Petrőczy Kata Szidónia
összes költeménye

 
I.

....................................................................
....................................................................
Megvallom Istenem, gonoszt cselekedtem,
Sok bűnnel lelkemet én meg ferteztettem.

Csak az Úr egyedül az én segétségem,
Noha nem érdemlem, de van reménségem,
Hogy még megkegyelmez, és el nem hagy engem,
Tudom, hogy kínokot szenvedett érettem.

Zokogva könyörgök, szemed reám fordíts,
Hogy tisztuljon lelkem, Lelkeddel erősíts,
Penitenciára, kit kezdtem, bátoríts,
S irgalmasságodnak jó írával gyógyíts.

Istenem, adj erőt töredelmességre,
Szívembe malasztot tiszta könyörgésre,
Ez elkezdett harcon pokol seregére,
Nyertes legyen, s neved nagy dicsíretére.

Kárhozat rút mocskát mosd le én szívemről,
Bűnnek nagy fájdalmát vedd el bús fejemről,
Véreddel megváltott keserves lelkemről,
Ki téged megbántott, kis gyarló férgedrűl.

Az te szent testednek ostorozásaért,
Segíts meg engemet öt mély sebeidért,
Nyújtsad kegyelmedet drága halálodért,
Ne hagyj el engemet annak érdeméért.

Tarts meg én lelkemet, az kit belé adtál,
Kit nem pokolnak, de magadnak tartottál,
Az te szent véreddel drágán megváltottál,
És dicsíretedre neveltél s tápláltál.

Az én szívem pedig jótul elhanyatlott,
Az jót nem követvén az gonoszhoz hajlott,
Melyet az gyarlóság énnékem ajánlott,
Kárhozat tőribe, íme megakadott.

Szent Isten, engemet, szegény kis férgedet
Ne hagyj el, de segíts, hadd áldjam nevedet,
Énhozzám is mutasd, uram, jó kedvedet,
Hogy az megtérőkhöz nyújtod kezedet.

Igaz vagy Istenem és igen irgalmas,
Mint mennyen és földön csak te vagy hatalmas,
Látod az én szívem mely igen fájdalmas,
És nem gyógyíthatja kívüled senki más.

Drága szent véredért légy az én oltalmom,
Az gonosz sátánon légyen diadalmom,
Sok gonosz bűnömért ne add meg jutalmom,
Tekints szolgálódra, s enyhítsed fájdalmom.

Oh, szánj meg Istenem, s az én könyörgésem,
Én édes Istenem, ne bocsásd üresen,
Hogy én legyek példa sok bűnös térhessen
Penitenciára, s gyógyulást vehessen.

Nincsen tekívüled, aki segíthetne,
Hogy én szegény fejem üdvösséget nyerne,
Adjad, könyörgésem tehozzád felérne,
Az te kegyelmeddel, mint jó írral térne.

Ím bűn tömlöcéből tehozzád kiáltok,
S tetőled az égbül segítséget várok,
Kívüled, Istenem, semmit sem óhajtok,
Áldj meg Uram engem, ne fogjon az átok.

Áldott légy örökké teljes Szent Háromság,
Az ki bír mindennel, ő a hatalmasság,
Hiszem, hogy nékem is lészen irgalmasság,
Tőle megadatik üdvösség s boldogság.

Ámen.


II.
Vers! Vers!

Üdvözlégy jó Jézus, egyetlen szerelmem,
Üdvözlégy megváltóm, édes segedelmem,
Üdvözlégy, üdvözlégy, óh én üdvösségem,
Üdvözlégy Szép Jézus, édes reménységem.


III.
Vers

Siralmas volt, tudom, az én születésem,
Siralmas s árvájul volt felnevelésem,
Siralmas, keserves szárnyomra kelésem,
Siralmas lesz holtig búba gyötrődésem,

Mert szívem a búba, mint sűrű füstbe fúl,
Jaj, az szerencsének tetettem ki tárgyul,
Ó, kegyetlensége nem szűnik, de újul,
Szerencsétlen vagyok, s bánatim lángja gyúl.


IV.

Szegény fejem, múlnak napjaim bajjal,
Mindenfelől környülvétetvén gonddal,
Jaj, szüntelen folynak óráim jajjal,
Nincs nyugodalmam, epedek sok búval.

Azt reménlem fekvén estve ágyamra,
Talán reggel jutok boldog órára,
Megvidulok, mert kocka fordul hatra,
De szívem fájdalmára fordul vakra.

Vajha szívem már valaha vehetne
Vigasztolást, s nyugodolmot nyerhetne,
Búm elmúlván boldog időt érhetne,
Csendes szívvel, víg orcával élhetne...

De az bánat hatalmába engemet
Vött, s rabjává tette az én szívemet,
Napról napra többítvén gyötrelmemet,
Kímíletlen neveli sebeimet.

Sok gondolkodás miatt elfáradtam,
Reméntelenségemben el bágyodtam,
Boldogulást várván búra jutottam,
Időtől várt reménségben csalódtam.

Az sok bánat csoportozik ellenem,
Víg örömet nem lehet reménlenem,
Boldogtalanul kell holtomig élnem,
Sok zokogással könyvezvén gyötrődnem.

Kis koromba mindjárt jutottam búra,
Én anyámtul hagyattam árvaságra,
Keserves szörnyű gyámoltalanságra,
Várt örömöm fordult szomorúságra.

Oh, ki lehet valaha ilyen búba,
Kinek lehetne része ennyi gondba,
Elhagyatván nagy gyámoltalanságba,
Mint az én igyem, ily keserves sorsba?

Bőven könyvem szemeimből naponként
Hull, s bús szívem bágyad bennem óránként,
Sok nyavalyám szaporodván nevel kínt,
Újabb gondat bús szívemre hoz megint.

Szörnyű bú s gond én szomorú szívemet,
Teljességgel már minden jó kedvemet,
Földhöz verte kicsiny reménségemet,
Homályba burítván napfényemet.

Ellenségem uralkodnak én rajtam,
Javaimtul már épen megfosztattam,
Ilyen gyámoltalan sorsra jutottam,
Irigyem gonosz nyelvére adattam.

Sokan vadnak, kik örülik én búmot,
És nevelik óránként bánatimat,
Meg nem szánják szörnyű könyvhullásimat,
Sőt nevetik boldogtalan sorsomat.

Az irigyek elveszteni akarnak,
Kígyó módra követ ellenem fúnak,
Mint vipera kígyó, szörnyen mardasnak,
Újabb-újabb találmánnyal aggasztnak.
Soha nem volt nékem semmi örömöm,
..............................................................
..............................................................
..............................................................


V.

Az bánatot Atyám, tekints kérlek reám
        Irgalmas szemeiddel,
És nézd bűneimet, fertelmességimet,
        De légy hozzám jó kedvvel,
Vigasztalj meg búmba, egyedül voltomba,
        Vigasztalj Szent Lelkeddel!

Noha sok bűnömmel azt nem titkolom el,
        Sőt ellőtted megvallom,
Mert azokat látod és orvosolhatod,
        Mert tied az hatalom,
Mint Mennyen és földön, tenger mélységében
        Tied az birodalom.

Sokszor bosszontálak s haragítottalak,
        Noha jó Atyám voltál,
Tőled elpártoltam, ördöghöz hajlottam,
        Mégis meg nem utáltál,
Noha ostoroddal, látogatsz próbáddal,
        Hiszem, hogy el nem hagytál.

Reám eresztetted én ellenségeimet,
        Kik engemet tapodnak,
Mert te megaláztál s lábok alá adtál,
        Azért hatalmaskodnak,
Újjab rettentéssel, sok fenyegetéssel
        Én reám agyarkodnak.

Jovaimat nékem elprédálván épen
        Te látod szíve titkát,
Hogy az mit meghagy is, kötve hagy abban is,
        Te tudod ő szándékát
Tudod, nem én jómra, sőt nagy romlásomra
        Vetette meg hálóját.

De ez legnehezebb és legkeservesebb,
        Háborgatja szívemet,
Javunkat elosztván, mindentől megfosztván
        Azzal gyötör engemet,
Hogy fogságba tartja, nagy vasba jártatja
        Tőled rendelt férjemet.

Nincs semmi gyámolom, csak te vagy oltalmom,
        Oh én édes Istenem,
Nincs itt atyámfia, ki pártomat fogja,
        Csak békível kell tűrnem,
Itt minden rettegi, nagy hatalmát féli,
        Sőt támadnak ellenem.

Ha egyszer vidámít, viszontag szomorít,
        Hol biztat, hol nógat,
Sokszor, hogy már szolgált, vet ismeg akadált,
        S igen ajánlja magát,
Hogy megszabadítja, de meghosszabbítja
        Szegíny szolgád rabságát.

Hatalmas emberek törekedéseket
        Megutálván megveti,
S én sok siralmimot és jajgatásimot
        Látja, de csak neveti,
Hogy utána járok, nem szán hogy fáradok,
        Sőt szívét keményíti.

Senki nem tudhatja, által nem láthatja,
        Mit forr álnok szívébe,
Hogy így tétovázik, hol hevül, hol fázik
        Ravaszul elméjében,
Csak te látod Uram, Szentséges Jehovám,
        Mit tött fel ő szívében.

Előtted nincs rejtve, sem semmi elfedve
        Az ő gondolatiban.
Tudod ő szándékát, istentelen voltát,
        Ne segéld dolgaiban,
Támadj fel mellettem, és légy segedelmem,
        Vezérem utaimban.

Hogy te ösvényeden nem tántorodván el
        Járjak nagy bátorságban,
Tőle ne rettegjek, semmitől se féljek,
        Óh áldj meg okossággal,
Hogy az ő hálóját, megvetett horogját
        Elkörűljem jó móddal.

Vesd ásót árkába, akaszd hálójába,
        Melyet nékem készített,
Esmerje meg maga, mi volt az ő dolga,
        S kitől szégyeníttetett,
És hogy velem voltál, tőle oltalmaztál,
        S nagy hatalmad segített.

Szabadíts férjemet, bűnös kis férgedet
        Ez hatalmas kezéből,
Add meg szabadságát és minden jószágát,
        Áldd meg kegyességedből,
Mint régen Szent Jobbot megáldja jóvoltod,
        Segétse ínségébül.

Hiszem, nem rövidült, se meg nem kisebbült
        Szent karod és hatalmod,
Nagy irgalmasságod, megvagyon jóvóltod,
        Könnyen vigasztalhatod,
Szánj meg azért engem, tekénts nagy ínségem,
        Szívem fájdalmát látod.

Az mit az emberek épen elveszettnek,
        Tartnak lehetetlennek,
Könnyű az tenálad, hogy erős te karod,
        Hadd lássák meg mindenek,
És hogy te vagy velem, te vagy segedelmem,
        Nem hagysz markába ennek.

