Német-magyar, magyar-német szótár


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   


Zacke (e) ág | fok
Zacke (e) fok | orom
Zacke (e) csipke
zacken fogaz | csipkéz
zackig fogazott | fogas | csipkézett
zackig peckes
zagen fél | elcsügged
zäh erős | tartós
zäh sűrű | nyúlós
zäh rágós | inas
zäh szívós | kitartó
Zahl (e) szám | számjegy
Zahl (e) mennyiség | tömeg
Zahl (e) csoport
zahlbar fizetendő | fizethető
zahlen kifizet | megfizet
zählen megszámol
zählen számít
Zähler (r) számoló
Zähler (r) számláló (mat)
Zahlkenner (r) fizetőpincér
zahllos számtalan
zahlreich nagyszámú | számos
Zahlung (e) kifizetés | megfizetés
zahlungsfähig fizetőképes
Zahlungsfrist (e) fizetési halasztás | fizetési határidő
Zahlungsmittel (s) fizetőeszköz
Zahlwort (s) számnév (nyelvt)
Zahlzeichen (s) számjegy
zahm szelíd | kezes | jámbor
zähmen megszelídít
Zahn (r) fog
bei jm. auf den Zahn fühlen puhatolózik vkinél
Zahnarzt (r) fogorvos
zahnärztlich fogorvosi
Zahnbürste (e) fogkefe
Zahnfleisch (s) foghús | íny
Zahnfüllung (e) fogtömés
zahnlos fogatlan
zahnlückig foghíjas
Zahnrad (s) fogaskerék
Zahnradbahn (e) fogaskerekű vasút
Zahnschmerzen (Pl.) fogfájás
Zahnschmerzen haben fáj a foga
Zahnstocher (r) fogpiszkáló
Zahnung (e) fogazat
Zahnung (e) fogazás
Zahnwasser (s) szájvíz
Zahnweh (s) ld. Zahnschmerzen
Zander (r) fogas (hal)
Zange (e) harapófogó
Zank (r) civakodás
zanken civakodik
zankhaft civakodó
zänkisch civakodó | házsártos
zapfen megcsapol
Zapfen (r) csap
Zapfen (r) toboz
Zapfenstreich (r) takarodó (kat)
Zapfstelle (e) benzinkút
zappeln ficánkol
Zar (r) cár
zart finom | gyenge | zsenge törékeny | érzékeny
zart finom | gyengéd | tapintatos
zärtlich gyengéd
zärtlich szelíd
Zauber (r) varázs | varázslat
Zauberer (r) varázsló
zauberhaft varázslatos | bűvös
Zauberkünstler (r) bűvész
zaubern elvarázsol
Zauberspruch (r) varázsige
Zauberstück (s) bűvészmutatvány
zaudern habozik | tétovázik
Zaum (r) kantár
im Zaum halten féken tart
Zaun (r) kerítés | sövény
Zaunkönig (r) ökörszem (madár)
z.B. (zum Beispiel) pl. (például) /röv./
Zebra (s) zebra
Zebrastreifen (r) zebra | gyalogátkelőhely
Zeche (e) számla (kocsmai)
Zeche (e) céh
Zeche (e) bányaüzem
zechen iszik | mulat
Zeder (e) cédrus
Zehe (e) lábujj
Zehe (e) gerezd | fokhagymagerezd
zehn tíz
zehn Jahre alt tízéves
alle zehne mind a tíz
mit zehne tízzel
mit zehne tízéves korban
um zehne tízkor | tíz órakor
um zehne tíz körül | tíz óra körül
Zehn (e) tízes szám
zehneinhalb tíz és fél
Zehner (r) tízes
zehnerlei tízféle
zehnfach tízszeres
zehnjährig tízéves
zehnmal tízszer
zehnmonatig tízhónapos
zehnstündig tízórás
zehntägig tíznapos | tíznapi
zehntausend tízezer
zehnte tizedik
zehntel tized
Zehntel (r)(s) tizedrész
zehntens tizedszer
zehren elfogyaszt | elkölt
zehren vmiből él
zehren felemészt | felőröl
zehren lefogy | leromlik
an etw. zehren rágódik vmin
Zeichen (s) jel | jelzés | jelölés
Zeichen (s) jelvény
Zeichen (s) jelkép
Zeichen (s) előjel
Zeichenbrett (s) rajztábla
Zeichenfilm (r) rajzfilm
Zeichenheft (s) rajzfüzet
zeichnen megrajzol
zeichnen jegyez
zeichnen s. kirajzolódik
Zeichnung (e) rajzolás
Zeichnung (e) rajz
Zeichnung (e) jegyzés
Zeigefinger (r) mutatóujj
zeigen megmutat | mutogat
zeigen s. megmutatkozik | látszik
Zeiger (r) mutató
Zeile (e) sor
Zeisig (r) csíz
Zeit (e) idő
Zeit (e) idpszak | korszak
zu unserer Zeit a mi időnkben
ich habe keine Zeit nincs időm
es ist Zeit ideje már
seit der Zeit azóta | amióta
während der Zeit, daß ... miközben ...
