Véleményfelmérés parajelenségekről

Vassy Zoltán

(Az AION Alapítvány tájékoztató füzetei, 2. 1998. február.)

1. Módszer

A felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetem (BTK és TTK), a Budapesti Műszaki Egyetem, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, a Közgazdasági Egyetem, a Miskolci Egyetem (Jogi Kar) és a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola egy-egy elsőéves tanulmányi csoportjának hallgatóira (összesen 304 személy) terjedt ki. Kérdőíven 21 állítás értékelését kértük a következő válaszlehetőségekkel: "nem igaz", "valószínűleg nem igaz", "nem tudom", "valószínűleg igaz" és "igaz". Az állítások közül 15 vonatkozott ma népszerű különös jelenségekre, amelyeket tág értelemben parajelenségeknek is neveznek. Összehasonlítás céljából szerepelt mellettük három tudományosan elfogadott tény és három olyan tény, amit a Magyarországon többségi római katolikus vallás fogad el.

Az állítások a következők voltak:

1. Az óceánok mélyén élnek még ismeretlen élőlények.
2. Létezik telepátia.
3. A földsugárzás bizonyos zónái betegségeket okozhatnak.
4. A nagy tudású asztrológusok meg tudják jósolni a jövőt.
5. Látogatnak bennünket idegen, Földön kívüli civilizációk.
6. A növények is éreznek fájdalmat.
7. Léteznek angyalok.
8. Egyes betegségek kézrátétellel gyógyíthatók.
9. Lehetséges előre megérezni eseményeket, amelyeket a jelenben nem következtehetünk ki.
10. Holt lelkek néha visszajárnak kísérteni.
11. Vannak "fekete lyukak", azaz olyan nagy tömegű égitestek, ahonnan a fény sem tud kijönni.
12. A végítéletkor feltámadunk.
13. Szellemi koncentrációval tárgyakat el lehet mozdítani.
14. Jetik (ma is élő előemberek) léteznek.
15. A napilapok horoszkópjai igazat mondanak.
16. Néhány keresztény zarándokhelyen gyógyító csodák történnek.
17. A hipnózis egy létező, speciális tudatállapot.
18. A Loch Ness-i szörny valóban él.
19. Nostradamus jóslatai nagyrészt beigazolódnak.
20. Fémtárgyakat (pl. kanál) meg lehet hajlítani szellemi koncentrációval.
21. Létezik lélekvándorlás.

További hét kérdés személyes tapasztalatokra vonatkozott, ezekre igennel és nemmel lehetett válaszolni.

1. Volt-e saját telepatikus élménye?
2. Találkozott-e földönkívüliekkel, illetve járműveikkel?
3. Találkozott-e kísértetekkel?
4. Ismeri-e saját részletes horoszkópját?
5. Ha igen, beválik-e?
6. Tapasztalt-e rejtélyes tárgymozgásokat saját környezetében?
7. Volt-e olyan megérzése, amely nem alapulhatott következtetésen, később mégis beigazolódott, és ez Ön szerint nem véletlen egybeesés volt?

2. Eredmények

A következő táblázatban a pontszámok úgy alakultak ki, hogy minden személytől a "nem igaz" válasz 1 pontot, a "valószínűleg nem igaz" 2 pontot stb. ért, egészen az "igaz" 5 pontjáig, majd ezeket a pontokat az összes személyre átlagoltuk, kérdésenként külön-külön.
1991-ben már végeztünk egy hasonló felmérést, az akkor kapott átlagpontok a táblázatban zárójelben szerepelnek a mai pontok után. Ahol zárójeles szám nincs, az a téma az 1991-es kérdőíven még nem szerepelt.
A táblázatban a témák sorrendje az 1997-es eredményt követi, a legjobban elfogadott jelenségtől a legkevésbé elfogadottig.

Hipnózis 4,52 (4,48)
Fekete lyukak 4,34 (4,53)
Mélytengeri élőlények 4,33 (4,17)
Előérzetek 3,99 (3,99)
Telepátia 3,83 (4,05)
Káros földsugárzások 3,34
Növényi érzelmek 3,09 (2,97)
Fémhajlítás 2,94 (3,50)
Tárgymozgatás 2,89 (3,21)
Reinkarnáció 2,86 (2,73)
UFÓk 2,83 (3,16)
Nostradamus 2,80 (2,86)
Csodák 2,68 (2,85)
Kézrátételes gyógyítás 2,67 (3,05)
Utolsó Ítélet 2,46
Angyalok 2,31 (2,13)
Jeti 2,12 (2,34)
Kísértetek 2,00 (1,87)
Loch Ness-i szörny 1,99 (2,06)
Asztrológus mesterek 1,76 (1.94)
Újsághoroszkópok 1,28 (1,28)

A felmérésben szereplő felsőoktatási intézmények között a pontszámokban alig van különbség, illetve ami van, az a sorrendet gyakorlatilag nem befolyásolja.

