlékkönyv
stammeln dadog | hebeg
stammen származik
stämmig zömök | vaskos
Stammtisch (r) törzsasztal
Stammvater (r) ősapa
stampfen döngöl
stampfen toporzékol
stampfen dobog
stand ld. stehen
Stand (r) állás | állóhelyzet
Stand (r) szokott helye vkinek/vminek
Stand (r) állás | állapot | helyzet
Stand (r) rang
Standard (r) színvonal | mérték | norma
Standardhaus (s) típusház
Standarte (e) lobogó
Standbild (s) szobor
Ständchen (s) éjjeli zene
Ständer (r) állvány | tartó
Sandesamt (s) anyakönyvvezetőség
standesgemäß ranghoz illő
Standgeld (s) helypénz
standhaft állandó
standhaft tartós
standhaft állhatatos | kitartó
standhalten helytáll | kitart
ständig állandó | tartós
Standort (r) székhely | állomáshely
Standpunkt (r) álláspont | szempont
Stange (e) pózna | rúd
jm. die Stange halten pártját fogja vkinek
bei der Stange bleiben a tárgynál marad
stank ld. stinken
stänkern kötekedik
Stapel (r) lerakat
vom Stapel lassen vízre bocsát
stapeln összerak | felhalmoz
Stapelplatz (r) rakodóhely
Star (r) seregély
Star (r) hályog
Star (r) sztár
starb ld. sterben
stark erős | nagy
eine starke Familie népes család
wir waren 10 Mann stark tízen voltunk
er ist stark in den Vierzigern jó negyvenes
Stärke (e) erő | erősség
Stärke (e) létszám
Stärke (e) keményítő
stärken erősít
stärken keményít
stärken s. erősödik
stärken s. bátorítja magát | biztatja magát
starr merev | dermedt
starren rámered
starren megmerevedik
ins Blaue starren belebámul a világba
starren von ... telis-tele van ...-vel | hemzseg ...-től
Starrheit (e) merevség
starrköpfig makacs | önfejű
Starrsinn (r) makacsság | nyakasság
Start (r) indulás | rajt | start
Start (r) felszállás (rep)
starten indít
starten indul | startol | rajtol (sp)
starten felszáll (rep)
Station (e) állomás
statt ahelyett
statt +G helyett
statt meiner helyettem
Stätte (e) színhely
stattfinden megtörténik | végbemegy
statthaft megengedhető | helyénvaló
Statthalter (r) helytartó
stattlich tekintélyes
stattlich derék | kiváló
stattlich daliás
Statue (e) szobor
Statur (e) testalkat | termet
Stau (r) közlekedési dugó
Staub (r) por
Staub wischen port töröl
sich aus dem Staub machen kereket old | meglép
stauben porzik
stauben porlik
stäuben leporol | kiporol
stäuben behint | meghint
stäuben porzik
stäuben szétporlik | szétporlad
Staubgefäß (r) porzó
staubig poros
Staublappen (r) porrongy
staubsaugen porszívóz
Staubsauger (r) porszívó
Staubtuch (s) porrongy
Staudamm (r) duzzasztógát
Staude (e) cserje | bokor | bozót
stauen torlaszol | duzzaszt
staunen csodálkozik | bámul
Stauung (e) közlekedési dugó
Stde. (Stunde) ó. (óra) /röv./
stechen szúr | döf | bök
stechen leszúr | levág
stechen csíp (rovar)
stechen üt (kártya)
stechen s. megszúrja magát
stechend szúró | nyilalló
Steckdose (e) csatlakozóaljzat | konnektor
stecken bedug | betesz
stecken feltűz | letűz | felhúz | ráhúz
stecken befektet
stecken van | rehtőzik
stecken tele van
in Brand stecken felgyújt
wo steckt er denn? hol a csudában van?
