Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


u.a. (und anderem | und anderen) többek között /röv./
u.a. (und anderes) egyéb /röv./
u.a. (und andere) és mások /röv./
U-Bahn (e) földalatti | metró
übel rossz
mir ist übel rosszul vagyok
nicht übel nem rossz
wohl oder übel kénytelen-kelletlen
Übel (s) baj | rossz
Übel (s) betegség | baj
übelnehmen rossz néven vesz | zokon vesz
Übelträter (r) gonosztevő
üben gyakorol
üben űz | folytat | gyakorol
üben gyakorlatozik (kat)
über +D felett | fölött | -on,-en,-ön
über der Grenze a határon túl
über mir felettem | fölöttem
wir wohnen über der Straße az utca túloldalán lakunk
über +A fölé | -ra,-re
über +A több, mint
über +A -ról,-ről
über +A felett | fölött
über +A át | keresztül
er ist weit über Dreißig jóval túl van a harmincon
er freut sich über den Erfolg örül a sikernek
Fehler über Fehler hiba hiba hátán
Hals über Kopf hanyatthomlok | fejvesztve
über die Hälfte több, mint a fele
übers Jahr mához egy évre
für Jungendliche 14 Jahre 14 éven felülieknek
das geht über meine Kräfte ez meghaladja az erőmat
er klagt über Kopfschmerzen fejfájásról panaszkodik | fejét fájlalja
über Nacht máról holnapra
sich über etw. wundern csodálkozik vmin
über Sie magáról
ich hörte über ihn hallottam róla
über nagyon | teljesen
die Nacht über egész éjjel | az éjszaka folyamán
er ist mir über fölényben van velem szemben
über und über telis-tele | teljesen | nyakig
überall mindenhol
überallher mindenhonnan
überallhin mindenhova
überanstrengen megerőltet
überantworten átad | kiszolgáltat
Überarbeit (e) túlórázás
überarbeiten túlórázik
überarbeiten átdolgoz
überarbeiten s. megerőlteti megát | agyondolgozza magát
überaus szerfelett
Überbau (r) áthidalás | ráépítés (építészet)
Überbau (r) ráépítés
Überbau (r) építmény
überbeansprucht túlterhelt
überbehalten ruhát magán tart
überbehalten megtart
überbelasten túlterhel
überbieten ráígér
überbieten felülmúl
überbieten megdönt (sp)
überbleiben megmarad (vmiből)
überbleiben megmarad | életben marad
Überbleibsel (s) maradék
Überbleibsel (s) csökevény
Überblick (r) kilátás
Überblick (r) áttekintés
überblicken áttekint | átnéz
überbringen átad | kézbesít | közvetít
überbrücken áthidal
überbürden túlterhel
Überdach (s) eresz
überdachen befed
überdauern túlél
überdem azonfelül | ezenfelül
überdem közben
überdenken átgondol | meggondol
überdies ezenkívül | ezenfelül
Überdruß (r) unalom
Überdruß (r) csömör
überdrüssig sein elege van
sie ist seiner/ihn überdrüssig megun vkit
übereilen elhamarkodik
übereinander egymás fölött | egymáson
übereinander egymás fölé
übereinkommen megegyezik | megállapodik
Übereinkunft (e) megegyezés
übereinstimmen egybehangol | összhangba hoz
übereinstimmen összhangban van | egyezik
überfüllen túlteljesít
überfahren +A átkel vmin | átmegy vmin
überfahren elgázol
überfahren átfut | végigfut
Überfahrt (e) átkelés
Überfall (r) rajtaütés | megtámadás
überfallen átbukik | átesik
überfallen rajtaüt | megtámad | megrohan
überfallen meglep (átv)
überfließen túlfolyik | kicsordul
überfließen elönt
überflügeln túlszárnyal
Überfluß (r) bőség | fölösleg | felesleg
überflüssig fölösleges | felesleges
überfluten kiárad | túlárad
überfluten eláraszt
überführen átvezet | átszállít
überführen átvisz | átalakít
überführen elhalmoz | túlterhel
überführen rábizonyít
Überfülle (e) bőség | fölösleg
überfüllen áttölt | átönt
überfüllen túltöm | túlzsúfol
überfüllt zsúfolt | túlzsúfolt
Übergabe (e) átadás | kézbesítés
Übergabe (e) megadás (kat)
Übergang (r) átmenés | átkelés
Übergang (r) átmenet
Übergardine (e) sötétítő függöny
übergeben ráad | ráborít
übergeben átad
übergeben s. hány
Überebot (s) ráígérés
übergehen kifut | túlfut
übergehen átmegy
übergehen átpártol | áttér
übergehen utolér | behoz
übergehen túllép
übergehen mellőz
übergehen megszemlél | áttekint
übergenug untig elég
Übergewicht (s) túlsúly
Übergewicht (s) túlerő | fölény
überglücklich végtelenül boldog
Übergriff (r) túlkapás
übergroß túl nagy
überhandnehmen elharapózik | elterjed
überhängen ráakaszt | ráborít
überhängen eléakaszt
überhängen vmit vmivel borít
überhasten elhamarkodik | elsiet vmit
überhäufen elhalmoz
überhäuft túlzsúfolt
überhaupt egyáltalán
überhaupt tulajdonképpen
überheblich felfuvalkodott | gőgös
überholen áthoz | átcipel
überholen megelőz | utolér | túlhalad
überholen felülmúl
Überholverbot (s) előzési tilalom
überhören nem hall meg
überhören kihallgat | lehallgat
überklug túl okos | tudálékos
überkochen kiforr | kifut
überkommen elfog (átv)
überkommen eljut
überkommen rámarad | rászáll
überladen átrak | átrakodik
überladen túlterhel
überladen túlhalmoz | túlzsúfol
Überlandautobus (r) távolsági autóbusz
überlassen meghagy
überlassen átenged (a másik oldalra)
überlassen átad | odaad | átenged
überlassen rábíz | ráhagy
überlassen s. átengedi magát | rábízza magát
überlasten túlterhel
überlaufen túlfolyik
überlaufen átszökik
überlaufen megrohan | lerohan
überlaufen elhagy (futás közben)
überlaufen ellep | elönt
überlaufen átfut | futólag átolvas
es überläuft mich borsódzik a hátam
überlaut nagyhangú
überleben túlél
überlegen fektet | tesz (vmire/vmi fölé)
überlegen áttesz | áthelyez
überlegen befed
überlegen (s.) +A meggondol | megfontol vmit
etw. bei sich überlegen vmin magában töpreng
überlegen fölényes | erősebb | hatalmasabb
jm./etw. überlegen sein különb vkinél/vminél
Überlegenheit (e) fölény
überliefern kiszolgáltat
überliefern hagy | hagyományoz
Überlieferung (e) kiszolgáltatás
Überlieferung (e) hagyomány
überlisten rászed
Übermacht (e) túlerő
übermächtig túl erős | nagyhatalmú
Übermaß (s) túlzott mérték | túlméret
im Übermaß túlságosan
übermäßig túlságos | szertelen
Übermensch (r) emberfeletti ember
übermessen felmér | felbecsül
übermitteln átad | eljuttat
übermorgen holnapután
übermüden elcsigáz | agyongyötör
übermüden s. kifárad
Übermut (r) elbizakodottság | önteltség
Übermut (r) pajkosság | jókedv | féktelenség