A személyes tapasztalattal rendelkezők aránya százalékban:

Előérzetek 70 (69)
Telepátia 33 (35)
Horoszkóp ismerete 18 (22)
Ebből bevált 44 (45)
Tárgymozgások 7 (11)
Kísértetek 2 (2)

A személyes tapasztalatok közül több országban végeztek már felmérést telepátiáról és előérzetekről. Telepátiára a mi eredményünk összhangban van az általában kapott 25 - 50% aránnyal. A bevált előérzeteket tapasztalók aránya azonban mindenütt máshol sokkal kisebb, mint a mi 70%-unk. Ennek ellenére a kapott arány valószínűleg nem felmérési műtermék, mivel már 1991-ben is majdnem ugyanekkora volt.

3. Változások 1991 és 1997 között

Az összehasonlításban csak azon intézmények (a négy budapesti egyetem) diákjait vettük figyelembe, amelyek mindkét felmérésben szerepeltek. Ez 1991-ben 231, 1997-ben 248 személyt jelent.

Statisztikailag szignifikáns mértékben (azaz annyira, hogy az már nemcsak a mintára jellemző, hanem jó eséllyel az elsőéves diákok összességére is) csak az ismeretlen mélytengeri élőlények pontszáma növekedett. Megjegyzendő azonban, hogy 21 összehasonlításból egyetlen szignifikáns növekedés véletlenül is előfordulhat.

Szignifikáns csökkenés az alábbi jelenségekre tapasztalható, a csökkenés mértékének sorrendjében:

- fémhajlítás,
- UFÓk,
- kézrátételes gyógyítás,
- tárgymozgatás,
- telepátia,
- nagy tudású asztrológusok előrejelzései,
- jeti,
- fekete lyukak.

A többi vizsgált jelenség megítélése a véletlen ingadozás mértékén belül változott.

Nincs szignifikáns változás sem a tudományos, sem a vallási tények összevontan átlagolt pontszámában. A parajelenségek összevont átlagpontszáma azonban 0,17 ponttal csökkent, ami statisztikailag magasan szignifikáns, tehát minden bizonnyal valódi csökkenést jelez.

4. Összefüggések az egyes témák között

Ha két jelenségben ugyanazok a személyek hajlamosak hinni és (más) ugyanazok kételkedni, akkor a két jelenség pontszámai között pozitív korrelációs együtthatót kapunk. (Hogy a korrelációs együttható matematikailag hogyan számítható ki, azt nem kell tudni a továbbiak megértéséhez.) A korrelációs együttható abszolút értéke 0 és 1 közötti lehet; minél nagyobb, annál szorosabb kapcsolatban van a két jelenség, vagyis annál inkább igaz, hogy a bennük való hit együtt jár egymással. Negatív korrelációs együttható azt jelenti, hogy aki az egyikben hisz, az a másikat valószínűleg tagadja, és viszont.

A páronkénti korrelációs együtthatókból meg lehet határozni összetartozó csoportokat olyan értelemben, hogy a csoport jelenségeit ugyanazok az emberek fogadják el és (más) ugyanazok kételkednek bennük. Ebből adódik a következtetés, hogy létezik egy általánosabb hittípus, amelyből következik a csoportba tartozó jelenségek elfogadása. A csoportbeli jelenségekben, ha tényleg szorosan összetartoznak, ezt a meghatározó, általánosabb hitet rendszerint fel is lehet ismerni. A csoportokat a faktoranalízis nevű statisztikai eljárással kereshetjük meg.

Például a mi felmérésünkben a három vallási tény - angyalok, csodák és feltámadás a végítéletkor -, páronként igen szorosan kapcsolódik egymáshoz, ahogy az várható is. Korrelációs együtthatóik nagysága 0,66 (angyalok - feltámadás), 0,46 (angyalok - csodák) és 0,43 (csodák - feltámadás). A faktoranalízis világosan kimutatja ezt a csoportot. Nyilvánvaló, hogy az ide tartozó jelenségek nem elsősorban azért korrelálnak erősen, mert konkrétan egymással szoros kapcsolatban vannak, hanem mert részei egy általánosabb, vallási világképnek. Például az angyalok létezéséből önmagában még nem következne, hogy a végítéletkor feltámadunk, vagy a feltámadástól függetlenül is történhetnének csodák a kegyhelyeken. Akik az egyikben hisznek, nem azért hisznek a másikban is, mert azt az előzőben való hit indokolja, hanem mert mindkettőt indokolja a közös, mélyebb hit a római katolikus vallás tételeiben. Ha tehát a parajelenségek körében is találunk szorosan összefüggő csoportot vagy csoportokat, valószínű, hogy a csoport tagjaiban való hit szintén egy általánosabb hittípust fejez ki. Felmérésünk adataiból egy markánsan különváló csoportot a faktoranalízis valóban kimutat. Tagjai:

- tárgymozgatás,
- fémhajlítás,
- előérzetek,
- telepátia,
- hipnózis,
- gyógyítás kézrátétellel,
- reinkarnáció.