steckbleiben megakad | fennakad
Steckpferd (s) vesszőparipa
Stecker (r) dugós csatlakozó
Stecker (r) banándugó
Steckkissen (s) pólya
Steckkontakt (r) dugós érintkező | csatlakozó (műsz)
Steckkontakt (r) aljzat (műsz)
Stecknadel (e) gombostű
Steg (r) öszvény | gyalogút
Steg (r) palló
aus dem Stegreife rögtönözve | kapásból
stehen áll
stehen kerül vmennyibe
auf dem Spielplan stehen műsoron van
Schlange stehen sort áll | sorakozik | sorbaáll
es steht mir teuer sokba kerül nekem
es steht dafür érdemes
jm. Rede stehen megfelel vkinek
er steht sich gut jól keres
stehenbleiben megáll
Stahlampe (e) állólámpa
stehenlassen állni hagy | állva hagy
stehenlassen otthagy | elhagy
stehlen lop
stehlen s. lopakodik | lopózkodik
stehn ld. stehen
Stehplatz (r) állóhely
steif merev | rideg | kemény
steif sűrű | vastag
steif erős (ital)
steifen merevít
steifen keményít
steifen s. megmakacsolja magát
steifnackig nyakas | makacs
steigen emelkedik | felszáll
steigen leszáll
steigen megindul | elkezdődik
steigern emel | növel | fokoz
Steigerung (e) emelés | növelés | fokozás
Steigerung (e) árverés | árverezés
Steigleiter (e) hágcsó
Steigung (e) emelkedés
Steigung (e) emelkedő
steil meredek
Stein (r)
steinalt nagyon öreg | nagyon vén
Steinamanger Szombathely
Steinbruch (r) kőbánya
steinern kőből való | kő-
Steingarten (r) sziklakert
steinig köves | sziklás
steinigen megkövez
Steinkohle (e) kőszén
Steinmetz (r) kőfaragó
Steinobst (s) csonthéjas gyümölcs
Steinpilz (r) vargánya
steinreich dúsgazdag
Steiß (r) far
Stellage (e) állvány
stellbar igazítható | állítható
Stelldichein (s) találka | randevú
Stelle (e) hely
Stelle (e) állás
Stelle (e) hivatal
an Ort und Stelle helyben
nicht von der Stelle kommen nem halad
stellen állít | helyez | rak | tesz
stellen beállít | beigazít
stellen s. áll vhova
stellen s. jelentkezik
stellen s. színlel vmit
eine Frage stellen kérdez | kérdést tesz fel
Forderungen stellen követeléseket támaszt
jm. stellen sich szembeszáll vkivel
jm. stellen sich kiáll vki ellen | indul vki ellen (sp)
stellenlos állástalan
stellenweise helyenként
Stellung (e) állás
Stellungnahme (e) állásfoglalás
stellungslos állástalan
Stellvertreter (r) helyettes
Stelze (e) gólyaláb
Stelze (e) műláb
Stemmeisen (s) véső
stemmen nekiszorít | támaszt | fesztí
stemmen kinyom (sp)
Stempel (r) pecsét
Stempel (r) bélyegző
Stempelmarke (e) okmánybélyeg
stempeln lebélyegez
stempeln felbélyegez
stempeln megbélyegez
Stengel (r) szár
Stenographie (e) gyorsírás
stenographieren gyorsír
Stenotypistin (e) gyors- és gépírónő
Stephan István
Steppdecke (e) tűzött paplan
Steppe (e) sztyepp
steppen tűzdel | kivarr
sterben an +D meghal vmiben
vor Hunger sterben éhenhal
sterbend haldokló
sterbend elhaló (átv.)