übermütig elbizakodott | öntelt
übermütig pajkos | féktelen
übernachten éjjeli szállást ad
übernachten meghál | éjszakázik
Übernahme (e) átvétel
übernatürlich természetfeletti
übernehmen felvesz | felölt
übernehmen átvesz
übernehmen elvállal
übernehmen elfog (átv)
übernehmen s. megerőlteti magát
übernehmen s. pöffeszkedik
die Angst übernahm ihn elfogta a félelem
überordnen fölé rendel
er ist mir übergeordnet felettesem
überplannmäßig terven felül
überprüfen felülvizsgál
überqueren keresztez | keresztülhalad
überragen kimagaslik
überragen kiemelkedik | felülmúl
überraschen meglep | rajtakap | rajtaüt
überraschend meglepő
Überraschung (e) meglepetés
überreden rábeszél
überreich túl gazdag
überreich vmiben bővelkedő
überreichen átnyúlik | átér
überreichen átnyújt | átad
überreichlich bőséges | kiadós
überreif túlérett
überreizt túlizgatott | túlingerült
Überrest (r) maradék | maradvány
überrumpeln meglep | rajtaüt
übersatt túlságosan jóllakott
übetsättigen túltelít
übetsättigen s. megterheli a gyomrát
überschatten beárnyékol
überschätzen túlbecsül
Überschau (e) áttekintés
überschauen áttekint | végigpillant
Überschlag (r) hozzávetőleges kalkuláció | költségvetés
Überschlag (r) átfordulás (sp)
überschlagen ráborít
überschlagen összehajt | egymásra rak
überschlagen megbillen | felbillen
überschlagen átcsap | átalakul vmivé
überschlagen átugrik | kihagy
überschlagen befed | beborít
überschlagen hozzávetőlegesen kiszámít | költségvetést készít
überschlagen s. felbukik | felborul | felfordul
überschlagen s. bukfencet vet
Überschlaglaken (s) paplan
überschnappen átcsapódik
überschnappen megbicsaklik (hang)
überschnappen meghibban
überschreien túlkiabál
überschreiten átlép | túllép
Überschrift (e) cím | felirat
Überschuh (r) sárcipő | hócipő
Überschuß (r) fölösleg | többlet
überschütten átönt
überschütten túlönt
überschütten leönt | végigönt
überschütten elhalmoz | eláraszt
Überschwang (r) bőség | túláradás
überschwemmen eláraszt | elönt
Überschwemmung (e) áradás | árvíz
überschwenglich fellengzős | áradozó
Übersee (e) tengerentúl
Überseedampfer (r) óceánjáró gőzös
überseeisch tengerentúli
übersehbar áttekinthető
übersehen áttekint | átnéz | átfut
übersehen átsiklik (vmin)
übersenden megküld
übersetzen átvisz | átszállít (a túlsó partra)
übersetzen átugrik
übersetzen átkel (vízen)
übersetzen lefordít
übersetzen túlterhel | eláraszt
übersetzen áttesz | transzformál (műsz)
Übersetzer (r) fordító
Übersetzung (e) fordítás
Übersetzung (e) áttétel (műsz)
Übersicht (e) áttekintés
Übersicht (e) átvizsgálás
übersichtlich áttekinthető
übersiedeln átköltözik | átköltözködik
übersiedeln átköltöztet
überspannen föléfeszít | fölévon
überspannen beborít | bevon
überspannen átível | összeköt
überspannen túlfeszít
überspannt túlfeszített
überspannt hóbortos | bogaras
überspielen átjátszik (sp)
überspielen átmegy | átjátszik | átpártol
überspitzt kiélezett
überspringen átugrik (vmin)
überstanden kiállott | elszenvedett
überstehen kiáll (vmiből)
überstehen kiáll | elszenved
überstehn kiáll (vmiből)
überstehn kiáll | elszenved
übersteigen átlép | átmászik
übersteigen kiárad
übersteigen átmászik | megmászik vmit
übersteigen felülmúl | meghalad
überstempeln felülbélyegez
überstahlen beragyog
überstahlen túlragyog
überströmen kiárad | túlárad
überströmen átfolyik | átözönlik
überströmen eláraszt | elönt
Überstunde (e) túlóra
Überstunde machen túlórázik
Überstundengebühr (e) túlóradíj | túlórapénz
überstürzen ráborít
überstürzen felborul
überstürzen átrohan | átvágódik
überstürzen elhamarkodik | elsiet
überstürzen s. kapkod | sietve cselekszik
die Ereignisse überstürzen sich egymásba torlódnak az események
überstürzt elhamarkdott
mit überstürzter Eile elhamarkodva | elsietve
übertreuen megdrágít
übertreuen kiuzsoráz
übertölpein lóvá tesz | becsap
übertönen túlharsog
Übertrag (r) átvitel | áthozat (számvitel)
übertragen áthord | átvisz | áthoz
übertragen elterjeszt
übertragen átruház | ráruház
übertragen lefordít
übertragen közvetít (rádió)
übertragen átültet
übertragen s. auf +A átterjed
übertragen átvitt | képletes
Übertragung (e) közvetítés
übertreffen felülmúl | túltesz (vkin/vmin)
übertreiben túlzásba visz
übertreiben eltúloz
Übertreibung (e) túlzás
übertreten átlép (vhova)
übertreten belép
übertreten kiönt | kiárad
übertreten átpártol | átáll | átlép
übertreten áttér (vallás)
übertreten túllép | megszeg
übertreten megrándít | kificamít
Übertretung (e) áthágás | megszegés
Übertretung (e) kihágás | szabálysértés
übertrieben túlzott
übertrieben szertelen | túlzó
Übertriebenheit (e) túlzottság
Übertriebenheit (e) szertelenség
Übertritt (r) átpártolás | átállás | átlépés
Übertritt (r) áttérés (vallás)
übertünchen bemeszel | átmeszel | bemázol | átmázol
übertünchen leplez | kendőz
übervölkern túlnépesít
übervölkern túlzsúfol
übervölkert túlnépesedett
Übervölkerung (e) túlnépesedés
übervoll csordultg telt | telis-tele
übervorteilen becsap | rászed
überwach nagyon éber
überwachen őrködik | felügyel
überwältigen legyőűz | legyűr
überwältigend lenyűgöző
überweise túl okos
überweisen átutal | áttesz
überweisen rábizonyít
Überweisung (e) átutalás
Überweisungskonto (s) átutalási betétszámla
überweltlich túlvilági
überwerfen átdob | átvet
überwerfen rávet | ráborít
überwerfen beborít
überwerfen túldob
sich mit jm. überwerfen összeveszik vkivel
überwichtig súlytöbblettel bíró
überwichtig rendkívül fontos
überwiegend túlnyomó
überwiegend túlnyomórészt
überwinden legyőz | legyűr
überwinden s. erőt vesz magán
er konnte sich nicht überwinden nem tudott uralkodni magán
überwintern átteleltet
überwintern áttelel
überwunden legyőzött
überwunden túlhaladott
Überwurf (r) köpönyeg
Überzahl (e) számbeli fölény | túlerő | többség
Überzahl (e) többlet
überzählig fölös | fölösleges
Überzeit (e) túlóra
überzeugen meggyőz
überzeugen s. meggyőződik
überzeugt meggyőződéses
ich bin überzeugt, daß ... meggyőződésem, hogy ...