stille Zeit holt idény
aus der Zeit korabeli
morgen um diese Zeit holnap ilyenkor
zu jeder Zeit bármikor | akármikor
zeitgemäß időszerű | korszerű
zeitgemäß ezidőben | most
Zeitgenosse (r) kortárs
zeitgenössisch korabeli | egykorú
zeitgetreu korhű
zeitig korai
zeitig korán | idejében | jókor
zeitigen megérlel | létrehoz
zeitigen megérik | beérik
zeitlich időbeli
zeitlich mulandó
zeitlich korai | koránérő
Zeitmangel (r) időhiány
Zeitpunkt (r) időpont
Zeitraum (r) időszak | időtartam
Zeitrechnung (e) időszámítás
Zeitschrift (e) folyóirat
Zeitung (e) újság | hírlap
Zeitungskiosk (r) újságosbódé
Zeitungsredaktion (e) lapszerkesztőség | újságszerkesztőség
Zeitunsschau (e) lapszemle | sajtószemle
Zeitungsverlag (r) lapkiadó vállalat
Zeitvertreib (r) időtöltés
zeitwellig ideiglenes
zeitweise időnként | néha-néha
Zeitwort (s) ige
Zeitzeichen (s) időjelzés (rádióban)
Zelle (e) cella | zárka
Zelle (e) fülke | kamra
Zelle (e) sejt
Zelt (s) sátor
Zement (r)(s) cement
Zenit (r)(s) tetőpont | zenit
Zensur (e) osztályzat | érdemjegy
Zentner (r) fél mázsa | fél métermázsa
Zentner (r) métermázsa (Ausztria)
zentral központi | centrális
Zentrale (e) központ
Zentralheizung (e) központi fűtés
zentralisieren központosít | centralizál
Zentrum (s) központ | centrum
Zepter (r)(s) jogar | kormánypálca
zerbrechen széttör | összetör
zerbrechen eltörik | összetörik
zerbrechlich törékeny
zerbröckeln széttördel
zerbröckeln széttöredezik
zerdrücken szétnyom | összenyom
zerebral agyi
Zeremonie (e) szertarás | ceremónia
zeremoniell szertartásos
zerfahren zavaros
Zerfall (r) bomlás
zerfallen szétesik | felbomlik
zerfallen feloszlik (átv.)
zerfallen meghasonlik
zerfetzt szétrongyolódott
zergehen elolvad | szétolvad
zergliedern szétdarabol | feldarabol
zergliedern taglal (átv.)
zergliedern s. tagozódik
zerhacken összevagdal
zerhauen elvág | kettévág | szétvág
zerknirscht letört | megtört
zerknittert gyűrött
zerknittert werden összegyűrődik
zerlegbar szétszedhető
zerlegen szétbont | felbont | szétszed | szétrak
zerlegen elemez
zermalen összezúz | összetör
zerplatzen szétpukkad
zerquetschen szétzúz | összelapít
zerrauft kócos | borzas
Zerrbild (s) torzkép
zerreißen elszaggad | szétszaggat | összeszaggat
zerreißen szétszakad | elszakad
zerreißen s. megszakad (átv.)
zerren ráncigál | rángat
zerrinen szétfolyik | elolvad
Zerrung (e) rándulás | húzódás (testrészé)
zerschellen szétzúzódik
zerschlagen széttör | szétzúz | szétver
zerschlagen lever | lesújt (átv.)
zerschmettern szétzúz
zerschmettern lesújt
zerschneiden szétvág | összevág
zerschrammen összekarcol
zersetzen felbont
zersetzen bomlaszt (átv.)
zersetzen s. felbomlik
zersplittern szétforgácsol
zersplittern szétforgácsolódik
zersprengen szétrobbant | szétrepeszt
zersprengen szétugraszt | szétszór (átv.)
zerspringen szétpattan | szétreped
zerstören szétrombol | elpusztít
zerstören feldúl (átv.)