Tölts bé fogadásod és szép ajánlásod,
        Tölts be ígéretedet,
Hogyha segítségül hílak teljes szívből,
        Keresem Fölségedet,
Nyomorúságomba velem lész, s nagy búmba
        Nyújtod segedelmedet.

Hiszem erős hittel, hogy az mit igírtél
        Megadod Szent Fiadért,
Engem megvigasztalsz, és soha el nem hagysz
        Az ő szent érdeméért.
Mert érettem adtad, keresztfán áldoztad,
        Meghallgatsz szent nevéért.

Adassék dicsősség, örökké tisztesség
        Tenéked Szent Háromság,
Egy bizony Istenség, dicsírendő Felség,
        Ki vagyok örök uraság,
Ne hadd bús lelkemet, nyújtsad jobb kezedet,
        Tied az hatalmasság.


VI.
Más. Hol vagyok, nem vágyok ...

Keseredett szívem immár mihez bízol,
Szomorúságidban kihez folyamodol,
Nincsen ez világon, ki tanácsot adjon,
        Avagy megvigasztaljon.

Ki lehetne vajon oly igaz barátod,
Kinek jelenthetnéd te titkos bánatod,
Azt nem találhatod, magadat fogyatod,
        Fájdalmidat jajgatod.

Mert szintén az földig nyom az keserűség,
Elfogyott s nem újul benned az reménség,
Kik csak éjjel-nappal, így epedsz sok búval,
        Sok titkos sóhajtással.

Az reméntelenség benned nevekedik,
Senki fájdalmidon nem is szánakodik,
Sőt inkább nevetnek, tapsolván örülnek
        Az te irigyid ennek.

Neveli kínodat az titkos hallgatás,
Hogy nem jelentheted senkinek fájdalmas,
Jaj már így kínlódván, magadot fogyotván
        Élsz, könyveket hullatván.

Senyvedjed békével szomorúságidot,
Mert az mennyi Úr tudja fájdalmidat,
Terjeszed eleiben ügyedöt, s ő ebben
        Megsegít keresztedben.

Ő gyógyíthatja meg az te sérelmidet,
Jó írral köti bé halálos sebedet,
Titkodnak tudója, csak ő orvoslója,
        Igyednek pártfogója.

Bízzál azért benne, mert ád könyebséget,
Az te keresztedbe nyújt még segítséget,
Ha sujtol is itten, de azután Menyben
        Meg nyugot nagy örömben.


VII.
Más. Forog az szerencse... nótájára.

Sebes árvizeknek, kegyetlen szeleknek
        Érzem kemény zúgását,
Szívemnek fájdalmit, iszonyú kínjait,
        Szemeim könnyvhullását,
Meg nem állíthatom, óránkint jajgatom
        Szerencsém változását.

Mert naponkint nőnek, soha meg nem szűnnek
        Bánatimnak árjai,
Sebesült szívemet, elhagyott elmémet
        Szomoruság szelei
Igen ostromolják, éltemet fogyotják
        Engem vesztő kínjai.

Már el fogyott nékem minden reménségem,
        Víg órámot nem várom,
Sőt mind éjjel-nappal epedvén sok búval
        Fájdalmimot jajgatom,
S minthogy így gyötrődöm, szörnyen emésztődöm,
        Halálomat ohajtom.

Nincsen orvossága, semmi vigassága
        Búba epedt szívemnek,
Kevés a szánója, nincs vigasztalója,
        Jaj, ily reméntelennek,
Nemhogy enyhítője, avagy segítője
        Lehetne én ügyemnek.

Azért teljeséggel, bizony nagy készséggel
        Kévánok elköltözni,
Ez gonosz világtul s mulandó voltátul
        Nagy örömmel búcsúzni,
Ha Isten akarja, ne késsék órája,
        Kész vagyok már meghalni.

Mert a halál nékem lehet segétségem,
        Hogy elfelejtsem búmat,
És ő enyhítheti, sebemet beköti,
        Gyógyítja fájdalmimat,
Elveszi szívemrül, letörli szememről
        Gyakor könyhullásimot.


VIII.
Más. Nótája: Minden nap jó reggel...

Sűrő könyvhullással, gyakor sóhajtással
        Emlétem én sorsomat,
Mert bánatim árja bús, szívemnek jajja,
        S boldogtalanságomat
Naponkint neveli, szívemet epeszti
        Újítván fájdalmimat.

Szívbéli sebeim, szerencsétlenségim
        Óránkint nevekednek,
Sok fohászkodásim, gyakor jajmondásim
        Szintén megemésztenek,
Elmúlt reménségem, nőtten nő ínségem
        S bánatim nem kímílnek.

Mindenben ismérem, szívem kínját érzem,
        Sebeimet jajgatom,
Az álnok szerencse kegyetlen bilincse
        Rajtam vagyon, jól látom,
Mert mikor nyugovást, várnék megújulást,
        Haragját tapasztalom.

Velem mostohául, nagy kímiletlenűl
        Bánék, minden jól látja,
Minden örömemet, várt reménségemet
        Mert bánatra fordítja,
Valamit elkezdek, semmit nem végezek
        Boldogul, mert elrontja.

Mindenkor háborút, nyugvás helyet hoz bút,
        Ellenem hadakozik,
Sok keserűséget, szívbéli ínséget
        Hoz reám s meg nem szűnik,
Valamíg életem el nem fogy, azt vélem,
        Haragja el nem múlik.

Mostoha kezei és mérges nyíljai
        Ejtnek halálos sebet,
Ritka mosolygási és apolgatási
        Osztnak keserű mérget,
Gyakor változása, állhatatlansága
        Nemz reméntelenséget.

Gonosz fösvény marka, ki méreggel rakva,
        Nyújt kis jó után sok bút,
Kincses adománya, mint Etnának lángja,
        Skorpiókkal rakott út,
Aki jovát veszi, ottan veszély íri,
        Követi s utána fut.

Kinek jovát osztja, szabadságtul fosztja,
        Repeszti hálójába,
Onnan szabadulni, csendességet érni
        Nem lehet, mert markába
Az üstökét tartja, és holtig jártatja
        Ő Labirintusába.

Nem bízom ő benne, mert minden jó kedve
        Teljes keserűséggel,
Egy marokni mézzel, ha kínál epével
        Tetézi sok ínséggel,
Kinek kezét nyújtja, veszélybe taszítja,
        Játszik kegyetlenséggel.

De hiszem, az Isten hogy kegyelmes lészen,
        Meg szán szegíny fejemet,
Az szerencse ellen ő felemel engem,
        Megsegíti ügyemet,
Sok bánatim után üdvesség kútján
        Viszi Mennybe lelkemet.


IX.
Más. Nótája: Áldott vagy méhecske.

Szomorúságimnak mikor lészen vége,
Elbágyadt szívemnek nincsen reménysége,
Megúnt életemnek sincsen kedvessége,
Mert naponkint fogyat szomorúság mérge.

Gyakor fohászkodás szomorú szívemet
Bágyasztja, mert sok bú háborgat engemet,
Senki nem láthatja az én jó kedvemet,
Az bánat aggasztja én árva fejemet.

Nincsen reménsége sohonnan szegénynek,
Semmi vigassága nem lehet szívemnek,
Nincsen csendessége búval tölt elmémnek,
Mert homályba burult célja jókedvemnek.

Átkozott szerencse, szomorúságimnak,
Csak te vagy az oka sok sóhajtásimnak,
Te vagy indítója fohászkodásimnak,
Hogy állhatatlan vagy, oka siralmimnak.

Kérlek jelents meg azt, mért oly állhatatos
Az állhatatlanságba vagy, s oly igen gyors,
Szíveket rettentő, serény s igen okos,
S egy helybe meg nem áll kereked, mert szárnyos.

Kinn, tenger közepén állván meg nem állasz,
Nagy erős gályákat fenékre szállítasz,
Kiknek kedveskedel, reájok mosolygasz,
Mosolygásod méreg, mindent szomorítasz.

Hogyha jobb kezedből kis kincsedet nyújtod,
Az ki bízik ahhoz, szívét vidámítod,
Bal kezedbe viszonyt ostorodot tartod,
Kevés jovad után azzal látogatod.

Sokat kis kunyhóbul úri méltóságra,
Rongyos parasztot is emelsz uraságra,
Viszontag nagy urat gyámoltalanságra,
Juttatsz víg kedveket nagy szomorúságra.

Mert állhatatlanság néked minden dolgod,
Kit mint csúfolhass meg, arra van nagy gondod,
Noha szép, ragyogó s fénlik uraságod,
Boldog, kihez nem fér az te álnokságod.

Szemed mindenféle vigyázással vagyon,
Hogy szegínt, gazdagot kímíletlen rontson,
Szegény markod kis jót, fösvény mérget adjon,
És kegyetlen szíved senkit meg ne szánjon.

Egy helyből másikra bolygasz szél mentibe,
Nem nyugszol meg sohol s vagy természetedbe
Igen állhatatlan és csalárd mindenben,
Azon mesterkedel, kit ejthess veszélben.

Boldog az oly ember, ki az te zászlódat
Nem látta, kerülte labirintusodat,
És jól általlátta sok csalárdságidat,
És meg nem kóstolta mérges italodat.

De én boldogtalan, ím mire jutottam,
Noha kerültelek, hálódba akadtam,
Még gyermek koromba kezedbe adattam,
Gyámoltalanságra árvául maradtam.

Te sok változásid ha jutnak eszembe,
Sok sóhajtásokat indítnak szívembe,
Nincsen semmi részem a jó szerencsébe,
Holtig fogok úszni szerencsétlenségbe.

De tudom, az nagy Úr reám tekint Mennybűl,
Megmenti lelkemet földi ínségébűl,
Megpirulsz Fortuna, mert a te kezedbűl
Megszabadít, hiszem, ingyen kegyelmébűl.


X.
Más. Halotti nótára kit szoktak trambitálni.

Oh én boldogtalan, ó keserves sorsom,
Kinek holtig búba lészen maradásom,
Mint tenger habjain, olyan én forgásom,
Szerencse kerekén no sok változásom.

Mert, jaj, Titiuskint, rágattatik szívem,
Változó szerencsém miatt bágyad lelkem,
Földhöz verettetett már minden jókedvem,
Mert az porba hever virágzó életem.

Naprul napra az bú nevekedik rajtam,
Véletlen esetem, mert, jaj, ezt nem vártam,
Boldogulás helyett ím, mire jutottam,
Gonosz szerencsének tárgyul adattattam.

