Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


v (von | vom) -tól, -től | -ból, -ből /röv./
vag bizonytalan | homályos
vakant megüresedett | szbad
Vakuum (s) vákuum | űr
Valeur (e) érték
Valuta (e) valuta
Vase (e) váza
Vater (r) apa | atya
Vaterland (s) haza
vaterländisch hazai
vaterländisch hazafias
väterlich apai | atyai
väterlicherseits apai részről
vaterlos apátlan
Vegetation (e) növényzet
vegetiern tengődik | vegetál
Vehemenz (e) hevesség
Veilchen (s) ibolya
veilchenblau ibolyaszínű
Vene (e) verőér | véna
Venedig Velence
venerisch nemi
Ventil (s) szelep
Ventilation (e) szellőzés | szellőztetés
Ventilgummi (r)(s) szelepgumi
ventilieren szellőztet
verabreden megbeszél
verabreden s. megállapodik
verabreden s. összebeszél
Verabredung (e) megbeszélés | megbeszélt találkozó
eine Verabredung treffen mit jm. megegyezik | megállapodik vkivel
mit Verabredung közös megegyezéssel
verabreichen átad | bead | átnyújt
verabsäumen elmulaszt
verabscheuen megvet
verabschieden elbocsát
verabschieden s. elbúcsúzik
verachten megvet
verächtlich megvetésre méltó
verächtlich megvető
Verachtung (e) megvetés
verallgemeinern általánosít
veralten elavul | elöregszik
veränderlich változó | változékony
verändern megváltoztat
verändern s. megváltozik
Veränderung (e) változtatás
Veränderung (e) változás
verängstigen megfélemlít
verängstigt ijedt | megfélemlített
verankern lehorgonyoz
verankern rögzít
veranlegt hajlamos vmire
gut veranlegt für etw. nagyon tehetséges vmiben
veranlassen létrehoz | elintéz
veranlassen intézkedik
zu etw. veranlassen ösztönöz vmire
Veranlassung (e) intézkedés
Veranlassung (e) indíték | ösztönzés
veranschaulichen szemléltet
veranstallen szervez | rendez
Veranstaltung (e) rendezvény
verantworten felel | felelősséget vállal
verantworten s. vmiért igazolja magát
verantworten s. felel vmiért
verantwortlich für +A felelős vmiért
Verantwortung (e) felelősség
zur Verantwortung ziehen felelősségre von
die Verantwortung übernehmen felelősséget vállal
verantwortungslos felelőtlen
verantwortungsvoll felelősségteljes
verarbeiten feldolgoz
verarbeiten kidolgoz | megmunkál
verargen zokon vesz
verärgern bosszant
verärgert bosszús
Verarmung (e) elszegényítés
Verarmung (e) elszegényedés
verausgaben kiad | elkölt
verausgaben kiad | veszteget (erőt)
verausgaben s. költekezik
veräußern elad | elidegenít
Verb (s) ige
Verband (r) kötés (seben)
Verband (r) szövetség
Verband (r) kötelék
Verband (r) kötés | illesztés (műsz)
Verbandskapitän (r) szövetségi kapitány (sp)
Verbandzeug (s) kötszer
verbannen száműz | számkivet
verbannen elűz
verbeißen lerág
verbeißen elnyel | elharap
verbeißen elfojt | elnyom
verbergen elrejt | rejteget
verbergen s. elrejtőzik | elbújik
verbessern megjavít | kijavít
verbessern s. javul | jobbra fordul
verbessern s. helyesbíti magát
Verbesserung (e) javítás
verbeugen (s.) meghajol
Verbeugung (e) meghajlás
verbiegen elgörbít
verbiegen s. elgörbül
verbieten megtilt
verbieten betilt
verbieten kitilt
verbinden összeköt | összekapcsol | egyesít
verbinden párosít | összeköt
verbinden beköt
verbinden kötelez
verbinden s. szövetkezik
verbinden s. egybekel
verbinden s. kötelezi magát
verbindlich kötelező | kényszerítő
verbindlich lekötelező | előzékeny
sich verbindlich machen zu etw. kötelezi magát vmire
Verbindlichkeit (e) kötelezettség
Verbindlichkeit (e) előzékenység
Verbindung (e) összeköttetés | kapcsolat
Verbindung (e) kapcsolás
Verbindung (e) szövetség | egyesülés | egyesület
Verbindung (e) vegyület
verbissen lerágott | megrágott
verbissen elfojtott
verbissen elkeseredett
verbissen mogorva | konok
sich etw. verbitten kikér magának vmit
verbittern megkeserít | elkeserít
verbittert elkeseredett
Verbleib (r) tartózkodási hely
verbleiben marad | időz
verblenden elvakít
verblenden elkápráztat
verblendet elvakult
verblüffen megdöbbent | elképeszt
verblüfft sein elhűl | elképed
verblühen elhervad | elvirágzik
verbluten vért ont
verbluten elvérzik
verbluten s. elvérzik
Verbogenheit (e) rejtettség | visszavonultság
Verbot (s) tilalom
verboten tilos | tiltott
Rauchen verboten! Dohányozni tilos!
Verbrauch (r) fogyasztás
verbrauchen elhasznál | elnyű | elhasznál
verbrauchen fogyaszt
verbrauchen s. felemésztődik
Verbraucher (r) fogyasztó
verbrechen elkövet | vét
Verbrechen (s) bűntény | bűntett
Verbrecher (r) tettes | bűnöző | gonosztevő
verbrecherisch bűnös | vétkes
verbreiten elterjeszt
verbreiten s. elterjed
verbreitern kiszélesít
verbrennen éget | megéget
verbrennen feléget
verbrennen leéget | odaéget
verbrennen elég
verbrennen s. megégeti magát
Verbrennung (e) elégetés
Verbrennung (e) égés
Verbrennung (e) hamvasztás
verbringen eltölt
verbringen eltékozol
verbrühen leforráz
verbummeln elpocsékol | elveszteget
verbummeln elzüllik
verbünden szövetségbe tömörít
verbünden s. szövetkezik | szövetséget köt
verbündet szövetséges
verbürgen kezeskedik
verbürgt hiteles | megerősített
verbüßen elszenved
Verdacht (r) gyanú
in Verdacht haben gyanakszik
verdächtig gyanús | kétes
verdächtigen gyanúsít
verdammen elátkoz | elítél
verdammt elkárhozott
verdammt átkozott
zu etw. verdammt sein kárhoztatva van vmire
verdampfen elpárolog
verdampfen elpárologtat
verdampfen elfüstöl
verdanken köszön (vkinek vmit)
verdarb ld. verderben
verdauen megemészt
verdaulich megemészthető
Verdauung (e) emésztés
Verdeck (s) fedélzet (hajó)
verdecken eltakar
verdecken takargat
verdenken zokon vesz
verderben elront | tönkretesz
verderben elromlik | megromlik
verderben elpusztul | tönkremegy
verderblich káros
verderblich romlandó
verdeutlichen megmagyaráz | megvilágít
verdichten sűrít | tömít
verdichten s. sűrűsödik | tömörül
verdicken vastagít
verdicken besűrít
verdienen megérdemel
verdienen keres (pénzt)
Verdienst (r) kereset
Verdienst (s) érdem
verdient megérdemelt
verdient érdemes
sich verdient machen érdemeket szerez
verdientermaßen megérdemelten
verdingen kiad | bérbead
verdingen s. elszegődik
verdoppeln megkettőz | megdupláz
verdoppeln s. megkettőződik
verdorben ld. verderben
verdorben romlott
verdorren szárít | elszárít | kiszárít
verdorren elszárad | kiszárad
verdrängen kiszorít
verdrehen kicsavar | elcsavar | elfordít | kifordít
verdrehen elferdít (átv.)