zerstreuen elszór | szétszór
zerstreuen elszórakoztat
zerstreuen s. szétszóródik | szétoszlik | elszéled
zerstreuen s. szórakozik
zerstreut elszórt | szétszórt
zerstreut szórakozott | szétszórt
Zerstreuunug (e) szétszórás | szétszóródás
Zerstreuunug (e) szórakozás
Zerstreuunug (e) szórakozottság
zerstückeln feldarabol | szétdarabol
zerstücken feldarabol | szétdarabol
zerteilen feloszt | szétosztogat | elosztogat
zerteilen s. eloszlik | feloszlik | részekre oszlik
zertrümmern összetör | összerombol | szétroncsol
zerwerfen szétdobál
zerwerfen s. összeveszik | összevész vkivel
Zerwürfnis (s) viszály
zerzaust szétzilált | borzas
Zettel (r) cédula
Zeug (s) szövet | anyag
Zeug (s) eszköz | holmi
Zeug (s) dolog | izé
dummes Zeug hülyeség | buta beszéd
verworrenes Zeug reden össze-vissza beszél
Zeuge (r) tanú
zeugen nemz
zeugen megteremt | alkot
von etw. zeugen tanúskodik vmiről
Zeugenaussage (e) tanúvallomás
Zeughaus (s) arzenál
Zeughaus (s) hadtörténeti múzeum
Zeugnis (s) bizonyítvány
Zeugnis (s) bizonyíték
Zeugnis (s) tanúvallomás
Ziege (e) kecske
Ziegel (r) tégla
Ziegel (r) tetőcserép
Ziegelstein (r) tégla
Ziegenbock (r) kecskebak | bakkecske
zieh ld. ziehen
ziehbar nyújtható | húzható
Zieheltern (Pl.) nevelőszülők
ziehen húz | von
ziehen megy | vonul
ziehen elköltözik | elköltözködik
ziehen s. kinyúlik | megnyúlik
ziehen s. elhúzódik | hosszúra nyúlik
in Betracht ziehen tekintetbe vesz
in Frage ziehen kétségbe von
es zieht léghuzat van
Ziehharmonika (e) harmonika
Ziehkind (s) nevelt gyermek
Ziehmutter (e) nevelőanya
Ziehung (e) sorsolás | húzás
Ziehvater (r) nevelőapa
Ziel (s) cél
zielbewußt céltudatos
zielen céloz
ziellos céltalan
Zielpunkt (r) célpont
Zielscheibe (e) céltábla
Zielsetzung (e) célkitűzés
ziemen (s.) illik
ziemend illő | illendő
ziemlich meglehetős | elég
Zierde (e) ékesség | dísz
zieren díszít | ékesít
zieren s. szépíti magát | csinosítja magát
zieren s. kényeskedik
zieren s. kéreti magát
zierlich finom | kecses
Zierpuppe (e) divatbáb
Ziesel (r)(s) ürge
Ziffer (e) számjegy
Ziffer (e) betű
Zigarette (e) cigaretta
Zigarettenspitze (e) szipka
Zigarre (e) szivar
Zigeuner (r) cigány
Zigeunerbraten (r) cigánypecsenye
Zigeunerkapelle (e) cigányzenekar
Zigeunermusik (e) cigányzene
Zimmer (s) szoba
Zimmer frei szoba van kiadó
Zimmerdecke (e) mennyezet | plafon
Zimmermann (r) ács
zimmern ácsol
Zimmernachweis (r) szobanyilvántartás
Zimmerpflanze (e) szobanövény
zimperlich finnyás | finomkodó
zimperlich tun kényeskedik
Zimt (r) fahéj
Zink (s) cink | horgany
Zinn (s) ón | cin
Zinne (e) orom | tetőpárkány
Zins (r) lakbér
Zins (r) kamat
zinsbar kamatozó | kamatköteles
zinsen kamatozik
zinsen adózik
Zinseszins (r) kamatoskamat
zinsfrei adómentes
zinsfrei kamatmentes
Zinsfuß (r) kamatláb
Zinssatz (r) kamat
Zipfel (r) csücsök
Zips (e) Szepesség
Zirkel (r) körző
Zirkel (r) kör | társaság
Zirkel (r) körzet
Zirkular (s) körlevél | körözvény
zirkulieren kering | cirkulál
Zirkus (r) cirkusz
zirpen ciripel | cirpel
zischeln susog | pusmog
zischen sziszeg
zischen sistereg
zischen pisszeg
Zisterne (e) ciszterna
Zitadelle (e) fellegvár | citadella
Zitat (s) idézet
Zither (e) citera
zitieren idéz
Zitrone (e) citrom
Zitronenwasser (s) limonádé
zittern reszket | remeg
zivil polgári | civil
Zivilbevölkerung (e) polgázi lakosság
zivilisieren civilizál
ZK (Zentralkomitee) KB (Központi Bizottság) /röv./
Zofe (e) komorna
zog ld. ziehen
zögern habozik | tétovázik
Zögling (r) növendék
Zoll (r) hüvelyk | col (mérték)
Zoll (r) vám
Zollamt (s) vámhivatal
Zollangabe (e) vámbevallás
Zollbeamte (r) vámtisztviselő | vámhivatalnok
Zollerklärung (e) vámáru-nyilatkozat
zollfrei vámmentes | nem vámköteles
Zollkontrolle (e) vámvizsgálat
Zöllner (r) vámos
zollpflichtig vámköteles
Zollstelle (e) vámkirendeltség
Zone (e) övezet | sáv | zóna
Zoo (r) állatkert
Zoologie (e) állattan
zoologisch állattani
Zopf (r) hajfonat | copf
Zorn (r) harag
in Zorn geraten hühbe gurul | dühös lesz
zornig haragos | dühös
zottelig bozontos
zottig bolyhos
z.T. (zum Teil) részben /röv./
zu +D -hoz,-hez,-höz
zu +D -ba,-be
zu +D -ban,-ben
zu +D -ra,-re
zu +D -nak,-nek
zu +D -on,-en,-ön
zu +D -kor
zu +D -val,-vel
zu +D -vá,-vé
zu Ende führen véghezvisz | bevégez
zu Felde ziehen hadba száll
zur Schule gehen iskolába jár
zum ersten Mal első ízben | először
zu Mittag délben
geboren zu Wien született Bécsben
von Haus zu Haus házról házra
zu guter Letzt vétére | végül
zum Dichter geboren költőnek született
ich sagte zu ihm azt mondtam neki
zu Pferde lovon
zu Rad kerékpáron
zu Ostern húsvétkor
es brannte zu Asche porrá égett
wo bist du zu Hause? hová valósi vagy?
