Tétel adatlapja
CÍMLAP

A katolikus Biblia

BEVEZETÉS, TARTALOM

 

A Szentírás új fordítása először 1973-ban jelent meg, ezt több kiadás követte. A mai megváltozott körülmények között szükségesnek látszott, hogy ne csak egy kötetben kerüljön kiadásra, hanem kisebb, könnyebben kezelhető formában is. A Szent István Társulat vállalta ezt a feladatot, és a Társulat Biblikus Bizottsága elvégezte a szövegben a szükséges javításokat.

Hitünk forrása a Szentírás, az Egyház hagyományos értelmezésével. Az egyes könyvekhez írt bevezetés és a szöveghez kapcsolódó jegyzetek szolgálják a jobb megértést, a leírtaknak az üdvösségtörténetbe való elhelyezését, hogy a betűn túl megismerhetővé váljék az Egyház eleven hite. Már Szent Pál apostol is hangsúlyozta, hogy nem a holt betűt, hanem a szellemet és tartalmat kell felismernünk, amelyet a Szentlélek vitt az Írásba (vö.: 2Kor 3,6). Az Egyház a liturgiában bőségesen olvastatja a szentírási szövegeket, hogy megtaláljuk ezek összefüggését az egész kinyilatkoztatással. Az Egyház célját teljesen csak akkor érhetjük el, ha a Szentírást gyakran olvassuk.

A Szentírás olvasóinak szívből kívánom, hogy megvalósuljon az apostol tanítása: "Minden írás, amit Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen és minden jóra hajoljon" (2Tim 3,16-17).

Esztergom, 1996-ban, a millecentenárium évében

Dr. Paskai László bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek
A Szentírás nem más, mint Isten szava. Isten az imáink mellett legjobban a Biblián keresztül szól hozzánk. Ezért kell(ene) minden kereszténynek rendszeresen olvasnia a Bibliát.

Az Írás mindenki számára elérhető kell, hogy legyen. Ennek a legmegfelelőbb formája a ma már az egész világra kiterjedő internet. Ezért vállaltam azt, hogy a Bibliát, annak is a legújabb fordítását, webes formába öltsem, mivel ez sehol nem elérhető az interneten.

Remélem, hogy a honlap segítségével mindenki számára gyorsan és egyszerűen elérhetővé válik a legtisztább forrás, melyből mindig segítséget és erőt nyerhetünk.

2001. december

Harmath Dénes (thsoft@freemail.hu)

Ószövetség


Teremtés könyve
Kivonulás könyve
Leviták könyve
Számok könyve
Második Törvénykönyv
Józsue könyve
Bírák könyve
Rut könyve
Sámuel I. könyve
Sámuel II. könyve
Királyok I. könyve
Királyok II. könyve
Krónikák I. könyve
Krónikák II. könyve
Ezdrás könyve
Nehemiás könyve
Tóbiás könyve
Judit könyve
Eszter könyve
Makkabeusok I. könyve
Makkabeusok II. könyve
Jób könyve
Zsoltárok könyve
Példabeszédek könyve
Prédikátor könyve
Énekek éneke
Bölcsesség könyve
Sirák fia könyve
Izajás könyve
Jeremiás könyve
Siralmak könyve
Báruk könyve
Ezekiel könyve
Dániel könyve
Ozeás könyve
Joel könyve
Ámosz könyve
Abdiás könyve
Jónás könyve
Mikeás könyve
Náhum könyve
Habakuk könyve
Szofoniás könyve
Aggeus könyve
Zakariás könyve
Malakiás könyve


Újszövetség


Máté evangéliuma
Márk evangéliuma
Lukács evangéliuma
János evangéliuma
Apostolok Cselekedetei
Rómaiaknak írt levél
Korintusiaknak írt I. levél
Korintusiaknak írt II. levél
Galatáknak írt levél
Efezusiaknak írt levél
Filippieknek írt levél
Kolosszeieknek írt levél
Tesszalonikaiaknak írt I. levél
Tesszalonikaiaknak írt II. levél
Timóteusnak írt I. levél
Timóteusnak írt II. levél
Titusznak írt levél
Filemonnak írt levél
Zsidóknak írt levél
Szent Jakab levele
Szent Péter I. levele
Szent Péter II. levele
Szent János I. levele
Szent János II. levele
Szent János III. levele
Szent Júdás levele
Jelenések könyve