NAGY KÉPES VILÁGTÖRTÉNET

VI. KÖTET
A KÖZÉPKORI INTÉZMÉNYEK BOMLÁSA
és
A RENAISSANCE

írták
Dr. CSUDAY JENŐ és Dr. SCHÖNHERR GYULA

Kiadják
FRANKLIN-TÁRSULAT
Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
RÉVAI TESTVÉREK
Irodalmi Intézet Részvénytársaság

Budapesten

 

TARTALOMJEGYZÉK
  Bevezetés.
 

i. rész
Az egyház és a pápaság

 
i. fejezet. A kanonisták és a legisták. Arab befolyás. A világiak tudományos haladása. Nemzeti irodalmak keletkezése.
ii. fejezet. Az egyház és a nemzeti királyságok. I. Eduárd és az angol egyház. VIII. Bonifácz és Szép Fülöp. A pápák Avignonban. A templariusok.
iii. fejezet. Irodalmi harcz a pápaság ellen. Minoriták. Bajor Lajos. Rhensei határozatok. IV. Károly.
iv. fejezet. A schisma. Wiklef és Husz. Törekvések az egyesítésre. A conciliumok (Pisa, Constanz, Bazel; d’Ailly Péter, Gerson János).
 

ii. rész
A császárság

 
v. fejezet. A dynastikus politika. Habsburgi Rudolf és Ottokár. A Habsburgok házi politikájának kezdetei.
vi. fejezet. A császár és a választófejedelmek. Bajor Lajos. IV. Károly. Az arany bulla.
vii. fejezet. Fejedelmi és városi szövetségek. Venczel. Zsigmond. III. Frigyes.
viii. fejezet. Reformkisérletek a birodalmi egység helyreállítására. Birodalmi törvényszék, hadsereg, adó. Miksa császár.
 

iii. rész
A hűbériség bomlása

 
ix. fejezet. Az olasz köztársaságok. Firenze. Velencze. Milano.
x. fejezet. Az Anjouk Nápolyban. Guelf párt. A franczia és a magyar párt harczai. Az aragonok Sziciliában. A ghibellinek.
xi. fejezet. Nemzeti és politikai ellentét Felső-Olaszországban. Politikai egyensúly. Mediciek, Sforzák, Aragonok.
xii. fejezet. Hűbérellenes mozgalmak Németországban. A parasztok. Svájcz és a ditmarsok. A városok. Hanza és sváb szövetség. Tanács és czéhek.
xiii. fejezet. Hűbérellenes mozgalmak Francziaországban. A városok, különösen Páris (Etienne Marcel). A flandriai városok (Artevelde). A parlament, mint főtörvényszék. A jobbágyság (Jacquerie).
xiv. fejezet. Hűbérellenes mozgalom Angliában. Az Eduardok reformjai. A városok a parlamentben. A jobbágyság.
xv. fejezet. Az angol-francia százéves háború. A puskapor feltalálása és következményei. A franczia lovasság megsemmisülése (Crécy. Maupertuis. Azincourt). A fekete herczeg. Bertrand du Guesclin. V. Henrik. A franczia nemzeti szellem ébredése.
xvi. fejezet. A burgundi herczegség fejlődése és bukása. Harcz a svájcziakkal. Jó Fülöp. Merész Károly. Összeköttetése a Habsburgokkal.
xvii. fejezet. A franczia állam központosítása. Állandó katonaság. A főnemesség elnyomatása, kiirtása. Polgári tisztviselők. Adórendszer. VII. Károly. XI. Lajos.
xviii. fejezet. Az angol hűbéres főnemesség bukása. A fehér és piros rózsa harcza. VII. Henrik.
xix. fejezet. Spanyolország egyesülése. A mórok kiűzése. A király és a városok egyesülése a főnemesek ellen. A katholikus királyok. Az inquisitio.
xx. fejezet. Skandinávia. Lengyelország. Litvánia egyesítése és megtérítése. Király és nemesség. Jagellók.
xxi. fejezet. A hódításon alapuló korlátlan török monarchia. A görög birodalom megszünése. Bajazet és Timur. A mongol birodalmak Európában és Ázsiában. II. Mohammed. Konstantinápoly elfoglalása és a görög műveltség elszéledése.
 

iv. rész
A renaissance kezdetei

 
xxii. fejezet. Az ókori irodalom feléledése. A humanisták és a könyvnyomtatás. Aeneas Sylvius. A humanismus terjedése.
xxiii. fejezet. Az antik hatása a művészetre.
xxiv. fejezet. A classikus műveltség hatása az egyházra és a politikára. A pápaság elvilágiasodása (IV. Sixtus. VI. Sándor). Olaszország az idegen hódítások czélja.
xxv. fejezet. A nagy fölfedezések kezdete. Columbus.
 

v. rész
Magyarország fénykora és hanyatlása

 
xxvi. fejezet. Az Árpád-ház kihalta és az interregnum.
xxvii. fejezet. A királyi hatalom emelkedése az Anjouk alatt.
xxviii. fejezet. A rendi alkotmány kialakulása.
xxix. fejezet. A királyi hatalom hanyatlása.
xxx. fejezet. Mátyás király.
xxxi. fejezet. A Jagellók. Magyarország bukása.