die Universität zu Jena a jénai egyetem
es ist zum Verzweifeln kétségbeejtő
vom Kopf bis zur Sohle tetőtől talpig
zu zárva | csukva
zu nagyon | túlságosan
die Fenster zu! csukjátok be az ablakokat!
nur zu! nosza! | rajta!
zu allererst mindenekelőtt | elsősorban
zuallerletzt legutoljára
zuäußerst végképp | szerfelett | végsőkig
Zubehör (r)(s) hozzávaló | kellék
zubereiten elkészít
Zubereitung (e) elkészítés
zubetten beágyaz
zubilligen megad | megszavaz | jóváhagy
zubleiben zárva marad
zubringen odahoz | odavisz
zubringen eltölt (időt)
zubringen becsuk | bezár
Zucht (e) termelés | tenyésztés
Zucht (e) tenyészet
Zucht (e) nevelés | fegyelem
Zucht (e) illem
züchten tenyészt | nevel
Zuchthaus (s) fogház | fegyház | fegyintézet | börtön
züchtig illedelmes | jól nevelt
züchtigen megfenyít | megbüntet
zuchtlos fegyelmezetlen
zucken rángatózik | megrándul
ohne mit einer Wimper zu zucken szemrebbenés nélkül
Zucker (r) cukor
Zuckerbäcker (r) cukrász
Zuckerdose (e) cukortartó
Zuckererbse (e) cukorborsó
zuckerkrank cukorbajos | cukorbeteg
Zuckerl (s) cukorka
Zuckermelone (e) sárgadinnye
Zuckung (e) rángatózás | rángás | vonaglás
zudecken beborít
zudecken s. betakarózik
zudem méghozzá | ráadásul | ezenfelül
Zudrang (r) tolakodás
zudringlich tolakodó
zueinander egymáshoz
zuerkennen odaítél | megad
zuerst elsőnek
zuerst először | elsősorban
Zufahrtstraße (e) összekötő út | bekötő út
Zufall (r) véletlen | véletlenség
zufällig véletlen
zufällig alkalmi
Zuflucht (e) menedék
zufrieden elégedett
zufrieden békén | békében | nyugton
zufriedengeben s. +mit +D megelégszik vkivel
zufrieren befagy
zufügen hozzátesz
zufügen okoz
Zufuhr (e) szállítás | odaszállítás
Zufuhr (e) felhozatal
Zug (r) húzás | rántás | vonás
Zug (r) szívás | szippantás
Zug (r) vonat
Zug (r) léghuzat
Zug (r) felvonulás | menetelés
Zug (r) vonás | vonal
aus dem Zug kommen kijön a lendületből
Zug um Zug azonmód | nyomban
Zugabe (e) ráadás
Zugang (r) bejárat
Zugang (r) felmenés
zugänglich megközelíthető | elérhető | hozzáférhető
zugänglich kapható (átv.)
Zuganschluß (r) vonatcsatlakozás
zugeben hozzáad | ráad
zugeben elismer | bevall
zugegen sein jelen van
zugehen bezáródik | bezárul
zugehen vmi/vki felé megy
zugehen történik | folyik | megesik
jm. zugehen vkihez érkezik | befut | eljut
zugehörig vkié | vkinek a ...
Zugehörigkeit (e) hovatartozás
Zugehörigkeit (e) illetékesség
Zügel (r) gyeplő
zügellos féktelen | fegyelmezetlen
zügeln megfékez
Zugeständnis (s) engedmény
Zugeständnis (s) beleegyezés | engedély
zugestehen elismer
zugestehen megenged | megad
jm. zugetan sein vonzódik vkihez | szeret vkit
zugig huzatos
zugleich egyszerre | egyúttal
zugreifen hozzálát | nekilát
greifen Sie zu! tessék venni!
