Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


Tabak (r) dohány
Tabakladen (r) dohánybolt
Tabelle (e) táblázat
Tablett (s) tálca
Tablette (e) tabletta
Tadel (r) feddés | intés
Tadel (r) gáncs (átv)
tadellos kifogástalan
tadeln fedd | megint | leszid
tadeln hibáztat
Tafel (e) tábla
Tafel (e) asztal
Tafel (e) étkezés
die Tafel aufheben asztalt bont
tafeln étkezik | lakomázik
täfeln kitábláz
Tafelöl (s) étolaj
Tafelrunde (e) asztaltársaság
Täfelung (e) faburkolat
Tag (r) nap (időegység)
Tag (r) nappal
alle Tage mindennap
jeden Tag mindennap
heute in vierzehn Tagen mához két hétre
unter Tags napközben
es wird Tag virrad | derend | hajnalodik
etw. an den Tag legen tanúsít | mutat vmit
tagaus, tagein napról napra
Tagebau (r) külszíni fejtés
Tageblatt (s) napilap
Tagebuch (s) napló
tagelang napokig tartó | napokon át
tagelang naphosszat
Tagelohn (r) napszám
tagen ülésezik
es tagt virrad | dereng | hajnalodik
Tagesanbruch (r) virradat | hajnal
Tageslicht (s) napfény
ans Tageslicht kommen kiderül
Tagespresse (e) napi sajtó
Tagesschau (e) tv-híradó (napi)
Tagesschicht (e) nappali műszak
Tageszeit (e) napszak
-tägig -napos˙
täglich mindennapi | mindennapos
täglich naponta | napjában
tags nappal
tags darauf másnap
tags zufor előző nap
tagsüber napközben
tagtäglich nap mint nap | naponként
Tagung (e) ülés | gyűlés
Taille (e) derék
Taille (e) derékbőség
Takelung (e) vitorlázat
Takt (r) tapintat
Takt (r) ütem | taktus
taktlos tapintatlan
taktvoll tapintatos
Tal (s) völgy
talab lefelé
talauf felfelé | fölfelé
Talent (s) tehetség
talentiert tehetséges
Talg (r) faggyú
Tand (r) limlom | kacat
Tändelmarkt (r) ócskapiac
tändeln játszadozik
tändeln enyeleg
tanken tankol
Tanker (r) tartályhajó
Tanklastwagen (r) tartálykocsi
Tankstelle (e) benzinkút
Tanne (e) fenyő
Tannenzapfen (r) toboz
Tante (e) nagynéni
Tanz (r) tánc
tanzen táncol
Tänzer (r) táncos
Tänzerin (e) táncosnő
Tanzmusik (e) tánczene
Tapete (e) tapéta
tapezieren tapétáz
tapezieren kárpitoz
tapfer bátor | vitéz
tapfer derelas | derék
Tapferkeit (e) bátorság | vitézség
tappen botorkál
tappen topog
täppisch esetlen
Tarif (r) díjszabás | tarifa
tarnen álcáz
Tasche (e) táska
Tasche (e) zseb
Taschenbuch (s) zsebkönyv | notesz
Taschenlampe (e) zseblámpa
Taschenradio (s) táskarádió
Taschenspieler (r) bűvész
Taschentuch (s) zsebkendő
Taschenuhr (e) zsebóra
Tasse (e) tálca
Tasse (e) csésze
Tasse (e) csészealj
tastbar tapintható
Taste (e) billentyű
tasten tapint | tapogat
Taster (r) billentyű
Taster (r) csáp | tapogató
tat ld. tun
Tat (e) tett
in der Tat valóban | tényleg
Tatbestand (r) tényállás
tatenlos tétlen
Täter (r) tettes
tätig tevékeny
Tätigkeit (e) tevékenység
tatkräftig tetterős
tättlich tettleges
Tatsache (e) tény
tatsächlich valóban | tényleg
tätscheln cirógat
tätscheln paskol
Tatze (e) mancs
Tau (r) harmat
Tau (s) hajókötél
taub süket
taub üres
taub werden megsüketül
Taube(r)(e) süket (ember)
Taube(e) galamb
Taubenschlag (r) galambdúc
Tauber (r) hím galamb
Tauberich (r) hím galamb
Taubheit (e) süketség
taubstumm süketnéma
tauchen merít | márt