Mostaha kezei íme, mely súlyosok,
Céljokká töltenek az sok változások,
Áradnak bánatim, mint bő vízfolyások,
Mint tengerbe csöpp víz, én fájdalmom oly sok.

Oh mérges nyíljai, jaj, mint sebesítnek,
Oh sok változási végre megemésztnek,
Vége életemnek mert, jaj, csak ők lésznek,
Erőmet fogyatván majd az sírban tesznek.


XI.

.............................................................
        .....................................
.............................................................
        .....................................
Azért, hogy szívembe, igaz hűségembe
        Gáncsot nem lelt hálája.

Ne büntesse Isten, hiti szerint kérem,
        De csak megismértesse
Véle, hogy mije volt, s hozzá mely igaz volt
        Szívem, s megemlegesse,
Vétkeit siratván, könyveket hullatván
        Istenét megkövesse.

Csak Istenre bízom, kibe hóltig bízom
        Már minden bánatimot,
Neve az vers főbe, az kihez mindenbe
        Hű voltom, s ezzel szómot
Végezvén óhajtom, s szívesen várom
        Boldog kimúlásomot.


XII.
Más. Fakadj meg bár szemem hulló könyv... nótájára.

Oh kedves violám, hogy kezdjem el szómat,
Hozzád én édesem, méltó panaszimat,
Miképpen terjesszem elődbe kínomat,
Hogy meg ne bántsalak, s értsed fájdalmimat.

Benned csak egyedől nyugodott meg szívem,
Nálad nélkűl soha nem volt semmi kedvem,
Hogy változtál így meg, mért gyűlölsz így engem,
Mért nem jut eszedbe az én nagy hűségem.

Mióta szívemet, tudod, néked adtam,
Az igaz hűségbe soha nem hibáztam,
Csak gondolattal is, s ellened nem jártam,
De mégis meguntál, jaj, mire jutottam!

Nem félsz-e Istentől sokszori hitedért,
Melyet hogy meg szegtél mások szerelméért,
Bizonyos hogy útálsz most egy személyeért,
Hitvesed halálát óhajtod kedvéért.

Micsoda okokbúl méltóbb szerelmedre,
Kincse vagy személye hatott-é szívedre,
Nemzete s erkölcse kötelez-e erre,
Hogy így én személyem jutott gyűlölségre?

Semmibe különbnek nem tartom magamnál,
Sőt az én hűségem böcsössebb aranynál,
Melyet, tudom, nem lelsz édes szívem annál,
Mert bizony kedvessebb más ottan náladnál.

Tudom hogy éretted, s az te szerelmedért
Meg nem veti bizony nem cseríli másért,
..................................................................
..................................................................

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

..................................................................
..................................................................
Hidd el, ha nem szólok is, szívembe leszen,
Az igaz ítílőt én bíróul teszem.

Vajon mért haragutt az havazás közbe,
Gondolod, nem tudom, hogy akkor szívedbe
Szomorú hír jutott, mikor egy szegletbe
Csókoltad, mit mondál, nincsen mentség ebbe.

Mert immár sajdítván, hogy hozzá hajlottál,
Mindenkor vigyáztam, akárholott voltál,
Tudtam, bizony, tudtam, akármit mondottál,
Nehezen szenvedtem, hogy úgy megútáltál.

Egyet sem szólottam, csak sok sóhajtással,
Fogyattam éltemet titkos könyvhullással,
Nem akartam őtet megbántani azzal,
Mert úgy tetszett, hogy volt hozzám barátsággal.

Az szégyen is engem tartóztatott, hidd el,
Mert voltam te hozzád, édesem, hűséggel,
Hogy nem kellek immár hű szeretetemmel,
E volt a hálája, megfizettél ezzel.

Minden szavaimat, én édes violám,
Visszamagyarázod, nem is nézhetsz reám,
Ok nélkűl gyűlölsz így, egyetlenegy rózsám,
Méltó-e miatta, hogy haragudjál rám.

Mikor panaszképpen mondottad előttem,
Hogy neheztel reád, nem tudod mért, véltem,
Ott halok meg mindjárt, de mégis eltűrtem,
Mért nyomod a lábát, csak nem azt feleltem.

Az kályhás kemence eleget hallhatott,
Ott mulattál véle, s tartottál tanácsot,
Gondoltad, én látván, csalod ez bolondot,
Vajh, ki gyakran sok szód az lelkemig hatott.

Oh ki lehet vajon ilyen boldogtalan,
Mint én oly megvetett, igen gyámoltalan,
Várom halálomot reám minduntalan,
Mint hogy már szót attál ő is várja talám.

Ítílje meg minden az én kínjaimat,
Nem orvosolhatni az én fájdalmimat,
Könyvezve ohajtom ily megunásimat,
Holtomig siratom megvetett voltomat.

Elég nagy gyötrelem az szomorú szívnek,
Állhatatlanságát ha szenvedi egynek,
Hát hogy bírhatnám el terhét e kettőnek,
Ki számlálhatná meg sebeit szívemnek.

De talám ő mégis igaz lészen hozzám,
Nem hiszi el szódat, meg nem hajol talám,
Mert egy kemény szavát egyszer hozzád hallám,
Jó barátságomért nem ás vermet alám.

Talán nem úgy, mint te előttem játszottál,
És hogy nem gyanakszom, azért gondolkodtál,
De több volt tréfánál az csók s az mit súgtál,
Azért vigyáztam rád, olykor mit mondottál.

Hol szíved, hol lelked volt, hallottom, neve,
Ígírted hittel is, hogy vagy igaz híve,
Ha meghalok, holtom után, ha lesz kedve,
Övé lész, és várod, halálom ne késne.

Csak magamba tartom holtig gyötrelmimet,
Versekkel enyhítem keserűségemet,
Kinek terjeszthetném eleibe sebemet,
Nincs, csak sírván nézem írott verseimet.

De méltán Istentől félhetnél, édesem,
Mert esküvésedet megszegted sok ízben,
Bizony megtekinti még az én ínségem,
Mert előtte nyilván van az én hűségem.

Nem is panaszolom ezeket senkinek,
Csak néki egyedül, mert tudom mindennek
Ő legjobb orvosa, úgy én bús szívemnek,
Lesz oltalmazója elhagyott igyemnek.

Ő lesz hálálója hű szeretetemnek,
Noha okom s módom lött volna, de ennek
Kötele nem szakadt el, és hűségemnek
Ő lesz fizetője, s pajzsa éltemnek.

Nem ezt érdemlettem volna tőled szívem,
Ha bűntűl nem féltél azért semmiképen,
Ne vött volna erre akár csak a szégyen,
Kínom enyhítője már az Isten légyen.


XIII.
Vers.

Igaz Isten ne hagyj, tűrésre erőt adj,
        Nyújtsad segedelmedet,
Enyhéts szívem kínját, gyógyítsad fájdalmát,
        Ne vond meg kegyelmedet,
Vedd hozzád lelkemet, szánd meg gyötrelmimet,
        Hadd áldjom szent nevedet!


XIV.
Más. Nótája: Áldott vagy míhecske...

Oh én boldogtalan, jaj, mire jutottam,
Sok könnyhullatásim miatt elbágyadtam,
Számlálván sok búmot épen ellankadtam,
Az szomorúságnak rabul adattattam.

Nem szárad meg szemem a könnyhullatástul,
Szívem bennem elholt a sok sóhajtástul,
Erőm elszakadott a fohászkodástul,
Már búcsúmot vettem minden vigaságtul.

Ki miatt bús szívem dobog és bennem vér,
Mint halálra váltba megváltozott az vér,
Sok kínjaim miatt megindul az sok ér,
Véghetetlen sok gond én bús szívemhez fér.

Sokfelé fordítom szomorú elmémet,
Hogy vígasztalhatnám elbágyadt szívemet,
Találnék oly írat, mellyel sebeimet
Kötözném, enyhetvén az én gyötrelmimet.

Vetem szemeimet kerti virágokra,
Tavasszal zöldellő árnyékos ágakra,
Szép folyó vizekre, csorgó patakokra,
De az is nem használ, minden fordul búra.

Ez világi pompát könyves szemmel nézem,
Tündöklő szép voltát noha én szemlélem,
De semmi örömem nincsen abba nékem,
Semmi vígasztalást nem lelhet bús szívem.

Ha kezembe veszem szokott muzsikámot,
Reménlem, enyhítem azzal az én búmot,
És vígasztalásomra kezdvén nótámot,
Indítja a helyet könnyhullatásimot.

Az miből másoknak lehet vigassága,
Abbul nő szívemnek nagy szomorúsága,
Sohonnon nem lehet annak orvossága,
Mert már el burított az bánat soksága.

Oh, jaj, mely keserves szomorú szívemnek,
Hogy nincsen szánója keserves igyemnek,
Ki-ki vígan élvén az maga kedvének
Kedvez, szaporítván kínját sebeimnek.

Ha szánnak is néha kevessé barátim,
Hamar elfelejtik, hogy az én kínjaim
Meg nem csendesülnek, ki miatt fájdalmim
Inkább nevekednek, s áradnak könyveim.

Szokatlant megszokni, jaj, mi nehéz nékem,
Óránkint gyötrődik emiatt bús lelkem,
Sem éjjel, sem nappal nincsen könnyebbségem,
Sőt kegyetlenkedvén nőttön nő ínségem.

Oh, vajha az Isten meghallgatná szómot,
Ne késnék, de hozná el boldog órámot,
Bizony vígan várom én kimulásomot,
Mert tudom, elveszem tőle örök jómot.


XV.
Más. Ugyanazon Nótája.

Én sok sóhajtásim, vajon mikor szűntök,
Szívemnek fájdalmi, mért nem csendesültök,
Boldogtalan idők, hogy nem könyörültök
Rajtam, s bánatimnak mért hogy így örűltök.

Az sok fohászkodás fonnyasztja szívemet,
Könyvezve kínlódván szomorú éltemet
Siratom, és gyötröm óránkint lelkemet,
Mert már elvesztettem jó reménségemet.

Sem éjjel, sem nappal nincsen könnyebbségem,
Jaj, szegíny fejemnek, ím, mint nő ínségem,
Mert újultan újul reméntelenségem,
És nem lészen, tudom, itten segétségem.

Fájdalommal érzem, hogy újul óránkint
Az reméntelenség, s bús szívem újabb kínt
Érez, mert fájdalma növekedik megint,
S követ, mint az árnyék szokta a szép napfínt.

Szomorú szívemet bánat fölyheiből,
Ki menti meg vajon az ő kötelébül,
Nem vehet pihenést keserűségébül,
Jaj, nem szabadulhat ez bú tömlicébül.

Lészen-e még haszna sok sóhajtásimnak,
Avagy megszánója könnyhullatásimnak,
Lelek-e még írat szörnyű fájdalmimnak,
Lesz-e jó vége valaha sok búmnak.