überziehen áthúz (vhova)
überziehen felhúz | ráhúz
überziehen felvesz | felhúz
überziehen átköltözik | átköltözködik
überziehen átvonul
überziehen bevon | beborít | huzattal ellát
überziehen eláraszt | ellep
Überzieher (r) felöltő
Überzug (r) huzat
üblich szokásos | szokott
U-Boot (s) tengeralattjáró
übrig hátralevő | fennmaradó | maradék | felesleges | plusz
ich habe nicht viel für ihn übrig nem tartok róla sokat
er hat wenig zeit übrig alig van ideje
ein übriges tun kelleténél többet tesz
im übrigen egyébként | különben
übrigens különben | egyébként
übriglassen meghagy
Übung (e) gyakorlás
Übung (e) gyakorlat
übungshalber a gyakorlat kedvéért
u.dgl. (und dergleichen) és más hasonlók /röv./
Ufer (s) part | folyópart | tópart
uferlos határtalan | végtelen
Uhr (e) óra
seine Uhr geht nach késik az órája
seine Uhr geht vor siet az órája
wieviel Uhr ist es? hány óra van?
Uhrband (s) óraszíj
Uhrmacher (r) órás
Uhu (r) uhu
Ukraine (e) Ukrajna
ukrainisch ukrán
UKW (Ultrakurzwellen) URH (Ultrarövidhullám) /röv./
Ulk (r) tréfa | móka
ulken mókázik
ulkig tréfás | mókás
Ulme (e) szil | szilfa
Ultraschall (r) ultrahang
um körül
um +A körül | -kor
um +A -ért
rund um den Balaton a Balaton körül
um die Ecke a sarkon túl
um Mittag dél körül | déltájban | délben
um zwei Uhr két órakor | két óra körül
sich um etw. erkundigen érdeklődik vmi iránt
schade um ihn kár érte
es tut mir leid um ihn fáj érte a szívem
um meinetwillen az én kedvemért
um jeden Preis minden áron
um Rat fragen tanácsot kér
um so besser annál jobb
er ist um ein Jahr jünger egy évvel fiatalabb
er kommt um das Leben életét veszti
es handelt sich um das arról van szó
um und um körös-körül
um und um alaposan | teljesen
links um! balra át!
um 100 meter lang körülbelül 100 méter hosszú
das Jahr ist um vége az évnek
ich kam um zu arbeiten dolgozni jöttem
ich komme um zu helfen jövök segíteni
um so mehr annál inkább
umändern átalakít
umarbeiten átdolgoz
umarmen átkarol | megölel
umbauen átépít | átalakít
umbetten más ágyba fektet
umbetten újraágyaz vkinek
umbiegen elhajlít | meghajlít
umbiegen s. elhajlik | meghajlik | elgörbül | meggörbül
umbilden átalakít
umbilden átképez
umbilden s. átalakul
umbilden s. átképezi magát
umbinden felköt
umbinden átköt | újraköt
umbinden beköt | bekötöz
umbringen megöl
umdrängen körültolong
umdrehen megfordít | megforgat
umdrehen s. megfordul
umeinander egymás körül
umfahren elgázol | elüt
umfahren megkerül
umfallen elesik | összerogy
Umfang (r) kerület
Umfang (r) terjedelem | méret
umfangen átkarol | megölel
umfangen körülvesz
umfangen felölel
umfangreich terjedelmes
umfassen átfog | átkarol
umfassen bekerít | körülvesz
umfassen felölel | magában foglal
umfassend átfogó | kiterjedt
umformen átalakít | átformál
Umfrage (e) körkérdés
Umfrage (e) kérdezősködés
Umgang (r) körüljárás | körséta
Umgang (r) társas érintkezés | kör
Umgang (r) bánásmód
umgänglich barátságos
Umgangssprache (e) köznyelv
umgeben felad | ráad
umgeben körülvesz
Umgebung (e) környék | vidék
Umgebung (e) környezet
umgehen körben jár | forog
umgehen járkál
umgehen kerülőt tesz
umgehen érintkezik vkivel
umgehen bánik vkivel/vmivel
umgehen megkerül | elkerül
umgehen kijátszik | megkerül
es geht das Gerücht um az a hír járja
mit umgehender Post postafordultával
Umgehungsstraße (e) elkerülő út
umgekehr fordított | ellenkező
umgekehre Seite vminek a hátoldala | visszája
umgestalten átalakít | átdolgoz
umgrenzen körülhatárol
umgürten felcsatol | felköt
umgürten övez
umhaben visel (ruhát)
Umhang (r) körgallér | köpeny
Umhang (r) lepel
Umhang (r) függöny
umhängen ráakaszt | ráad
umhängen átakaszt
umher körös-körül
umher ide-oda
umherblicken körültekint
umherfahren ide-oda utazgat
er fährt umher in Europe beutazza Európát
umherforschen kémlelődik | körültekint
umherirren ide-oda bolyong | tévelyeg
umhertreiben ide-oda hajt
umhertreiben s. csavarog
umhüllen beburkol
Umkehr (e) visszafordulás
umkehrbar megfordítható
umkehren átfordít | megfordít
umkehren kifordít
umkehren megforgat
umkehren felforgat | forradalmasít
umkehren (s.) megfordul | visszafordul
das Feld umkehren felszántja a földet
umkippen átbillen | felbillen | felborul
umklammern átkulcsol | átkarol
umkleiden átöltöztet
umkleiden s. átöltözik
umkommen elpusztul | tönkremegy
Umkreis (r) környék
Umkreis (r) kerület | körzet
umkreisen körülvesz
umkreisen bekerít
umkreisen körbejár | körülkering
umladen átrak
Umlage (e) hozzájárulás | illeték
Umlauf (r) körforgás | keringés
Umlauf (r) forgalom
Umlauf (r) körözvény | körlevél
Umlauf (r) forduló
umlaufen kerülőt tesz
umlaufen futkos | szaladgál
umlaufen körben jár | kering
umlaufen forgalomban van
umlaufen körülfut | körülszalad
Umlaut (r) umlaut (nyelvt)
umlegen feltesz | rátesz | felrak | rárak
umlegen átfordít | megfordít | áthelyez | átrak
umlegen behajt | kihajt
umlegen kidönt | ledönt
umlegen leterít
umlegen áthelyez
umlegen körülrak
umlegen s. oldalra dől
Umleitung (e) terelőút
umliegend környező
umnehmen felvesz | magára vesz
umnehmen körülvesz | körülfog
umprägen átformál | átalakít
umrahmen bekeretez
umrechnen átszámít
umrechnen rejtjelez
umreisen körülutazik
umreißen lebont
umreißen feldönt
Umriß (r) körvonal
umrühren felkever | megkever | felkavar | megkavar
Umsatz (r) forgalom
umschalten átkapcsol
umschauen (s.) körülnéz | körültekint
umschauen s. visszanéz
umschiffen körülhajóz
Umschlag (r) borítólap | boríték
Umschlag (r) borogatás
Umschlag (r) hajtóka | felhajtás
Umschlag (r) átcsapás | hirtelen változás
umschlagen csapással/ütéssel feldönt | kidönt
umschlagen ráborít
umschlagen átfordít | lapoz
umschlagen felhajt | kihajt | behajt
umschlagen borogat