kein Sterbenswort egy árva szót sem | egy kukkot sem
sterblich halandó
sterblich halálos
Sterblichkeit (e) halandóság
Sterlet (r) kecsege
Stern (r) csillag
Sternschnuppe (e) hullócsillag
Sternwarte (e) csillagvizsgáló
stetig folytonos | állandó | tartós
stets mindig | folyvást
Steuer (e) adó
Steuer (s) kormány (jármű)
Steueramt (s) adóhivatal
Steuerbord (s) jobboldal (hajó)
steuerfrei adómentes
Steuermann (r) kormányos
steuern adózik
steuern kormányoz
steuern vezérel (műsz)
steuerpflichtig adóköteles
Steuerrad (s) kormánykerék
Steuerung (e) kormányzás | vezérlés
Steuerung (e) vezérmű | kormánymű (műsz)
Stewardeß (e) pincérnő | légikisasszony | stewardes
stibitzen elcsen
Stich (e) szúrás | döfés | bökés
Stich (e) szúró fájdalom | nyilallás
Stich (e) levágás | ölés (állat)
Stich (e) csípés
Stich (e) öltés
Stich (e) enyhe mellékíz
Stich (e) színárnyalat
Stich (e) metszet (kép)
Stich (e) ütés (kártya)
die Butter hat einem Stich a vaj kicsit avas
die Farbe hat einen Stich ins Blaue kékes szín | kékbehajló szín
jn. im Stich lassen cserbenhagy vkit
Stichel (r) ár | véső
sticheln csipkelődik | kötekedik
stichhaltig helytálló
Stichprobe (e) szúrópróba
Stichwort (s) címszó
Stichwort (s) végszó (színház)
sticken hímez
Stickerei (e) hímzés
stickig fojtó | fullasztó
Stickoxid (s) nitrogénoxid
Stickstoff (r) nitrogén
stieben szétporlad | porlik
stieben szétszóródik
Stiefbruder (r) mostohafivér
Stiefel (r) csizma
Stiefel (r) bakancs
Stiefel (r) magasszárú cipő (nem Ausztriában)
Stiefeltern (Pl.) mostohaszülők
Stiefmutter (e) mostohaanya
Stiefmütterchen (s) árvácska
stiefmütterlich mostoha
Stiefvater (r) mostohaapa
stieg ld. steigen
Stiege (e) lépcső
Stieglitz (r) tengelice
Stiel (r) fogantyú | nyél
Stiel (r) szár | kocsány
Stier (r) bika
Erlauer Stierblut egri bikavér (bor)
stieß ld. stoßen
Stift (r) szög | pecek
Stift (r) ceruza
Stift (r) alapítvány
Stift (r) apátság (Ausztria)
stiften alapít | létrehoz
stiften előidéz | okoz (káros dolgot)
stiften adományoz | ajándékoz | ad
Stifter (r) alapító | adományozó
Stifter (r) ok | okozó
Stiftung (e) alapítás
Stiftung (e) alapítvány
Stil (r) stílus
Stilart (e) stílusirányzat
Stilepoche (e) stíluskorszak
stilgemäß stílszerű
stilisieren stilizál
stilisiert stilizált
stilistisch stilisztikai
still csendes | halk
still nyugodt | mozdulatlan
stille Zeit holtszezon
im stillen csendben | titokban
stillbleiben nyugton marad | csenben marad | veszteg marad
Stille (e) mozdulatlanság
Stille (e) csend | némaság | hallgatás
Stilleben (s) csendélet
stillegen leállít | beszüntet | megszüntet
stillen csillapít | enyhít | elállít
stillen lecsendesít | megbékít
stillen szoptat
stillen lecsendesedik (szél | tenger)
den Hunger stillen csillapítja az éhségét
stillhalten nyugton marad
stillos stílustalan
stillschweigend csendes | hallgatag
stillschweigend hallgatólagos
Stillstand (r) leállás | megállás | nyugalmi helyzet
Stillstand (r) tétlenség | üzemszünet
zum Stillstand bringen megállít | leállít
zum Stillstand kommen megáll | leáll
Stilmöbel (s) stílbútor
Stimmband (s) hangszalag (gégében)
Stimme (e) hang
Stimme (e) szavazat
stimmen összhangban van | rendben van
stimmen szavaz
stimmen hangol
er ist lustig gestimmt vidám hangulatban van
stimmhaft zöngés (nyelvt)
stimmlos hangtalan
stimmlos zöngétlen (nyelvt)
Stimmung (e) hangulat | kedv
stimmungsvoll hangulatos
stinken bűzlik
hier stinkt's itt büdös van
hier stinkt's itt bűzlik valami
stinkend büdös
Stipendium (s) ösztöndíj
Stirn (e) homlok
Stirn (e) homlokzat | front
die Stirn runzeln ráncolja a homlokát
jm. die Stirn bieten szembeszáll vkivel
Stirne (e) ld. Stirn
Stirnhöhle (e) homloküreg
Stirnseite (e) homlokzat
stob ld. stieben
stöbern kutat | keresgél
es stöbert kavarog a hó
es stöbert permetez az eső
stochern piszkál
Stock (r) bot | pálca
Stock (r) tőke | tuskó | fatönk
Stock (r) fatuskó | fajankó (átv.)
