NAGY KÉPES VILÁGTÖRTÉNET

I. KÖTET
A KELET ÓKORI NÉPEINEK TÖRTÉNETE

MASPERO GASTON MŰVE ALAPJÁN
átdolgozta
FOGARASSY ALBERT

átnézte
GOLDZICHER IGNÁCZ

Kiadják
FRANKLIN-TÁRSULAT
Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
RÉVAI TESTVÉREK
Irodalmi Intézet Részvénytársaság

Budapesten

 

TARTALOMJEGYZÉK
  Előszó az I. kötethez.
 

i. rész
Egyiptom a nomádok betöréséig

 
i. fejezet. Az ős Egyiptom
  A Nilus és Egyiptom.Az egyiptomiak eredete; a kerületek (nomosok).Egyiptom a történeti idők előtt: az istenek és az istendynastiák.Mini és a thinisi dynastiák.
ii. fejezet. Memphisi korszak. A harmadik dynastiától a tizedikig (Ó-birodalom).
  A memphisi sirok. A negyedik és ötödik dynastia.Az egyiptomi irodalom a memphisi korszakban.A hatodik dynastiától a tizedikig.
iii. fejezet. Thebaei korszak. A tizenegyedik dynastiától a tizenötödikig (Közép birodalom).
  A tizenegyedik dinastia; a thebaei befolyás kezdete.A tizenkettedik dynastia. Nubia meghódítása; a Moiris tava.A tizenharmadik dynastiától a tizenötödikig.
 

ii. rész
Előázsia az egyiptomi uralom ideje előtt és alatt

 
iv. fejezet. Kháldea.
  Kháldea ős népei.A teremtés, az özönviz; Kháldea mesés története. Az első történeti királyok.A kanaáni betörés és a pásztornépek Egyiptomban.
v. fejezet. Egyiptom hódításai.
  Syria és a khaldeai birodalom a kanaáni betöréstől az egyiptomi háborúkig.A tizennyolczadik dynastia.A tizenkilenczedik dynastia: I. Szeti és II. Ramszesz.
vi. fejezet. A nagy tengeri népvándorlás és a huszadik dynastia.
  A sidoni gyarmatosítás, Kis-Ázsia és a khitik.A kis-ázsiai népek költözködései és az exodus.III. Ramszesz és a huszadik dynastia; Ámon nagy papjai.
 

iii. rész
Az assyriai birodalom és a keleti világ a szargonidák uralomra jutásáig

 
vii. fejezet. Az első assyr királyság. A zsidók kánaán földjén.
  Assyria: Ninos és Semiramis; Tugultipalesarra.A zsidók Kánaán földjén.Palaestina és Phoenicia a Birák korában.
viii. fejezet. A zsidó királyság.
  A zsidó királyság kezdete: Saul, Dávid és Salamon.Kanaán és Izráel vallásai; a tiz nemzetség elszakadása.Izráel és Júda Omri trónraléptéig. Az egyiptomi XXI. Dynastia. I. Sesonk. A damaskusi királyság kezdete.
ix. fejezet. A második assyriai birodalom Szargon trónraléptéig.
  Assurnazirpal és Salmanaszár; a damaskusi királyok és Omri háza.Az assyriai birodalom pillanatnyi sülyedése; Izráel prófétái; II. Jeroboám; II. Tugultipalesarra; Damaskus bukása.A XXII. és XXIII. dynastia; az aethiopiaiak Egyiptomban; Pionkhi és Sabaku. Izráel királyságának bukása.
 

iv. rész
A szargonidák

 
x. fejezet. A szargonidák és a keleti világ Kyros trónraléptéig. A Szargonidák.
  Szargon (722–705); háborúk Egyiptom, Élam és Örményország ellen; Kháldea meghódítása.Szennakherib (705–681); Taharku és Ezékiás; háborúk Élam ellen; Aszarhaddon (681–667); arábiai hadjáratok.Az assyriaiak Egyiptomban; Taharku (692–666); Aszarhaddon meghódítja Egyiptomot (672); Assurbanipal (667–625); Élam meghódítása.
xi. fejezet. Ázsia a szargonidák idejében.
  A nyugati sémiták: Phoenicia; Judea.Média és az iráni vándorlások.Az iráni vallás: Zoroaster; a mágusok.
xii. fejezet. A keleti világ a méd birodalom idejében. A méd birodalom; Kyaxares; a kimmeriak Ázsiában; Ninive bukása (608, 600 ?); Lydia.
  A XXVI. dynastia. A kháldeai birodalom és a keleti világ a gargamisi csatától a méd birodalom bukásáigA XXVI. dynastia. I. Pszamitik; II. Niko; a gargamisi csata.A kháldeai birodalom és a keleti világ a gargamisi csatától a méd birodalom bukásáig.
xiii. fejezet. A perzsa hódítás.
  A keleti világ Kyros trónraléptekor: Kroisos és Lydia; II. Ahmasz és Egyiptom; Nabunahid és Kháldea; Lydia meghódítása (546); a persák a messze keleten (545–539); a kháldeai birodalom bukása (536).Kambyses; II. Ahmasz. III. Pszamitik; Egyiptom meghódítása (525); támadások Libya és Aethiópia ellen; az ál Smerdis.Gaumatá és I. Dareios; a perzsa birodalom ujra alkotása és felosztása; hadjáratok észak és kelet felé, Skythiába és Görögországba.
xiv. fejezet. A perzsa birodalom hanyatlása és bukása.
  I. Xerxes; a méd háborúk; I. Artaxerxes; II. Dareios.II. Artaxerxes (405–359). Egyiptom utolsó honi dynastiái.III. Artaxerxes Okhos (359–338). Egyiptom meghódítása. Az utolsó Akhemenidák. III. Dareios és makedoniai Sándor. A perzsa birodalom bukása.
xv. fejezet. A régi keleti világ a makedon hódítás pillanatában.
  Susiana és az északi népek: Assyria és Babylonia. Az aramaeus elem túlsúlya.A zsidók. Ezdrás, Nehemiás és a Mózes törvénye.Egyiptom.
  India.