umschlagen hirtelen felborul | felfordul | feldől
umschlagen átcsap | átcsapódik | hirtelen fordulatot vesz
umschlagen rosszra fordul
umschließen körülvesz | körülzár
umschließen magában foglal | tartalmaz
umschlingen körülcsavar | körülteker
umschlingen átfog | átkarol | átölel
umschreiben átír
umschreiben körülír
Umschrift (e) körfelirat
Umschrift (e) átírás
Umschulunglehrgang (r) átképzési tanfolyam
umschütten feldönt | felborít
umschütten átönt
umschwärmen körülrajong
Umschweif (r) kertelés | elkalandozás
Umschweif machen kertel | köntörfalaz
ohne Umschweife kertelés nélkül | egyenesen
Umschwung (r) fordulat
umsehen (s.) körülnéz | hátranéz | visszanéz
umsehen (s.) megfordul | visszafordul
umseits túloldalt | a túlsó oldalon
umsetzen áthelyez | átültet
umsetzen átvált | bevált | becserél
umsetzen forgalmaz
umsetzen átalakít
umsetzen vmivel körülrak | körülültet
Umsicht (e) körültekintés
Umsicht (e) kilátás
umsichtig körültekintő | megfontolt
umsiedeln áttelepít | átköltöztet
umsiedeln áttelepül | átköltözik
umsinken összeroskad | felborul
umsonst ingyen
umsonst hiába
umspähen kémlel | körültekint
umspähen kikémlel | kifürkész
umspannen körülfog | átfog
umspannen felölel | átfog
umspringen ugrásszerűen megváltozik
umspringen fölényesen | szeszélyesen bánik vkivel
umspringen körülugrándoz
Umstand (r) körülmény
Umstand (r) állapot
Umstand (r) határozó (nyelvt)
Umstände machen teketóriázik
unter allen Umständen mindenképpen
umständlich körülményes
umständlich terjengős
um nicht umständlich zu sein hogy rövid legyek
umstehen körüláll
umstehend körülálló
umstehend túloldalt
umstehn körüláll
umsteigekarte (e) átszállójegy
umsteigen átszáll
nach Berlin umsteigen! Berlin felé átszállás!
Umsteigkarte (e) átszállójegy
umstellen átszállít | átrak
umstellen körülrak | körülállít
umstellen körülfog | bekerít
umstellen s. alkalmazkodik vmihez
umstimmen áthangol
umstoßen fellök | feldönt
umstoßen megdönt (átv)
umstritten vitatott
umstülpen kifordít
Umsturz (r) ledöntés
Umsturz (r) összeomlás
Umsturz (r) hirtelen változás
umstürzen felfordít
umstürzen ledönt
umstürzen megdönt (átv)
umstürzen elesik | feldől
Umtausch (r) csere
umtauschen elcserél | kicserél
umtauschen átvált (pénzt)
umwälzen átgörget | átfordít | megfordít
umwälzen megdönt | forradalmasít
umwälzen s. átfordul | megfordul | forog
umwälzen s. hempereg
umwandeln megváltoztat
umwandeln transzformál (műsz)
umwandeln s. megváltozik | átalakul
umwechseln vált | cserél
Umweg (r) kerülőút
ohne Umweg egyenes úton
umwegig kerülő
Umwelt (e) környezet
Umweltschutz (r) környezetvédelem
Umweltschützer (r) környezetvédő
Umweltverschmutzung (e) környezetszennyezés
umweltverträglich környezetbarát
umwenden megfordít | átfordít
umwenden kifordít | kiforgat
umwenden (s.) megfordul | visszafordul
umwerfen felborít | feldönt
umwerfen levesz a lábáról
umwerfen magára kap
umwerfen felszánt | megforgat
umwickeln begöngyöl | körülkötöz
umwickeln körültekercsel (műsz)
umwölken felhőbe borít
umwölken beárnyékol (átv)
umwölken s. elborul | sötétedik
umwölkt borús
Umzäunung (e) kerítés | sövény
umziehen húzva ledönt
umziehen magára vesz | felvesz
umziehen vált
umziehen átöltöztet
umziehen átköltözik | elköltözik | átköltözködik | elköltözködik
umziehen körüljár | körülvonul
umziehen bevon | beborít
umziehen s. átöltözik | átöltözködik
Umzug (r) költözés | költözködés
Umzug (r) felvonulás
unabänderlich megváltoztathatatlan
unabhängig független
Unabhängigkeit (e) függetlenség
unabkömmlich nélkülözhetetlen
unablässig szakadatlan | folytonos
unablässig elengedhetetlen | feltétlen
unabläßlich elengedhetetlen
unabsehbar beláthatatlan
unabsehbare Möglichkeiten korlátlan lehetőségek
unabsichtlich akaratlan | nem szándékos
unachtsam gondatlan | figyelmetlen
unangebaut megműveletlen
unangebracht helytelen
unangenehm kellemetlen
unannehmbar elfogadhatatlan
Unannehmlichkeit (e) kellemtlenség
unanständig illetlen | tisztességtelen
unantastbar érinthetetlen
unantastbar elidegeníthetetlen
unappetitlich gusztustalan
Unart (e) illetlenség | rossz szokás
unartig illetlen | neveletlen
unauffällig észrevétlen | feltűnést nem keltő
unaufhaltsam feltartóztathatatlan
unaufhörlich szüntelen | szakadatlan
unauflösbar feloldhatatlan
unaufmerksam figyelmetlen
unaufrichtig nem őszinte
unaufschiebbar halaszthatatlan
unausbleiblich elmaradhatatlan
unausgeglichen kiegyenlítetlen
unausgeglichen kiegyensúlyozatlan
unausgesetzt szüntelen | szakadatlan
unausgiebig nem kiadós
unauslöschbar kitörölhetetlen
unauslöschbar olthatatlan
unaussprechbar kimondhatatlan
unausstehlich kiállhatatlan
unausstehlich tűrhetetlen
unbändig féktelen
unbarmherzig könyörtelen
unbeantwortet megválaszolatlan
unbedacht meggondolatlan
unbedacht dessen, daß... nem gondolva arra, hogy ...
unbedenklich jelentéktelen
unbedenklich gyanútlan
unbedenklich habozás | meggondolás nélkül
unbedeutend jelentéktelen
unbedingt feltétlen
unbefahrbar járhatatlan
unbefangen elfogulatlan
unbefangen tiszta | ártatlan
unbefleckt szeplőtlen | szeplőtelen
unbefriedigt kielégítetlen
unbefriedigt elégedetlen
unbefugt jogosulatlan | illetéktelen
unbegabt tehetségtelen
unbegreiflich megfoghatatlan
unbegrenzt határtalan
unbegründet alaptalan
Unbehagen (s) kellemetlen | szorongó érzés
unbehaglich kelletlen | kellemetlen
unbehindert akadálytalan
unbeholfen gyámolatlan | ügyetlen | tehetetlen
unbekannt ismeretlen
unbekümmert gondtalan
unbelesen kis olvasottságú
unbeliebt népszerűtlen
unbemerkt észrevétlen
unbequem kényelmetlen
unberechenbar kiszámíthatatlan
unberechtigt jogosulatlan
unberufen hivatlan
unberufen illetéktelen
unberufen! lekopogom, hogy el ne kiabáljam!