zugrunde gehen tönkremegy | elpusztul
etw. zugrunde richten tönkretesz | elpusztít vmit
etw. zugrunde legen alapul vesz vmit
zugrunde liegen alapul szolgál
zugunsten +G javára
zugute javára | előnyére | hasznára
jm. etw. zugute halten javára tud be vkinek vmit
zuhalten befog | becsuk | zárva tart
zuhalten vmi felé tart | halad
zuhanden kéznél levő
zuhanden kommen kezére kerül
zuhanden kommen kapóra jön
zuhanden sein kéznél van
zuhören hallgat
Zuhörer (r) hallgató
zukleben leragaszt
zuknallen bevág | becsap
zuknöpfen begombol
zuknöpfen s. begombolkozik
zukommen jön | közeledik
zukommen odaérkezik | eljut
zukommen megillet | kijár
jm. etw. zukommen lassen juttat vkinek vmit
Zukost (e) körítés | mellékétel
Zukunft (e) jövő | jövendő
Zukunft (e) jövő idő (nyelvt)
zukünftig jövő | jövendő
Zukünftige (r)(e) jövendőbeli
zulächeln rámosolyog
Zulage (e) pótlék | pótdíj
Zulage (e) melléklet
zulangen hozzáfog | hozzálát
zulänglich elég | elegendő
zulassen odaenged | odabocsát
zulassen megenged
zulassen csukva tart | zárva tart
zulässig megengedhető
Zulauf (r) csődület
jm. etw. zuleide tun megbánt | bántalmaz vkit
zuletzt utoljára
ihm zuliebe a kedvéért
Zulieferfirma (e) szállító cég
zum ld. zu (zu dem)
zumachen becsuk | bezár
zumachen betöm
zumal kivált | főképp
zumeist többnyire | leginkább
zumindest legalább
es ist ihm gut zumute jó kedve van | jól érzi magát
zumuten kíván | elvár
zumuten +D +A feltételez | képzel vkiről vmit
zunächst +G/+D vmihez legközelebb
zunächst mindenekelőtt
Zunahme (e) gyarapodás
Zuname (r) családnév
zünden meggyújt
zünden meggyullad
zünden fellelkesít
Zünder (r) gyújtogató
Zünder (r) gyújtózsinór
Zünder (Pl.) gyufa
Zündholz (s) gyufa
Zündholzschachtel (e) gyufásdoboz
zunehmen hozzávesz
zunehmen növekszik
zunehmen szaporodik
zunehmen gyarapodik | hízik
zuneigen vmi felé hajlít
zuneigen vmi felé hajlik
Zuneigung (e) vonzódás | rokonszenv
Zuneigung (e) kedv | hajlam
Zunft (e) céh
Zunge (e) nyelv (testrész)
zunichte gehen megsemmisül
zunichte werden megsemmisül
zunichte machen megsemmisít
zunicken odabiccent | odabólint
sich etw. zunutze machen hasznosít | kihasznál vmit
zupfen cibál | rángat
zupfen foszt | tép
zur ld. zu (zu der)
zurechnen hozzászámít
zurechnungsfähig beszámítható állapotban levő
zurecht helyesen | rendben
zurecht helyén | időben
zurechtbringen rendbehoz | helyrehoz | elrendez
zurechtfinden s. eligazodik | tájékozódik | kiismeri magát
zurechtkommen eligazodik
zurechtkommen időben megérkezik
zurechtmachen elkészít
zurechtmachen helyrehoz
zurechtmachen s. felkészül
zurechtmachen s. rendbehozza magát | kicsinosítja magát
zurechtweisen rendreutasít
Zurede (e) biztatás | rábeszélés
zureden biztat | rábeszél
zurichten előkészít | kikészít
zurichten egyenget
jn. arg zurichten jól helybenhagy vkit | megver vkit
jn. übel zurichten jól helybenhagy vkit | megver vkit
zuriegeln bereteszel
zürnen haragszik
er zürnt mit mir haragszik rám
zurück vissza | hátra
zurückbegleiten visszakísér
zurückbleiben visszamarad | megmarad
zurückbleiben elmarad | lemarad
zurückbleiben hátramarad
zurückbringen visszahoz
zurückdenken visszagondol
zurückdrängen visszaszorít
zurückerhalten visszakap | visszanyer
zurückerstatten visszatérít
zurückfahren visszautazik
zurückfahren visszahőköl | visszahökken
zurückfallen visszaesik | hátraesik
zurückfallen visszaverődik
zurückfallen visszafejlődik | hanyatlik
zurückfordern visszakövetel
zurückführen visszavezet | visszatésít
zurückführen származtat | levezet
zurückgeben visszaad
zurückgeben tolmácsol
zurückgehen visszamegy
zurückgehen hátramegy | hátrál
zurückgehen visszafejlődik
zurückgewinnen visszanyer
zurückgezogen zárkózott | visszavonult
er will es zurückhaben vissza akarja kapni
zurückhalten visszatart | tartóztat
zurückhalten óvakodik | tartózkodik
