Kezdőlap

Lajos, II. (Buda, 1506. júl. 1.Mohács, 1526. aug. 29.): magyar és cseh király (1516 – 1526). II. Ulászló kir. fia, Habsburg Mária főhg.-nővel, V. Károly és I. Ferdinánd nővérével kötött házassága (1522. jan. 13.) gyermektelen maradt. Kisgyermek korában Fehérvárott m. (1508. jún. 4.), majd a következő évben Prágában (1509. márc. 11.) cseh királlyá koronázták. Nevelője Balbi Jeromos és Piso Jakab volt. Apja halálakor (1516. márc. 13.) Bakócz Tamást, Bornemisza Jánost és Brandenburgi Györgyöt jelölte ki gyámjául. 1521. dec. 11-én nagykorúvá nyilvánították, majd megnősült (Máriát már 1515-ben ünnepélyes egyházi szertartással Bécsben eljegyezte, 1520. dec 11-én pedig Innsbruckban meghatalmazott útján házasságot kötött). A kormányzást mások gyakorolták helyette, az országot fenyegető török veszedelem reális jelentőségét nem fogta fel, s a feudális anarchia csökkentésére sem tett kísérletet. A mohácsi csatában vitézül harcolt, s amikor a vereség nyilvánvalóvá lett, kísérete késztette menekülésre. A Csele patakon átugratva lova elesett, s ~ a patakba fulladt. Holttestét apródja, Ulrich von Zettritz kereste meg, s 1526. okt.-ében Fehérvárott temették el. Páncélját az MNM őrzi. – Irod. Brodarics István: De conflictu Hungarorum cum Turcis ad Mohacz (Krakkó, 1527, fordította: Szentpétery Imre, Magy. Könyvtár; 1903.); Szerémi György latin emlékirata Magyarország romlásáról (kiadta: Wenzel Gusztáv, I. Pest, 1857. Magyar fordítása: Mogyoróssy János, Arad, 1884; újabban: Erdélyi László: A mohácsi vész kora, Bp., 1941); Burgio: Mohács Magyarországa (Fordította: Bartoniek Emma Bp., 1926); Fraknói Vilmos: II. L. király és udvara (Bp., 1878); Fogel József: II. L. udvartartása (Bp., 1917); Székely György: A török hódítók elleni védelem ügye a Dózsa parasztháborútól Mohácsig (Századok, 1952). – Szi. Listius László: Magyar Márs (históriás ének, Bécs, 1653); Bartók Lajos: Mohács után (színmű, Bp., 1898); Baksay Sándor: Dáma (történeti körkép, Bp., 1899); Voinovich Géza: Mohács (dráma, Bp., 1922); Szomory Dezső: II. Lajos király (dráma, Bp., 1922 Krúdy Gyula: Mohács (r., Bp., 1926); Gulácsy Irén: Fekete vőlegények (r., Bp., 1927); Háy Gyula: Mohács (dráma, Bp., 1964).