tauchen lemerül | alámerül | alábukik
Taucher (r) búvár
Tauchsieder (r) merülőforraló
tauen olvaszt
tauen olvad
Taufe (e) keresztség
Taufe (e) keresztelés
taufen megkeresztel
Taufpate (r) keresztapa
Taufpatin (e) keresztanya
taufrisch harmatos
taufrisch friss | üde
Taufschein (r) keresztlevél
taugen alkalmas | használható
Taugenichts (r) mihaszna | naplopó
tauglich alkalmas
tauig harmatos
Taumel (r) tántorgás | támolygás
Taumel (r) mámor | kábulat
taumelig tántorgó | szédülő
taumeln tántorog | szédeleg
taumlig tántorgó | szédülő
Taupunkt (r) olvadási pont | fagypont
Tausch (r) csere
tauschen kicserél
täuschen megtéveszt | áltat
täuschen s. csalódik | téved
täuschend megtévesztő | csalóka
Täuschung (e) megtévesztés
Täuschung (e) csalódás
tausend ezer
tausend ezernyi | számtalan
Tausend (s) ezer
Tausend (e) ezres (szám)
Tausender (r) ezres
tausenderlei ezerféle
tausendfach ezerszeres
Tausendfüßer (r) százlábú
Tausendfüßler (r) százlábú
tausendjährig ezeréves
Tausendkünstler (r) ezermester
Tausendkünstler (r) bűvész
tausendmal ezerszer
Tausendschön (s) százszorszép
tausensdste ezredik
tausendstel ezred
Tausendstel (s) ezredrész
tausendstens ezredszer
tausendweise ezrével
Tauwerk (s) kötélzet
Tauwetter (s) olvadás
Taxe (e) becslés
Taxe (e) díjszabás
Taxi (r)(s) taxi
taxieren értékel
Technik (e) technika
Techniker (r) technika
technisch technikai | műszaki
technologisch technológiai
Tee (r) tea
Teer (r) kátrány
Teich (r)
Teig (r) nyerstészta
teigig tésztás
Teigwaren (Pl.) tésztaráru
Teil (r) rész
Teil (r)(s) osztályrész
Teil (r)(s) fél
teilen feloszt | eloszt | kettéoszt
teilen megoszt
teilen s. megosztozik
teilen s. osztódik
teilen s. eloszlik | megoszlik | kettéoszlik
Teiler (r) osztó
Teilfrage (e) részletkérdés
teilhaben részesedik | része van
Teilhaber (r) társ
teilhaftig részese vminek
Teilnahme (e) részvétel
Teilnahme (e) részvét
Teilnahme (e) részesség
teilnehmen részt vesz (vmiben)
Teilnehmer (r) résztvevő
teils részint | részben
Teilstreckenkarte (e) szakaszjegy
Teilung (e) osztás
Teilung (e) osztozás | osztozkodás
Teilung (e) osztódás
teilweise részbeni | részleges
Teilzahlung (e) részletfizetés
Telefon (s) telefon
Telefonapparat (r) telefonkészülék
Telefonbuch (s) telefonkönyv
telefonieren telefonál
Telefonzelle (e) telefonfülke
Telefonzentrale (e) telefonközpont
Telegraf (r) távíró
Telegramm (s) távirat
Telegraph (r) távíró
telegraphieren táviratozik
Telephon (s) telefon
telephonieren telefonál
Teller (r) tányér
Tellerfleisch (s) főtt marhahús
Tempel (r) templom (nem keresztény)
Temperament (s) vérmérséklet | temperamentum
Temperatur (e) hőmérséklet
Tempo (s) tempó | sebesség
Tendenz (e) irányzat | tendencia
Tennis (s) tenisz
Tennis spielen teniszezik
Tennisspieler (r) teniszjátékos | teniszező
Teppich (r) szőnyeg
Teppichboden (r) szőnyegpadló | padlószőnyeg
Termin (r) határidő
termingemäß határidőre
Terminplan (r) ütemterv
Terrain (s) terep
territorial területi
Testament (s) végrendelet
testamentarisch végrendeleti
testen tesztel
teuer drága
teuer werden megdrágul
wie teuer ist das? mennyibe kerül ez?
