NEHÉMIÁS KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 1. És lakozának a nép fejedelmei Jeruzsálemben, a többi nép pedig sorsot vete, hogy minden tíz emberből vinnének egyet Jeruzsálembe, a szent városba lakóul, a többi kilencz pedig marad a maga városában.
  Nehem. 11,18., Ésa. 48,2., Ésa. 52,1., Mát. 4,5.
 2. És áldá a nép mindazon férfiakat, a kik önkéntesen vállalkozának arra, hogy Jeruzsálemben lakoznak.
 3. Ezek pedig a tartomány fejei, a kik Jeruzsálemben megtelepedének; de Júda városaiban lakozék kiki az ő örökségében, városaikban: az Izráel, a papok, a Léviták, a Léviták szolgái és Salamon szolgáinak fiai.
  Nehem. 7,73., Ezsdr. 2,1., Ezsdr. 2,70., 1 Krón. 9,2., 1 Krón. 9,34.
 4. Jeruzsálemben azért megtelepedének a Júda fiai közül és Benjámin fiai közül: Júda fiai közül: Athája, Uzzija fia, ki Zakariás fia, ki Amaria fia, ki Sefátia fia, ki Mahalalél fia vala, a Pérecz fiai közül,
  1 Móz. 38,15., 1 Móz. 38,29.
 5. És Maaszéja, Báruk fia, ki Kolhóze fia, ki Hazája fia, ki Adája fia, ki Jójárib fia, ki Zakariás fia, ki Hasilóni fia vala.
  Nehem. 3,15., 4 Móz. 26,26.
 6. Pérecz fiai összesen, a kik Jeruzsálemben laknak vala, négyszázhatvannyolcz erős férfi;
 7. Benjámin fiai pedig ezek: Szallu, Mesullám fia, ki Jóed fia, ki Pedája fia, ki Kólája fia, ki Maaszéja fia, ki Ithiel fia, ki Ézsaiás fia vala,
 8. És ő utána Gabbai, Szallai, kilenczszázhuszonnyolczan;
 9. És Jóel, a Zikri fia előljárójok volt ezeknek, Júda pedig, a Hasszenua fia, a város másodrendű előljárója.
 10. A papok közül: Jedája, Jójárib fia, Jákhin,
  1 Krón. 9,10., 1 Krón. 24,7., 1 Krón. 24,17.
 11. Serája pedig, a Hilkiás fia, ki Mesullám fia, ki Sádók fia, ki Merájóth fia, ki Akhitúb fia volt, az Isten házának fejedelme vala,
  2 Sám. 8,17., Nehem. 10,2., Nehem. 12,1., Nehem. 12,12., 2 Kir. 25,18., Ezsdr. 7,1., 1 Krón. 7,12.
 12. És atyjokfiai, a kik a ház munkáját teljesítik vala, nyolczszázhuszonketten; és Adája, a Jeróhám fia, ki Pelália fia, ki Amsi fia, ki Zakariás fia, ki Pashur fia, ki Malkija fia vala,
  Nehem. 12,6.
 13. És az ő atyjafiai, a családfők kétszáznegyvenketten, és Amasszai, Azarél fia, ki Ahzai fia, ki Mesillémóth fia, ki Immér fia vala,
  1 Krón. 9,12.
 14. És az ő atyjokfiai, vitéz férfiak, százhuszonnyolczan, előljárójok volt pedig Zabdiel, a Haggedólim fia.
 15. A Léviták közül pedig: Semája, Hassub fia, ki Azrikám fia, ki Hasábia fia, ki Bunni fia vala.
  1 Krón. 9,14.
 16. És Sabbethai és Józabád, az Isten házának külső munkája felett felügyelők valának a Léviták fejei közül,
  Nehem. 10,33.
 17. És Mattánia, - a Mika fia, ki Zabdi fia, ki Asáf fia vala, - a ki vezetője volt a hálaadó éneklésnek, s elkezdé azt az imádság után, és Bakbukia, a ki másodrendű vala atyjafiai között, és Abda, Sammua fia, ki Gálál fia, ki Jeduthun fia vala;
  1 Krón. 16,5., 1 Krón. 16,8.
 18. A Léviták összesen a szent városban: kétszáznyolczvannégyen.
  1 Krón. 9,14., 1 Krón. 9,16.
 19. A kapunállók pedig: Akkub, Talmón és atyjokfiai, a kapukat őrizők százhetvenketten.
  Nehem. 12,25., 1 Krón. 9,17., 1 Krón. 9,22., Ezsdr. 2,41.
 20. A többi Izráeliták pedig, a papok, a Léviták lakozának Júdának minden városaiban kiki az ő örökségében.
  Nehem. 7,73., Ezsdr. 3,1., Ezsdr. 6,16.
 21. A Léviták szolgái pedig lakozának az Ófelben, és Siha és Gipsa valának előljáróik a Léviták szolgáinak.
  Nehem. 3,26., Nehem. 7,46., Ezsdr. 2,43.
 22. A Léviták előljárója vala Jeruzsálemben, az Isten háza szolgálatjánál, Uzzi, a Báni fia, - ki Hasábia fia, ki Mattánia fia, ki Mika fia volt, - Asáf fiai, az énekesek közül;
 23. Mert ők, a Léviták, a király parancsolata szerint, az énekesek pedig kötés szerint végezék naponként való teendőjüket;
  Ezsdr. 7,12.
 24. Petáhja pedig, a Mesézabel fia, Júda fiának, Zerahnak fiai közül, a király oldala mellett vala a nép minden dolgában.
 25. A falukban, ezek határaiban pedig Júda fiai közül lakozának Kirjáth-Arbában és mezővárosaiban, Dibonban és mezővárosaiban, Jekabseélben és faluiban.
  Józs. 15,21., Józs. 15,26., 1 Móz. 23,2.
 26. Jésuában, Móladában és Beth-Péletben.
  Józs. 15,26.
 27. Hasár-Suálban, Beér-Sebában és mezővárosaiban,
  Józs. 15,28., Józs. 15,31.
 28. Siklágban, Mekónában és mezővárosaiban,
  Józs. 15,31.
 29. En-Rimmonban, Sorában, Jarmuthban,
  Józs. 15,32., Józs. 15,33., Józs. 19,7., 1 Krón. 4,32.
 30. Zánoáhban, Adullámban és faluiban, Lákisban és határaiban, Azékában és mezővárosaiban, - ekként laknak vala Beér-Sebától mind a Hinnóm völgyéig.
  Józs. 15,34.
 31. Benjámin fiai pedig laknak vala Gebától fogva Mikmásban, Ajában, Béthelben és mezővárosaiban.
  Nehem. 12,29., Ezsdr. 2,20., Ezsdr. 2,35., 2 Kir. 23,8., Zak. 14,10., 1 Sám. 13,2., Józs. 7,2., Józs. 8,1., Józs. 18,21., Józs. 18,28., Ésa. 10,28., Ésa. 10,32.
 32. Anatótban, Nóbban, Anániában,
 33. Hásórban, Rámában, Gittajimban,
  2 Sám. 4,3.
 34. Hádidban, Sebóimban, Neballátban,
  Nehem. 7,37., 1 Sám. 13,18.
 35. Lódban, Onóban, s a mesteremberek völgyében.
  Ezsdr. 2,23., 1 Krón. 4,14.
 36. A Léviták közül pedig némely júdai osztályok Benjáminhoz csatlakozának.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.


Vissza