zurückhalten s. tűrtőzteti magát
zurückkehren visszatér | visszajön
zurückkommen visszajön
zurücklassen hátrahagy | visszahagy
zurücklassen elhagy | megelőz
zurücklegen visszatesz
zurücklegen eltesz | félretesz
zurücklegen megtesz
zurücklegen s. visszafekszik
zurücklegen s. hátrafekszik
zurückleiten visszavezet
zurücknehmen visszavesz | visszavon
zurückreisen visszautazik
zurückrufen visszahív
zurückschieben hátratol | visszatol
zurückschlagen visszaüt
zurückschlagen visszaver | visszavet
zurückschlagen visszahajt
zurückschlagen visszaüt | visszafajzik
zurückschrenken elriaszt | visszariaszt
zurückschrenken visszariad | visszahőköl
zurücksetzen visszahelyez | visszatesz
zurücksetzen visszaültet | hátra ültet
zurücksetzen félretesz | kiselejtez
zurücksetzen félrerak
zurücksetzen mellőz
zurückstehen hátul áll
zurückstehen elintézésre vár
hinter etw. zurückstehen elmarad vmi mögött
zurücktreten visszalép
zurückweisen elutasít | visszautasít
zurückwenden visszafordít
zurückwenden s. visszafordul | hátrafordul
zurückwerfen visszadob | visszavet | visszahajít
zurückwerfen visszaver
zurückwerfen s. hátraveti magát
zurückzahlen visszafizet
zurückziehen visszahúz | félrehúz | félrevon
zurückziehen visszavon
zurückziehen visszaköltözik
zurückziehen (s.) visszavonul
zurückziehen s. visszahúzódik
Zuruf (r) odakiáltás
Zuruf (r) biztatás
Zusage (e) ígéret
Zusage (e) hozzájárulás | beleegyezés
zusagen megígér
zusagen +D megfelel vminek
zusagen meghívást elfogad
zusammen együtt | közösen
zusammen össze
zusammen összesen
Zusammenarbeit (e) együttműködés
zusammenbleiben együtt marad
zusammenbrechen széttör | eltör
zusammenbrechen széttörik | eltörik
zusammenbrechen összeroskad | összeroppan
Zusammenbruch (r) összeomlás
zusammenfallen összeesik | összedől
zusammenfallen egybeesik | egybevág
zusammenfassen összefoglal
zusammenfassen egyesít
Zusammenfassung (e) összefoglalás
zusammenfügen összeilleszt
zusammenfügen s. összeillik | egymáshoz illeszkedik
zusammengehen összemegy | összezsugorodik
zusammengehen egybeesik | egybevág
zusammengehörig összetartozó
Zusammenhang (r) összefüggés
zusammenhängen összefügg
zusammenhanglos összefüggéstelen
zusammenhangslos összefüggéstelen
Zusammenkunft (e) összejövetel
zusammenlaufen összefut | összeszalad
zusammenlaufen összefolyik | egybefolyik
zusammenlaufen egymásba szald | egymásba fut
Zusammenleben (s) együttélés
zusammennehmen összeszed
zusammennehmen egybevesz
zusammennehmen s. összeszedi magát
zusammenpacken összerak
zusammenpacken összacsomagol | becsomagol
zusammenpassen összeillil
zusammenpassen összeilleszt
zusammenprallen összeütközik
zusammenraffen összeszed | összekapkod
zusammenraffen s. összeszedi magát | erőre kap
zusammenrechnen összeszámol
zusammenrufen összehív | egybehív
zusammenschließen összezár
zusammenschließen összefog | egyesít
zusammenschließen s. becsukódik | összecsukódik
zusammenschließen s. összefog | szövetkezik | egyesül
Zusammensein (s) együttlét
zusammensetzen összetesz
zusammensetzen összetevődik
zusammenstellen összeállít
zusammenstimmen összehangol | egybehangol
zusammenstimmen egybehangzik
Zusammenstoß (r) összeütközés
Zusammenstoß (r) összetűzés
zusammenstoßen összeütközik
Zusammensturz (r) összeomlás
zusammenstürzen összeomlik | összedől
zusammentragen összehord
zusammentreffen összetalálkozik
zusammentreten összeül
zusammenziehen összehúz
zusammenziehen összevon
zusammenziehen s. összehúzódik
zusammenziehen összeköltözik
Zusatz (r) toldás | pótlás
Zusatz (r) kiegészítés | pótlék
zusätzlich kiegészítő | járulékos | pót-
Zusatzzug (r) mentesítő vonat
zuschauen néz | szemlél
Zuschauer (r) néző
Zuschauerraum (r) nézőtér
Zuschauertribüne (e) nézőtribün
Zuschlag (r) ráadás
Zuschlag (r) pótdíj | felár
zuschlagen bevág | becsap
zuschlagen üt-ver | püföl
zuschlagen becsapódik