Teuerung (e) drágaság | drágulás
Teufel (r) ördög
teuflich ördögi
Text (r) szöveg
Textilien (Pl.) textíliák
Theater (s) színház | színpad
Theaterstück (s) színdarab
Theatervorstellung (e) színielőadás
Theiß (e) Tisza
Theke (e) pult
Thema (s) téma | tárgy
theoretisch elméleti
Theorie (e) elmélet | teória
Thermosflasche (e) hőpalack | termosz
These (e) tétel | tézis
Thomas Tamás
Thron (r) trón
Thronfolger (r) trónörökös
ticken ketyeg
tief mély
tiefes Schwarz éjfekete
tief im Winter a tél derekán
tief nachdenken elmerülten gondolkodik
Tief (s) alacsony légnyomású levegő | ciklon
tiefdringend mélyreható
Tiefe (e) mélység
Tiefebene (e) alföld | síkság
Tiefgang (r) merülés
tiefgekühlt mélyhűtött
tiefgreifend mélyrenyúló
Tiefkühltheke (e) mélyhűtőpult
Tiefkühlung (e) mélyhűtés
Tiefland (s) alföld
Tiefsinn (r) mélyértelműség
Tiefsinn (r) búskomorság
Tiefstand (r) mélypont
Tiegel (r) tégely
Tier (s) állat
Tierarzt (r) állatorvos
tierisch állati
Tierzucht (e) állattenyésztés
Tierzucht (e) állattenyészet
Tiger (r) tigris
Tinte (e) tinta
Tintenfaß (s) tintatartó
tippen megérint
tippen gépel
tippen tippel | találgat
Tisch (r) asztal
Tisch (r) étkezés | ellátás | koszt
Tisch (r) asztaltársaság
Tischdecke (e) abrosz | asztalerítő
Tischler (r) asztalos
Tischlerei (e) asztalosság
Tischlerei (e) asztalosműhely
Tischtuch (s) abrosz | asztalterítő
Tischtennis (s) asztalitenisz | pingpong
Titel (r) cím | felirat
Titel (r) rang
Titel (r) jogcím
Titel (r) költséágvetési tétel
Titelbild (s) címkép
titulieren titulál
toben tombol
tobsüchtig őrjöngő | eszeveszett
Tochter (e) lánya | leánya vkinek
Tod (r) halál
Todesanzeige (e) gyászjelentés
Todesfall (r) haláleset
Todfeind (r) halálos ellenség
tödlich halálos
Toilette (e) öltözőasztal | toalettasztal
Toilette (e) öltözet | toalett
Toilette (e) illemhely | WC
Toilettenpapier (s) toalettpapír | WC-papír
toll eszeveszett | őrült
toll féktelen
tolle Sache! pokoli egy dolog!
