Kezdőlap

Jancsó Elemér (Marosújvár, 1905. ápr. 10.Kolozsvár, 1971. nov. 12.): irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár, ~ Béla öccse. Egy.-i tanulmányait Bp.-en az Eötvös Kollégium tagjaként és Párizsban végezte. Hazatérve a kolozsvári ref. kollégium tanára lett. Munkái az Erdélyi Irodalmi Szemlében, az Erdélyi Helikonban és a Nyugatban jelentek meg. Dezséri László álnéven a Korunkban is közölt tanulmányokat. Mint az Erdélyi Ritkaságok c. könyvsorozat szerk.-je, kiadta Bölöni Farkas Sándor és Bod Péter műveit. 1942–1945 között az Erdélyi Tudományos Intézet, majd a kolozsvári egy. m. irodalomtörténeti tanszékének tanára. Jelentékeny pedagógiai tevékenysége mellett irodalom- és művelődéstörténeti munkássága is kiemelkedő. Sajtó alá rendezte Kazinczy, Csokonai, Berzsenyi, Vörösmarty és Kuncz Aladár műveit. – F. m. Északafrikában (Cluj-Kolozsvár, 1931); Az erdélyi irodalom útjai 1918–1931 (Új arcvonal c. antológiában, Kolozsvár, 1931); Északi rokonainknál (Nagyvárad, 1932); Az erdélyi magyar líra tizenöt éve (Kolozsvár, 1934); Erdély irodalmi élete 1918-tól napjainkig (Bp., 1935); Az erdélyi magyarság életsorsa nevelésügyének tükrében 1914–1934 (Bp., 1935); A magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a XVIII. században (Cluj-Kolozsvár, 1936); Az erdélyi színészet hőskora (Cluj-Kolozsvár, 1939); Reményik Sándor élete és költészete (Kolozsvár, 1942); Bölöni Farkas Sándor élete és munkássága 1795–1842 (Kolozsvár, 1942); Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai (Bukarest, 1955); A felvilágosodástól a romantikáig (tanulmányok, Bukarest, 1966); A magyar irodalom a felvilágosodás korában (Bukarest, 1969); Irodalomtörténet és időszerűség. Irodalomtötténelmi tanulmányok 1929–1970 (bev. Szigeti József, Bukarest, 1972); Kortársaim. Tanulmányok, cikkek, portrék, bírálatok 1928–1971 (sajtó alá rendezte Mózes Huba, Bukarest, 1976). – Irod. Szigeti József: Egy szintézis, tanulságai (Útunk, 1969); Balogh Edgár, 1971. november 15. Házsongárd (Igaz Szó, 1971); Bíró Ferenc: J. E. (Irod. tört. Közl., 1971); E. Fehér Pál: Késői búcsúztató J. E. halálára (Népszabadság, 1971. nov. 26.); Domokos Sámuel: J. E. (Élet és Irod., 1971. 50. sz.); Beke György: J. E. (Tolmács nélkül, Bukarest, 1972); Nagy Miklós: J. E. (Irod. tört. Közl., 1972. 1. sz.); Tordai Zádor: A tanár halála. Antinekrológ J. E. emlékére (Közönséges emberi dolgok, Bp., 1974); Tolnai Gábor: J. E.-ről (Irod. tört., 1975. 1. sz.).