unberührt érintetlen
unbeschädigt sértetlen
unbescheiden szerénytelen
unbescholten feddhetetlen
unbeschränkt korlátlan
unbeschreiblich leírhatatlan
unbeschrieben tele nem írott | tiszta
unbesetzt nem foglalt | szabad | üres
unbesonnen meggondolatlan
unbesorgt gondtalan
unbesorgt elintézetlen
unbeständig állhatatlan
unbestimmt határozatlan | bizonytalan
unbestraft büntetlen
unbestreitbar vitathatatlan
unbeträchtlich jelentéktelen
unbeugsam hajlíthatatlan
unbewachsen kopár
unbewacht őrizetlen
unbeweglich mozdulatlan
unbeweglich elmozdíthatatlan | megmozdíthatatlan
unbeweglich kérlelhetetlen | hajthatatlan
unbewegliche Meine merev arckifejezés
unbewohnbar lakhatatlan
unbewohnt lakatlan
diese Zimmer sind unbewohnt ezekben a szobákban nem laknak
unbewölkt felhőtlen
unbewußt öntudatlan
unbewußt tudatlan
unbewußt ismeretlen
unbezahlbar megfizethetetlen
unbezahlt kifizetetlen
unbezweifelt kétségtelen
unbiegsam hajthatatlan | hajlíthatatlan
Unbilden (Pl.) viszontagságok
unbillig méltánytalan
unbrauchbar hasznavehetetlen | használhatatlan
und és | s | még
und ob! de még mennyire!
und wie! de még mennyire!
und so weiter és így tovább
und so fort és így tovább
na und? na és aztán?
undankbar hálátlan
undenkbar elképzelhetetlen | hihetetlen
seit undenkbarer Zeit emberemlékezet | ősidők óta
undeutlich homályos | érthetetlen
undicht tömítetlen | laza
undiszipliniert fegyelmezetlen | neveletlen
unduldsam türelmetlen
undurchdringlich áthatolhatatlan
undurchdringlich kifürkészhetetlen
undurchführbar keresztülvihetetlen
undurchsichtig nem átlátszó
uneben egyenetlen
unecht hamis | valótlan
unehelich házasságon kívüli
unehrerbietig tiszteletlen
unehrlich tisztességtelen
uneigennützig önzetlen
uneingenommen elfogulatlan
uneingeschränkt korlátlan
uneinig egyenetlen | egyenletlen | nem egységes
Uneinigkeit (e) egyenetlenség | egyenletlenség
unempfindlich érzéketlen
unendlich végtelen
unentbehrlich nélkülözhetetlen
unentgeltlich ingyen | ingyenes
unentschieden eldöntetlen
unentschieden határozatlan
unentschlossen határozatlan
unentwickelt fejletlen
unerbeten kéretlen
unerbittlich kérlelhetetlen | könyörtelen
unerfahren tapasztalatlan
unerforschlich kideríthetetlen | kikutathatatlan
unerfüllbar teljesíthetetlen
unerfüllt teljesítetlen
unergiebig terméketlen
unergiebig nem kiadós
unergründlich mérhetetlen | feneketlen
unergründlich kifürkészhetetlen
unerheblich jelentéktelen | csekély
unerhört meg nem hallott | hallgatott
unerhört hallatlan
unerkenntlich felismerhetetlen
unerkenntlich hálátlan
unerläßlich elengedhetetlen
unerlaubt tilos
unermüdlich fáradhatatlan
unerquicklich kellemetlen
unerreichbar elérhetetlen
unerschöpflich kimeríthetetlen
unerschrocken rettenthetetlen | rendületlen
unerschütterlich rendíthetetlen
unersetzlich pótolhatatlan
unerträglich elviselhetetlen
unerwachsen serdületlen
unerwartet váratlan
unerwidert viszonzatlan
unerwünscht nem kívánatos
unerzogen neveletlen
unfähig képtelen | tehetetlen
unfähig tehetségtelen | alkalmatlan
unfahrbar járhatatlan
unfair tisztességtelen | sportszerűtlen
Unfall (r) baleset
Unfallstation (e) mentőállomás
Unfallstation (e) baleseti osztály
Unfallversicherung (e) balesetbiztosítás
unfaßbar megfoghatatlan
unfehlbar csalhatatlan
unfehlbar kétségtelen | biztos | feltétlen
unfein durva
unfertig befejezetlen
unfolgsam engedetlen
unförmig idomtalan | alaktalan
unfrankiert bérmentesítés nélkül | ingyen
unfreundlich barátságtalan
Unfriede (r) békétlenség | egyenetlenség
unfruchtbar terméketlen | meddő
unfruchtbar hiábavaló
Unfug (r) helytelenkedés | garázdaság
unfügsam engedetlen
unfügsam nehezen alkalmazkodó
ungangbar járhatatlan
ungangbar szokatlan
Ungar (r) magyar (ember)
Ungarin (e) magyar nő
ungarisch magyar | magyarul
Ungarisch (s) magyar (nyelv)
Ungarn Magyarország
ungeachtet +G ellenére
ungeachtet dessen ennek ellenére | dacára
ungeahnt nem sejtett
ungebändigt féktelen
ungebeten hivatlan | kéretlen
ungebildet műveletlen
ungebührlich méltánytalan
ungebührlich illetlen
ungebührlich alkalmatlan
ungebunden kötetlen | szabad
ungebunden fűzött (nyomda)
ungedeckt terítetlen | fedetlen
ungedeckt fedezetlen
ungedeckt védtelen | fedezetlen (sp)
ungedruckt kiadatlan | ki nem nyomtatott
Ungeduld (e) türelmetlenség
ungeduldig türelmetlen
ungeeignet alkalmatlan
ungefähr hozzávetőleges
ungefähr körülbelül | mintegy
von ungefähr véletlenül
ungefährlich veszélytelen
ungefällig nem készséges
ungehalten meg nem tartott | nem teljesített
ungehalten bosszús
auf jn. ungehalten sein neheztel vkire
ungeheuer roppant | hatalmas
ungeheuer szörnyű | iszonyatos
ungeheuer hallatlan
Ungeheuer (s) szörny | szörnyeteg
ungeheuerlich szörnyű | szörnyűséges | iszonyatos | felháborító
ungehörig illetlen | helytelen
ungehorsam engedetlen | szófogadatlan
Ungehorsam (r) engedetlenség | szófogadatlanság
ungekocht fővetlen | nyers
ungekünstelt mesterkéletlen | keresetlen
ungeladen üres | töltetlen
ungeladen hívatlan
ungelegen alkalmatlan | rosszkor jövő
ungelenk esetlen | ügyetlen
ungelernt meg nem tanult
ungelernt tanulatlan
ungelöst megoldatlan
ungemächlich vesződséges | kellemetlen
ungemäß nem megfelelő
ungemein rendkívüli | ritka
ungemein szerfelett
ungemütlich kellemetlen | kedélytelen | barátságtalan
ungenannt meg nem nevezett | névtelen
ungenau pontatlan
ungeniert fesztelen
ungenießbar élvezhetetlen
ungenügend elégtelen
ungepflegt ápolatlan | gondozatlan
ungerade görbe | ferde