Tollheit (e) őrültség
tollköpfig szertelen | heves vérű
tollkühn vakmerő
Tollwut (e) veszettség
tölpelhaft bamba | esetlen
Tomate (e) paradicsom
Ton (r) agyag
Ton (r) hang
Ton (r) tónus
Tonband (s) hangszalag | magnószalag
Tonbandaufnahme (e) magnófelvétel
Tonbandgerät (s) magnetofon | magnó
tönen árnyal | színez
tönen hangzik
Tonfilm (r) hangosfilm
Tonne (e) tonna
Tonne (e) hordó
Tonsetzer (r) zeneszerző
Tonstörung (e) hangzavar
Tönung (e) árnyalat | tónus
Topf (r) fazék | lábas | lábos
Topfblume (e) cserepes virág
Töpfchen (s) csupor
Töpfchen (s) bili
Topfen (r) túró
Topfenfleckerln (Pl.) túrós tészta | túrós csusza
Töpfer (r) fazekas
Tor (r) balga | bolond
Tor (s) kapu
Tor (s) gól (sp)
Toreinfahrt (e) kapualj | bejárat
Torf (r) tőzeg
Torheit (e) balgaság | bolondság
Torhüter (r) kapus
töricht balga | bolond
torkeln botorkál | tántorog
Tormann (r) kapus (sp)
torpedieren megtorpedóz
Torschluß (r) kapuzárás
Torschütze (r) góllövő
Torte (e) torta
Tortur (e) tortúra
Torwart (r) kapus
tosen zúg | morajlik
tot halott | holt
tot döglött
total teljes
totarbeiten (s.) agyondolgozza magát
Tote (r)(e) halott
töten megöl
Totenbahre (e) ravatal
Totenfeier (e) gyászszertartás
Totengräber (r) sírásó
Totenschein (r) halottlevél
totfahren agyongázol
totglauben halottnak hisz
totmachen megöl
Toto (r)(s) totó
im Toto spielen totózik
titschießen agyonlő
totschlagen agyonüt
totstellen (s.) halottnak tetteti magát
Tour (e) túra | menet | körutazás | portya
Tour (e) fordulat (műsz)
Tour (e) forduló
Tour (e) sorrend
Tour (e) turnus (étkezési)
Tourist (r) túrista
Touristenhaus (s) túristaház
Trab (r) ügetés
traben üget
Tracht (e) ruhaviselet
Tracht (e) rakomány | teher
trachten törekszik | iparkodik
Trachenkleid (s) népviselet
Tradition (e) hagyomány | tradíció
traditional hagyományos
traf ld. treffen
Trafik (e) trafik | dohánybolt
Tragbahre (e) hordágy
tragbar hordható | hordozható
träg rest
Trage (e) heveder
Trage (e) hordágy
tragen visz | hoz | szállít
tragen tart | elbír
tragen visel | hord
tragen hoz | terem | jövedelmez
Träger (r) vivő | hordozó
Träger (r) hordár
Träger (r) tartó
Trägerrakete (e) hordozórakéta
tragfählig teherbíró
Trägheit (e) restség
Trägheit (e) tehetetlenség
Tragik (e) tragikum
Tragiker (r) tragédiaíró
Tragiker (r) tragikus színész
Tragödie (e) tragédia
Tragödin (e) tragika | tragikus színésznő
Tragtier (s) málhás állat
Tragweite (e) hordtávolság (kat)
Tragweite (e) horderő
Trainer (r) edző | tréner
trainieren edz
Training (s) edzés
traktieren bánik | kezel
traktieren megvendégel
trällern dúdol | dúdolgat
Trampeln (s) lábdobogás | hangos járkálás
Trampeltier (s) kétpúpú teve
Trampeltier (s) tenyeres-talpas (ember)
Tran (r) halzsír | halolaj
Träne (e) könny
tränen könnyezik
trank ld. trinken
Trank (r) ital
Trank (r) kanalas orvosság
Trank (r) moslék
Tränke (e) itató
Tränke (e) moslék
tränken megitat
tränken átitat | áztat
Transdanubien Dunántúl
Transfer (r) átutalás
Transport (r) szállítás
Transport (r) szállítmány
transportfähig szállítható
transportieren szállít | továbbít | fuvaroz
Trappe (e) túzok
trat ld. treten
tratschen pletykál | trécsel | tereferél
Traube (e) szőlőfürt
Traubenlese (e) szüret
trauen bízik
trauen megesket