zuschlagfrei portómentes | pótdíjmentes
zuschlagsfrei portómentes | pótdíjmentes
Zuschlagskarte (e) pótjegy
zuschließen bezár | becsuk
zuschnallen bekapcsol
zuschneiden kiszab
zuschnüren befűz
zuschreiben hozzáír | hozzáfűz
zuschreiben ajánl
zuschreiben tulajdonít
Zuschrift (e) levél
Zuschrift (e) ajánlás
Zuschuß (r) járulék | hozzájárulás
zusehen szemlél | néz | megtekint
bei näherem Zusehen közelebbről nézve
zusehends szemlátomást
zusehn szemlél | néz | megtekint
zusenden elküld | beküld | megküld
zusetzen hozzátesz | hozzáad | hozzáfűz
zusetzen megvisel | meggyötör
zusichern biztosít
Zuspeise (e) köret
zusprechen rábeszél | meggyőz
zusprechen megfelel | kedvére való
zusprechen +D +A odaítél vkinek vmit
Zusprechung (e) odaítélés | megítélés
Zustand (r) állapot
zustande bringen véghezvisz | megcsinál
zustande kommen végbemegy | létrejön | megvalósul
zuständig vkit megillető
zuständig illetékes
zuständig illetőségű (Ausztria)
Zuständigkeit (e) illetékesség
Zuständigkeit (e) illetőség (Ausztria)
zustehen +D illet vkit | jár vkinek
zustellen elállít | elzár
zustellen kézbesít
zustellen hozzáigazít
Zusteller (r) kézbesítő
zusteuern vhová tart | irányt vesz vmerre
zusteuern hozzájárul
jm. Geld zusteuern vkit pénzzel támogat
zustimmen beleegyezik | hozzájárul
zustimmen helyesel
Zustimmung (e) beleegyezés | hozzájátulás
Zustimmung (e) helyeslés
zustoßen odalök | odavet
zustoßen becsap | betaszít
zustoßen megtörténik | megesik
zuströmen odaömlik | odaözönlik
etw. zutage bringen kiderít | napfényre hoz vmit
etw. zutage fördern kiderít | napfényre hoz vmit
zutage kommen kiderül | napvilágra kerül
zutage treten kiderül | napvilágra kerül
Zutat (e) hozzávaló
jm. etw. zuteil werden lassen vkinek vmit juttat
zuteilen beoszt (vhova)
zuteilen kioszt | kiad | odaad
zutiefst legalul | legmélyén
zutiefst teljesen | legbelül | mélységesen
zutragen odavisz
zutragen besúg (átv.)
zutragen történik | megesik
zuträglich hasznos | előnyös
zutrauen feltételez
dem ist alles zutrauen ettől minden kitelik
Zutrauen (s) bizalom
jm. Zutrauen schenken bízik vkiben
zutraulich bizalmas
zutreffen igaznak bizonyul | helyesnek bizonyul
zutreffend helyes | találó
jm. zutrinken vkinek az egészségére iszik
Zutritt (r) bemenetel | bejárás | belépés
Zutritt (r) behatolás
zutun betesz | becsuk
zutun hozzátesz | hozzáad
zuungunsten hátrányára
zuunterst legalul
zuverlässig megbízható | biztos
zuverlässig megbízható | lelkiismeretes
Zuversicht (e) bizalom | bizakodás
ich bin der festen Zuversicht, daß ... erősen bízom abban, hogy ...
zuversichtlich bizakodó
zuversichtlich sein bizakodik | bízik
zuviel túl sok
zuvor előbb | azelőtt
zuvorderst legelöl
zuvorkommen megelőz | elé vág
zuvorkommend előzékeny | szolgálatkész
Zuwachs (r) növekedés | gyarapodás
zuwachen benő | összenő
etw. zuwege bringen létrehoz | összehoz vmit
zuwegen kommen létrejön
zuweilen néha | némelykor | hébe-hóba
zuweisen kijelöl | kiutal
zuwenden vmi felé fordít
zuwenden s. vki/vmi felé fordul
zuwenden s. foglalkozik vmivel
jm. etw. zuwenden juttat vkinek vmit
Zuwendung (e) ráfordítás | kiadás
zuwenig túl kevés
zuwerfen odadob | odavet | odahajít
zuwerfen becsap | bevág
zuwerfen behány | beföldel
zuwider ellenszenves
es ist dem Gesetz zuwider ellentétben van a törvénnyel
es ist mir zuwider nem bírom
es wird mir zuwider megutálom
zuwider +D vmi ellenére | vmivel szemben
Zuwuchs (r) ld. Zuwachs
zuzahlen ráfizet
zuzählen hozzászámít | hozzászámol
zuzeiten időnként | némelykor | néha
zuziehen behúz | összehúz
zuziehen vmibe bevon
zuziehen beköltözik | odaköltözik
zuziehen s. összehúzódik
sich etw. zuziehen megszerez vmit
sich etw. zuziehen magára von vmit
Zuzug (r) bevándorlás
Zuzug (r) odaköltözés
zwang ld. zwingen
Zwang (r) kényszer
zwängen szorít | nyom
zwängen erőszakol | erőltet (átv.)