Ez bánat homálya vajon eloszlik-e,
Szívemet epesztő sok keserűsége,
Reménség szikrája vajon bennem él-e,
És homályba burult napom felvirrad-e?

De már semmiképpen néncsen reménségem,
Jó napokat érvén hogy keserűségem
Immáron megszünjék valaha, s ínségem
Múljék el, s lehessen kedves csendességem.

Jaj immáron nékem, kit az sok szílvész ér,
Jaj szegény fejemnek, kihez sok bú, gond fér,
Rebegő bús nyelvem semmit szólni nem mér,
Hogy szomorú szívem már örömöt nem ér.

Hanem ha az nagy Úr reám tekint, meg szán,
Világi kínomat ott fenn orvosolván
Felviszi lelkemet Mennybe vígasztalván,
Hiszem, hogy el nem hagy, mert jó Istenem van.


XVI.
Vers. Vers.

Állhatalanságba állandó szerencse,
Keseredett szívek rettentő bilincse,
Kinek elmulandó java s minden kincse,
Mint vízi buborík, akárki tekintse.


XVII.
Más. Melyet szerzett, midőn maga közel való víre
miatt szenvedett elviselhetetlen súlyos keresztet.

Vérembűl származott, jaj, halálos mérgem,
Vérem miatt újul óránkint ínségem,
Vérem oka, hogy fogy az én egészségem,
Mert miatta megunt, ki volt reménségem.

Átkozott órába fogant fajtalanság,
Szomorúságomra született gonoszság,
Vérével fertezést kívánó ocsmányság,
Vére veszedelmén tomboló gyilkosság.

Oka kínjaimnak, sőt halálomnak is,
Miatta nőtt rajtam ez fájdalmas kilís,
Óránkint mérget nyel szomorú lelkem is,
Mert sérti szívemet ez öldöklő tövis.

Bizony megkönyvezne, ki sebeit látná,
Méltó gyötrelmimet, mint én, úgy tudhatná,
Tenger gondolatimot által láthatná,
Sok sóhajtásimot ha megszámlálhatná.

Reméntelen éltem kétséggel határos,
Mind költöm, mind fektemnek ez már siralmas,
Mirígyes sebektől szívem oly fájdalmas,
Meggyógyulhatatlan nyavalyám halálos.

Akár ülök, járok, kínjaim nem szűnnek,
Akár mit míveljek, azok nem kímílnek,
Bánatim tüzei szívembe nem hűlnek,
Szüntelen ostromló gondolatim nőnek.

Szívvesztő mirígyim óránkint újulnak,
Sok siralmas okok újabb lángot fúnak
Szomorú szívemre, s épen földig nyomnak,
Öröm sem reménség bennem nem újulnak.

Nincs már orvosága sebesült szívemnek,
Mert nincs csendessége háború elmémnek,
Nincs vígasztalója szomorú éltemnek
Csak az halál vethet véget gyötrelmemnek.


XVIII.
Más. Nótája: Sokan szólnak most...

Bágyadt szívem csendesedjél, s enyhítsed búdat,
És tűréssel orvosoljad te fájdalmidat,
Mert lám senki meg nem szánja sok kínjaidat,
Jaj, nincs, az ki elfordítsa te bánatidat.

Vajon könyvez-é valaki könnyhullásidon,
Kinek esik meg az szíve sok siralmidon,
Szánakodik-é valaki sóhajtásidon,
Hogy megszánván segítséget tenéked adjon?

Nincsen senki oly barátod, ki vígasztaljon,
Avagy az te keresztedbe szívesen szánjon,
És megszánván állhatatoson megmaradjon
Az szánakodásba, s néked tanácsot adjon.

Kiki maga kedvén járván csak azt ohajtja,
És az maga szíve sebit kiki jajgatja,
Noha szörnyű sebeidet minden jól látja,
Ha szán is, de azokat nem orvosolhatja.

Mért gyötröd tehát magadot, tűrjed békível,
Az mivel te kéntelen vagy, vedd fel jó szívvel,
Mert nem orvosolhatni ezt csupán csak ezzel,
Bízzad az Istenre búdat te sebeiddel.

Békességes tűrés, vajh, ki jó és hasznos ír,
Bút elűző, sebgyógyító, minden jóval bír,
Boldog akinek szívibe ez a vendég fér,
Mert a vállán lévő terhhel az nagy könnyen bír.

Nem csak magadot emészted, engem is rontasz,
Sok nyughatatlanságoddal engem fogyasztasz,
Mind éjjel és nappal, íme miként fárasztasz,
Sok zokogássiddal éppen már elbágyasztasz.

Keresnék elég módot vígasztalásodra,
Ha lelhetnék csendességet valaha jómra,
De heába, nem csendesülsz, és siralmomra
Fordul minden szép mulatság, és újabb búra.

Nem vígasztalna meg az Orfeus lantja is,
A szép Nimfák friss nótája, nem kellő az is,
Szép virágok és zöld ágak közt ha sétálsz is,
Nem vidámulsz, de sóhajtasz könyvezve mégis.

Bús embernél legkedvesebb az szép zöld erdő,
Az sem adhat vígasztalást, az is nem kellő,
Folyók, vizek, szép források, nyári szép szellő,
Minden világi sok szépség búdat nevelő.

Sokszor szakasztod álmomat dobogásoddal,
Nem lelek semmi nyugovást búsulásoddal,
Neveled én nyavalyámot sóhajtásiddal,
Látom, holtig emésztődöl ily szörnyű búval.

Vajon ez tűrhetetlenség lesz-e orvosod,
Eképpen csak emésztődvén újul fájdalmod,
Bánatidat, jaj, neveled és nem orvoslod,
Irígyidnek örömökre lészen bánatod.

Fedezd azért, amint lehet, te fájdalmidat,
Ne vigadjanak irígyid, s te siralmidat,
Ne nevessék meg tapsolván sok kínjaidat,
De bosszúságokra vigadj, titkold el búdat.

Vajh, ki sokszor méreg fekszik a jó méz alatt,
Sokszor az jó étekbe van keserű falat,
Szomorú gyászt is gyakran fed be az szép skárlát,
Nem árt a búba mutatni vidám álorcát.

Mézet tettes, ha mérget nyelsz, semmit ne búsulj,
Isten légyen reménséged, s azáltal újulj,
Ő megsegét, és el nem hagy, csak hozzá fordulj,
Bánatidat bízd őreá, ne félj, sőt örülj.

Mert más senki e világon nem vígasztalhat,
Sebedet sem gyógyíthatja, ő orvosolhat,
Ne búsulj hát, bízzál benne, mert ő megáldhat
Örömmel, s ez zápor után jó üdőt adhat.

Felejts el hát, szívem, búdat, ő benne remélj,
Az sok ostromló szelektől semmit is ne félj,
Csak őtet híven szolgáljadj és csak neki élj,
Vígasztalást, segítséget csak őtőle kérj.

Az mikor néki tetszik, megsegét tégedet,
Noha még elsőbe várja megtérésedet,
Higyjed, eljön, mert megszánja sok keresztedet,
Térj hozzája, s benne veszed reménségedet.


XIX.
Vers.

Oh, ki kírkedhetnék jó szerencséjével,
Annak állhatatos kedveskedésével,
Hogyha mosolyog is, gazdagít kincsivel,
Kevís idő múlva tetézi méreggel.

Oh, ki boldog ember, kinek nincs szívébe
Gyógyulhatatlan seb, s csendes elméjébe,
Nem fél és nem retteg jó szerencséjébe,
S változástúl nem tart, vigad életébe.

Oh, ki boldog ember, ki nem adós másnak,
Ura, s nem szolgája az ő javainak,
S nemis tékozlója Isten áldásinak,
Jó példaadója az ő szomszédinak.


XX.
Más. Nótája: Az múzsák szállási... avagy ahhoz hasonló.

Jaj, szívem gyötrelmi, sebeim fájdalmi
        Vajon de mikor szűntök,
Sűrő könyvhullásim, gyakor sóhajtásim
        Naponkint, ím mint nőnek,
Bánatim sebembe, elbágyadt szívembe
        Újabb nyilakkal lőnek.

Látom, hogy már soha nem vidul, mert moha,
        Mint rút köd bús szívemet,
Szomorúságimnak, méltó siralmimnak
        Elburítá elmémet,
Fölyhőt szaporítok, sóhajtásimmal, oh,
        Fogyatom életemet.

Szánjatok kősziklák, erdők, kies puszták,
        Bánkódjatok énrajtam,
Szánjatok meg, kérlek, mert, jaj, búba élek,
        És ím, mire jutottam,
Mezők szép virági, vizek friss folyási,
        Könyvezzetek énrajtam.

Erdei sok vadak, repülő madarak,
        Sok jajszómot halljátok,
Te is csendes Echó, hallod, hogy gyakron oh
        Jön ki számon, s tudjátok
Okát bánatimnak, gyakor panaszimnak,
        Miért, hogy meg nem szántok?

Oh, könyörületlen, kemény és kegyetlen
        Tigrisek és sárkányok,
Méltó siralmimon, szörnyű fájdalmimon
        Néktek is, oroszlányok,
Essék meg szívetek, áradjon könyvetek,
        Mérges vipera kígyók!

Tengernek habjai, cet- és más halai,
        Értsétek meg jajszómot,
Kérlek, megszánjatok, bár csak sóhajtsatok,
        S enyhítsétek kínomot
Azzal, mert már nékem nincsen reménségem,
        Hogy elfelejtsem búmot.

Ha Orfeust régen hallgattátok híven,
        Hogy kesergett lantjával,
Sőt még Proserpina, Poklok királynéja
        Megszánta, s bánatjával
Lágyította szívét, Euridicéjét
        Megnyerte nótájával.

Méltán engemet is szánhattok, mert én is
        Kesergek, jaj, szüntelen,
Mind éjjel és nappal bús óráim jajjal
        Múlnak, s abban véletlen,
Mint mély örvényébe, tenger mélységébe
        Merültem reméntelen.

Kedveskedő Múzsák, ékes szavú Nimfák,
        ..........................................


XXI.

..............................................

Oh, élet, mért mégy el azoktul,
Az kik üresek ilyen kíntul,
S nehezen válnak ez világtul,
Nem emésztődvén ily sok bútul.

Mért gyötresz így, kérlek, engemet,
S várakozással bús szívemet
Mért nyújtják az párkák éltemet,
Hogy felejthetném gyötrelmimet.

Oh, világ, mely szörnyű vagy nékem,
Így gondolkodván nő ínségem,
Oh, ha lészen végbúcsúvétem
Tőled, s vígan elköltözésem.