Stock (r) alaptőke
Stock (r) raktári állomány | árukészlet
Stock (r)(s) emelet
über Stock und Stein árkon-bokron keresztül
stockdumm tökkelütött
stockdunkel koromsötét
Stöckel (r) magas cipősarok
stocken pang | torlódik
stocken megalvad | megalszik
stocken megakaszt | megrekeszt | elállít | megállít
stocken (s.) megakad | megreked | akadozik
stocken s. bokrosodik
stockfinster koromsötét
stockfremd vadidegen
stocktaub süket, mint az ágyú
Stockung (e) fennakadás | megakadás | közlekedési dugó
Stockung (e) pangás | torlódás
Stockwerk (s) emelet
Stoff (r) anyag
Stoff (r) kelme | szövet
Stoffwechel (r) anyagcsere
stöhnen nyög
stolperig göröngyös | hepehupás
stolpern megbotlik
stolpern botladozik | botorkál
stolprig göröngyös | hepehupás
stolz büszke
stolz délceg
Stolz (r) büszkeség
voller Stolz büszkeséggel telve
stolzieren feszít | peckesen lépked
stopfen megtöm | betöm | eldugaszol
stopfen foltoz | stoppol
stopfen töm | hizlal
Stoppel (r) dugó | dugasz
Stoppel (e) tarló
Stoppel (e) borosta
stoppeln tallóz | tarlóz
stoppeln innen-onnan összeszed
stoppen leállít | megállít | stoppol
stoppen időt mér
stoppen megáll | leáll
Stopplicht (s) stoplámpa
Stoppuhr (e) stopperóra
Stöpsel (r) dugó
stöpseln bedugaszol
Stör (r) tok
Storch (r) gólya
stören megzavar
Störenfried (r) rendbontó
stornieren töröl
störrig nyakas | csökönyös | makacs
Störung (e) zavarás
Störung (e) zavar
Stoß (r) lökés | taszítás
Stoß (r) ütés | rúgás
Stoß (r) döfés | szúrás
Stoß (r) halmaz | rakás
stoßen meglök | taszít
stoßen üt
stoßen döf | szúr
stoßen összetol | összeilleszt
stoßen összetör | megtör
stoßen auf +A nekiütközik vminek | belebotlik vmibe
stoßen rábukkan | ráakad | rátalál vkire/vmire
stoßen csatlakozik vmihez
az etw. stoßen határos vmivel
Stoßtrupp (r) rohamcsapat
Stoßstange (e) ütköző | lökhárító
Stoßstunde (e) csúcsforgalmi óra
Stoßzahn (r) agyar
stottern dadog | hebeg
Str. (Straße) u. (utca | út) /röv./
stracks egyenest | egyenesen
stracks azonnal
stracks mereven | pontosan
Strafanstalt (e) fogház | fegyház | fegyintézet | börtön
strafbar büntethető | büntetendő | bűnös
Strafe (e) büntetés | fenyítés
strafen megbüntet
straff feszes | szoros
straffen megfeszít | kifeszít
straffen s. megfeszül | kifeszül
Straffheit (e) feszesség
straflos büntetlen
strafrechtlich büntetőjogi
Strafstoß (r) büntetőrúgás | büntetődobás (sp)
Strafverfahren (s) büntetőeljárás
Strahl (r) fénysugár
strahlen sugároz | ragyog
strahlend ragyogó | sugárzó
Strahlung (e) sugárzás
stramm feszes | kemény
stramm katonás
strampeln rúgkapál | kapálózik
strampeln pedáloz
Strand (r) tengerpart
Strand (r) strand | strandfürdő
stranden zátonyra fut
