Kezdőlap

Comenius Ámos János, eredeti nevén Jan Amos Komenský (családi neve az újabb kutatások szerint Szeges) (Magyarbród, Morvao., 1592. márc. 28.Amszterdam, 1670. nov. 15.): cseh pedagógus és író; a csehmorva testvérek felekezetének híve és utolsó püspöke. Mozgalmas vándorélete során hosszabb időt töltött a lengyelo.-i Lesnóban, megfordult Angliában, Poroszo.-ban; Lorántffy Zsuzsanna hívására 1650-től 1654-ig a sárospataki isk. tanára és újjászervezője. Itt írta a szemléltető oktatás úttörő kézikönyvét, az Orbis sensualium pictust (A látható világ képekben); a nyolc isk-i. drámát tartalmazó Schola Ludust. A m. iskolaügy bírálatával és reformjával foglalkozik De cultura ingeniorum c. pataki beköszöntő beszédében, továbbá Gentis Felicitas és az Illustris Patakinae Scholae Idea c. írásában. Ugyancsak Sárospatakon dolgozta ki a hétosztályú isk. (Schola pansophica) tervét, amelyben kora legáltalánosabb ismereteit kívánta tanítani. 1654-ben visszatért Lesnóba, majd annak elpusztítása (1656) után Amszterdamba menekült. A tudományos pedagógia, az oktatási munka megszervezésére vonatkozó nézeteivel (tanítási év, tanítási óra, osztályrendszer stb.) az isk.-i oktatás mai szervezetének megalapozója. Az általános, mindenkire kiterjedő népoktatás nagy úttörője volt. Munkásságának alapvető gondolata a panszófia, a természetről és az emberről szerzett tudományos ismeretek enciklopédiája. Az enciklopédizmus gondolatát az isk.-i nevelés sokoldalúságának megvalósításával pedagógiai téren is alkalmazta. Mo.-on megjelent f. m. Januae Linguae Latinae Vestibulum ... (Varadini, 1643); Eruditionis scholasticae (Pars I. Leutschoviae, 1657; Pars II. Patakini 1652); Orbis sensualium pictus (Bilinguis: Coronae, 1675; trilinguis: Leutschoviae, 1685; quadrilinguis: Leutschoviae, 1685). Újabb magyarra fordításai: Nagy oktatástan (ford. Geréb György, Bp.; 1953); A látható világ (ford. Geréb György, Bp., 1959); A világ útvesztője (ford. Dobossy László, Komor Ilona tanulmányaival Bp., 1961); C. Magyarországon (Sárospatakon írt műveiből szerk. Kovács Endre. Bp., 1961). – Irod. Dezső Lajos: C. A. J. Magyarországon 1650-1654. (Sárospatak, 1883); Bán Imre: C. és a magyar irodalom (Irod. Tört., 1950); Bakos József: A magyar Komensky-irodalom (Sárospatak, 1957) Ped. Szle emlékszáma (1958. 20. sz.); Geréb György: Válogatott bibliográfia c. munkásságának tanulmányozásához (Szeged, 1959); Kardos Tibor: Die Bedeutung der in Patak verbrachten Jahre für die humanistische Pedagogik Comenius (Bp., 1960).