verdreht hóbortos
verdrießen bánt | bosszant
verdrießlich bosszús
verdrießlich bosszantó
verdroß ld. verdrießen
Verdruß (r) bosszúság
verduften elpárolog | elillan
verdunkeln elsötétít | elhomályosít
verdunkeln s. elsötétül | elhomályosul
verdünnen elvékonyít
verdünnen hígít
verdünnen ritkít
verdunsten elpárolog
verdunsten elpárologtat
verdursten szomjan hal
verdüstern elsötétít
verdutzt meghökkent | elképedt
verebnen kiegyenlít | egyenletessé tesz
veredeln nemesít
verehelichen (s.) ld. verheiraten
verehelicht házas | nős | férjezett
verehren tisztel
jm. etw. verehren vkinek vmit ajándékoz
Verehrer (r) tisztelő
verehrt tisztelt
Verehrung (e) tisztelet
vereidigen megesket
Verein (r) egylet | egyesület
im Vereine mit jm. vkivel együtt | karöltve
vereinbaren megállapodik | megegyezik | összeegyeztet
Vereinbarung (e) egyezség | megállapodás
vereinen egyesít
vereinfachen egyszerűsít
vereinigen egyesít
vereinigen összeegyeztet
vereinigen s. egyesül
vereinigen s. megállapodik
Vereinigung (e) egyesítés
Vereinigung (e) egyesülés
Vereinigung (e) szövetség
vereinsamt elhagyott | elhagyatott
vereinzeit egyes | szórványos
vereist jeges
vereiteln meghiúsít
verekeln megutáltat
Verelendung (e) elszegényedés
verenden elhull | kimúlik
veregen leszűkít
veregern leszűkít
vererben örökül hagy | örökségül hagy
vererben átörökít
vererben s. átöröklődik
verewigen megörökít
verfahren utazással eltölt
verfahren járhatatlanná tesz
verfahren eljár | cselekszik
verfahren bánik
verfahren s. eltéved (járművel)
verfahren s. belegabalyodik | megreked
Verfahren (s) eljárás
Verfall (r) hanyatlás | romlás
Verfall (r) lejárat | esedékesség
verfallen düledezik
verfallen leromlik
verfallen lejár | elévül
verfallen düledező
verfallen beesett
verfallen hervadt
verfälschen meghamisít
verfangen visszafog | visszatart
verfangen használ | hat
verfangen s. egymásba akaszkodik
verfangen s. beleakad | belebonyolódik
verfänglich fogas | kényes
verfärben (s.) elszíntelenedik
verfärben (s.) elsápad
verfärben s. befog | megfog (ruhaanyagot)
verfassen megfogalmaz | megír | szerez
Verfasser (r) szerző
Verfassung (e) alkotmány
Verfassung (e) megfogalmazás
Verfassung (e) állapot (testi | lelki)
verfaulen elrothad | elkorhad
verfault rothadt | korhadt
verfechten véd | védelmez | síkraszáll vmiért
verfehlen elhibáz | eltéveszt
verfehlen elmulaszt
verfehlen elkerül
verfehlen elkésik
den Zug verfehlen lekési a vonatot
verfeinden összeveszít
verfeinden s. összeveszik | összevész
verfeinern kifinomít | kicsiszol
verfertigen készít
verfilmen megfilmesít
verfinstern elsötétít
verfinstern s. elborul | elsötétül
verflachen ellapít | ellaposít
verflachen ellaposodik
verflechten befon | összefon
verflechten belekever (átv.)
verflechten s. összefonódik
verfliegen elszáll | elrepül | elröppen
verfliegen elpárolog | elillan (átv. is)
verfließen elfolyik
verfließen eltelik | lejár
verfließen összefolyik | elmosódik
verflixt átkozott
verflixt noch einmal! teringettét! | a kutyafáját!
verfluchen elátkoz
im weiteren Verfolg a továbbiakban
verfolgen üldöz | kerget
verfolgen nyomon követ | figyelemmel kísér
verfolgen fáradozik
Verfolger (r) üldöző
Verfolgte (r)(e) üldözött
Verfolgung (e) üldözés
Verfolgung (e) követés
verfrachten elszállít
verfrachten fuvardíjat fizet
verfrachten bérbe ad
verfrühen elsiet
verfrüht korai
verfügen elrendel | intézkedik
verfügen s. elmegy
über etw. verfügen rendelkezik vmivel | vmi fölött
Verfügung (e) rendelkezés | intézkedés
zur Verfügung stehen rendelkezésre áll
jm. etw. zur Verfügung stellen vkinek rendelkezésére bocsát vmit
verführen tévútra vezet
verführen elcsábít
Verführer (r) csábító
verführerisch csábító
Vergangenheit (e) múlt
etw. gehört der Vergangebheit an vmi a múlté
vergänglich mulandó | múlékony
vergaß ld. vergessen
vergeben odaad | kiad
vergeben odaígér
vergeben elajándékoz
vergeben kiad | bérbe ad
vergeben lemond
vergeben megbocsát
vergebens hiába
vergeblich hasztalan | hiábavaló
Vergebung (e) odaadás | kiadás
Vergebung (e) bocsánat
vergehen elsétál | sétálással | járkálással eltölt
vergehen eltelik | elmúlik
vergehen elmúlik | megszűnik
vergehen elmegy (átv.)
vergehen s. vétkezik
der Appetit vergehnt elmegy az étvágya
vor etw. vergehen belepusztul | belehal vmibe
vor etw. vergehen elsüllyed vmiben
Vergehen (s) vétség
vergelten viszonoz
vergelten megfizet
vergelten megtorol
Vergeltung (e) viszonzás
Vergeltung (e) megfizetés
Vergeltung (e) megtorlás
vergessen elfelejt | megfeledkezik
vergessen s. megfeledkezik magáról
vergessen s. feledésbe merül
Vergessenheit (e) feledés | felejtés
in Vergessenheit geraten feledésbe merül
vergeßlich feledékeny
vergeuden elfecsérel | elpazarol | eltékozol
die Zeit vergeuden elvesztegeti az időt
vergießen kiont
vergießen kiönt
vergiften megmérgez
Vergißmeinnicht (s) nefelejcs
vergittert rácsos
verglasen beüvegez
Vergleich (r) összehasonlítás
Vergleich (r) hasonlat
Vergleich (r) megegyezés | egyezség
vergleichen összehasonlít
vergleichen kibékít
vergleichen kiegyenlít (műsz)
vergleichen s. kiegyezik
vergleichen s. vkihez hasonlítja magát
vergleichsweise hasonlatképpen | összehasonlításul
vergnügen mulattat | szórakoztat
vergnügen s. mulat | szórakozik
Vergnügen (s) élvezet | öröm | szórakozás
Vergnügen (s) mulatság
vergnügt jókedvű | vidám
Vergnügung (e) szórakozás | mulatság
vergnügungshalber kedvtelésből
Vergnügungslokal (r) szórakozóhely | mulatóhely
vergolden bearanyoz
vergönnen nem irigyel | nem sajnál
vergöttern bálványoz | istenít
vergraben elás | eltemet
vergraben s. eltemetkezik (átv.)
vergräml mogorva | komor
vergreifen elkapkod | szétkapkod
vergreifen (s.) melléfog | elhibáz
sich an etw. vergreifen hozzányúl vmihez
sich an jm. vergreifen kezet emel vkire
sich an jm. vergreifen megront vkit
vergriffen kifogyott | elkelt
vergrößern megnagyobbít | felnagyít
vergrößern s. növekszik | megnagyobbodik
Vergrößerungsglas (s) nagyítóüveg
vergüten megtérít | kárpótol
vergüten díjaz | fizet
vergüten nemesít
verh. (verheiratet) házas | nős | férjezett /röv./
verhaften letartóztat
Verhaftung (e) letartóztatás
verhalten visszatart | visszafojt | elnyom
verhalten s. viselkedik
verhalten s. aránylik | viszonyul
verhalten s. áll vhogyan
wie verhält es sich damit? hogy áll ez a dolog?
Verhalten (s) magatartás
Verhältnis (s) viszony | kapcsolat
Verhältnis (s) arány | viszony
Verhältnisse (Pl.) viszonyok | körülmények
verhältnismäßig arányos
verhältnismäßig viszonylagos
verhältnismäßig aránylag | viszonylag
Verhältniswort (s) viszonyszó
verhandeln áruba bocsát
verhandeln megtárgyal
verhandeln tárgyal | tanácskozik
Verhandlung (e) tárgyalás
verhängen befüggönyöz
verhängen elrendel | kiró
Verhängnis (s) sors
verhängnisvoll végzetes
verharren megmarad | kitart (vmi mellett)
ich verharre ... maradok ... (levélben)
verhärten kikeményedik | megkeményedik | edz
verhärten megkeményedik | edződik
verhaßt gyűlölt | gyűlöletes
verhätschen elkényeztet | dédelget
verhauen elver | összever
verhauen eltol
verheimlichen eltitkol | titokban tart
verheiraten megházasít
verheiraten s. megházasodik | férjhez megy
verheiratet házas | nős | férjezett
verheißen megígér
verhelfen hozzásegít
verherrlichen dicsőít
verhindern megakadályoz
verhöhnen kigúnyol
Verhör (s) vallatás | kihallgatás
verhören kihallgat
verhören kikérdez
verhören s. félreért | rosszul ért
verhüllen beburkol | eltakar | betakar
verhungern éhen hal
verhüten megakadályoz | megelőz
verirren tévútra vezet
verirren s. eltéved
verjagen elűz | elkerget
verjähren elévül
verjüngen megfiatalít | felújít
verjüngen kisebbít
verjüngen keskenyít
verjüngen s. megfiatalodik
verjüngen s. kisebbedik | összemegy
verjüngen s. elvékonyodik
verkalken elmeszesedik
Verkauf (r) eladás
verkaufen elad
Verkäufer (r) eladó | elárusító
Verkäuferin (e) eladónő | elárusítónő
verkäuflich eladó | kapható
verkäuflich eladható | kelendő
verkäuflich megvásárolható (átv.)