Oh, szörnyű késedelmes halál,
Ki kezébe megnyugvásom áll,
Ohajtva várlak, s fájdalommal
Várlak, mért késel, jöjj el halál!

Ne késsél, óh, halál, már kérlek,
Ha rút vagy is, tőled nem félek,
Hílak téged, mert búba élek,
Mert tudom, tenálad nyugvást lelek.


XXII.
Más, az bolond szerelembe élőkről, mely nehezen
válnak egymástul, melyet társán maga kínja
nevelésére tapasztalván szerzett volt.

Az szomorú szívet ki vígasztalhatja,
Minden elenyészett napját nem láthatja,
Róla gondolkodván szívesen óhajtja,
Elmúlt szeme elől könyvezve sóhajtja.

Bánatnak felyhői ottan elburítják,
Sötét ködeivel béhomályosítják,
Még csak sugárit is látnia nem hagyják,
Ezerféle kínra gondolati vonják.

Kéntelen hallgatni, noha szól szívébe
Az kín, és óránkint fogyatja éltébe,
Magába temeti és bús elméjébe,
Fetreng, mint félig holt az ő gyötrelmibe.

Az mit szíve szeret, attul eltávozván
Él, nem élvén élne nélkül, és meghalván
Esztendőknek véli óráit, számlálván,
Egy nap sokszor meghal, él halva kínlódván.

Noha nincsen szíve, annak kínját érzi,
Másnak adván rabul gondolattal nézi
Fájdalmas sebeit, s kételkedve hiszi,
Fél, remél, egyszersmind hogy kedvesen veszi.

Okát bánatinak kínjai közt áldja,
Hogy éljen sokáig, szívesen kivánja,
Éljen, éljen frissen, bú nélkől, és hallja
Meg az ő szavait, s végtére megszánja.

Elég hálája lesz szomorúságinak,
Ha szánja a fájdalmát, és hitelt ád annak,
Hogy egyedül övé, nem hajt fejet másnak,
Oh, mely nagy jutalom gyakor halálának.


XXIII.
Más. Ének.

Gondolatim árja bús fejemre áradott,
Mindenféle búnak szívem tárgyul adatott,
Öröm és reménség kívől magán hagyatott,
Sok gyötrelmim között éppen már elbágyadott.

Nem elég-é nappal az sok bánat hogy gyötör,
De álmomba is ront, sértvén, mint egy éles tőr,
Szüntelen ostromol, s mindenfelől reám tör,
És úgy megkörnyékezett, mint madarat a tőr.

Egy óráig nyugtom, oh, vajha még lehetne,
Keveset pihenvén szívem kedvén élhetne,
Az tövises kertbűl sík mezőre mehetne,
Sok siralmi után örömöt hogy érhetne.

Ohajtom, de nincsen már semmi reménségem,
Mert sok gyötrelmimbűl csak az halál mentségem,
Csak ő nyugasztal meg, ő lehet segítségem,
Másoknak keserű, de nékem nyereségem.


XXIV.
Vers.

Sok ezer gondolat, jaj, óránkint fáraszt,
Keserves könyveket szemeimbűl áraszt,
Szívemet emészti, erőtlenét, s bágyaszt,
Időmnek jobb korán kímíletlen aggaszt.


XXV.
Más. Szemfényvesztő versekre való replica.

Valamint Sismunda kedves Quisdardusát
Szerette igazán, sohol annak mását
Nem lelte, úgy én is szeretlek, de lássad,
Mert engem nem kívánsz, hanem más látását.

Keserves halálnál esik nehezebben
Tőled távul létem, szívemet szüntelen
Gyötri, de szívedet, tudom bizony ebben,
Nem bántja miattam, hogy úgy szeress engem.

Az melynek szemeit úgy kivánod látni,
Hiszem, az jó Istent meg fogod útálni,
Ha ilyen hívedet miatta megunni
Nem szántad, hát más is mit tud reménleni.

Tudom e versed is nem énreám esik,
Így az bolondokat szép szóval hitetik,
Hiszem, szabadságot el nem rekesztetik,
Egymás szerelmébe szabad élnünk holtig.

Szerencse elmédet mint függőbe tartja,
Addig még az Isten életemet nyújtja,
Akkor is, kit szeretsz, te néked ne adja,
És nem néked birik, mért kapdossz hát rajta.

Árvaságra ügyed, úgy tudom, nem jutott,
Hogy özvegye lehess, szívesen kívánod,
Igaz hitvesednek hogy halálát várod,
Isten tudja, kinek mennyi időt adott.

És hogy részesülni kívánsz szerelmembe,
Bizony másra cílyozz szóddal e versedbe,
Mert te azt jól tudod, hogy az én szívembe
Benn voltál, és voltam hozzád nagy hűségbe.

Én várlak szívesen, én édes violám,
Nem az kit óhajtasz, noha nem érted rám,
Hogy feljön csillagod, nem bánom, fényljék bár,
De még könyves szemmel emlékezel rólam.

Az Isten szándékát kívánom meg áldja,
Mindennek, néked is, mint szíved kivánja,
Tudod, életembe azt ő meg nem adja,
Kész vagyok meghalni, ha Isten akarja.

Vígasztald azután, az kit szíved kíván,
Édesem, de tudom megemlékezel rám,
És sokszor megsiratsz, s könyvezel ohajtván,
S mondod, oh, Úristen, hű társom hol van?

Ha másak személye néked nem kellene,
Úgy hiszem, hogy szíved fogytig híven élne,
Megmásulhatatlan hűségel szeretne,
De nem lehet, mert már mondottál ellene.


XXVI.
Más. Apáca nótára.

Mi lehet világba már annál nagyob kín,
        Mint az szívnek gyötrelme,
Ki magával nem bír, csak ohajt könyvezvén,
        Újul sebe sérelme,
Úsz sűrő könyvein, mint tenger habjain,
        Jaj, nincsen segedelme.

Minden felől íri nyílja bánatinak,
        Oh, mint jajgatja sebét,
Nincsen reménsége, szomorúságinak
        Érhesse immár végét,
Mert reátódulnak, szüntelen harcolnak,
        S nem várja könnyebbségét.

Szerencsétlenségnek boldogtalan célja
        Az bús, háborodott szív,
Az ki sok sebeit jajgatva számlálja,
        Mert nem állandó s hív,
Kincsével kínálja, hogy veszély találja,
        Szüntelen ellen vív.

Ha tettet is néha, kínjait tagadja,
        De el nem titkolhatja,
Ajaka mosolyog, de még is más tudja,
        Szívibe fűl bánatja,
Magát halni hagyá, mint virág, ha ragya
        Veri és elhullatja.

Oh, én boldogtalan, nékem is ez sorsom,
        Jaj, jaj, sebem fájdalmi,
Bánatim sokságát jelentik, ritmusim,
        Jaj, jaj, szívem kínjai,
Világba nincs másom, így kínlódó társom,
        Jaj, jaj, szívem gyötrelmi!

És hogy meg nem szánja senki panaszimot,
        Jaj, fáj szomorú szívem,
Csak néked, Úristen, szörnyű fájdalmimot
        Jelenti meg bús fejem,
Mostan panaszimot, rövid ritmusimot
        Könyves szemmel végezem.


XXVII.
Más ének. Egy török nótára.

Bánat tengerébe merült,
Szomorúságba torkig dőlt,
Új sebek miatt elrémült
Szívem, mert bánatja újult.

Kétséggé fordult reménye,
Homályba burult napfénye,
Mint az tengernek fövenye,
Oly sok s mély búja örvénye.

Bágyasztja a sok sóhajtás,
Kibül árad könnyhullatás,
Melyet követvén jajgatás,
Sebemnek igen fájdalmas.

Mint sebes szelek zúgási,
Tenger vize áradási,
Olyak, mint vizek folyási
Bánatimnak újulási.

Szüntelen egymást követik,
Egy nem múlván más adatik,
Mint sebes nyíllal lőttetik,
Bús szívemet sebesítik.

Jaj nékem, szegíny fejemnek,
Nincs segétője igyemnek,
Sem szánója ínségemnek,
Így kell múlni életemnek.

Sok zokogással óráim,
Folynak, jaj, megunt napjaim,
Búval teljes esztendeim,
Múlnak s újulnak sebeim.

Az idők mulásival is,
Könyebségem akárhol is,
Nincs s ront-veszt sok búm, jaj, mégis,
Elfogyott reménségem is.

Békességes tűrés kell hát,
Mellyel vígasztalja magát
Bús szívem, szomorúságát,
Bízza Istenre fájdalmát.

Véget vetek verseimnek,
Mert nincs bennek bús szívemnek,
Vígasztalása lelkemnek,
Sőt áradása könyvemnek.


XXVIII.
Más. Kemény János Erdélyi Fejedelem nótájára.

Múlnak esztendeim,
Keserves napjaim,
Esztendőknek tetsző, búval tölt óráim,
És újulnak gyógyulhatatlan sebeim.

Fájdalmi szívemnek,
Halálos sebemnek,
Szüntelenűl nővén szomorú éltemnek
Kínját szaporítják bús, árva fejemnek.

Sok gondolatokkal,
Keserves jajszókkal
Töltöm én időmet, mulatván azokkal,
Epesztvén szívemet sok sóhajtásokkal.

Éltemet fogyatom,
És végét óhajtom
Mindennap meghalván, mégsem jön halálom,
Boldogtalan sorssal élek holtig, látom.

Kin sok gondolatim,
Emésztő kínjaim,
Fellegszaporító gyakor sóhajtásim
Nékem éjjel-nappal mulatótársaim.

Mégséncsen szánója,
Nemhogy orvoslója,
Volna sebeimnek hű ápolgatója,
S halálos nyavalyámnak meggyógyítója.

De ezt szerencsémnek,
Az ki oka ennek,
Tulajdoníthatom, mivel gyötrelmimnek
Örül, és elvonja írát sebeimnek.

Állhatatlan maga,
S állhatatos dolga,
Kínzásomba fáradhatatlan mivolta,
S csak ebben állandó nekem ártalmomra.

Az szeléd elméket,
Ő szelédségeket
Mágneskővé teszi, s acéllá szíveket,
Kegyetlenségre hajtja természeteket.

Mi hasznom hát nékem,
Hogy gyötrődik éltem,
Panaszolnom tovább, mert szomorú szívem,
Nem remélhet gyógyulást halálos sebem.

Azért csak sóhajtok
Magamba s hallgatok,
Nem panaszlom, noha sok kínokat látok,
Mint az gyertyavilág, óránkint csak fogyok.

Talán holtom után
Egyet sóhajt s megszán,
Én sok gyötrelmimet azzal meghálálván,
Elsenyvedt szívemnek ezt jutalmul adván.

