PÁL APOSTOLNAK A KORINTHUSBELIEKHEZ ÍRT ELSŐ LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

 1. Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcseséggel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét.
  1 Kor. 1,17., 2 Pét. 1,16.
 2. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig + mint megfeszítettről.
  Gal. 6,14., 1 Kor. 1,23.
 3. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg + ti köztetek.
  Csel. 18,1., Csel. 18,9., Csel. 18,3.
 4. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcseségnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában:
  1 Kor. 1,17.
 5. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek erején nyugodjék.
  Eféz. 1,17., Eféz. 1,19., 1 Thess. 1,5., 2 Kor. 4,7.
 6. Bölcseséget pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcseségét;
 7. Hanem Istennek titkon való bölcseségét szóljuk, azt az elrejtetett, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre;
  Zsolt. 51,8., Róm. 16,24., Róm. 16,25.
 8. Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát.
  Zsolt. 24,8., Zsolt. 24,9., Csel. 3,15., Csel. 3,17.
 9. Hanem, a mint meg van írva: A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek.
  Ésa. 64,4.
 10. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő + Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
  Mát. 13,11., Ján. 14,26., 1 Ján. 2,27.
 11. Mert kicsoda tudja az emberek közül az emberek dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.
 12. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk.
 13. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem a melyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.
  1 Kor. 1,17., 2 Pét. 1,16.
 14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert + bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.
  Róm. 8,7., 1 Kor. 1,23.
 15. A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.
  Péld. 28,5.
 16. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.
  Róm. 11,34., Fil. 2,5., Mát. 28,19., Mát. 28,20.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.


Vissza