Verkaufspreis (r) eladási ár
Verkaufsvertrag (r) adásvételi szerződés
Verkehr (r) forgalom | közlekedés
Verkehr (r) érintkezés | kapcsolat | összeköttetés
verkehren közlekedik
verkehren érintkezik
verkehren megfordul (vhol) (átv.)
verkehren megfordít
verkehren átváltoztat
verkehren s. kifordul | visszájára fordul
verkehren s. átváltozik
Verkehrsampel (e) közlekedési lámpa
verkehrsgünstig közlekedési szempontból előnyös fekvésű
Verkehrsinsel (e) járdasziget
Verkehrsschild (s) útjelző tábla
Verkehrsunfall (r) közlekedési baleset
Verkehrsvorschrift (e) KRESZ-szabály
Verkehrszeichen (s) közlekedési jelzés
verkehrt fordított
verkehrt fonák
verkehrt bolond | hóbortos
verkehrt fordítva
verkennbar félreismerhető
verkennen félreismer
js. Worte verkennen félreért vkit
verketten összeláncol | összeköt | összekapcsol
verketten s. összekapcsolódik
Verkettung (e) összekapcsolás
Verkettung (e) összekapcsolódás
Verkettung (e) sorozat | láncolat
verklagen beperel | bevádol
verklärt átszellemült | megdicsőült
verkleiden álcáz
verkleiden borít
verkleiden s. álruhába öltözik
verkleinern csökkent | kisebbít
verkleinern lekicsinyel | leszól
verkleinern felaprít
verklingen elhangzik | elhal
verknittert gyűrött
verknüpfen összekapcsol | összefűz | összeköt
verknüpfen s. összekapcsolódik
verkohlen elszenesít
verkommen elzüllik
verkommen tönkremegy
verkommen elvész | elveszik
verkörpern megtestesít
verkörpern s. megtestesül | testet ölt
Verkörperund (e) megtestesítés
Verkörperund (e) megtestesülés
verköstigen élelmez | ellát
verköstigen s. kosztol
verkrachen (s.) összezördül | összeveszik | összevész
verkriechen (s.) elbújik
verkrüppeln elnyomorít | elkorcsosít
verkrüppeln elnyomorodik | elsatnyul | elkorcsosul
verkrüppelt nyomorék | csenevész | korcs
verkühlen (s.) meghűl | megfázik
verkümmern elront | megkeserít
verkümmern megrövidít | csorbít
verkümmern elcsenevészesedik
verkünden kihirdet | közhírré tesz
verkuppeln összekapcsol | egybekapcsol
verkuppeln összeboronál (átv.)
verkürzen megrövidít | megkurtít
verkürzen csökkent | kisebbít
verkürzen s. megrövidül
verladen berak | felrak | berakodik
Verladung (e) berakodás | berakás
Verlag (r) kiadás (könyv) (Ausztria)
Verlag (r) kiadó (cég, vállalat) (Ausztria)
verlangen megkíván | megkövetel | kér
nach etw. verlangen vágyódik vmire | vmi után
Verlangen (s) kívánság | vágy | óhaj
auf allgemeines Verlangen közkívánatra
verlängern meghosszabbít
verlängern s. meghosszabbodik
verlassen elhagy
auf etw./jm. verlassen sich megbízik vmiben/vkiben
das Bett verlassen felkel az ágyból
verlassen elhagyott | elhagyatott
Verlassenschaft (e) hagyaték
verläßlich megbízható
mit Verlaub engedelmével
Verlauf (r) lefolyás | alakulás | leforgás | menet
verlaufen elszaladgál (időt)
verlaufen szétoszlik
verlaufen elfolyik | lefolyik | összefolyik
verlaufen lefolyik | megtörténik
verlaufen (s.) eltéved
verlaufen s. eloszlik | szétszéled
Verlautbarung (e) közzététel | hirdetmény
verlauten ismertté válik
wie verlautet ahogy hírlik
verleben eltölt | leél | átél
verlegen áttesz | áthelyez
verlegen elhány | elrak
verlegen eltorlaszol | elzár
verlegen kiad (sajtóterméket)
auf etw. verlegen sich vmire adja magát | nekifekszik vminek
verlegen zavart | zavarodott
jn. verlegen machen zavarba hoz vkit
verlegen sein zavarban van
Verlegenheit (e) zavar | zavarodottság
Verleger (r) könyvkiadó
verleiden meggyűlöltet
Verleih (r) kölcsönző
verleihen kölcsönöz | kölcsönad
verleihen ad | adományoz
verleiten csábít | rávisz
verlernen elfelejt (tanultat)
verlernen tanulással eltölt
den ganzen Tag verlernen az egész napot áttanulja
verlesen felolvas
verlesen névsort olvas
verlesen hibásan olvas | rosszul olvas
verlesen olvasással eltölt
verletzen megsebez | megsért
verletzen megsért | megszeg (átv.)
verletzen megbánt
verletzen s. megsérül
verletzt sérült
verletzt werden megsérül
Verletzte (r)(e) sérült | sebesült
Verletzte (r)(e) sértett (jog)
Verletzung (e) sérülés
Verletzung (e) megszegés | megsértés
verleugnen letagad | megtagad
verleumden megrágalmaz
Verleumdung (e) rágalom | rágalmazás
verlieben (s.) szerelmes lesz | beleszeret vkibe
verliebt szerelmes
verlieren elveszít | elveszt
verlieren s. elvész | elveszik | eltűnik
verlieren s. megfeledkezik magáról
der Motor verliert Öl a motorból folyik az olaj
etw. aus dem Gedächtnis verlieren teljesen elfelejt vmit
Verlierer (r) vesztes
verloben eljegyez
verlobt jegyes | eljegyzett
Verlobung (e) eljegyzés
Verlobungsring (r) jegygyűrű
verlocken elcsábít | elcsal
verlockend csábító
verlogen hazug | hazudozó
verlohnen kifizetődik | megéri
verlor ld. verlieren
verloren elveszett | hiábavaló | kárbaveszett
verlorengehen elvész | kárba vész
verlorengehn elvész | kárba vész
verlöschen elalszik | kialszil
Verlust (r) elvesztés
Verlust (r) veszteség | kár
vermachen ráhagy | hagyományoz
vermachen elzár | eltöm | eltömít
Vermächtnis (s) hagyaték | végrendelet
Vermächtnis (s) hagyomány
vermählen férjhez ad | megnősít
vermählen egyesít | párosít
vermählen s. egybekel
Vermählte (r)(e) fiatal házas | ifjú férj | ifjú feleség
Vermählung (e) egybekelés | esküvő | nász
vermaledeit átkozott
vermauern befalaz
vermehren szaporít | növel | gyarapít
vermehren s. szaporodik | sokasodik | növekszik
vermeiden elkerül | kikerül | kitér
vermeinen vél
vermeintlich vélt | állítólagos
vermengen összekever | elegyít | vegyít
Vermerk (r) megjegyzés (írott)
mit Vermerk versehen láttamoz
vermerken feljegyez | megjegyez
vermessen felmér
vermessen s. mérésnél téved
vermessen s. merészel | merészkedik
vermessen merész | elbizakodott
er war so vermessen ... nem átallott ...
