MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE AZ IZRÁELITÁK MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL VALÓ KÖNYV

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

 1. Ismét szóla az Úr Mózesnek, mondván:
 2. Csináltass magadnak két kürtöt, vert ezüstből csináltasd azokat, és legyenek azok néked a gyülekezet összegyűjtésére, és a táborok megindítására.
 3. És mikor megfújják azokat, gyüljön te hozzád az egész gyülekezet, a gyülekezet sátorának nyílása elé.
 4. Ha csak egyet fújnak meg, akkor gyűljenek hozzád a fejedelmek, Izráel ezereinek fejei.
 5. Ha pedig riadót fújtok meg, akkor induljon azok tábora, a kik napkelet felől táboroznak.
 6. Mikor pedig másodszor fújtok riadót, akkor induljon azok tábora, a kik dél felől táboroznak. Riadót fújjanak azok indulására.
 7. Mikor pedig összegyűjtitek a gyülekezetet, egyszerűen kürtöljetek, és ne fújjatok riadót.
 8. A kürtöket pedig Áron fiai, a papok fújják; és legyen ez néktek örökkévaló rendtartás a ti nemzetségeitek között.
 9. És mikor viadalra mentek a ti földetekben, a titeket háborító ellenségetek ellen, akkor is azokkal a kürtökkel fújjatok riadót, és emlékezetben lesztek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt, és megszabadultok a ti ellenségeitektől.
 10. A ti vígasságtoknak napján, és a ti ünnepeiteken, és a ti hónapjaitok kezdetén is fújjátok meg a kürtöket, a ti egészen égőáldozataitokra, és a ti hálaáldozatitokra: és lesznek néktek emlékeztetőül a ti Istenetek előtt. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
  Zsolt. 81,4.
 11. Vala pedig a második esztendőben a második hónapban, a hónapnak huszadik napján, felszálla a felhő a bizonyság hajlékáról.
 12. És elindulának Izráel fiai az ő menésöknek rendje szerint a Sinai pusztájából; és megállapodék a felhő Párán pusztájában.
  4 Móz. 13,1.
 13. Elindulának azért először az Úrnak Mózes által való parancsolatja szerint.
  4 Móz. 2,1., 4 Móz. 2,30.
 14. Elindula pedig először a Júda fiai táborának zászlója az ő serege szerint; és az ő seregének feje vala Naasson, az Amminádáb fia.
  4 Móz. 2,3.
 15. Az Izsakhár fiai törzséből való seregnek feje pedig Néthanéel vala, Suárnak fia.
 16. És a Zebulon fiai törzséből való seregnek feje vala Eliáb, Hélonnak fia.
 17. És elbontatván a hajlék, elindulának Gersonnak és Mérárinak fiai, a hajlék hordozói.
 18. Azután indula a Rúben táborának zászlója az ő seregeik szerint, és az ő seregének feje vala Elisur, Sedeúrnak fia.
  4 Móz. 2,10.
 19. A Simeon fiai törzséből való seregnek pedig feje vala Selúmiel, Surisaddainak fia.
 20. És a Gád törzséből való seregnek feje vala Eliásáf, Dehuélnek fia.
 21. Elindulának a Kéhátiták is, a szentség hordozói, és amazok felállíták vala a hajlékot, míg ezek oda jutnak vala.
  4 Móz. 3,29., 4 Móz. 3,31.
 22. Azután elindula az Efraim fiai táborának zászlója az ő seregei szerint, és az ő seregének feje vala Elisáma, Ammihúdnak fia.
 23. A Manasse fiai törzséből való seregnek feje vala Gámliél, Pédasúrnak fia.
  4 Móz. 2,20.
 24. A Benjámin fiai törzséből való seregnek feje vala Abidán, Gideóninak fia.
 25. Utolszor indula el a Dán fiai táborának zászlója, mint az egész tábornak utócsapata az ő seregei szerint; és az ő seregének feje vala Ahiézer; az Ammisaddai fia.
  4 Móz. 2,25.
 26. Az Áser fiai törzséből való seregnek pedig feje vala Págiel, Okhránnak fia.
 27. És a Nafthali fiai törzséből való seregnek feje vala Akhira, az Enán fia.
 28. Ilyen vala Izráel fiainak menetele az ő seregeik szerint: ekképen mentek.
 29. Monda pedig Mózes Hóbábnak, a ki fia vala a Midiánból való Reuélnek, a Mózes ipának: Arra a helyre indulunk mi, a mely felől azt mondta vala az Úr: néktek adom. Jer el velünk, és jól teszünk veled, mert az Úr jót igért Izráelnek.
  2 Móz. 2,15., 2 Móz. 2,18., 2 Móz. 18,1., 2 Móz. 18,2.
 30. Az pedig felele néki: Nem megyek, hanem az én földemre és az én rokonaim közé megyek.
  Bir. 1,16.
 31. És monda Mózes: Kérlek, ne hagyj el minket: mert te tudod, hol kell megszállanunk e pusztában, és légy nékünk szemünk gyanánt.
 32. És ha eljösz velünk, a mi jót cselekszik velünk az Úr, közöljük azt veled.
 33. Elmenének azért az Úr hegyétől háromnapi járásnyira, és az Úr szövetségének ládája megyen vala ő előttök háromnapi járásnyira, hogy kiszemelje nékik: hol kelljen megszállaniok.
  2 Móz. 3,1.
 34. És az Úr felhője vala ő rajtok nappal, mikor elindulának a táborból.
  2 Móz. 13,21., 2 Móz. 13,22.
 35. Mikor pedig el akarták indítani a ládát, ezt mondja vala Mózes: Kelj fel Uram, + és széledjenek el a te ellenségeid, és fussanak el előled a te gyűlölőid.
  2 Móz. 25,10., 2 Móz. 25,22., Zsolt. 68,2., Zsolt. 132,8.
 36. Mikor pedig megáll vala, ezt mondja vala: Fordulj vissza Uram Izráelnek tízezerszer való ezereihez.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.


Vissza