Arany és XIX. századi történeti festészetünk

E rövid összeállítás keretében szeretnénk utalni azokra az összefüggésekre, amelyek a XIX. századi történeti tárgyú festészet és Arany János - elsősorban balladáiban - megnyilvánuló témaválasztása és az ábrázolásban megjelenő tragikus és sötét kompozíciók között kétségtelenül megvannak. Ezek a festmények nem illusztrációk, egy részük nem is kapcsolható konkrét Arany-műhöz, de az említett rokonság, s természetesen ugyanilyen módon Arany modernségének a képeken nem egyszer túlmutató hatása jól tanulmányozható.

A múlt század közepétől - portrék, tájképek, polgári és népi életképek mellett - egyre nagyobb szerephez jutott hazánkban is a történelmi festészet. A Párizsból kiindult romanticizmusnak vagy a bécsi, müncheni akadémiák történelmi festészetének, a historizmusnak követése nálunk nem csupán a kor divatos áramlataihoz való kapcsolódást jelentette. Indítékai sokkal mélyebbek. Az elfojtott szabadságharc után "a nemzet lelke történelmébe menekül". Költőinkkel, íróinkkal együtt festőink is hajdani idők dicső eseményeit idézték, s keresték a hazaszeretet, a hősiesség példaképeit, akiket a zsarnokság nem törhetett meg.

GYÁRFÁS Jenő: Tetemrehívás
1881 Olaj, vászon, 192,5 x 283,5 cm
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Gyárfás eredendő drámai érdeklődésének megfelelően monumentális főműve, az 1881-ben festett "Tetemrehívás" tárgyául Arany János egyik ismert balladájának legtragikusabb pillanatát választotta. A tömören komponált nagy festmény fő erénye a kiélezett szituáció pontos pszichológiai értelmezése. A Képzőművészeti Társulat 1881-es nagydíját elnyert képénél a korabeli kritika főként a kettős megvilágítás mesteri megoldását és a megdöbbent mellékalakok árnyalt bemutatását dicsérte, de a lelkileg összeroppant főalak tébolyodott arcát és tekintetét túlzónak érezte.

GYÁRFÁS Jenő: Tetemrehívás (Vázlat)
1879 Olaj, vászon, 109 x 158,5 cm
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Arany János örökszép balladájának, a Tetemrehívásnak súlyos veretű sorai formálódnak képpé az erdélyi származású Gyárfás Jenő művében, melyhez még akadémiai tanulmányai idején, 1879-ben Münchenben fogott hozzá. Bárczi Benő ravatalon fekvő alakja körül a rémület, az iszonyatot kifejező arcok sűrűje, s a halottól visszahőkölő, ijesztő kétséget árasztó menyasszonya, Kund Abigél - az első vízió szereplői, akik a világos és sötét színek ellentétéből drámai feszültséget keltve bontakoznak ki - "...döbbenet által a szív ere fagy...", ahogy Arany János szavai festik a jelenetet. A kész mű a cselekmény egy későbbi fázisát, a ballada utolsó jelenetét tömörítette. A vázlat szenvedélyes erejéből a kész mű már veszít, de a lélekábrázolás mélységével, a népi típusok gazdag jellemzésével, realizmusával így is kiemelkedik a kor akadémikus felfogású képei közül.

MADARÁSZ Viktor: Dobozi és hitvese
1868 Olaj, vászon, 116 x 310 cm
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

A magyar szabadságharcot végigküzdő fiatal Madarász Viktor rövid bécsi tanulmányút után 14 évig élt Párizsban, ahol tanárai, Léon Cogniet és Paul Delaroche hatottak rá. A hazatérése előtt két évvel, 1868-ban festett Dobozin mégis inkább Delacroix lobogó romantikájának visszfényét érezzük. A vészjóslóan közeledő törökök elől vágtában menekülő házaspár öngyilkossága előtti utolsó pillanatok borzalma tükröződik a tájon és a táltosként ábrázolt lovon. A szélesen elnyúlt képformátum, a végtelen rónaságot határoló horizonttal párhuzamosan húzódó alkonyi felhőzet a halálos száguldás lendületét érzékelteti.

MADARÁSZ Viktor: Hunyadi László a ravatalon
1859 Olaj, vászon, 249 x 312,5 cm
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Nemzeti festészetünk első nemzetközi elismerését szerezte meg Madarász Viktor ezzel a képével, amikor a párizsi Salon 1861-es kiállításán elnyerte a francia állam nagy aranyérmét. Ez a romantikus fűtöttségű, balladás tömörségű történelmi festmény a Hunyadiak családi tragédiájával az 1850-es évek nemzeti gyászát idézi, s a bosszú gondolatát éleszti. A budai várkápolnában a nagy Hunyadi János hős fia, László teteme fekszik kiterítve, mert a trónját féltő, esküszegő király, V. László a budai vár piacán lefejeztette (1457. március 16-án). A halott lábánál komor, mély fájdalommal anyja, Szilágyi Erzsébet és jegyese, Gara Mária térdel.