vermieten bérbe ad | kiad
Zimmer zu vermieten kiadó szoba
vermindern csökkent | kevesbít
vermindern s. fogy | csökken | kevesbedik
vermischen összekever
vermischt vegyes
vermissen nélkülöz | hiányol
Vermißte (r)(e) eltűnt
vermitteln közvetít | közbenjár
Vermittler (r) közbenjáró | közvetítő
Vermittlung (e) közvetítés | közbenjárás
vermodern elporlad
vermodern megdohosodik
vermöge +G vminél fogva | vmi következtében
vermögen +zu +Inf. képes vmire | megtehet vmit
jn. zu etw. vermögen vkit rábír vmire
Vermögen (s) képesség | tehetség
Vermögen (s) vagyon
soviel in meinem Vermögen steht amennyi tőlem telik
das geht über mein Vermögen felülmúlja képességemet
vermögend vagyonos | jómódú
vermuten sejt | gyanít | vél | feltesz
vermutlich valószínű | hihető | feltehető
Vermutung (e) gyanítás | sejtés | feltevés
vernachlässigen elhanyagol
vernarben beheged
vernehmen meghall | megtud
vernehmen kihallgat
vernehmen megért | felfog
mit jm. vernehmen sich megérteti magát vkivel
dem Vernehmen nach hallomás szerint
mit jm. in gutem Vernehmen stehen jól megértik egymást
Vernehmung (e) kihallgatás
verneigen (s.) meghajol | meghajtja magát
verneinen tagad
verneinend nemleges | tagadó
vernichten megsemmisít
Vernichtung (e) megsemmisítés
Vernichtung (e) megsemmisülés
Vernunft (e) ész | értelem
zur Vernunft bringen észhez térít
vernünftig eszes | értelmes | okos
sei doch vernünftig! legyen már eszed!
vernünftigerweise észszerűen | értelmesen
vernunftlos esztelen
vernützen elhasznál
verödet puszta | sivár
veröffentlichen nyilvánosságra hoz | kihirdet | közöl
veröffentlichen megjelentet | kiad | publikál
verordnen elrendel
Verordnung (e) rendelet
Verordnung (e) vény | recept
verpachten bérbe ad
verpacken becsomagol | elcsomagol
Verpackung (e) csomagolás
verpassen elszalaszt | elmulaszt | lekésik
verpfänden elzálogosít
verpflanzen átültet
verpflanzen áttelepít | áthelyez
verpflegen gondoz | ellát | élelmez
Verpflegung (e) ellátás | élelmezés
verpflichten kötelez
verpflichten lekötelez
verpflichten s. elkötelezi magát | lekötelezi magát
verpflichten s. kezességet vállal
jn. zu etw. verpflichten kötelez vkit vmire
jn. zu Dank verpflichten hálára kötelez vkit
Verpflichtung (e) kötelezettség
Verpflichtung (e) felajánlás
eine Verpflichtung eingehen kötelezettséget vállal
verpfuschen elront | elpuskáz
verpönen eltilt | megtilt
verpönen száműz | kárhoztat (átv.)
verprügeln elver | összver | elpáhol
verpuppen (s.) begubózik | bebábozódik
Verputz (r) vakolat
Verrat (r) árulás
verraten elárul
verraten mutat | tükröz | vall vmire
verraten s. elárulja magát
Verräter (r) áruló
verräterisch áruló
verrauchen elfüstöl
verrauchen elfüstölög
verrechnen elszámol | kiszámol
verrechnen felszámít
verrechnen s. elszámolja magát
verredn (s.) megbotlik a nyelve
verreisen elutazik
verreisen utazással eltölt | elutazgat
verrenken kificamít
verrichten elvégez | elintéz
verriegeln elreteszel
verringern csökkent | kisebbít
verringern s. csökken | kisebbedik
verrinnen elfolyik
verrinnen eltelik | elmúlik
verrosten berozsdásodik | megrozsdásodik
verrostet rozsdás
verrotten elrothad | elkorhad
verrotten elrothaszt | elkorhaszt
verrucht elvetemült
verrücken eltol | elmozdít
verrücken s. eltolódik | elmozdul
verrückt bolond | eszeveszett
verrückt machen megbolondít
verrückt werden megbolondul
Verruf (r) rossz hír | hírhedteség
verrufen rossz hírbe hoz
verrufen hírhedt | rosszhírű
Vers (r) vers
Vers (r) versszak
Versandhaus (s) csomagküldő szolgálat
versagen megtagad
versagen elakad | felmondja a szolálatot | csütörtököt mond
Versager (r) kudarc | csalódás
versalzen elsóz
versammeln összegyűjt
versammeln s. gyülekezik | összegyűlik
Versammlung (e) gyülekezés
Versammlung (e) gyűlés
Versand (r) elküldés | szétküldés | expedíció
Versatz (r) elálogosítás
Versatzamt (s) zálogház
versauern megsavanyodik
versauern megsavaít
versäumen elszalaszt | elmulaszt | lekésik
Versäumnis (s) mulasztás
Versäumte (s) mulasztott dolog
verschachern elkótyavetyél
verschaffen megszerez
verschämt szégyenlős | szemérmes
verschärfen megélesít | kiélez
verschärfen megszigorít
verschärfen fokoz
verschärfen s. kiélesedik
verschärfen s. fokozódik
verschenken elajándékoz
verschenken kimér
verscherzen tréfálkozással eltölt
verscherzen eljátszik | eltékozol
verscheuchen elriaszt | elijeszt | elűz | elhesseget
verschicken elküld | szétküld
verschicken száműz
verschieben eltol | elmozdít
verschieben elhalaszt
verschieben csempész | üzérkedik
verschieben s. eltolódik | elmozdul
verschieden különböző | eltérő | más
verschieden különféle | mindenféle
verschieden némely | sok
verschiedentlich többször | ismételten
verschiedentlich különféleképpen | többféleképpen
verschießen ellő
verschießen elpackáz | eltol
verschießen kifakul
verschiffen hajón szállít
verschiffen berakodik
verschimmeln megpenészedik
verschimmelt penészes
verschlafen átalszik
verschlafen kialszik
verschlafen elalszik vmit
ich habe mich verschlafen elaludtam
verschlafen aluszékony | álmos
verschlagen elrekeszt | bedeszkáz
verschlagen elver | elhány
verschlagen beléfojt | torkára forraszt
verschlagen elvetődik
das verschlug mir den Atem ettől elállt a lélegzetem
verschlagen alattomos | ravasz
mit Nägeln verschlagen beszegelt | beszögezett
nach ... verschlagen vhova vetődött | elkerült
verschlechtern (s.) rosszabbodik | romlik
verschleiern lefátyoloz | elfátyoloz | leplez | kendőz
verschleimt hurutos
Verschleiß (r) kopás
Verschleiß (r) foszlás
Verschleiß (r) kicsinybeli árusítás (Ausztria)
verschleppen elhurcol | széthurcol
verschleppen elnyújt
verschleppen s. elhúzódik
verschleudern elhajít
verschleudern elkótyavetyél | elveszteget
verschließbar zárható
verschließen bezár | lezár
verschließen elzár
verschließen magába zár | magába fojt
verschließen s. elzárkózik
verschließen s. elzáródik
die Augen verschließen vor etw. becsukja a szemét vmi előtt
verschlimmern rosszabbít | ront
verschlimmern s. rosszabbodik | romlik
verschlingen összefon | egymásba fon | összefűz
verschlingen elnyel | felfal
verschlissen kopott | elnyűtt
verschlossen zárt
verschlossen zárkózott
verschlucken lenyel
verschlucken elnyel | elfojt
verschlucken s. rosszul nyel | félrenyel
Verschluß (r) elzárás | elzáródás
Verschluß (r) retesz | zár
verschmachten elepeszt
verschmachten eleped | elsenyved | elpusztul
verschmähen megvet | lenéz
verschmelzen összeolvaszt | egybeolvaszt | összeforraszt
verschmelzen összeolvad | egybeolvad | összeforr
verschmerzen kihever
verschmitzt furfangos | hamiskás
verschmutzen szennyez
verschmutzt szennyeződött | piszkos
Verschmutzung (e) szennyeződés
verschnaufen (s.) kifújja magát
verschneiden megnyes | levág
verschneiden kiszab | kivág
verschneiden elszab
verschneiden kiherél
verschneiden bort házasít | bort vág
verschneit behavazott
verschnupft náthás
verschollen nyoma veszett | eltűnt
verschollen régmúlt | letűnt
verschonen megkímél
verschönern szépít
verschönern s. megszépül
verschönern s. szépítkezik
verschränken összekapcsol | összeilleszt
seine Arme verschränken keresztbe rakja a karját
verschreiben elír | írásra elhasznál
verschreiben rendel | előír | felír (orvosságot)
verschreiben s. elír | félreír | hibásan ír
verschreiben s. elkötelezi magát
verschreien hírbe hoz
verschreien elkiabál
verschrien hírhedt | rossz hírű
verschroben nyakatekert | zavaros
verschroben hóbortos | különc
verschrumpfen összezsugorodik
Verschub (r) halasztás | haladás
Verschub (r) tolatás
ohne Verschub haladéktalanul
verschulden hibázik | vét
verschulden okoz
verschulden s. eladósodik
sich an jm. verschulden vétkezik vki ellen
Verschulden (s) hiba | vétek | bűnösség
aus eigenem Verschulden önhibájából
Verschuldung (e) hiba
Verschuldung (e) eladósodás
verschütten kiönt | kiloccsant
verschütten betemet | betölt
verschweigen elhallgat | eltitkol
verschwenden eltékozol | elpazarol
Verschwender (r) tékozló | pazarló
verschwenderisch tékozló | pazarló | költekező
Verschwendung (e) tékozlás | pazarlás
verschwiegen hallgatag
verschwiegen titoktartó
verschwiegen csöndes | csendes | rejtett
Verschwiegenheit (e) hallgatagság
Verschwiegenheit (e) titoktartás
verschwinden eltűnik
verschwindend elenyésző
verschwitzen átizzad
verschwitzen kiizzad
verschwollen feldagadt
verschwören elátkoz
verschwören esküvel fogad | ígér
verschwören s. összeesküszik
Verschwörer (r) összeesküvő
Verschwörung (e) összeesküvés
versehen elvégez | teljesít | ellát
versehen ellát | felszerel | fölszerel
versehen elnéz | elvét | elhibáz
versehen s. ellátja magát
versehen s. téved | elnéz
Versehen (s) hiba | tévedés | elnézés
versehentlich tévedésből | tévesen
verselbständigen (s.) önállósul | önállósítja magát
versenden elküld | felad
versenden szétküld | szétküldöz
Versender (r) küldő | feladó
versenken elsüllyeszt
versenken s. elmélyed | elmerül
auf etw. versessen megbolondul vmiért
versetzen rossz helyre tesz
versetzen áthelyez | elhelyez
versetzen átültet
versetzen vmilyen helyzetbe hoz (átv.)
