Kezdőlap

Goriupp Alisz (Buziásfürdő, 1894. aug. 18.Bp., 1979. febr. 4.): könyvtáros, sajtótörténész, bibliográfus. A kolozsvári egy.-en 1916-ban doktorált, majd 1917-ben magyar-német szakon tanári diplomát szerzett. Doktori disszertációjának címe: Döbrentei Gábor nyelvújítása (1916). 1916-17-ben egy-egy féléven át ösztöndíjasként a lipcsei, majd a bécsi egy.-en tanult. 1917-18-ban a kolozsvári egy. német nyelvi lektora. 1918-ban gyakornokként lépett az OSZK szolgálatába; 1922-ben segédőrré, majd alkönyvtárnokká nevezték ki. A Hírlaptárban dolgozva elemi rendet teremtett a háborús viszonyok miatt elmaradott gyűjteményben, elkészítette a hírlapok katalogizálási szabályzatát (1923), irányította a gyűjtemény felállítását az újonnan épített raktárban (1926). Személyes munkakörébe tartozott a m. és m. vonatkozású sajtóanyag jelentős történeti gyűjteményeinek (a 18. sz.-i, az 1848-49-es lapoknak és a Proletárdiktatúra belföldi és emigráns sajtójának) a gondozása. 1928-29-ben egyéves tanulmányúton járt Ausztriában. 1934-ben áthelyezték a Nyomtatványtárba; Fitz József főig. a könyvfeldolgozás reformjának megszervezésével bízta meg. 1935-ben Németo.-ban tett tanulmányutat, és az OSZK-ban bevezetendő új katalogizálási rendszert berlini, göttingeni, frankfurti és darmstadti tapasztalatainak felhasználásával dolgozta ki. Az 1936-ban bevezetett átfogó reform a kor színvonalán oldotta meg a könyvek katalógusainak többszörözött készítését, bevezette a könyvtárban az egyetemes tizedes osztályozást, megoldotta a kiadványok megbízható raktári nyilvántartását, egyben előirányozta a könyvek korábbi gyűjteményének az új szabályok szerint való újrakatalogizálását. 1944 tavaszától irányítója volt a gyűjtemények és a katalógusok biztonsága érdekében elrendelt helyi költöztetéseknek, 1945-46-ban pedig a helyreállításnak és újjászervezésnek. 1946-tól 1954-ig a Magyar Nemzeti Bibliográfia alapító szerk.-je, 1925-27-ben szerk. az Irodalomtörténeti Közleményekben megjelenő Irodalomtörténeti repertórium és a Revue des Études Hongroisesban megjelenő Les récents études bibliographiques c. bibliográfiai szemléket. 1959-ben főosztályvezető, 1960-ban vonult nyugállományba. Ezt követően 1969-ig bibliográfia szerkesztést végzett nyugdíjasként a könyvtár számára. Számos szakmai bizottság tagja, az Orsz. Könyvtárügyi Tanács katalogizálási szakbizottságának elnöke volt. Az 1952-ben közreadott első m. könyvtári címleírási szabvány szerk.-je, könyvtárosképző és továbbképző tanfolyamok rendszeres előadója, az Eötvös Loránd Tudományegy. (ELTE) könyvtáros szakán 1948-tól 1953-ig a katalógus- és bibliográfia szerkesztés oktatója volt. Sajtótörténeti, könyvtárügyi és könyvtártani cikkei a Magyar Könyvszemlében, a Könyvtárosban, a Bibliofil Szemlében, a Könyvbarátok Lapjában jelentek meg. – F. m.: A Magyar Nemzeti Múzeum Hírlaposztálya fennállásának első fél évszázadában (Bp., 1934); A kormányzat sajtópolitikája és a magyar hírlapok a 18. század fordulóján (Bp., 1944).– Irod. Komjáthy Miklósné-Pajkossy György: Ötven év a nemzeti könyvtárban, katalógus és bibliográfia vonzásában (Könyvtáros, 1978. 9. sz.); Fügedi Pétemé: G. A. (OSZK Évkve., 1978. Bp., 1980).