trauen s. mer | merészkedik
trauen s. megesküszik | egybekel
Truer (e) gyász | bánat | szomorúság
Traueranzeige (e) gyászjelentés
Trauermarsch (r) gyászinduló
trauern szomorkodik | bánkódik | búsul
trauern gyászol
trauervoll gyászos
Traufe (e) csurgó
vom Regen in die Traufe csöbörből vödörbe
träufeln csepegtet | csurgat
träufeln lecsepeg
traulich meghitt
Traum (r) álom
träumen álmodik
träumen álmodozik
Träumer (r) álmodozó | ábrándozó
Träumerei (e) ábránd
Träumerei (e) álmodozás | álom
träumerisch ábrándos | álmodozó
traumhaft álomszerű
traurig szomorú | bús
Trauring (r) jegygyűrű
Trauschein (r) házasságlevél
traut meghitt | kedves | drága
Trauung (e) esketés
treffen eltalál
treffen ér vkit (átv)
treffen megsért | megbánt
treffen találkozik
treffen rábukkan | ráakad | rátalál
treffen foganatosít | eszközöl
treffen s. találkozik
treffen s. előfordul | megesik
eine Wahl treffen választ
Treffen (s) eltalálás
Treffen (s) találkozás
Treffen (s) ütközet
Treffen (s) mérkőzés (sp)
treffend találó
Treffer (r) találó (célba)
Treffer (r) találat
Treffer (r) nyerő (sorsjegy)
trefflich pompás
Treffpunkt (r) metszéspont
Treffpunkt (r) találkozóhely | gyülekezőhely
Treibels (s) zajló jég
treiben hajt | kerget | terel
treiben bever
treiben hajt | kerget | unszol | sürget
treiben meghajt | kihajt | hajtat
treiben űz | folytat | csinál
treiben sodródik
treiben árad (kavarogva)
treiben erjed
Treiber (r) hajcsár
Treiber (r) hajtó
Treibhaus (s) melegház | üvegház
Treibhauseffekt (r) üvegházhatás
Treibholz (s) hordalékfa
Treibjagd (e) hajtóvadászat
Treibstoff (r) üzemanyag
trennen elválaszt | szétválaszt | felbont | megbont
trennen s. elválik | szétválik
Treppe (e) lépcső
treppenartig lépcsőzetes
Treppenhaus (s) lépcsőház
treten tapos | tipor
treten megrúg | rugdal
treten lép | épeget | jár | megy
treu hűséges
Treue (e) hűség
treuherzig nyíltszívű
treulich híven
treulich megbíhatóan
treulos hűtlen
treulos hitszegő
Trichter (r) tölcsér
Trick (r) fogás | trükk
trieb ld. treiben
Trieb (r) hajtás | kergetés
Trieb (r) hajtás | rügy | sarj
Trieb (r) ösztönző erő
Trieb (r) ösztön
triebfeder (e) hajtórugó
Triebkraft (e) hajtóerő
triefen csepeg | csöpög | csurog
treifnaß csuromvizes
triftig nyomós
Trikot (r)(s) trikó
trillern trillázik
trinken iszik
Trinker (r) iszákos (ember)
Trinkgeld (s) borravaló
trinkwasser (s) ivóvíz
trippeln tipeg-topog
Tritt (r) lépés
Tritt (r) lábnyom
Tritt (r) rúgás
Tritt (r) pedál
Tritt (r) lépcsőfok
Triumph (r) diadal
triumphieren diadalmaskodik
trocken száraz
trocken werden megszárad
ins trocken bringen biztonságba helyez
Trockenei (s) tojáspor
trockenhaube (e) szárítóbúra
trockenheit (e) szárazság
trockenlegen lecsapol
trockenlegen tisztába tesz
Trockenmilch (e) tejpor
trockenreiben szárazra dörgöl
trocknen megszárít
trocknen megszárad | felszárad
Trödel (r) zsibáru
trödeln piszmog | pepecsel
trog ld. trügen
Trog (r) teknő | vályú
trollen baktat
trollen (s.) elkotródik
Trommel (e) dob
trommeln dobol
Trommler (r) dobos
Trompete (e) trombita
trompeten trombitál
Tropen (Pl.) trópusok
tröpfeln csepegtet
tröpfeln csepereg
tropfen csepegtet
tropfen csepeg
Tropfen (r) csepp
tropfenweise cseppenként
Tropfstein (r) cseppkő
tropisch tropikus