versetzen rámér | ad
versetzen válaszol | felel
versetzen s. beleképzeli magát
versichern biztosít
Versicherung (e) állítás | bizonyság
Versicherung (e) biztosítás
Versicherungsblatt (s) biztosítási betétlap
Versicherungvertrag (r) biztosítási szerződés
versiegeln lepecsétel
versiegen kiapad | elapad | kimerül
versinken elsüllyed | elmerül
versoffen iszákos | részeges
versöhnen kiengesztel | kibékít
versöhnen s. kibékül | megbékül
versönlich békülékeny | békítő
versorgen ellát | gondoskodik
versorgen ellát | betölt
Versorgung (e) ellátás
verspäten (s.) elkésik
verspätet késői | elkésett
verspätet kommen későn jön | későn érkezik
Verspätung (e) késés | késedelem
verspeisen elfogyaszt | elkölt
versperren elzár | bezár
verspielen játékkal eltölt
verspielen eljátszik | elkártyáz
verspielen veszít
versprechen megígér
versprechen s. elígérkezik
versprechen s. megbotlik a nyelve
versprechen s. elszólja magát
etw. versprechen sich remél | vár vmit
Versprechen (s) ígéret
verspüren megérez
verstaatlichen államosít
Verstand (r) értelem | elme | ész
Verstand haben értelemes | van esze
verständig értelmes | eszes
verständig megértő
verständigen értesít | tudósít
verständigen s. megegyezik
verständigen s. megérteti magát
verständigen s. érintkezik
Verständigung (e) értesítés | tudósítás
Verständigung (e) megértés
Verständigung (e) megegyezés
verständlich értelmes | érthető
Verständnis (s) megértés
Verständnis (s) érzék
Verständnis für etw. haben megért vmit
verständnislos értetlen | értelmetlen
verständnisvoll megértő | együttérző
verstärken megerősít | felerősít | fokoz
verstärken s. megerősödik | fokozódik
verstauchen kificamít
Versteck (r)(e) búvóhely | rejtekhely
Versteck spielen bújócskázik
verstecken elrejt | eldug
verstecken s. elrejtőzik | elbújik
verstehen megért | felfog
verstehen értelmez
verstehen ért vmihez | tud
verstehen s. megértik egymást
das versteht sich magától értetődik
versteifen merevít | szilárdít
versteifen (s.) megmerevedik | megszikárdul
versteigern elárverez
verstellen átállít
verstellen áthelyez | áttesz
verstellen megváltoztat | elváltoztat
verstellen eláll
verstellen s. tetteti magát | színlel
verstimmt lehangolt | kedvetlen
verstockt konok | megátalkodott
verstohlen titkos | rejtett
verstohlen lopva | titkon
verstopfen eltöm | betöm | bedugaszol
verstopfen s. bedugul | eldugul
verstopft sein eltömődött
Verstopfung (e) betömés | betömődés
Verstopfung (e) szorulás | székrekedés
Verstorbene (r)(e) elhunyt
verstört zavart | feldúlt
Verstoß (r) vétség
vertoßen kitaszít | eltaszít | elűz | kiűz
gegen etw. verstoßen vét vmi ellen
verstreichen elmúlik | eltelik | lejár
verstreuen elhint | elszór
verstricken kötéssel elhasznál | elköt
verstricken belevon | belekever
verstricken s. belebonyolódik | belekeveredik
jn. in seine Netze verstricken behálóz vkit
verstümmeln megcsonkít
verstummen elnémul
versuch (r) kísérlet
versuchen megkísérel | megpróbál
versuchen megkísért | kísértésbe hoz
versuchen megízlel
versuchweise kísérletképpen
Versuchung (e) kísértés
versündigen bűnbe visz
versündigen s. vétkezik
versüßen édesít
vertagen elnapol
vertagt lejárt | esedékes
vertauschen elcserél | kicserél | felcserél
vertauschen összetéveszt | összecserél
verteidigen megvéd | védelmez
verteidigen s. védekezik
Verteidiger (r) védő (jog is) | védelmező
Verteidiger (r) hátvéd (sp)
Verteidigung (e) védelem | megvédés
Verteidigung (e) védekezés
verteilen eloszt | kioszt | szétoszt | osztogat
verteilen s. eloszlik | megoszlik
verteilen s. rosszul oszt | hibásan oszt
Verteilung (e) elosztás | kiosztás
Verteilung (e) eloszlás | megoszlás
verteuern drágít
verteuern drágul
verteufelt átkozott | ördöngős
vertiefen elmélyít
vertiefen bemélyít | homorít
vertiefen s. elmélyül
sich in Gedanken vertiefen gondolataiba merül
vertikal függőleges
vertilgen kiirt | elpusztít
vertonen megzenésít
vertönen elhangzik
Vertr. (Vertreter) képviselő /röv./
Vertr. (Vertretung) képviselet /röv./
vertrackt torz | eltorzult
vertrackt hibbant
vertrackt bosszantó | kellemetlen | zavaros
Vertrag (r) szerződés
den Vertrag auflösen felbontja a szerződést
vertragen elbír | elvisel | eltűr | kiáll
vertragen elhord (ruhát)
vertragen s. megfér | összefér
vertragen s. kiegyezik | egyezséget köt
sie vertragen sich gut jól megvannak egymással
Blau und Grün vertragen sich nicht a kék és a zöld szín üti egymást
verträglich békés természetű
verträglich összeegyeztethető | összeférő
verträglich könnyű (étel | ital)
vertrauen +D megbízik vkiben
vertrauen rábíz
jm. vertrauen megbízik vkiben
auf jn. vertrauen megbízik vkiben
vertrauen Sie mir! bízzon bennem!