Valaha ki tudja,
Mert kínomot látja,
Késő szánakodással jutalmaztatja,
Mondván, immár elmúlt szegénynek bánatja.


XXIX.
Más. Nótája: Az Múzsák szállási...

Az ki vízbehaló, lelkét kiajánló
        habhoz kap s míg életet
Remél tusakodván, haboktul hántatván,
        Azoktul vár mentséget,
Végső pihenésig, élete végéig
        Vár mégis segétséget.

Sőt az tengeren is, rút szílvészekben is
        Sokat reménség táplál,
Gályájok ha bomlik, kősziklákon romlik,
        Veszti sok hab ostrommal,
Reménségek nem hűl, gályadarabra ül
        Sok, és kívánt partra száll.

De én reméntelen, s igen szerencsétlen
        Holtig ily búba élek,
Ki lesz szabadítóm, s búmba vígasztalóm,
        És jaj, honnan reménlek,
Hogy ki kezét nyújtsa, szívem vidámítsa,
        Ki árnyéktúl is félek.

Világnak szépsége, kincse, s ékessége
        Lehet-e vígasztalóm,
Úri méltóságba, nyugodalmát abba
        Szívemnek nem találom,
Mert minden vigasság, tréfaszó, mulatság
        Énelőttem csak álom.

Kihez folyamodjam, fejem kire hagyjam,
        Nincs, ki lenne oltalmom,
Melyik atyafiság, vagy igaz barátság
        Lehetne még gyámolom,
Semmi atyámfia, ki pártomot fogja,
        Néncsen senki orvoslóm.

Az is ki régenten vidámított engem,
        Nem lehet vígasztalóm,
Mert elrekesztetett, tőlem megvettetett,
        Ott nem lehet oltalom,
Megholt reménségem, nőttön nő ínségem,
        Ront szívbéli fájdalom.

Sohol vígasztalást, sohol megnyugovást
        Nem lel elbágyadt szívem,
Holtomig így élek, búrul búra kelek,
        Hull óránkint sok könyvem,
Könnyebb volna egyszer, nem egy nap ezerszer,
        Múlnék szomorú éltem.

Mindenfelé kapok, mint kit hánnak habok,
        S búval terhelt elmémet
Sokfelé fordítom, hol lenne orvosom,
        Ki szomorú éltemet
Szánva segétené, búba enyhétené
        Sok kínt látó szívemet.

Valami ég alatt vagyon, mégsem adhat
        Nékem már csendességet,
Akárhova menjek, akármit szemléljek,
        Szerez keserűséget,
Mint szüntelen lánggal Ethna, úgy szívem áll
        Búba, s szenved ínséget.

Egy állhatatlan szív, ki hozzám nem lesz hív,
        Oka sok gyötrelmimnek,
Kik addig nem szűnnek, még nem megemésztnek,
        Nincs száma sebeimnek,
Mert szívem olyannak rabja, ki prédának,
        Adta bú veszélyének.

Keményebb mágnesnál, vadabb a Tigrisnál
        Látván könnyhullásimot,
Óránkint neveli, és csak megneveti
        Iszonyú fájdalmimot,
Mintha nem illetné, sőt nemis értené
        Keserves panaszimot.

Hogy lehetne immár szívembe esvén kár
        Mégis jót reménlenem,
Ez elsenyvedt szívvel, szomorú elmével
        Valaha vígan élnem,
Nincs semmi haszna már, ám meddig éljek bár,
        Holtig így kel gyötrődnöm.

Azért immár nékem megunt bús életem
        Szörnyű halál gyanánt van,
Más nem orvosolhat, más nem vígasztalhat,
        Csak az halál, de hol van?
Hol kísik, hogy nem jő, örömöm mert csak ő,
        Vígasztal megnyugotván.


XXX.
Más. Nótája: Forog az szerencse, mit...

Világi sok búba, sértegető gondba
        Mi a legkeservesebb,
Kit emészt betegség, fájdalmas nagy ínség,
        Vagy vesztegeti sok seb,
Óránkint halálát, várja kimúlását,
        Ahhoz lévén közelebb.

Halálhoz hasonló, sokszor felölmuló,
        Rabságbéli gyötrelem,
Ki szabadulását, sem vígasztalását,
        Nem lévén segedelem,
Immár nem várhatja, könyves szemmel látya,
        Hogy dolga veszedelem.

Sokszori kárvallás, keserves pusztulás,
        Az ki szíveket gyötör,
Vagyonbul néncsenre, ki jut e veszélyre,
        Hidd el, hogy nagy, éles tőr,
Emésztő gondokkal, reméntelen sorssal
        Az szerencse reátör.

Vétkei miatt ha valakit halálra
        Üldöznek, mely fájdalmas,
Retteg, nem nyughatik, elméje hányatik,
        Minden dolga unalmas,
Egy álma sincs csendes, dolga veszedelmes,
        Bús élete siralmas.

De sok, ki majd meghal, oly orvosra talál,
        Hogy élete megmarad,
Sokszor szegínységbül, sanyarú ínségbül
        Véletlen kincse árad,
Sok nehéz rabságbul, halál kapujábul
        Életre vígan virrad.

Sok vétkét megbánván, életét jobítván
        Nyér kegyelmet fejének,
Rettegési múlván ismég megújulván
        Nyugodalma szívének
Megtér, s elfelejti, búját sem említi,
        Örül szerencséjének.

Azért keservesebb, nincsen gyötrelmesebb
        Világon az hű szívnek
Állhatatlanságnál, s máson kapó társnál
        Gyötrelmesb az elmének,
Ahol bosszúságal, háladatlansággal
        Fizetnek az hűségnek.

Orvoslást az ellen, akármeddig éljen
        Már soha nem remélhet,
Naprul napra újul, bánatja tüze gyúl,
        Csendes órát nem érhet,
Rettegve jár és kél, még árnyéktul is fél,
        Nyugodalma nem lehet.

Hűségtelenségbe, s hozzá keménségbe
        Ha egyszer kedves társát
Találja véletlen, ohajtja szüntelen
        Hű szíve megcsalását,
Hogy kínnal hálálja, mézére mérgét adja,
        Siratja megunását.

Hát én szegíny lélek, hogy ne keseregjek,
        Kinek nagy részem ebben,
Igaz hűségemért, hű szeretetemért
        Juték olyan veszélyben,
Mert újul naponkint bánatom, s óránkint
        Lánggal bágyad szívemben.

Nem egyszer, de sokszor csapdos ez nagy ostor,
        Az ki szenvedhetetlen,
Szörnyűk én fájdalmim, sűrők könnyhullásim,
        Károm megtérhetetlen,
Hűségemért jajjal, holtig való bajjal
        Fizet ez hűségtelen.

Sok rút rosszabbakért, rossz alávalókért
        Cseréli hűségemet,
Éppen megvetette, szívébűl kiűzte
        Tökéletes szívemet,
Meg sem esik szíve, nem tér hozzám kedve
        Látván sok gyötrelmimet.

Mert akárhol legyek, akármit szemléljek,
        hull az könyv szemeimbül,
Akármit műveljek, üljek avagy keljek,
        Ki nem szakad elmémbül,
Hogy úgy porba ejtett, vagyok kivettetett
        Édes egyem szívébűl.

De hiszem, az Isten meg szán végre engem,
        Kiveszen e világbul,
Hamar megvígasztal, boldog halál által
        Kisegít kínjaimbul,
Beköti sebemet, gyógyítja lelkemet
        Csak az ő jóvoltábul.


XXXI.
Vers. Vers.

Minthogy verseimbe,
Bút lelek mindenbe,
Nő az kín szívembe,
Senki orvos ebbe
Nem lehet, csak menybe,
Az ki szükségembe
Segéthet ügyembe,
Szörnyű gyötrelmembe,
Azért őhozzája kiáltok ínségembe.


XXXII.
Vers.

Békességes tűrést adj édes Jézusom,
Hogy meg ne bántsalak megválto Krisztusom,
Kétségbeeséstől őrizz, oh, Istenem,
Szűnjék meg, ha tetszik, én súlyos keresztem.


XXXIII.
Ének. Nótája: Oh, én reméntelen...

Elbágyadt lelkeknek, szomorú szíveknek
        Ki vagy vígasztalója,
Gyámoltalanoknak, ügyefogyattaknak
        Erős oltalmazója,
Mennybéli Istenség, uralkodó felség,
        Üdvösség megadója.

Te hozzád kiáltok, ki férgecskéd vagyok,
        Figyelmezz kérésemre,
Látod gyötrelmimet, fájdalmas szívemet,
        Tekints szívem sebire,
Irgalmas szemeddel s hatalmas kezeddel
        Jöjj el segítségemre.

Mert sok bánatoknak, szörnyű fájdalmaknak
        Estem mély örvényibe,
Kik óránkint nőnek, csoportoson gyűlnek
        Én szomorú szívembe,
Nem lelek vidulást, sem semmi nyugovást
        Nagy keserűségembe.

Sokfelől ostromol, s ugyan reám omol
        A keresztnek zápora,
Nincs kinek folyamnom, segedelmét várnom,
        Mert Felséged ostora
Reám eresztetett, szívemre vettetett
        Hitemnek próbájára.

De gyarlóságomat, s erőtlen voltomat
        Oh, Úristen, jól látod,
Hogy bánatim terhét, ostromló erejét
        Nem bírhatom, te tudod,
Segedelmed nélkűl reménségem meghűl,
        S hitem ha nem táplálod.

Ha tenéked tetszik, nékem jómra esik,
        Vedd el vállamnak terhét,
Aki oka búmnak, gyakor siralmomnak,
        Fordítsad annak szívét
Hozzád, hogy meg térjen, s hű szívvel légyen
        Hozzám, s megbánja vétkét.

Vígasztalj meg, kérlek, mert ha csak így élek,
        Nem erősít jóvoltod,
Reménségem meghűl, kicsinségem eldől,
        Hogyha hatalmas karod
Engem nem támogat, lelkem nem szolgálhat
        Úgy, azmint te kívánod.

Mert bánatim miatt sokszor lelek hibát
        Az én imádságomba,
S az ördög akadált vet és nevel dagált
        Azzal buzgóságomba,
Hitembe csökkenjen, izgat, kételkedjem
        Nagy irgalmasságodba.

Vígasztalj meg azért Szent Fiad nevéért,
        Add meg kívánságomat,
Ha tetszik kérésem, ne bocsásd üresen
        Én fohászkodásimat,
Hadd viduljon szívem, s téged áldjon lelkem,
        Szüntesd sok siralmimat.

Ha pedig tovább is ez öldöklő tövis
        Sérti akaratodbul
Szomorú szívemet, kérlek, hogy hitemet
        Erősíts jóvoltodbúl,
Ha holtig is érzem ostorodat, vészem
        Jó szívvel, mint Atyámtul.