stranden partra vetődik
Strang (r) kötél
Strapaze (e) vesződés | fáradság | strapa
Strapaze (e) koptatás
strapazieren fáraszt | strapál
strapazieren koptat
strapazieren s. fárad | töri magát
Straße (e) út | utca
Straße (e) útvonal
Straßenbahn (e) villamos
Straßenbahninsel (e) villamossziget
Straßenbau (r) útépítés
Straßenkehrer (r) utcaseprő
Straßenkreuzung (e) útkereszteződés
Straßenverkehr (r) közúti forgalom
Straßenzimmer (s) utcai szoba (utcára néző)
Strauch (r) cserje | bokor | bozót
straucheln megbotlik
strauchig cserjés | bozótos
Strauß (r) csokor | bokréta
Strauß (r) cserje | bokor | bozót
Strauß (r) strucc
streben törekszik | törekedik | töri magát
strebsam törekvő | igyekvő
Strecke (e) távolság | szakasz
Strecke (e) vasúti pálya
zur Strecke bringen leterít | lelő (vadat)
zur Strecke bringen elfog (átv.)
strecken leterít | földre terít
strecken kinyújt | kiterjeszt
strecken elnyújt | elhúz (átv.)
strecken elejt | leterít (vadat)
strecken s. leheveredik | elnyúlik
strecken s. nyújtózkodik
Streckenkarte (e) szakaszjegy
Streich (r) ütés | csapás
Streich (r) tett | csíny | cselfogás
streicheln simogat | cirógat
streichen simít | simogat
streichen ken (vmit vmire)
streichen befest | bemázol
streichen kihúz | töröl
streichen terjed | elnyúlik
streichen megy | bejár | kóborol
streichen húz | vonul | repül (madár)
Nichtzutreffendes streichen! a nem kívánt rész törlendő!
Streichholz (s) gyufa
Streichkäse (r) kenősajt
Streichquartett (s) vonósnégyes
Streichung (e) törlés
streifen csíkoz | sávoz
streifen érint | horzsol
streifen gyorsan lehúz
streifen feltűr | felgyűr
streifen kószál | barangol
streifen portyázik
Streifen (r) csík | sáv | szalag
streifig csíkos | csíkozott | sávos
Streiflicht (s) fénycsóva
Streifzug (r) kószálás | barangolás
Streifzug (r) portyázás
Streik (r) sztrájk
streiken sztrájkol
Streikende (r)(e) sztrájkoló
Streit (r) viszály | veszekedés
Streit (r) vita
Streit (r) harc | viaskodás
Streit anfangen mit jm. összeveszik vkivel | összevész vkivel
streitbar harcias
streitbar vitás
streiten harcol | küzd
streiten vitázik | vitatkozik
streiten veszekedik
Streitfrage (e) vitás kérdés
streitig veszekedő | civakodó
streitig vitás | kétes | kérdéses
Streitkräfte (Pl.) fegyveres erők
Streitmacht (e) haderő
streitsüchtig veszekedős
streng szigorú
Strenge (e) szigor | szigorúság
Streu (e) alom
streuen szór | hint
Streupulver (s) hintőpor
Streuzucker (r) porcukor
strich ld. streichen
Strich (r) vonás | húzás
Strich (r) vonal | vonás
Strich für Strich pontosan
stricheln vonalkáz
Strichpunkt (r) pontosvessző
Strick (r) kötél | madzag | zsineg
stricken köt (kézimunka)