jm. etw. vertrauen rábíz vkire vmit
Vertrauen (s) bizalom
vertrauenweckend bizalomgerjesztő | bizalomkeltő
Vertrauensmann (r) bizalmi
vertrauensselig bizalomteljes
vertrauensselig hiszékeny
vertraulich meghitt | bizalmas
verträumt álmodozó
verträumt álmos
verträumt csendes
vertraut bizalmas
vertraut jártas | ismerős
mit etw. vertraut werden megbarátkozik vmivel
Vertraute (r)(e) bizalmas barát | barátnő
vertreiben elűz | kiűz | száműz
vertreiben árusít | forgalomba hoz
vertreten eltapos | letapos
vertreten megrándít
vertreten helyettesít
vertreten képvisel
jm. den Weg vertreten elállja vkinek az útját
Vertreter (r) helyettes
Vertreter (r) képviselő
Vertretung (e) helyettesítés
Vertretung (e) képviselet
Vertrieb (r) árusítás | terjesztés | forgalomba hozatal
vertrocknen elszárít | kiszárít
vertrocknen elszárad | kiszárad
vertrocknet száraz | szikkadt
vertrödeln elveszteget | elfecsérel
vertrösten vigasztal
vertrösten s. vigasztalódik
auf etw. vertrösten kecsegtet | áltat vmivel
vertuschen elsimít | eltussol
jm. etw. verübeln rossz néven vesz | zokon vesz vkitől vmit
verüben véghezvisz | elkövet
verunglimpfen eltorzít | elcsúfít
verunglimpfen gyaláz | rágalmaz
verunglücken szerencsétlenül jár
verunglücken balul üt ki
verunreinigen bepiszkít | beszennyez
verunreinigen s. bepiszkolódik | beszennyeződik
Verunreinigung (e) szennyeződés
verursachen okoz | szerez
verurteilen elítél
vervielfachen megsokszoroz
vervielfachen szoroz
vervielfachen s. megsokszorozódik
vervielfältigen sokszorosít
vervollkommen tökéletesít
vervollkommen s. tökéletesedik
vervollständigen kiegészít
vervollständigen kiegészül
verwachsen kinő
verwachsen benő | beheged
verwachsen összenő
verwachsen rosszul nő | elferdül
verwachsen benőtt
verwachsen ferde növésű
verwachsen összenőtt
verwählen s. mellétárcsáz
verwahren megőriz
verwahren lezár | elzár
verwahren megóv
gegen etw. verwahren sich óvást emel | tiltakozik vmi ellen
verwahrlossen elhanyagol
verwahrlossen lerongyolódik | lezüllik
Verwahrung (e) őrizet
Verwahrung (e) óvás
verwaisen elárvul
verwalten intéz | igazgat
verwalten kezel
Verwalter (r) intéző | igazgató | gondnok | kezelő
Verwaltung (e) ügyintézés
Verwaltung (e) közigazgatás
Verwaltung (e) igazgatás
verwandeln átváltoztat | átalakít
verwandeln s. átváltozik | átalakul
verwandt rokon
Verwandte (r)(e) rokon
Verwandtschaft (e) rokonság
verwandschaftlich rokoni
verwanzt poloskás
verwechseln összetéveszt | összecserél | felcserél
verwegen vakmerő
verwehren meggátol | megakadályoz
verwehren megtilt
verweigern megtagad
verweilen időzik | tartózkodik
Verweis (r) intés | feddés
Verweis (r) iskolai intő
Verweis (r) utalás
verweisen megint | megfedd
verweisen utal | utasít
verweisen elutasít
verweisen kiutasít | kitilt
verweisen megtilt
verweisen utal | felhívja a figyelmet
verwelken elhervad | elfonnyad
verwendbar alkalmas | használható
verwenden alkalmaz | felhasznál
verwenden közbenjár | síkraszáll
verwerfen eldob | félredob | eldobál | szétdobál
verwerfen elvet | elutasít | visszautasít
verwerflich megvetendő
verwerflich elvetendő
verwerten felhasznál | értékesít
verwesen elrothad | elkorhad
verwickeln összekuszál
verwickeln belekever | belevon
verwickeln s. összekuszálódik
verwickeln s. belebonyolódik | belekeveredik
verwickelt bonyolult | kusza
verwildern elvadul | elburjánzik
verwinden kihever
verwinden összekuszál | összefon
verwirklichen megvalósít
verwirklichen s. megvalósul
verwirren összekuszál | összezavar
verwirren s. összezavarodik | megzavarodik
verwirrt összekuszált | zavart
verwirrt machen zavarba hoz
verwirrt sein zavarban van
Verwirrung (e) ziláltság | zavar
in Verwirrung geraten összekavarodik
verwischen elmos | eltöröl
verwischen s. elmosódik
verwittert mállott | korhadt
verwittert viharvert | kopott
verwitwet özvegy | megözvegyült
verwöhnen elkényeztet | elkapat
verwöhnen s. elkényesedik
verworren bonyolult | kusza
verwundbar sebezhető
verwunden megsebesít | megsebez
verwundern ámulatba ejt | csodálatba ejt
verwundern s. elámul | elcsodálkozik | elbámul
Verwunderung (e) csodálkozás | csodálat
jn. in Verwunderund setzen csodálatba ejt vkit
verwundet sebesült
verwundet werden megsebesül
Verwundung (e) sebesülés
verwünschen elátkoz
verwüsten elpusztít | feldúl
verzagen elcsügged
verzärteln elkényeztet
verzaubern elvarázsol | megbűvöl
verzechnen eldorbézol
verzehren elfogyaszt | elkölt
verzehren felemészt
verzehren s. emésztődik
verzehren s. elhasználódik
verzeichnen feljegyez | bejegyez
verzeichnen elrajzol
Verzeichnis (s) jegyzék | lista
verzeihen megbocsát
verzeihen Sie! bocsásson meg! | bocsánat!
verzeihen Sie eine Frage engedjen meg egy kérdést
verzeihlich megbocsátható
Verzeihung (e) bocsánat | megbocsátás
verzerren eltorzít
verzerren s. eltorzul
Verzicht (r) lemondás
verzichten +auf +A lemond vmiről | eláll vmitől
auf etw. verzichten lemond vmiről | eláll vmitől
verziehen elköltözködik
verziehen elhúz | félrehúz
verziehen késleltet
verziehen elkényeztet
verziehen s. elhúzódik | elvonul
verzieren feldíszít | ékesít
Verzierung (e) díszítés
verzinsen kamatot fizet
verzinsen s. kamatozik
Verzinsung (e) kamatozás
verzogen elkényeztetett
verzögern késleltet | halogat
verzögern s. késlekedik | elhúzódik
verzögerung (e) késleltetés
verzögerung (e) késedelem
verzollen elvámol
verzuckern cukroz
verzuckern cukrosít
verzuckern elcukrosodik
verzug (r) késedelm
verzug (r) hátralék
verzug (r) elköltözés
verzeifeln kétségbeesik
verzweifelt kétségbeesett
verzweifelt átkozottul
verzweifelte Lage kétségbeejtő helyzet
ich bin verzweifelt kétségbe vagyok esve
Verzweiflung (e) kétségbeesés
jn. zur Verzweiflung bringen kétségbe ejt vkit
verzweigen (s.) elágazik | szétágazik
verzwickt bonyolult | kényes
Vesper (e) munkanap vége | esti pihenő
Vesper (e) vecsernye
Vesper (e) uzsonna
Veterinär (r) állatorvos
Vetter (r) unokafivér
vetterschaft (e) atyafiság
vgl. (vergleich) vö. (vesd össze) /röv./
Videokamera (e) videokamera
Videorekorder (r) videomagnó
Videothek (e) videotéka
Videoverleihstelle (e) videokölcsönző
Viech (s) állat
Viech (s) marha | barom (átv.)