Csak Jóbnak tűrését, Ábrahámnak hitét
        Oltsad az én szívembe,
Én reménségemet s erőtlenségemet
        Támogasd, hogy semmibe
Ellened ne vétsek, csak tenéked éljek,
        Bízzam ígéretedbe.

Bocsásd meg bűnömet, melyekkel ellened
        Vétvén sujtolásidat
Vontam bús fejemre, szomorú lelkemre
        Ez látogatásidot,
Adjad, hogy hasznára és lelkem jovára
        Érezzem ostoridat.

Éltemet, lelkemet, elbágyadt szívemet
        Én, Uram, néked adom,
Bűneimmel búmat, könyvhullátásimat
        Szent kezedbe ajánlom,
Mert ha te igazgatsz, tudom, veszni nem hagysz,
        Soha kárát nem vallom.

Szerelmes Fiadért, annak haláláért,
        Kérlek, viseld gondomat,
Tekintsed érdemét, kiontott szent vírét,
        Halld meg kiáltásomat,
Vezéreld éltemet, hogy tisztán lelkemet
        Tartsam s gondolatimat.

Hogy hozzád bűnömbül, megtérhessek szívbül
        Tartván pönitenciát,
Adj gyökeres hitet, égő szeretetet,
        Ki által bűn ruháját
Rólam le vethessem, s tőled elnyerhessem
        Üdvösség koronáját!

        Ámen.


XXXIV.
Vers.

Keresztfán halál meg szerelmes Jézusom,
Hogy nékem is légyen keresztre vágyásom,
Tégedet követvén kereszt legyen sorsom,
S békességes tűrésbe megmaradásom.

Oh, szerelmes Jézus, szívemnek öröme,
Adjad, hogy csak hozzád lángaljon szerelme
Szívemnek, s ne legyen nehéz semmi terhe
Az keresztnek rajta, hogy el ne visellje

Örömöst éretted, s terhétől ne féljen,
Mely által, Úr Jézus, szerelmedben éljen,
Kereszt nehéz voltátul ő ne rettegjen,
Csak egyedül téged szeretvén tiszteljen.


XXXV.
Más. Nótája: Egekbe lakozó szentséges
Háromság... (Balassa Bálint)

Panaszolkodásimnak sok ínségébül
Kiáltok, Úristen, bűn setétségébül,
Vétkeimnek igen dohos örvényébül
Szabadíts, kérlek, meg az bűn tömlöcébül!

Ez bűnökkel megtölt keserves lelkemnek,
Kárhozat kínjátul rettegő szívemnek,
Te adhatsz jó irat bűzhödt sebeimnek,
Légy megbocsátója, kérlek, bűneimnek.

Terhe, íme mint nyom, jaj, sok vétkeimnek,
Nevekedik árja az én félelmemnek,
Árad erős habja keserűségemnek,
Emészt szörnyű kínja bűnöm fekélyének.

Rettenetes kétség szélin tátongónak,
Segedelmét, Uram, csak tőled várónak,
Mennyei hazáját szívből óhajtónak,
Légy kegyelmes, Uram, bűnös szolgálódnak.

Ördög kötelével kötözöt rab vagyok,
Bűnnek tömlöcéből, Uram, hozzád vágyok,
Jaj, ne hagyj elvesznem, mert bűneim nagyok,
Lám kezed munkája és férgecskéd vagyok.

Csak az te jóvoltod segített Dávidnak,
Tömlöcbe jajgató Manasses királynak,
Segedelmek voltál, Úr Jézus, sokoknak,
Engedd, hogy számokba lehessek azoknak.

Zokogó siralmim kegyes füleidbe
Jussanak, oh Uram, színed eleibe,
Jaj, ne hagyj elvesznem az én bűneimbe,
Lám nincs semmi hiba kegyelmességedbe.

Ím látod, senkibe nincsen reménségem,
Világba nem lehet nékem segítségem,
Mert sok az én vétkem, nem lehet mentségem,
Te szent véred által lehet üdvösségem.

Keserves lelkemet a te szent nevedért,
Mosd meg bűneimbül kiontott víredért,
Ne vess kárhozatra kínos halálodért,
Értem is megholtál, bűnös szolgálódért.

Az te eltévedett gyenge Juhocskádot,
Keresd fel, Úr Jézus, mutasd jóvoltodot,
Az te jobb kezeddel nyújtsad irgalmadot,
Jaj, kétségben esni ne hagyd szolgálódot.

Te nem örülsz, Uram, az én halálomnak,
Kérlek tégy eleget tött fogadásodnak,
Ha hozzád megtérek, nem adsz kárhozatnak
El nyelni, s torkába esnem a sátánnak.

Azért segítségűl, Uram Jézus, hílak,
Vétkemet útálván tégedet óhajtlak,
Meggyógyításomra, édes Jézus, várlak,
Hiszem, megsegítesz, mert szívbül óhajtlak.

Szerelmes Jézusom, én orvoslásomra
Ne késsél, de jöjj el én gyógyításomra,
Szent nevedért tekints az én siralmimra,
Emlékezzél, kérlek, tött fogadásodra.

Igaz hitbül nevedbe hogy ha mit kérek,
Az te jóvoltodbul mindeneket nyerek,
Ne irtózzál tőlem, noha bűnben élek,
Szent nevedért véreddel mosogas, s élek.

Drágalátos Jézus, csak tenéked éljek,
Híven szolgáljalak, senkitől ne féljek,
Valamit te uralsz, én mindent gyűlöljek,
Minden gonoszságot nagy távul kerüljek.

Oh, adj töredelmes, áhítatos lelket,
Bűnön siránkozó, buzgó, tiszta szívet,
Penitenciára hajlott igaz kedvet,
Kérlek, Uram Jézus, hadd dícsírjem neved.

Nagy sok jóvoltodért légyek hálaadó,
Hittel, szeretettel tehozzád állandó,
Bűnemet elhagyván csak téged szolgáló,
Az gonosz vétkeket mindenkor útáló.

Ily rút bűneimbűl szépen kitisztulván,
Sok gonoszságimbul is meg megújulván
Éljek igasságba, csak téged imádván,
Tiszta szívbül az te nagy nevedet áldván.

Az több bűnösnek is példája lehessek,
Hogy, Uram, tőled oly kegyelmet nyerhessek,
Holtom után véled, szép Jézus, élhessek,
Sokszámú szenteddel menybe örvendhessek.


XXXVI.
Vers.

Könnyebbséget érzek szörnyű gyötrölembe,
Az egy vigasztalás elbágyadt szívembe,
Hogy már nem sokáig leszek ez életbe,
Csendes halál után örvendezek mennybe.

Ámen.


I. (XXXVII.)
Új ének. Nóta: Mit bízik e világ...

Oh irgalmas Isten, ki vagy te népednek
Oltalmazó atyja igaz híveidnek,
Látod minden felől ellenünk mint jőnek,
Szörnyű ragadozó
Juh ruhába járó
Farkasok s elnyelnek.

Ha te nem segétesz, mi meg nem állhatunk,
Az lelki vakságra szörnyen tántorodunk,
Reánk agyarkodó fogoktul rettegünk,
Jöjj, ne hagy elvesznünk
És kétségbe esnünk,
Jövel segítségünk!

Föltötték magokba hogy eltöröljenek
Ez földnek szinéről, semmivé tegyenek,
Lelkünk ismeretén is urak legyenek,
Emberi találmánt,
Kit szent lelked utált
Velünk hitessenek.

Tiltják és csúfolják a te szent igédet,
Útálják, kik tisztán tiszteljük nevedet,
Véred hullásával nyert szent érdemedet,
Megvetvén üldözik,
S arra kínszerétik
Az te híveidet.

Más közbejárókat keresnek magoknak,
Jótéteményekbe igen bizakodnak,
Szerelmes Jézusom, veled nem gondolnak,
Kezek munkájának,
Az kőnek és fának
Térdet-fejet hajtnak.

Népednek pásztori a te házaidbul
Kiűzettettenek te szent templomidbul,
Jaj, nincs maradások, űzetnek egy helybül
Másra, s megölettek,
Sok vért kiöntöttek
Az te híveidből.

Tapsolván örülnek az mi siralmikon,
Keményül kőszívek nyomorúságinkon,
És hatalmaskodnak minden javainkon,
Megszünt az énekszó,
Hallatik csak jajszó,
Az mi utcáinkon.

Sohol nem maradhat te néped békével,
Akárhová menjen, de ők sietséggel
Ottan feltalálják, s nagy veszedelmével
Újabb praktikákkal,
Kigondolt csudákkal,
Fogyatják fegyverrel.

Elcsalják, csábítják az gyengehitőket,
Rabság alá vetik azoknak lelkeket,
Új találmányokra hajtják szegényeket,
Az csak kívánságok,
Hogy győljön jószágok,
Töltik szekrínyeket.

Te szent igéd helyett mikínt kereskednek,
Jövendő bűnöket pénzért elengednek,
Tiltják az Szentírást, kiből mint higyjenek,
Meg ne tanulhassák,
S végét ne szakasszák
Ő jövedelmeknek.

Tiszta élet színe alatt, ím, mint élnek,
Fajtalan tobzódók Istentől nem félnek,
Az szent házasságot tartják nagy véteknek,
S tiltják, példát adnak
Ők az hallgatóknak,
S nincs tilalma ennek.

Óh, szerelmes Atyánk, essék meg te szíved,
Látod az ínséget, kit szenved te néped,
És jusson eszedbe igaz ígíreted,
Mondván, ne félj népem,
Pokol kapuja sem
Állhat meg ellened.

Hivunk segítségül, az mint parancsoltad,
Oh, ne hagyj elesnünk, s hitünket támasszad,
Erősétsed kérlek, hogy az mint meghagytad,
Te benned reménljünk,
S azoktul ne féljünk,
Az kik nem árthatnak.

Mert nem ölik meg az hallhatatlan lelket,
Ha kínzások által próbálják az testet,
Feltámasztja Isten, s ád örök életet,
Az sok jajszó után,
Üdvösségnek útján
Megvígasztal minket.

Ámen.


II. (XXXVIII.)
Más, egy Tót ének, Shlubokosti Serca meho nota.
Csinálta, mikor Isten súlyos nyavalyába megsegítette.

Oh, hogy adhassak hálákat néked édes Jézusom,
Én megváltó Krisztusom,
Ki az halál kapujából kihoztál, segétségem,
Jésus, én reménségem.

Nem nézted bűnös voltomat, lehajtád füleidet,
Kinyújtván kezeidet,
Eljöttél segétségemre meghallván könyörgésem,
Jézus, én reménségem.