Strickware (e) kötöttáru
striegeln lecsutakol
Strieme (e) sáv
strikt pontos | szigorú
strikte pontosan | szigorúan
Strippe (e) madzag
Strippe (e) csizma füle
Strippe (e) talpalló
stritt ld. streiten
strittig ld. streitig
Stroh (s) szalma
die Strohblume szalmavirág
Strolch (r) csavargó
strolchen csavarog
Strom (r) folyam | folyó
Strom (r) ár | áradat
Strom (r) áram (műsz)
Stromanschlu (r) villanyvezeték
strömen eláraszt | önt
strömen áramlik | árad | ömlik
Stromkreis (r) áramkör (műsz)
Stromschnelle (e) zuhatag | vízesés
Strömung (e) ár | áramlás | folyás | sodrás
Strömung (e) irányzat | áramlat (átv.)
Strophe (e) versszak | strófa
strotzen duzzad | dagad
von Gesundheit strotzen majd kicsattan az egészségtől
Strudel (r) örvény | forgatag
Strudel (r) rétes
strudeln forog | örvénylik | kavarog
strudeln kavarog | forr
strudeln forgat | sodor
Strumpf (r) harisnya
Strumpfhose (e) harisnyanadrág
Strunk (r) torzsa
Strunk (r) tuskó | fatönk
struppig bozontos | borzas | lompos
Stube (e) szoba
Stubenfrau (e) szobalány
Stück (s) darab | rész
Stück (s) színdarab
Stück (s) tett | csíny
große Stücke auf jn. halten nagyra tart vkit
aus freien Stücken önként
Stückchen (s) darabka
Stückchen (s) csíny
strückeln feldarabol | szétdarabol
strückeln told
Stückgut (s) darabáru
stückig darabos
stückweise darabonként
Student (r) diák | főiskolai hallgató | egyetemista
Studentenheim (s) diákotthon | diákszálló | kollégium
Studentin (e) diáklány | főiskolai hallgató lány | egyetemista lány
Studie (e) tanulmány
studieren tanul | tanulmányoz
studieren gondolkodik | töpreng
Studium (s) felsőfokú tanulmány
Studienpaß (r) index (egyetemi)
Studienreise (e) tanulmányút
Stufe (e) lépcsőfok
Stufe (e) fok | fokozat
Stufe (e) rakétalépcső
stufenweise fokozatosan | fokonként
Stuhl (r) szék
Stuhlgang (r) székelés
Stuhlgang (r) széklet
Stuhlweißenburg Székesfehérvár
Stulle (e) vajas kenyér | zsíros kenyér
stumm néma
stumm hallgatag | néma | szótlan
stumm werden elnémul | megnémul
Stummel (r) csutak
stummelhaft csonka
Stummfilm (r) némafilm
Stümper (r) kontár
stümpern kontárkodik
stumpf tompa | életlen
Stumpf (r) csonk
Stumpf (r) tuskó | fatörzs
mit Stumpf und Stiel tövestől | gyökerestől
stumpsinnig eltompult | bárgyú
Stunde (e) óra (időtartam | iskolai)
Stundengeschwindigkeit (e) óránkénti sebesség
Stundelkilometer (r) kilométer/óra | km/h
stundenlang óraszámra | órák hosszat
Stundenlohn (r) órabér
Stundenplan (r) órarend
Stundenzahl (e) óraszám
stundenweise óránként | óránkénti
Stundenzeiger (r) kismutató
stündlich óránként
stupid ostoba | bárgyú
stur korlátolt
stur makacs | csökönyös
Sturm (r) vihar
Sturm (r) roham (kat)