Vieh (s) szarvasmarha | jószág
Viehherde (e) gulya | csorda
viehisch beromi | állati
viel sok
für viele sokaknak | sokak számára
viel besser sokkal jobban
viel zu groß túl nagy
vielerlei sokféle
vielfach sokszor | többször | gyakran
vielfältig sokféle | változatos
vielfältig bőséges | gazdag
vielfältig ld. vielfach
vielgeliebt nagyon kedves | szeretett
vielleicht talán | esetleg
vielmal sokszor
vielmal nagyon
vielmehr inkább
vielseitig sokoldalú
vielversprechend sokat ígérő
vier négy
unter vier Augen négyszemközt
auf allen vieren gehen négykézláb megy
zu vier négyen | négyesével
Vier (e) négyes (szám)
vierbeinig négylábú
Viereck (s) négyszög
viereckig négyszögű | négyszögletű | négyszögletes
viereinhalb négy és fél
Vierer (r) négyes
viererlei négyféle
vierfach négyszeres
vierhundert négyszáz
vierjährig négyéves | négyévi
vierseitig négy oldalú
viersitzig négyüléses
vierstöckig négyemeletes
viertägig négynapos | négynapi
viertägig négynaponkénti
Viertakter (r) négyütemű motor
viertausend négyezer
vierte negyedik
vierter Juli július negyedike
der vierte Juli július negyedike
viertel negyed
Viertel (s)(r) negyedrész
Vierteljahr (s) negyedév
Viertelstunde (e) negyedóra
viertens negyedszer
vierzehn tizennégy
heute in vierzehn Tage mához két hétre
vierzehntägig kéthetes | kétheti
vierzig negyven
Vierzig (e) negyvenes (szám)
vierziger negyvenes
vierzigste negyvenedik
violett ibolyakék
Violine (e) hegedű
Viper (e) vipera
visafrei vízummentes
visieren megirányoz | megcéloz
visieren hitelesít | igazol
visieren láttamoz
Visite (e) látogatás | vizit
visitieren átvizsgál | megvizsgál | ellenőriz
Visum (s) vízum
Visumzwang (r) vízumkényszer
Vitamin (s) vitamin
Vizepräsident (r) alelnök
v.J. (vorigen Jahres) múlt évi /röv./
Vogel (r) madár
Vögelchen (s) madárka
Vogelschau (e) madártávlat
Vogelscheuche (e) madárijesztő
Vokal (r) magánhangzó
Volk (s) nép
Volk (s) sereg
Völkerrecht (s) nemzetközi jog
Völkerwanderung (e) népvándorlás
völkisch népi
Volksabstimmung (e) népszavazás
Volksarmee (e) néphadsereg
Volksbildung (e) népművelés
Volksbrauch (r) népszokás
Volksdemokratie (e) népi demokrácia
volkseigen állami | nemzeti
Volksernährung (e) közellátás
Volkskunde (e) néprajz
Volkskunst (e) népművészet
Volkslied (s) népdal
Volksmärchen (s) népmese
volksmäßig népies
Volksmusik (e) népzene
Volksrepublik (e) népköztársaság
Volksschule (e) népiskola
Volkstanz (r) népi tánc | néptánc
Volkstracht (e) népviselet
Volkstum (s) nemzetiség
volkstümlich népi | népies
volkstümlich népszerű
Volksweise (e) népdal | népi dallam
Volkswirtschaft (e) népgazdaság
Volkswirtschaft (e) közgazdaság | nemzetgazdaság
Volkszählung (e) népszámlálás
voll telt | tele | teli
voll teljes | egész
volle Zahl kerek szám
voll und ganz teljes egészében
vollauf bőven | bőségesen
vollbäckig telt arcú | pufók
Vollbart (r) körszakál
vollberechtigt teljes jogú
vollbesetzt zsúfolt
vollbesetzt elfoglalt
vollblütig telivér (ló)
vollblütig nemes
vollbringen véghezvisz | elvégez | teljesít
vollenden lezár | befejez
vollends teljesen | egészen
vollends azonkívül
Vollendung (e) befejezés
Vollendung (e) befejezettség
Vollendung (e) tökély
Volleyball (r) röplabda
vollführen befejez | megvalósít | véghezvisz
vollgestopft teletömött | zsúfolt
völlig teljes | egész
volljährig nagykorú
vollkommen tökéletes | teljes
Vollkommenheit (e) tökéletesség | tökély
Vollmacht (e) meghatalmazás | felhatalmazás
Vollmond (r) telihold
Vollpension (e) teljes ellátás
vollschlank teltkarcsú
vollständig teljes | egész
vollstopfen teletöm
vollstrecken végrehajt | foganatosít
Volltreffer (r) telitalálat
Vollverpflegung (e) teljes ellátás
vollzählig teljes számú | hiánytalan
vollziehen végrehajt | foganatosít
vollziehen s. végbemegy | megtörténik
vom ld. von (von dem)
von +D -tól,-től | -ról,ről | -ból,-ből
von allem mindenkiről
von allem mindenki közül
von allem mindenkié
von gleichem Format ugyanolyan alakú
vom gleichen Format ugyanolyan alakú
von heute mai
von heute máról
von heute an mától fogva
... von mir tőlem való ...
... von mir az én ...-m
einer von uns egyikünk
von wann? mikortól? | mettől
von wem? kitől? | kié?
von neuem újból
vor +A elé
vor +D előtt
vor azelőtt | ezelőtt
vor elő | előre
vor allem mindenekelőtt
vor Hunger sterben éhenhal
vor vielen Jahr sok évvel ezelőtt | sok éve
Furcht vor jm. haben fél vkitől
sich vor jm. fürchten fél vkitől
vor Kälte zittern didereg | vacog
nach wie vor továbbra is
Vorahnung (e) sejtelem | előérzet
voran elöl
voran előre
vorankommen halad | előbbre jut
gut vorankommen jól boldogul
Voranscjlag (r) előirányzat | költségvetés
vorarbeiten előradolgozik
Vorarbeiter (r) előmunkás
voraus előtt
voraus előre
jm. voraus sein megelőz vkit
Vorausbedingung (e) előfeltétel
vorausbezahlen előre fizet
vorausgehen előremegy
vorausgehen elöl megy
vorausgehen megelőz
vorausgesetzt feltéve
voraussagen megjósol | előre megmond
voraussetzen feltételez | feltesz
voraussetzen, daß feltéve, hogy
Voraussetzung (e) feltétel
voraussichtlich előre látható
Vorbedacht (r) szándék (előre megfontolt)
Vorbedacht (r) meggondolás
Vorbedigung (e) előfeltétel | kikötés | fenntartás
Vorbehalt (r) fenntartás | kikötés
vorbehalten magán hagy | fenntart
vorbehalten kiköt | fenntart
vorbei el
vorbei elmúlt | vége
an ihm vorbei mellette el
bei ihm vorbei mellette el
es ist zwölf Uhr vorbei tizenkettő múlt
vorbeigehen elmegy | elhalad mellette
vorbeigehen elmúlik
er geht daran vorbei elmegy mellette
er geht daran vorbei mellőzi
vorbeikommen +bei +D beugrik vkihez | benéz vkihez
vorbereiten előkészít
vorbereiten s. előkészül
Vorbereitung (e) előkészítés
Vorbereitung (e) előkészület
Vorbereitungen treffen előkészületeket tesz
vorbeugen megelőz | elévág
vorbeugen s. előrehajol
vorbeugend előrehajolva
vorbeugend megelőző
Vorbeugung (e) megelőzés
Vorbild (s) példakép | mintakép
jn. zum Vorbild nehmen példaképnek tekint vkit
vorbildlich példaszerű | példás
Vorbote (r) hírmondó | előhírnök
vorbringen szóba hoz | előad | felhoz
vorbringen előhoz | előre hoz
vordem azelőtt | ezelőtt
vorder elülső | mellső
Vorderbein (s) elülső láb | mellső láb
Vordergrund (r) előtér
vorderhand egyelőre
Vorderplatz (r) első hely | első ülés
Vordersitz (r) első ülés
Vorderteil (r) előrész | vminek az eleje
vordrängen (s.) előretolakodik | előrefurakodik
vordringen előrenyomul
Vordruck (r) nyomtatvány | űrlap
vorellig elhamarkodott
voreingenommen elfogult
vorenthalten visszatart
vorenthalten eltitkol
vorerst előbb | mindenekelőtt
Vorfahr (r) előd | ős
vorfahren előáll
vorfahren megelőz
Vorfahrt (e) elsőbbség (áthaladási)
Vorfall (r) eset | esemény
Vorfall (r) előreesés
vorfallen megtörténik | megesik
vorfallen előreesik
vorfallen becsapódik (pl. ajtó)
Vorfrühling (r) kora tavasz
vorführen előrevezet
vorführen előállít | elővezet
vorführen bemutat | előad
Vorführung (e) előadás | bemutató
vorgabe (e) előny (sp)
Vorgang (r) lefolyás | folyamat
Vorgang (r) esemény | történés
Vorgang (r) elsőbbség | előzés
Vorgänger (r) előd
vorgeben előread
vorgeben elé ad | elé tesz
vorgeben előnyt ad
vorgeben állít | ürügyül felhoz
Vorgefühl (s) megérzés | előérzet
vorgehen előremegy
vorgehen siet
vorgehen eljár
vorgehen végbemegy | történik
vorgehen előbbre való
die Uhr geht vor az óra siet
Vorgesetzte (r)(e) feljebbvaló D elöljáró | főnök
vorgestern tegnapelőtt
von gestern tegnapelőttről | tegnapelőtti
vorgreifen előrenyúl
vorgreifen elévág | megelőz
vorhaben szándékozik | tervez
Böses vorhaben rosszban töri a fejét
was hat er mit mir vor? mi a szándéka velem? | mit akar velem?