ungerade páratlan (szám)
ungerade egyenetlen
ungerade nem egyenes | nem őszinte
ungerächt megbosszulatlan
ungeraten sikerületlen | félresikerült
ungerecht igazságtalan | jogtalan
ungereimt rímtelen
ungereimt képtelen | értelmetlen
ungern kedvetlenül | nem szívesen
ungeschehen meg nem történt
Ungeschick (s) balsors
ungeschickt ügyetlen
ungeschliffen csiszolatlan
ungeschliffen faragatlan (átv)
ungeschult iskolázatlan | gyakorlatlan
ungesehen látatlan
ungesellig emberkerülő | magányos
ungesetzlich törvénytelen
ungesittet civilizálatlan | vad
ungesittet modortalan
ungestört zavartalan
ungestüm féktelen | heves
Ungestüm (s) féktelenség | hevesség
ungesund egészségtelen
allzuviel ist ungesund jóból is megárt a sok
ungeteilt osztatlan
ungetreu hűtlen
ungetrübt zavartalan
Ungetüm (s) szörny | szörnyeteg
ungeübt gyakorlatlan
ungewiß bizonytalan | kétes
Ungewitter (s) zivatar | fergeteg
ungewöhnlich szokatlan
ungewohnt szokatlan
ungewollt akaratlan
ungezählt számlálatlan | olvasatlan
ungezähmt szilaj | zabolátlan
Ungeziefer (s) féreg
ungezogen neveletlen
ungezwungen nem kényszerített
ungezwungen fesztelen | természetes
er tut es ungezwungen önként teszi
ungläubig hihetetlen
unglaublich hihetetlen
unglaubwürdig nem szavahihető
unglaubwürdig hihetetlen
ungleich egyenlőtlen | különböző
ungleich egyenetlen
ungleich páratlan
ungleich hasonlíthatatlanul | sokkal
ungleichartig különnemű | különböző
ungleichmäßig egyenlőtlen
Unglück (s) szerencsétlenség | baj | balszerencse
unglücklich szerencsétlen
unglücklich boldogtalan
unglücklich lieben viszonzatlanul szeret
Ungnade (e) kegyvesztettség
ungnädig barátságtalan | elutasító
ungrade görbe | ferde
ungrade páratlan (szám)
ungrade egyenetlen
ungrade nem egyenes | nem őszinte
ungreifbar megfoghatatlan
ungültig érvénytelen
ungünstig kedvezőtlen
ungute Worte barátságtalan szavak
etw. für ungut nehmen rossz néven | zokon vesz vmit
unhaltbar tarthatatlan
Unheil (s) baj | vész
unheilbar gyógyíthatatlan
unheilbringend vészt hozó
unheimlich félelmetes | ijesztő
unheimlich szörnyű | irtózatos
unheimlich szörnyen
unhöflich udvariatlan
unhold ellenszenves
unhold gonosz | rosszindulatú
Uni (e) egyetem (köznyelvben)
Uniform (e) egyenruha
uninteressant érdektelen | nem érdekes
universal egyetemes | univerzális
Universität (e) egyetem
unkenntlich felismerhetetlen
Unkenntnis (e) tudatlanság
unklar zavaros | homályos
unklar borús
unklug oktalan
Unkosten (Pl.) költségek
unkräftig erőtlen
unkräftig hatástalan
unkräftig érvénytelen
Unkraut (s) gyom | gaz
unkultiviert meg nem művelt
unkultiviert kulturálatlan | műveletlen
Unkultur (e) műveletlensdég | kulturálatlanság
unkundig járatlan | tudatlan
unlängst nemrég | a minap
unleidlich elviselhetetlen
unleserlich olvashatatlan
unleugbar tagadhatatlan
unlieb kellemetlen | bosszantó
unliebsam kellemetlen | bosszantó
unlogisch logikátlan
unlösbar megoldhatatlan
unlösbar feloldhatatlan
Unlust (e) kedvetlenség | kelletlenség
Unlust (e) bosszúság
Unmanier (e) modortalanság
unmännlich férfiatlan | nem férfias
Unmaß (s) mértéktelenség
im Unmaß módfelett | mértéktelenül
Unmasse (e) roppant tömeg
eine Unmasse Gold tengersok pénz
unmaßgeblich nem mérvadó
unmäßig mértéktelen
Unmenge (e) tömeg
unmenschlich embertelen
unmenschlich emberfeletti
unmerklich észrevétlen | észrevehetetlen
unmißverständlich félreérthetetlen
unmittelbar közvetlen
unmodern régimódi
unmöglich lehetetlen
unmoralisch erkölcstelen
unmündig kiskorú
unmusikalisch botfülű
Unmut (r) rosszkedv | kedvtelenség
unnahbar megközelíthetetlen
unnatürlich természetellenes
unnatürlich mesterkélt | erőltetett
unnatürlich szokatlan
unnennbar kimondhatatlan
unnötig szükségtelen
unnütz haszontalan | mihaszna
unordentlich rendetlen
Unordnung (e) rendetlenség
unpaar páratlan
unparteiisch páratlan
unmaß rosszkor | alkalmatlan időben
unpaß sein nem érzi jól magát | gyengélkedik
sich unpaß fühlen nem érzi jól magát | gyengélkedik
unpassend alkalmatlan
unpassend illetlen | helytelen
unpersönlich személytelen
unpraktisch ügyetlen
unpünktlich pontatlan
unqualifizierbar minősíthetetlen
unrasiert borotválatlan
Unrast (e) nyugtalanság
unratsam nem tanácsos | nem ajánlatos
unrecht helytelen | rossz
unrecht igazságtalan
unrecht haben nincs igaza
zur unrechten Zeit rosszkor
Unrecht (s) igazságtalanság | jogtalanság
es geschieht ihm Unrecht igazságtalanság éri
unrechtmäßig jogtalan | törvénytelen
unredlich tisztességtelen
unregelmäßig szabálytalan
unregelmäßig rendetlen
unregelmäßig rendhagyó (nyelvt)
unreif éretlen
unrein piszkos | tisztátlan
unrettbar menthetetlen
unrichtig téves | helytelen
Unruhe (e) nyugtalanság | izgalom
Unruhe (e) zavargás | forrongás
Unruhestifter (r) lázító | bujtogató
unruhig nyugtalan
uns nekünk
uns minket | bennünket
uns magunknak
uns magunkat
unsachgemäß szakszerűtlen
unsagbar kimondhatatlan
unsauber szennyes | tisztátlan
unschädlich ártalmatlan
unscharf életlen
unscharf homályos
unscharf gyenge
unschätzbar felbecsülhetetlen
unscheinbar jelentéktelen
unschicklich illetlen
unschlüssig határozatlan | tétovázó | tanácstalan
unschmiegsam merev
unschön csúnya
Unschuld (e) ártatlanság
unschuldig ártatlan
unselig áldatlan | szerencsétlen
gedenke unser gondolj ránk | emlékezz meg rólunk
er vergaß unser nicht nem feledkezett meg rólunk
wir sind unser drei hárman vagyunk
unser/unsere/unser a mi -nk | a miénk | a magunké
einer unserer Freunde barátaink egyike
unseres Wissens tudomásunk szerint