stürmen viharosan fúj | száguld (szél)
stürmen ostromol vkit | rátámad vkire
stürmen megrohamoz | ostromol
stürmen rohan | száguld
Stürmer (r) ostromló
Stürmer (r) csatár (sp)
stürmisch viharos (átv. is)
sturmvoll viharos
Sturz (r) esés | bukás
Sturz (r) bura | fedő
Sturzbach (r) hegyi patak
Sturzbad (s) zuhany | tus
stürzen elbuktat | felbuktat | eldönt | feldönt | taszít
stürzen beborít | kiborít | leborít | ráborít | ledönt | rádönt
stürzen elesik | leesik | elbukik | felbukik | ledől
stürzen összeomlik
stürzen beront
stürzen s. vetődik
stürzen s. rohan | siet
Sturzgut (s) ömlesztett áru
Stute (e) kanca
Stütze (e) támasz | támaszték
stutzen lenyír | megnyírbál
stutzen meghökken | visszahőköl
Stutzen (r) csőcsonk (műsz)
Stutzen (r) kötött lábszárvédő
stützen megtámaszt | támogat
stützen s. támaszkodik
stutzig lenyírt | lenyesegett
stutzig meghökkent | zavart
stutzig werden meghökken
stutzig machen meghökkent
Stützpunkt (r) támaszpont
s.u. (siehe unten) lásd lent /röv./
SU (Sowjetunion) SZU (Szovjetunió) /röv./
Subjekt (s) alany (nyelvt)
Subjekt (s) személy
subjektiv alanyi (nyelvt)
subjektiv szubjektív
Substantiv (s) főnév (nyelvt)
Substanz (e) anyag
substrahieren kivon
Substraktion (e) kivonás
Suche (e) keresés | nyomozás
suchen keres | kutat
suchen igyekszik | törekszik
Sucht (e) kór
Sucht (e) szenvedély | mánia
Sud (r) főzés
Sud (r) főzet
Süd dél (égtáj)
südafrikanisch dél-afrikai
sudeln maszatol | piszkol
sudeln kontárkodik | fuserál
Süden dél (égtáj)
Süden (r) déli rész | déli vidék
südlich déli | dél felé
Südosten délkelet
südöstlich délkeleti
Südpol (r) Déli-sark
Südsee (e) Csendes-óceán
südwärts délnek | dél felé
Südwesten délnyugat
südwestlich délnyugati
Suffix (s) képző | rag (nyelvt)
Sühne (e) engesztelés | engesztelődés
Sühne (e) bűnhődés
Sühnegeld (s) bírság
sühnen bűnhődik | vezekel
Sulz (e) kocsonya
Summe (e) összeg
summen zümmög | dong | zúg | dúdol
summen összegez
Sumpf (r) mocsár
sumpfig mocsaras | ingoványos
Sünde (e) bűn | vétek
Sündenbock (r) bűnbak
sündigen bűnözik | vétkezik
Suppe (e) leves
Susanne Zsuzsanna
süß édes
Süßigkeit (e) édesség
süßlich édeskés
Süßwaren (Pl.) édességek
Süßwarengeschäft (s) édességbolt
sva. (soviel aus) a.m. (annyi mint) /röv./
svw. (soviel wie) a.m. (annyi mint) /röv./
Sweatshirt (s) pamut sportpulóver
symbolisch jelképes | szimbolikus
symmetrisch szimmetrikus
Sympatie (e) rokonszenv | szimpátia
sympatisch rokonszenves | szimpatikus
Symptom (s) tünet | szimtóma
syntetisch szintetikus
System (s) rendszer
Systematik (e) rendszertan | szisztematika
systematisch rendszeres
Szene (e) színpad
Szene (e) jelenet (színház)
Szepter (s) jogar