Vorhaben (s) szándék | terv
vorhalten elé tart | előre tart
vorhalten szemére vet
vorhanden meglevő | rendelkezésre álló
vorhanden sein megvan | létezik
Vorhang (r) függöny
vorher előbb | ezelőtt | előzőleg
vorherbestimmen előre elrendel
vorhergehend megelőző
vorhergehend előzetesen | előzőleg
im vorhergehenden az előbbiekben | a fentiekben
vorherrschen uralkodik | túlsúlyban van
vorhin az előbb | imént | nemrég
im vorhinein eleve
vorig előbbi | előző
im vorigen Jahre tavaly | a múlt évben
voriges Jahr tavaly | a múlt évben
Vorjahr (s) előző év
vorjährig tavalyi | múlt évi
Vorkauf (r) elővétel
Vorkehrung (e) intézkedés | előkészület
vorkommen előjön | előrejön
vorkommen megelőz | elé vág
vorkommen előfordul | megtörténik
vorkommen tűnik | látszik
Vorkommnis (s) esemény | eset
Vorkommnis (s) előfordulás
vorladen megidéz
Vorlage (e) minta
Vorlage (e) előterjesztés | javaslat
Vorläufer (r) előfutár
Vorläufer (r) hegynyúlvány
vorläufig ideiglenes | előzetes
vorläufig egyelőre
vorlaut kotnyeles | hangoskodó
vorlegen elé helyez | elé tesz
vorlegen bemutat
vorlegen előterjeszt
vorlegen felmutat | elér
Vorleger (r) ágyelő
Vorleger (r) fürdőszobaszőnyeg
Vorleger (r) lábtörlő
vorlesen felolvas
Vorlesung (e) felolvasás
Vorlesung (e) előadás (egyetemi)
vorletzt utolsó előtti
Vorliebe (e) előszeretet
eine Vorliebe haben für etw. különösen szeret vmit
vorliegen előtte van | előtte fekszik | elöl van | elöl fekszik
vorliegen megvan | fennforog
vorliegen rendelkezésre áll
es liegt nichts gegen ihn vor nincs ellene semmi (folyamatban)
vormachen elé tesz | elé rak
vormachen bemutat | megmutat
vormachen elámít | becsap
vormalig hajdani
vormals korábban | ezelőtt
vormerken előjegyez | feljegyez
vormittag délelőtt
Vormittag (r) délelőtt
des Vormittags délelőttönként
vormittägig délelőtti
vormittags délelőttönként
Vormund (r) gyám
Vormundschaft (e) gyámság | gondnokság
vorn elöl
von vornan elölről kezdve
Vorname (r) keresztnév | utónév
vornehm előkelő
vornehm tun előkelősködik
vornehmen maga elé vesz
vornehmen elővesz | foganatosít
vornehmen lehord | leszid
vornehmen hozzálát | nekifog
vornehmen s. elhatározza magát
vornehmst legelőkelőbb
vornehmst legfontosabb
von vornherein eleve
zum vornherein eleve
vornüber előre
Vorort (r) külváros
Vorortbahn (e) helyiérdekű vasút
Vorortsbahn (e) helyiérdekű vasút
vorragen kiugrik | kiáll
Vorrang (r) elsőbbség
Vorrat (r) készlet
vorrätig meglevő | kapható | készletben levő | raktáron levő
Vorrecht (s) előjog | kiváltság
Vorrede (e) előszó | bevezető
vorreif koraérett
Vorrichtung (e) berendezés | készülék | szerkezet
Vorrichtung (e) előkészítés
vorrücken előretol | előregazít
vorrücken előnyomul | előrenyomul
vorrücken előlép
vorsagen elmond | felmond
vorsagen bebeszél
vorsagen súg (iskolában)
Vorsaison (e) előidény | előszezon
Vorsatz (r) szándék | elhatározás
Vorsatz (r) előtét | ellenző
Vorsatz (r) szegély | párkány
vorsätzlich szándékos
zum Vorschein kommen előkerül | napvilágra kerül
vorschieben előretol | rátol
vorschieben előtérbe tol (átv.)
vorschieben ürügyül felhoz
vorschießen előlegez
Vorschlag (r) javaslat | indítvány
vorschlagen javasol | indítványoz
vorschreiben elé ír
vorschreiben előír
vorschreiten elöl halad | elöl megy
vorschreiten előrehalad | előremegy
Vorschrift (e) előírás | utasítás | szabály
vorschriftsmäßig előírásos | szabályszerű
vorschriftswidrig előírásellens | szabályellenes | szabálytalan
Vorschub (r) előretolás (műsz)
Vorschub (r) támogatás
jm. Vorschub leisten támogat vkit
Vorschuß (r) előleg
vorsehen előre lát
vorsehen tervbe vesz | számol vmivel
Vorsehuung (e) előrelátás
Vorsehuung (e) gondviselés
vorsetzen előrehelyez | előretesz
vorsetzen megkínál | elé ad | tálal
vorsetzen fölé helyez
etw. vorsetzen sich elhatároz vmit
Vorsicht (e) óvatosság | elővigyázat
Vorsicht (e) előrelátás
vorsichtig óvatos | elővigyázatos
Vorsichtsmaßregel (e) óvintézkedés
Vorsitz (r) elnökség | elnöklés
Vorsitz haben elnököl
Vorsitz führen elnököl
Vorsitzende (r)(e) elnök
Vorsorge (e) gondoskodás | előkészület
für etw. Vorsoge tragen gondoskodik vmiről
für etw. Vorsoge treffen gondoskodik vmiről
vorsorgen gondoskodik
vorsorglich előrelátó | gondos
Vorspeise (e) előétel
Vorspiel (s) előjáték
vorspielen eljátszik
vorspielen előread (sp)
vorsprechen előmond
bei jm. vorsprechen meglátogat vkit
Vorsprung (r) kiszögellés | nyúlvány
Vorsprung (r) előny
Vorstadt (e) külváros
Vorstand (r) elöljáró | elnök | főnök
Vorstand (r) elöljáróság | elnökség | főnökség
vorstehen kiáll | kinyúlik
vorstehen előtte áll | előtte van
vorstehen élen áll | vezet
vorstehend kiálló
im vorstehenden az előbbiekben
vorstehn előtte áll | előtte van
vorstehn élen áll | vezet
vorstellen előreállít | előretesz
vorstellen elé tesz
vorstellen bemutat | megismertet
vorstellen ábrázol | mutat
vorstellen alakít | előad (szính)
vorstellen s. bemutatkozik
vorstellen s. elé áll
etw. vorstellen sich elképzel vmit
Vorstellung (e) előrelátás
Vorstellung (e) bemutatás
Vorstellung (e) bemutatkozás
Vorstellung (e) ábrázolás
Vorstellung (e) képzet | elképzelés
Vorstellung (e) előadás (szính)
vorstrecken előnyújt | kinyújt
vorstrecken előlegez | kölcsönad (pénzt)
Vorteil (r) előny
vorteilhaft előnyös | hasznos | kedvező
Vortrag (r) előadásmód
vortragen előad
vortragen előrevisz
vortrefflich kitűnő | remek | kiváló
vortreten előlép | előrelép
vortreten kiáll | kiszögellik
Vortritt (r) elsőbbség
vorüber mellette el | előtte el
vorüber elmúlt | vége
vorübergehen ld. vorbeigehen
vorübergehend átmeneti | múló
Vorurteil (s) előítélet
Vorverkauf (r) elővétel
Vorwahlnummer (e) körzetszám | távolsági hívószám
Vorwand (r) ürügy | kifogás
vorwärts előre
mehr vorwärts előbbre
vorwärtskommen előrejut | előrehalad
vorweisen bemutat | felmutat
vorwerfen elé dob | elé vet
vorwerfen előredob
vorwerfen szemére vet | felró
vorwiegen túlsúlyban van | elhatalmasodik
vorwiegend túlnyomó
vorwiegend túlnyomórészt | főként
vorwitzig kíváncsi | kotnyeles
Vorwort (s) előszó
Vorwurf (r) szemrehányás
Vorwurf (r) tárgy | téma
vorwurfsfrei kifogástalan | feddhetetlen
vorwurfsvoll szemrehányó
Vorzeichen (s) előjel
vorzeichnen előrajzol
vorzeigen bemutat | felmutat
Vorzeit (s) hajdankor
Vorzeit (s) őskor
vorzeitig korai | idő előtti
vorzeitlich hajdani
vorzeitlich őskori
vorziehen előhúz
vorziehen elé húz
vorziehen +A +D előnyben részesít vmit vmivel szemben
Vorzimmer (s) előszoba
Vorzug (r) erény | érdem
Vorzug (r) előny | elsőbbség
das hat den Vorzug, daß ... ennek megvan az az előnye, hogy ...
vorzüglich jeles | kitűnő | kiváló
vorzüglich különösen | kiváltképpen
Vorzugsschüler (r) kitűnő tanuló
Vorzugspreis (r) kedvezményes ár
vorzugsweise kiváltképpen
vorzugsweise előnyös
vulgär közönséges
Vulkan (r) tűzhányó | vulkán
vulkanisch vulkanikus
v.u.Z. (von unseren Zeitrechnung) i.e. (időszámításunk előtt) /röv./