Troßwagen (r) társzekér
Trost (r) vigasz
Trost suchen vigaszt keres
du bist nicht ganz bei Troste nem vagy észnél
trostbringend vigasztaló
trösten vigasztal
trösten s. vigasztalódik
tröstlich vigasztaló
trostlos vigasztalan
trostlos sivár
Tröstung (e) vigasz | vigasztalás
Trottel (r) hülye | félkegyelmű
trotten baktat | ballag
trotz +G/+D ellenére | dacára
Trotz (r) dac | makacsság
dir zum Trotz ellenedre
trotzdem mégis
trotzdem bár | ámbár
trotzen dacol
trotzen duzzog
trotzig dacos | durcás
trüb zavaros | homályos
trüb borús
trüb szomorú
Trubel (r) zűrzavar | forgatag
Trubel (r) tömeg
trüben zavarossá tesz
trüben s. megzavarodik
trüben s. beborul
Trübsal (e) bánat | búbánat
Trübsal blasen búsul
trübselig bús | bánatos
Trübsinn (r) búskomorság
Trüffel (e) szarvasgomba
trug ld. tragen
Trug (r) ámítás
trügen csal
trügen s. csalódik
trügerisch csalfa
trughaft csalóka
Truhe (e) láda
Trümmer (Pl.) romok | roncsok
Trümmerhaufen (r) romhalmaz
Trumpf (r) ütőkártya
Trunk (r) ivás
Trunk (r) iszákosság
Trunk (r) ital
trunken ittas | mámoros
trunksüchtig iszákos
Trupp (r) csapat
Truppe (e) csapat
Truppe (e) színtársulat
truppenweise csapatonként
Truthahn (r) pulyka
Tscheche (r) cseh (ember)
tschechisch cseh
Tschechisch (s) cseh (nyelv)
Tschechloslowake (r) csehszlovák (ember)
Tschechloslowakei (e) Csehszlovákia
tschechloslowakisch csehszlovák
T-Shirt (s) póló
Tube (e) tubus
Tuberkolose (e) tuberkolózis
Tuch (s) szövet | posztó
Tuch (s) kendő
tüchtig ügyes | rátermett
tüchtig derekas
tüchtig ugyancsak | nagyon
Tücke (e) álnokság
Tücke (e) furfang
tückisch álnok
Tugend (e) erény
tugendhaft erényes
tugendlos erkölcstelen
Tulpe (e) tulipán
tummeln siettet | kerget
tummeln s. sürög-forog | nyüzsög
tummeln s. siet
Tumor (r) daganat | tumor
Tümpel (r) tócsa | pocsolya
Tumult (r) tumultus
tun tesz | cselekszik | csinál
tun tesz | helyez vhova
tun végbemegy | történik | folyik
seine Artbeit tun munkáját végzi | dolgozik
jm. böses tun árt vkinek | vmi rosszat tesz vkivel
er hat zu tun dolga van
das tut gut ez jólesik
es tut mir leid sajnálom
mir tut der Kopf weh fáj a fejem
Tun (s) tevékenység
Tünche (e) meszelés
tünchen meszel
Tunke (e) mártás
tunken márt | mártogat
tunlich lehetséges
tunlich ajánlatos | tanácsos
tunlichts lehetőleg
Tunnel (r) alagút
tüpfelig pettyes | pöttyös
tupfen pettyez | pöttyöz
tupfen megbök (ujjheggyel)
Tupfen (r) petty | pötty
tüpflig pettyes | pöttyös
Tür (e) ajtó
Türdrückel (r) kilincs
Türke (r) török (ember)
Türkei (e) Törökország
Türkin (e) török (nő)
türkisch török
Türkisch (s) török (nyelv)
Türklinke (e) kilincs
Turm (r) torony
Turm (r) bástya (sakk)
türmen felhalmoz
türmen s. tornyosul
türmen meglép
Turnanzug (r) tornaruha
turnen tornászik
Turnen (s) torna
Turner (r) tornász
Turnier (s) verseny | torna (sp)
Turnsaal (r) tornaterem
Türstock (r) ajtótok
turteln turbékol
Turteltaube (e) gerlice
Tusche (e) tus (festék)
tuscheln sugdolózik
Tute (e) kürt | duda
Tüte (e) papírzacskó
tuten kürtöl | dudál
TÜV (Technischer Überwachungsverein) [műszaki vizsgát végző cég]
Typ (r) típus
typisch jellegzetes | jellemző | tipikus
Typus (r) ld. Typ
Tyrann (r) zsarnok
Tyrannei (e) zsarnokság
tyrannisch zsarnoki
tyrannisieren zsarnokoskodik