A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 1. Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra,
  Zsid. 4,14.
 2. A ki hű ahhoz, a ki őt rendelte, valamint + Mózes is az ő egész házában.
  Ján. 17,4., 4 Móz. 12,7.
 3. Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes, a mennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak.
  Zak. 6,12.
 4. Mert minden háznak van építője, a ki pedig mindent elkészített, az Isten az.
 5. Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizonyságára,
 6. Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, a kinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mind végig erősen megtartjuk.
  1 Kor. 3,16., 1 Kor. 6,19.
 7. Annakokáéért a mint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok,
  Zsolt. 95,7., Zsolt. 95,11.
 8. Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában,
  2 Móz. 17,2., 2 Móz. 17,7.
 9. A hol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem és látták az én cselekedeteimet negyven esztendeig.
 10. Azért megharagudtam arra a nemzetségre és mondám: mindig tévelyegnek szivökben; ők pedig nem ismerték meg az én útaimat.
 11. Úgy hogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba.
  4 Móz. 14,21., 4 Móz. 14,24.
 12. Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon;
  5 Móz. 29,18.
 13. Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által:
  Zsid. 10,25., Júd. 1,21., Júd. 1,23.
 14. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.
 15. E mondás szerint: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor.
 16. Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallák? Nemde mindazok, a kik kijövének Égyiptomból Mózes által?
  4 Móz. 14,24., 4 Móz. 14,30.
 17. Kikre haragudott vala pedig meg negyven esztendeig? avagy nem azokra-é, a kik vétkeztek, a kiknek testei elhullottak a pusztában?
 18. Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanemha az engedetleneknek?
  4 Móz. 14,22.
 19. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.


Vissza