Rettenetes fájdalmimat kegyes szemmel tekintéd,
S azokat megenyhítéd,
Midőn mindnyájan elhagytak, te adtál én mellettem,
Jézus, én reménségem.

Én bűneimtül rettegvén nagy sokságát számláltam,
Tehozzád kiáltottam,
Kegyes füleidbe hatott én hibás könyörgésem,
Jésus, én reménségem.

Az te gyógyító szent kezed elbágyadt tagjaimat,
Orvoslá fájdalmimat,
Midőn azoknak soksága szintén lenyoma engem,
Jézus, én reménségem.

Te nem adtál az halálnak, életbe megtartottál,
Jóvoltodbul megáldál,
Tömlődbe szedvén könyvemet megvígasztalál engem,
Jézus, én reménségem

Oh, ki mondhatná ki, Uram, te irgalmasságodat,
Kegyelmes jóvoltodat,
Ki óránkint velem közlesz, szeretvén táplálsz engem,
Jézus, én reménségem.

Adjad szent lelkedet, Uram, hogy soha ne felejtsem,
Jóvoltodat, én kincsem,
Sőt mindenkor dícsírhessem én hálaadó lelkem,
Jézus, én reménségem.

Bűneimet megútálván igaz szolgálód legyek,
És csak tenéked éljek,
Virágozzék én szívembe hozzád való inségem,
Jézus, én reménségem.

Ne hagyj el kérlek engemet, légy ezután is velem
Mind holtomig, s én szívem
Egyedül téged óhajtson, Jézus, édes szerelmem,
Jézus, én reménségem.

Holtom után penig vegyed tehozzád én lelkemet,
Nézhesse szent színedet
Áldván örökké nevedet, jövel én segétségem,
Jézus, én reménségem.

Ámen


III. (XXXIX.)
Más Nótája.

Mi lelkünk világossága,
Juhaidnak jó pásztora,
Tekints kegyes szemmel alá,
Jusson hozzád néped szava,

Melyet te hozzád bocsátunk,
És könyves szemmel kiáltunk,
Jöjj el, ments meg, segétségünk,
Látod, mely szörnyű ínségünk.

Kit bűnünkért érdemlettünk,
Az te haragodban estünk,
Idegen nemzet van rajtunk,
Jaj, igen sanyargattatunk.

Ránk jöve, mint az zsidókra
Szörnyű egyiptomi iga,
Nincs életünknek oltalma,
Mert ingerlettünk haragra.

Pusztítják édes hazánkat,
Elvonják mi javainkat,
Nevetvén mi siralminkat,
Csikorgatják ránk fogokat.

Még lelkünkbe is gyötrenek,
Az igaz hitért gyűlölnek,
Egy helybűl másra üldöznek,
Templomidbul kiűztenek.

Ez kis helyre szorult néped,
Hogy tisztán tiszteljen téged,
De ha nem oltalmaz kezed,
S meg nem esik rajtunk szíved,

Föltötték hogy háborgatnak,
És hitünkbe meg nem hagynak,
Fegyverrel arra hajtanak,
Az mit magok gondoltanak,

Avagy bujdosókká tesznek,
Az kik állunk őellenek,
Minket koldulni kiűznek
Hazánkbul, avagy megölnek.

Szent kezedbe vagyon szívek,
Tudod mi igyekezetek,
Romlásunkra mit szerzettek,
És céljokat kit feltöttek.

Tedd semmivé tanácsokat,
Verd az földhöz hatalmokat,
Csúfold meg találmányokat,
Szánd meg az mi siralminkat.

Állíts helybe, szent nevedért,
Tiszteletedet, fiadért,
Tarts meg a te jóvoltodért,
Szánj meg fiad érdemiért.

Evangéliomod, kérünk,
Hogy prédikáltassék nekünk,
Tisztán megmaradván köztünk
Virágozzék hittel szívünk.

Hogy kisdedink is láthassák,
Mi az lelki világosság,
Igazán megtanulhassák,
És szívekbe megtarthassák.

Te szent igédet szeressék,
Az mit hagytál, azt megértsék,
És tiszta szívvel kövessék,
Szent nevedet dicsőítsék.

Holtok után penig mennybe,
Adjad hívek seregébe,
Velünk egyött nagy örömbe,
Dícsérjenek, Uram, mennybe!


IV. (XL.)

Sok titkos gondolat, jaj, mely szörnyen fáraszt,
Időmnek jobb korán kímíletlen aggaszt,
Felyhők szaporodnak sok sóhajtásimmal,
Ágyamot áztatom könnyhullatásimmal.


V. (XLI.)
Németből fordított új ének
Ach wie nichtig

Oh, mulandó s változandó az ember élete,
Ki mint egy köd megjelenik,
Ottan mindjárást eltűnik,
Úgy az mi életünk múlik.

Oh, mulandók változandók az ember napjai,
Mint sebes víz áradása,
Tartózhatatlan folyása,
Úgy az mi időnk állása.

Oh, mulandó s változandó az ember öröme,
Mint változnak idők s órák,
Békesség, had sötét s világ,
Úgy az öröm is elhervad.

Oh, mulandó s változandó az ember szépsége,
Mint az szép virág meghervad,
Ha erős szél reá fuvand,
Úgy a szépség is megfonnyad.

Oh, mulandó s változandó az emberi erő,
Ki oly bátor mint oroszlány,
Óriással is szemben áll,
De meg gyötri azt az halál.

Oh, mulandó s változandó az ember szerencséje,
Ki forog mint egy kereken,
Egyik helybűl másra megyen,
És meg nem állhat egy helyen.

Oh, mulandó s változandó világi bőcsület,
Kinek ma kezét csókolják,
Majd Isten gyanánt imádják,
Holnap lábokkal tapodják.

Oh, mulandó s változandó emberi okosság,
Az ki tud bölcsen beszélni,
És másoknak tanácsolni,
De el kell annak is múlni.

Oh, mulandó s változandó az ember tudománya,
Az ki szép invenciókat,
Kitalál ékes munkákat,
Halállal végzi azokat.

Oh, mulandó s változandó e világi sok kincs,
Kit árviz és tűz elveszthet,
Porrá és hamuvá tehet,
Örökké tartó nem lehet.

Oh, mulandó s változandó világi uraság,
Ki fen áll nagy hatalomban,
De nem maradhat meg abban,
Feküdni kell koporsóban.

Oh, mulandó s változandó ez világ pompája,
Az ki bíbort, bársont viselt,
Mások felett tiszteltetett,
Az sírban elfelejtetett.

Oh, mulandó s változandó ember minden dolga,
Mert majdan minden elmúlik,
Csak az kik az Istent félik,
Azoknak jutalmok fínlik.

Oh, megváltóm, szabadítóm, szerelmes Jézusom,
Erősítsed én hitemet,
Hogy semmi mulandó tőled,
El ne szakassza szívemet.


VI. (XLII.).
Vers.

Nyomoruságidban kesergő bús szívem,
Mit remélsz, hogy naprul-napra nehéz terhem
Nő, súlyos keresztem földig nyomott engem,
Mikor vidámulsz meg, s hagysz csendességem.

Meddig tart az Isten ez üröm étellel,
Mikor jelenik meg ő segedelmével,
Szörnyű fájdalmimot orvosló kezével,
Mikor tapogatja sebem kegyelmével.

Ő tudja legjobban, az meddig rendelte,
Mert ő könyveimet tömlőibe szedte,
Noha kereszt által sujtolta és verte
Bűnös szolgálóját, de meg nem vetette.

Irgalmas szemével reám tekint végre,
Szívemet emésztő szörnyű ínségemre,
Felemel az porbul, emel dicsőségre,
Megszán s viszen mennyben ő dicsíretére.


VII. (XLIII.)
Más vers.

Vále, haszontalan sok könnyhullatásim,
Vále, szívemésztő gyakor sóhajtásim,
Vále, tinektek is gyakor jajmondásim,
Válét mondok nektek immár búsulásim.


VIII. (XLIV.)
Németből fordított új ének
Oh Jesu Christ Mein Lebenslicht.

Jézus, életem világa,
Reménsége és pásztora,
Ez földön zarándok vagyok,
Terhesek bűneim s nagyok.

Mely messze út van előttem,
Menvén színed eleiben,
Az hol van egy igaz hazám,
Kit szerzél szent véred árán.

Igen gyarló s bágyadt szívem,
S bűnös testem is erőtlen,
De kiált hozzád én lelkem,
Vígy haza hozzád, én Istenem.

Azért bátoríts kínodért,
Midőn az halál kínja sért,
Enyhíts vérverítékedért,
Oldj meg kötöztetésedért.

Ostorral s arcul csapásod,
Mossa le az rút bűn mocskot,
Koronád s csúfoltatásod,
Vígasztaljon szent halálod.

Uram, az te szomjúságod,
Keserű epeitalod,
Mikor semmi meghülésem
Nem lesz, legyen erősségem.

Te szomorú kiáltásod
És világbul kimúlásod
Oltalmazza az pokoltul,
Lelkemet az örök lángtul.

Az te szentséges öt sebed
Legyen nekem kőfal helyett,
Az hol bátran éljen lelkem
Az pokol hollója ellen.

Mikor elmúlik szólásom,
Szent lelked bennem kiáltson,
Mikor béfogják szememet,
Vezéreld menybe lelkemet.

Te végső szód szövétnekem
Legyen, hogy az halál nekem
Által veri én szívemet,
Vígan hajtsam le fejemet.

Kereszted legyen támaszom,
Koporsód nyugvó szállásom,
És fejér gyolcsod szememet
Fedje, ruházván lelkemet.

Szeged helyeidért adjad,
Lássam elválasztásodat,
Nyílt sebéírt oldalodnak
Tartsd meg lelkét szolgálódnak!

Kimúlásod reménségem,
Hogy hozzád visz mennyben engem,
Nyisd meg kegyelmed kapuját
Elhozván életem célját.

Ítíletkor feltámasszad
Szolgálódat, és állassad
Jobbod felől, s ne eresszed
Rá szörnyű ítéletedet.

Úgy fog testem megújulni,
És mint a nap fog fínleni,
Hasonlítván szent testedhez,
S az angyalok szépségéhez.

Oh, mely nagy örömöm légyen,
Az angyalokkal éneklem,
S az hívekkel szent nevedet
Áldom, nézvén szent színedet.


IX. (XLV.)

Az Párkák fonala, napjaimnak száma
        Vajon mikor szakad el,
Ki soha semmi jót, csak gyötrelmet s gondot
        Látok, és bús éltemmel
Vagyok megterhelve, mintha világ terhe,
        Nyomna ily szörnyűséggel.

...................................................................
        ........................................