III. A három hajcsár

Hajj előre! Hajj előre! Hangzék végig a poros országúton.

Egy falka sertést hajtottak felfelé.

Három hajcsár küszködött velök. Zsíros, szurtos mind a három, nagy tüszők voltak derekukra kötve, rézcsatokkal s szironnyal kicifrázva.

A nehéz, fekete szőrű állatok mogorva unalommal döcögtek lassan előre, néha megálltak marakodni, neveletlen ordítással vonva magukra a figyelmet. Ahol valami tócsára akadtak az útban, annak ott nekifeküdtek, alig győzték a hajcsárok onnan ismét tovább terelni. Egy vagy kettő olykor kifutott, nekivadultan a csordából, a bojtár fél óráig elkergette, míg vissza bírta hajtani.

A főhajcsár magas napsütötte férfi volt. Zsíros haja lelógott szemébe, nyakába piszkos szűr volt akasztva, a rekkenő melegben félvállára vetve, lábain szíjas bocskort viselt, kezében nagy ólmos bot volt s nyakába cinnel öntött nyelű karikás szíjostor.

Egyik bojtárja alacsony, vén ember, apróra nyírt fehér haját lekonyult zsíros kalap födé, éles szemei villogtak alóla, görcsös botját kanászosan húzta maga után.

A másik bojtár fiatal legény volt, sántítva ügetett a buffogó csorda mellett, lába meg volt sértve, botjával duzmadtan hajigált a rendet nem ismerő csapat elmaradozói után.

A röfögő csorda mellett kurjongatva haladt a három hajcsár. A főhajcsár menés közben egy féligsült kukoricacsövet rágott, az ősz bojtár melancholice kongatott hosszú ostorával, a fiatalabb bicegve, sziszegve sántikált előre fájós lábával, kerülgetve az út göröngyösebb részét.

És nekem úgy tetszett, mikor elmentem mellettük, mintha mind a három arc régi jó időkből ismerősöm volna.

Az a magas férfi a szíjas bocskorban úgy hasonlított valakihez, ki az országgyűlési körök első arszlánja volt, delnők ideálja, a szalonok szemefénye, kinek öltözete mindég a legújabb divat, a legjobb ízlés szerint készült, kinek egész Pesten csak egy helyütt tudtak szájízére főzni.

Az a fehérhajú bojtár arca úgy emlékeztetett egy merész komoly férfira, kinek arcképét a patrióták szobáiban látni, ki a karzati tapsokat annyiszor hallotta szavaira felzendülni, – bátor, vakmerő ember, ki semmi hatalom előtt meg nem hajolt, jött légyen az felülről vagy alulról.

S az a sziszegve sántikáló ifjú, mintha hasonmása volna egy igen boldog embernek, ki most éve házasodott meg, azóta mindég mézesheteit éli, szép, fiatal felesége csaknem tenyerén hordá, nemrég kisfia született, apjának egészen hasonmása…

…A tikkasztó nyári hőség alatt, porfelleg közt, izzadozva hajtogatja a három hajcsár a lomha piszkos állatokat, ruháik tele vannak ragadva a koldusdinnye dióval, arcukon csorog alá az izzadság… Hajj előre! Hajj előre!

Napok múlva, hetek múlva, fáradságos küszködéssel egy városhoz ér a három hajcsár.

Szemközt egy utas jő rájok, aki azon városban lakik. Megállítják, megszólítják.

Az első azt kérdi tőle: nem ismer-e ott egy házat, melyben egy szép asszony lakik, a legszebbik a városban, mit tud róla?

– Ismerem jól – szól az utas –, ó, e házban vígan vannak, soha sincs az vendég nélkül, szól benn a zene egész éjjel, a szép asszonyt ne féltsétek; ő magát jól mulatja.

Most az ősz ember szól hozzá: egy asszonyt említ előtte.

– E másik nőt ismered-e? nemigen szerette férjét, de volt oka rá: hogy becsülje, hideg szenvedélytelen nő, mit beszél róla a világ?

– Nem ismerted jól azon nőt – válaszol a kérdezett –, sem te, sem a világ. Sokat búsult férje után, bánatában eszét vesztette miatta, elvitték az őrültek házába.

Végre az ifjú tudakozódik.

– Fiatal nő lakott kisded gyermekével egy kis szerény lakban. Szép piros volt nő és gyermek. Mit csinálnak?

– Nem laknak többé a kis házban. Még kisebbe mentek lakni. Ott feküsznek kint a temetőben, egy sírban, egy koporsóban…

…A három hajcsár összenéz. A könny végiggördül napbarnította arcukon. Zokogva kérdik egymástól: „bujdossunk-e még tovább is?”


VisszaKezdőlapElőre