SZÉKELY Bertalan: II. Lajos holttestének megtalálása
1860 Olaj, vászon, 140 x 181,5 cm
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

A historizmus korának legigényesebb mestere, Székely Bertalan már a bécsi tanulmányai követő erdélyi korszakában formálgatta első történeti képének, II. Lajos holttestének megtalálása c. alkotásának gondolatát. A nagy kompozíciót Münchenben, Piloty tanítványaként festette meg 1860-ban, amikor már minden képelem szerepét tisztázta. Székely számára elsődleges volt a kompozíciós rendszer és színvilág kimunkálása. A mohácsi csatában elesett utolsó Jagelló-házi fiatal magyar király, II. Lajos (1516-1526) halála egyben a nemzet vesztét, a 150 esztendős török uralom kezdetét is jelentette. A királyuk körül foglalatoskodó főurak és katonák tisztelgő gesztusai éppúgy a halottra irányítják a figyelmünket, mint a borongós hangulattal telített szürkés színvilágból felvillanó halotti lepel. Sehol egy élénk színfolt: a természet és az emberek gyásza szelíd elégiában tárul elénk.

SZÉKELY Bertalan: V. László és Cillei Ulrik
1870 Olaj, vászon, 123 x 222 cm
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Madarász mellett történelmi festészetünk kiemelkedő egyénisége Székely Bertalan, aki nagyszabású műveiben szintén a szabadságharc bukása felett érzett nemzeti fájdalomnak adott hangot. Történelmi képeit színgazdag, lendületes vázlatokon, rajz- és színtanulmányokon érlelte, melyek között ez az oldott, lágy bíbor tónusokkal festett alkotása a legszebbek egyike. A tehetetlen gyermek király, V. László álnok nagybátyja, Czillei Ulrik remekül jellemzett alakjával erkölcsi ítéletet mond a hazát önös érdekből romlásba döntő nagyurak felett.

WAGNER Sándor: Izabella királyné búcsúja Erdélytől
1863 Olaj, vászon, 135 x 171 cm
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
THAN Mór: Imre király elfogja lázadó testvérét, Endrét
1857 Olaj, vászon, 132 x 198 cm
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Than mindig figyelmet szentelt a jól értelmezhető csoportok egymás felé irányuló gesztusainak, a központi tengely köré rendező szimmetriának, a tömegek szín- és formabeli egyensúlyának. E stílusjegyek különösen szerencsésen jelentkeztek későbbi monumentális falkép-dekorációin. E festményén Imre erélyes, királyi gesztusa uralkodik. Árpád-házi királyaink egyik legviharosabb sorsú figurája, Imre (1196-1204) szinte egész életén keresztül harcolni volt kénytelen lázadó, trónjára törő öccse ellen, akit fogságba vetett. Végül is Imre halála után öccse II. Endre (1205-1235) néven lépett örökébe.

KISS Bálint: Jablonczai Pethes János leányától búcsúzik a leopoldvári tömlöc ablakánál 1674-ben
1846 Olaj, vászon, 93 x 75 cm
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
BENCZÚR Gyula: Hunyadi László búcsúja
1866 Olaj, vászon, 147 x 121 cm
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

A historizmus ünnepélyességgel áthatott szemlélete a magyar művészek közül a legjellegzetesebben Benczúr Gyula nagy történelmi képein érvényesül. Komponáló-készsége, emberábrázoló ereje és az anyagok kitűnő érzékeltetése már e fiatalkori művében is nagyszerűen megmutatkozik. A nemes tartású vitéz, Hunyadi László arcán mély szomorúság ül, az őt körülvevő barátok fájdalmas búcsújára is előre veti árnyékát a megsejtett sors, a hősre váró kivégzés. Gyenge fény világítja meg a csoportot, visszaverődik a bolthajtásos fehér falról, melynek anyagszerűsége mesteri.

LIEZEN-MAYER Sándor: Erzsébet és Mária királynők Nagy Lajos sírjánál 1385-ben (vázlat)
1862 Olaj, vászon, 77 x 65,5 cm
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

A győri születésű Liezen-Mayer Sándor, rövid hazalátogatásoktól eltekintve, szinte egész életét Münchenben élte le mint az akadémia megbecsült professzora. E korai vázlata, az 1862-ben készült Erzsébet és Mária Nagy Lajos sírjánál c. műve - Karl Piloty tehetséges tanítványaként - ügyes, bár kissé színpadias komponálónak mutatja: hatásosan ellenpontozza durazzói Kis Károly koronázásának háttéri ragyogását és a Nagy Lajos sírjánál bosszút forraló királynék gyászát. Az 1383-as székesfehérvári esemény később véres harcokat eredményezett, melyekre a festmény vészjósló hangulatával utal.

PAÁL László: Őszi hangulat (Erdőben)
1875 körül Olaj, vászon, 81 x 100 cm
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Paál László képei többnyire tájképek, amelyeken emberi alak alig fordul elő. Ez a kép a ritkábbik típusba tartozik, egy kapáló nő látható az előtérben. A táj és az emberi lények együttesében Paál Lászlónál mindig a táj kap fontosságot. A dolgozó nő itt is majdnem eltűnik a fák között, nem zavarja jelenléte az erdő csendjét és nyugalmát. Az őszi napsugarak behatolnak az erdő mélyébe és fénycsíkokat vetnek az erdei útra.

(Az anyag elkészítésénél köszönettel felhasználtuk a Krén Emil és Marx Dániel nevével
fémjelzett Képzőművészet Magyarországon c. kitűnő internetes kiállítást.)