Ezek a jelenségek a bennük való hit szerint erős pozitív kapcsolatban vannak egymással, míg a csoporton kívüli jelenségekhez sokkal lazábban kötődnek. Tartalmi összefüggésük jellege pusztán a felmérés pontszámaiból természetesen nem állapítható meg, ahhoz további - pl. interjús - vizsgálatra lenne szükség. Annyi mindenesetre valószínű, hogy a köztük feltételezett mélyebb összefüggést a New Age eszmevilágában érdemes keresni, mivel a New Age hívei körében mind a hét jelenség igen népszerű. Ebből a szempontból meglepő, hogy nem került a csoportba az asztrológia, amelynek jelentőségét a szóban forgó eszmekörben már a "Vízöntő-kor" név is jelzi; meg kell jegyeznünk azonban, hogy mindkét asztrológiai téma pontszáma a felmérésben igen kicsi lett, és kis pontszámok esetén a korreláció- és faktoranalízis statisztikai bizonytalansága viszonylag nagy. (Ha valamiben kevesen hisznek, a hit összefüggései túlzottan függnek a kevés számú hívő egyéni sajátosságaitól, tehát az eredmény jobban ki van téve véletlen ingadozásnak, mint amikor sok ember adatain alapul.)

Egy további csoportot alkot a tudományos tények közül kettő: a mélytengeri élőlények és a fekete lyukak. Érdekes, hogy 1991 óta az utóbbi téma pontszáma jelentősen csökkent; ennek valószínűleg nem valamiféle ellenérzés az oka, hanem egyszerűen az, hogy a természettudományos ismeretterjesztés háttérbe szorulásával a mai 18-20 éves diákok közül kevesebb hallott fekete lyukakról, mint néhány éve. Az viszont várható volt, hogy a hipnózisra a megkérdezettek nem elsősorban mint tudományos tényre gondolnak, hanem mint egy többé-kevésbé rejtélyes parajelenségre, és így a hipnózis azok számára lesz inkább elfogadható, akik általában jobban hisznek a parajelenségekben. (A hipnózis korrelációs együtthatója a felmérés témái közül a telepátiával, az előérzetekkel és a reinkarnációval a legnagyobb.)

1991-ben a legkiterjedtebb csoport majdnem ugyanaz volt, mint most: Tárgymozgatás, fémhajlítás, telepátia, hipnózis, gyógyítás kézrátétellel és UFÓk. Akkor tehát még nem tartozott ide a reinkarnáció, most kimaradtak a földönkívüliek, a többi változatlan. A mélytengeri élet és a fekete lyukak 1991-ben is összetartoztak, a két, akkor a kérdőíven szereplő vallási tény - angyalok és csodák - szintén.

Ha személyenként összesítjük a parajelenségek pontszámait, és megvizsgáljuk az összesített pontszám kapcsolatát a szintén összesített tudományos témák pontszámával, mind 1991-ben, mind 1997-ben pozitív kapcsolatot kapunk, amely azonban 1997-re valamit gyengült. Ugyanez a helyzet a parajelenségek és a vallási tények összesített pontszámával. Vagyis ha valaki általában hajlamos az itt szereplő parajelenségeket az átlagnál jobban elfogadni, akkor valószínű, hogy az átlagnál jobban elfogadja a tudományos és a vallási tényeket is. Ez arra utal, hogy létezik egy igen általános, a para-, a tudományos és a vallási tényeket egyaránt magában foglaló hivési, ill. kétkedési tendencia: bizonyos személyek a választható alternatívák - "nem igaz", "valószínűleg nem igaz", "nem tudom", "valószínűleg igaz" és "igaz" - közül hajlamosak általában a kétkedő, mások a hívő alternatívákat választani, és ezen az általános tendencián belül tesznek különbséget az egyes témák között.

5. Összefüggés a vélemények és a nem között

A kérdőíveken név nem szerepelt, de a válaszoló nemére rákérdeztünk. A minta 171 nőt és 133 férfit tartalmazott.

Szignifikánsan nagyobb pontszámot ért el a nőknél, mint a férfiaknál a következő négy jelenség (a különbség nagysága szerinti sorrendben):

- telepátia,
- előérzetek,
- asztrológusok jóslatai,
- feltámadás a végítéletkor.

Szignifikánsan nagyobb pontszámot ért el a férfiaknál, mint a nőknél a következő három jelenség (ismét a különbség nagysága szerinti sorrendben):

- fekete lyukak,
- mélytengeri élőlények,
- jeti.

A többi jelenség pontszámában csak véletlenszerű különbség volt.

6. Összefüggés a vélemények és a tudományos háttér között

A kérdőív fejlécében megkérdeztük, hogy a válaszoló élő családtagjai között van-e tudományos kutató. A 304 személy közül 30 válaszolt igennel.

A paratémák és a tudományos témák közül egyiknél sincs statisztikailag szignifikáns eltérés a két csoportba tartozók átlagos pontszáma között. 90%-osan valószínű tendenciaként a telepátiát, a fekete lyukakat és a reinkarnációt a kutató családtaggal rendelkezők ("Igen" csoport) fogadják el inkább, a kézrátételes gyógyítást pedig a kutató családtaggal nem rendelkezők ("Nem" csoport). Ez utóbbiak viszont a vallási témák közül az angyalok létezésében és a végítéletkori feltámadásban szignifikáns mértékben, a csodákban tendenciaszerűen jobban hisznek.


Vissza a tartalomjegyzékhez