Unsere (r)(e) miénk | a mi -nk
Unsere (s) a miénk | a magunké
unsereiner magunkfajta
Unseren (Pl.) a mieink | hozzátartozóink
unserer/unsere/unseres a miénk
unsererseits részünkről
unseresgleichen magunkfajta
Unsern (Pl.) a mieink | hozzátartozóink
unsrer/unsre/unsres a miénk
unserthalben miattunk
unserthalben értünk
unserthalben felőlünk
unserseits részünkről
unsersgleichen magunkfajta
unsicher bizonytalan
unsicher megbízhatatlan
unsichtbar láthatatlan
Unsinn (r) badarság
unsinnig ostoba | esztelen
Unsitte (e) rossz szokás
unsittlich erkölcstelen
Unsrigen (Pl.) ld. Unseren | Unsern
unsriger ld. unserer | unsrer
unstatthaft megengedhetetlen | tilos
unsterblich halhatatlan
unstet állhatatlan
unstet változékony
unstillbar csillapíthatatlan
Unstimmigkeit (e) nézeteltérés
unsympathisch ellenszenves
untadelig kifogástalan
untadlig kifogástalan
Untat (e) gaztett
untätig tétlen
untauglich alkalmatlan
unteilbar oszthatatlan
unten lenn | lent | alul
untenher alulról
untenhin alulra
unter +D alatt | alul
unter +D között | közepette | körében | közben | folyamán
unter +A alá
unter +A közé | körébe
unter anderem többek között | többek közt
unter der Bedingung azzal a feltétellel
unter aller Kritik pocsék | minden kritikán aluli
unter uns gesagt köztünk szólva | köztünk maradjon
Unterarm (r) alkar
Unterbau (r) alépítmény | alap | alapzat
Unterbewußtsein (s) tudatalatti
im Unterbewußtsein tudat alatt
unterbleiben elmarad
unterbrechen félbeszakít | megszakít
unterbreiten aláterí
unterbreiten előterjeszt
unterbringen elhelyez
unterdes azalatt | ezalatt
unterdessen azalatt | ezalatt
unterdrücken alányom
unterdrücken elnyom | elfojt
untereinander egymásközt
unterernährt alultáplált
Unterfangen (s) vállalkozás
Unterfertige (r)(e) alulírott
Unterführung (e) aluljáró
Untergang (r) lemenet
Untergang (r) pusztulás | bukás
Untergang (r) elsüllyedés
untergehen lemegy | lenyugszik
untergehen elsüllyed
untergehen elpusztul | tönkremegy
untergehn lemegy | lenyugszik
untergehn elsüllyed
untergehn elpusztul | tönkremegy
untergeordnet alárendelt
untergraben aláás
Untergrund (r) altalaj
Untergrundbahn (e) földalatti | metró
unterhalb +G alatt
unterhalb alatta
Unterhalt (r) megélhetés
unterhalten fenntart | folytat
unterhalten eltart | kitart
unterhalten szórakoztat
unterhalten s. szórakozik
unterhalten s. beszélget
unterhalten s. megél | fenntartja magát
unterhaltsam szórakoztató
Unterhaltung (e) beszélgetés
Unterhaltung (e) szórakozás
Unterhaltung (e) fenntartás
Unterhaltungsliteratur (e) szórakoztató irodalom
unterhandeln tárgyal
Unterhandlung (e) tárgyalás
Unterhose (e) alsónadrág
unterirdisch földalatti
unterjochen leigáz
unterkommen fedél alá kerül
unterkommen elhelyezkedik
Unterkörper (r) alsótest
Unterkunft (e) szállás
Unterlage (e) alátét
Unterlage (e) bizonyíték | igazolás | dokumentáció
Unterlaß (r) szünet
ohne Unterlaß szüntelenül
unterlassen elmulaszt
unterlassen abbahagy
unterlegen alátesz | alárak
unterlegen alátámaszt | bizonyít | igazol
unterlegen ráfog | tulajdonít
unterlegen bélel
er ist ihm sehr unterlegen sokkal gyengébb nála
Unterleib (r) altest
unterliegen alulmarad | vereséget szenved
es unterliegt keinen Zweifel kétség nem fér hozzá
Untermiete (e) albérlet
Untermieter (r) albérlő
unternehmen vállalkozik | megtesz
Unternehmen (s) vállalat | vállalkozás
Unternehmer (r) vállalkozó
unternehmungslustig vállalkozó kedvű
unterordnen alárendel | alávet
Unterpfand (s) zálog
unterreden (s.) beszélget | tárgyal
Unterredung (e) tárgyalás
Unterricht (r) tanítás
unterrichten tanít | oktat
unterrichten értesít | tudósít
unterrichten s. értesül
unterrichten s. tanul | képezi magát
unterrichtet jártas | tájékozott
unterrichtsplan (r) tanterv
Unterrock (r) alsószoknya
untersagen eltilt | megtilt
unterschätzen alábecsül | lebecsül | lekicsinyel
unterscheiden megkülönböztet
unterscheiden s. különbözik
unterschieben alátol
unterschieben közécsúsztat
unterschieben ráfog
unterschieben meghamisít
Unterschied (r) különbség | eltérés
unterschiedlich különféle | különböző
unterschlagen elsikkaszt
Unterschlupf (r) búvóhely
unterschreiben aláír
Unterschrift (e) aláírás
Unterseeboot (s) tengeralattjáró
unterseeisch tengeralatti
untersetzt zömök | köpcös
untersinken elmerül
unterstehen alááll
unterstehen vki/vmi alá tertozik
unterstehen s. merészel | merészkedik
unterstehn alááll
unterstehn vki/vmi alá tertozik
unterstehn s. merészel | merészkedik
unterstellen aláállít | aláhelyez | alátesz
unterstellen alárendel | alávet
unterstellen ráfog | feltételez
unterstellen s. alááll
unterstreichen aláhúz
Unterstufe (e) alsó tagozat
unterstützen alátámaszt
unterstützen támogat | segít
Untersützung (e) alátámasztás
Untersützung (e) támogatás | segítés
Untersützung (e) segítség | segély
untersuchen megvizsgál
Untersuchung (e) vizsgálat
Untersuchung (e) nyomozás
Untertagebau (r) földalatti fejtés (bánya)
Untertagbau (r) földalatti fejtés (bánya)
untertags nappal | napközben
untertan alávetett
Untertan (r) alattvaló
Untertasse (e) csészealj
untertauchen alámerít
untertauchen alámerül | elsüllyed
Unterteil (r)(s) alsórész
unterteilen szétoszt | feloszt
untervölkern gyéren lakott
unterwärts lefelé
unterwärts lenn | lent
Unterwächse (e) alsónemű | fehérnemű
unterwegs útközben
er ist unterwegs úton van
unterwegs gelegen útbaeső
unterweisen kioktat
Unterwelt (e) alvilág
unterwerfen meghódít
unterwerfen alávet
unterwerfen s. meghódol