zwanghaft kényszeredett
zwanglos fesztelen
zwangsläufig kényszerű | szükségszerű
zwangsweise kényszerű
zwangsweise kényszerítve
zwanzig húsz
mit zwanzig hússzal
mit zwanzig húszéves korában | húszévesen
Zwanzig (e) húszas (szám)
zwanziger húszas
Zwanziger (r) húszas (szám)
ein Zwanziger sein a húszévesekhez tartozik
ein Zwanziger sein húszas születésű
zwanzigerlei húszféle | húszféleképpen
zwanzigjährig húszéves | húszévi
zwanzigste huszadik
zwanzigstel huszadrésznyi
Zwanzigstel (r)(s) huszadrész
zwar ugyan | noha | jóllehet
und zwar éspedig | mégpedig
Zweck (r) cél | értelem
das war der Zweck der Übung ez volt a cél | az egész erre ment ki
zwecklos céltalan | értelmetlen
zweckmäßig célszerű
zwecks +G céljából | végett
zwei kettő | két
zu zweien kettesével | párosával
zu zweien kettesben
Zwei (e) kettes (szám)
zweiarmig kétkarú
Zweibettzimmer (s) kétágyas szoba
zweideutig kétértelmű
zweideutig kétszínű (átv.)
zweidrittel kétharmadnyi
zweieinhalb két és fél | kettő és fél
Zweier (r) kettes
zweierlei kétféle | kétféleképpen
zweifach kettős | kétszeres
zweifarbig kétszínű
Zweifel (r) kétség | kétely
Zweifel haben kételkedik
Zweifel haben habozik
zweifelhaft kétes | kérdéses
zweifellos kétségtelen
zweifeln kételkedik
zweifelsohne kétségtelenül
Zweig (r) ág | gally
Zweig (r) ág | ágazat
Zweiganstalt (e) fiókintézet
Zweigbahn (e) szárnyvasút
zweigig ágas
zweigig elágazó
zweigleisig kétvágányú
Zweigstelle (e) fiók | kirendeltség
zweihundert kétszáz
zweijährig kétéves
zweimal kétszer
zweimonatig kéthónapos
zweischläfig kétszemélyes (ágy)
zweischläfrig kétszemélyes (ágy)
zweischneidig kétélű
zweiseitig kétoldali | kétoldalú
zweisprachig kétnyelvű
zweistöckig kétemeletes
zweistündig kétórás
zweistündlich kétóránként
zu zweit kettesben
zu zweit kettesével
zweitägig kétnapos | két napig tartó
zweitäglich kétnaponként
Zweitakter (r) kétütemű motor
zweitausend kétezer
zweite második
aus zweiter Hand másodkézből
Zweite (r)(e) második helyezett
Zweite (r) másodika
zweitens másodszor
zweitgeboren másodszülött
zweitjährig másodéves
zweitklässig másodrendű | másodosztályú
zweitletzte utolsó előtti
Zweitschrift (e) másodpéldány
zweiwöchig kéthetes | kétheti
Zwerchfell (s) rekeszizom
Zwerg (r) törpe
Zwetschge (e) szilva
Zwetsche (e) szilva
Zwetschke (e) szilva
zwicken megcsíp | csipked
Zwickmühle (e) kutyaszorító (átv.)
Zwieback (r) kétszersült
Zwiebel (e) vöröshagyma
Zwiegespräch (s) párbeszéd
Zwielicht (s) félhomály
Zwiespalt (r) ellentét
Zwietracht (e) viszály | viszálykodás
Zwietracht (e) harag
Zwilling (r) iker
zwingen kényszerít
zwingen erőltet
zwingend kényszerítő
zwingend ellenállhatatlan
zwingend meggyőző
zwinkern hunyorít | pislog | kacsint
Zwirn (r) cérna
Zwirnfaden (r) cérnaszál
zwischen +A közé
zwischen +D között
zwischendurch keresztül
zwischendurch közbe-közbe | közben
Zwischenfall (r) közbejött esemény | váratlan esemény | incidens
Zwischenhandel (r) közvetítő kereskedelem
Zwischenlandung (e) közbenső leszállás (repülőgép)
Zwischenrede (e) közbeszólás
Zwischenreihe (e) sorköz
Zwischenruf (r) közbekiáltás
Zwischensender (r) közvetítő állomás (rádió)
Zwischenspiel (s) közjáték
Zwischenwand (e) közfal | elválasztófal
in der Zwischenzeit időközben
Zwist (r) viszály
zwitschern csicsereg | csiripel
zwölf tizenkettő | tizenkét
Zwölf (e) tizenkettes (szám)
Zwölfer (r) tizenkettes
zwölferlei tizenkétféle
zwölffach tizenkétszeres
zwölfjährig tizenkétéves
zwölfmal tizenkétszer
zwölfstündig tizenkétórás
zwölftägig tizenkétnapos
zwölfte tizenkettedik
zwölftel tizenketted
Zwölftel (r)(s) tizenkettedrész
zwölftens tizenkettedszer
zyklisch ciklikus
Zylinder (r) henger
Zylinder (r) cilinder
zynisch cinikus
Zypern Ciprus
Zypresse (e) ciprus (növény)
zyrillisch cirill
z.Z. (zur Zeit) e.i.sz. (ez idő szerin) /röv./