unterwerfen s. aláveti magát
unterwühlen aláás
unterzeichnen aláír
Unterzeichnete (r)(e) alulírott
unterziehen aláhúz | alávesz
unterziehen vmi alá rak
unterziehen s. aláveti magát
unterziehen s. vállal | elfogad vmit
untief sekély
Untiefe (e) zátony
Untiefe (e) mélység | szakadék
Untier (s) szörnyeteg | fenevad
untrennbar elválaszthatatlan
untreu hűtlen
untröstlich vigasztalan
unüberbrückbar áthidalhatatlan
unüberdacht meggondolatlan
unüberlegt meggondolatlan
unübersehbar beláthatatlan
unübersichtlich áttekinthetetlen
unübertrefflich felülmúlhatatlan
unüberwindlich legyőzhetetlen
unumgänglich elkerülhetetlen
ununterbrochen szakadatlan
unveränderlich változatlan
unverändert változatlan
unverantwortlich felelőtlen
unverantwortlich megbocsáthatatlan
unverbesserlich javíthatatlan
unverblümt egyszerű
unverblümt leplezetlen
unverbraucht elhasználatlan | friss
unverdaulich megemészthetetlen
unverdaut megemésztetlen
unverdient meg nem érdemelt
unverdorben romlatlan
unverdrossen elszánt | fáradhatatlan
unvereinbar összegyeztethetetlen
unvereinbar összeférhetetlen
unverfälscht hamisítatlan
unvergänglich elévülhetetlen | örök
unvergeltlich ingyen
unvergessen emlékezetes
unvergeßlich felejthetetlen
unvergleichbar összehasonlíthatatlan | páratlan
unverhältnismäßig aránytalan
unverhiratet nőtlen | hajadon
unverhofft váratlan
unverhohlen leplezetlen
unverkäuflich nem eladó
unverkäuflich eladhatatlan
unverkennbar félreismerhetetlen
unverläßlich megbízhatatlan
unverletzbar sérthetetlen
unverletzt sértetlen
unvermeidlich elkerülhetetlen
unvermischt vegyítetlen
unvermischt zavartalan
unvermitteln hirtelen
Unvermögen (s) tehetetlenség
unvermutet váratlan
unvernünftig oktalan | ostoba
unverschämt arcátlan | pimasz
unverschuldet ártatlan | bűntelen
unverschuldet el nem adósodott | tehermentes
unversehens váratlanul
unversehrt sértetlen
unversöhnlich engesztelhetetlen
unversorgt ellátatlan
Unverstand (r) tudatlanság
unverständig értelmetlen
unverständlich érthetetlen
unverträglich összeférhetetlen
unverträglich elviselhetetlen
unverzagt rettenthetetlen
unverzeihlich megbocsáthatatlan
unverzüglich haladéktalan
unvollendet befejezetlen
unvollkommten tökéletlen | hiányos
unvollständig nem teljes | hiányos | befejezetlen
unvorhergesehen előre nem látott
unvorsichtig elővigyázatlan
unwahr valótlan | hamis
unwahr álnok
Unwahrheit (e) valótlanság
unwahrscheinlich valószínűtlen
unweit +D/+G nem messze | közel
unwert méltatlan
unwert értéktelen | megvetett
Unwetter (s) vihar | ítéletidő
unwichtig nem fontos | jelentéktelen
unwiederiegbar megcáfolhatatlan
unwiderruflich visszavonhatatlan
unwiedersprechlich vitathatatlan
unwiederstehlich ellenállhatatlan
Unwille (r) bosszúság | felháborodás
unwillig bosszús
unwillig kelletlen
unwillkürlich önkéntelen
unwirklich nem valóságos | nem létező | valótlan
unwirksam hatástalan
unwirksam machen hatástalanít | semlegesít
unwirsch mogorva
unwissend tudatlan
unwissend vmiről nem tudó
unwissenschaftlich nem tudományos | tudománytalan
unwissentlich nem tudatos
unwohl gyengélkedő
er füllt sich ist unwohl rosszul van
Unwohlsein (s) rosszullét | gyengélkedés
unwürdig méltatlan
Unzahl (e) sokaság
unzählbar számtalan
zur Unzeit rosszkor
unzeitgemäß időszerűtlen
unzerbrechlich törhetetlen
unzerstörbar szétrombolhatatlan
unzertrennbar elválaszthatatlan
unziemend illetlen
unzufrieden elégedetlen
unzugänglich megközelíthetetlen
unzuänglich elégtelen
unzulässig megengedhetetlen
unzurechnungsfähig beszámíthatatlan
unzureichend elégtelen
unzuständig illetéktelen
unzuverlässig megbízhatatlan
unzweideutig egyértelmű
üppig buja
üppig gazdag | dús
Urahn (r) ősapa
Urahne (e) ősanya
uralt ősi | ősrégi
uralt vén
von uralters her ősidők óta
seit uralters her ősidők óta
Uraufführung (e) ősbemutató
urbar megművelhető
Urbewohner (r) őslakos
ureigen sajátos | eredeti
Ureltern (Pl.) ősszülők | ősök
Urenkel (r) dédunoka
Urgemeinschaft (e) ősközösség
urgewiß egészen biztos | bizonyos
urgieren sürget
Urgroßmutter (e) dédanya | dédnagymama
Urgroßvater (r) dédapa | dédnagyapa
Urheber (r) előidéző | okozó
Urheber (r) szerző
Urheberrecht (s) szerzői jog
Urheberschaft (e) szerzőség
Urin (r) húgy | vizelet
Urkunde (e) okmány | oklevél
Urlaub (r) szabadság
Urlauber (r) szabadságon levő
Urlaubsplan (r) üdülési terv
Urlaubsplatz (r) beutaló (üdülési)
Urlaubstermin (r) üdülési időpont
Urmensch (r) ősember
Urmutter (e) ősanya
urplötzlich nagyon hirtelen | egyszerre csak
Ursache (e) ok
Ich danke vielmals! Keine Ursache! Nagyon köszönöm! Nincs mit!
ursächlich okozati
Urschrift (e) eredeti kézirat
Urschrift (e) eredeti okmány | okirat
Ursprung (r) eredet | kezdet
ursprünglich eredeti
Ursula Orsolya
Urteil (s) vélemény | megítélés
Urteil (s) ítélet
das öffentliche Urteil közvélemény
ein richtiges Urteil haben helyesen ítél
urteilen ítél | vélekedik
urteilen ítél | ítélkezik
urteilsfähig ítélőképes
Urteilskraft (e) ítélőképesség
Urtext (r) eredeti szöveg
ururalt ősrégi
Urureltern (Pl.) ükszülők
Urureltern (Pl.) ősszülők
Urvater (r) ősapa
Urwald (r) őserdő
urwüchsig tőrőlmetszett
Urzeit (e) őskor
usurpieren bitorol
Usus (r) szokás
usw. (und so weiter) stb. (és a többi) /röv./
Utensilien (Pl.) eszközök
utopisch utópisztikus | utópista
u.U. (unter Umständen) esetleg | adott körülmények között /röv./
UV-Strahlen (Pl.) UV-sugarak
u.Z. (unserer Zeitrechtung i.sz. (időszámításunk szerint) /röv./
u.zw. (und zwar) mégpedig /röv./