NAGY KÉPES VILÁGTÖRTÉNET

VII. KÖTET
A REFORMATIO KORA

írta
MARCZALI HENRIK

Kiadják
FRANKLIN-TÁRSULAT
Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
RÉVAI TESTVÉREK
Irodalmi Intézet Részvénytársaság

Budapesten

 

TARTALOMJEGYZÉK
  Bevezetés.
 

i. rész
Az újkort bevezető mozgalmak

 
i. fejezet. Az európai hatalmasságok küzdelmei Olaszországban.
  Olaszország állapota. XII. Lajos. A bloisi béke.A pápaság. Cesare Borgia. Velencze és a cambrayi liga.A szent liga. Háború a francziák ellen.Háború Milanó birtokáért.Macchiavelli.
ii. fejezet. Küzdelem a császári koronáért.
  A Habsburgok és Valoisk ellentéte. V. Károly birodalma.I. Károly trónralépése Spanyolországban.I. Ferencz és Francziaország.Első itáliai háború. Paviai csata. Madridi béke.Róma kizsákmányolása. (Sacco di Roma.)Második háború V. Károly és I. Ferencz közt. Spanyol hegemonia Italiában.
iii. fejezet. A török császárság fölemelkedése.
  A birodalom terjeszkedése. Hódító Muhammed. Bajazet és Szelim.II. Szulimán. A török birodalom fénykora.
 

ii. rész
A reformatio és felfedezések kora

 
iv. fejezet. Luther reformatiója.
  Az egyházi viszonyok és az irodalom. A közállapotok bomlása.Egyházi viszonyok.A humanismus hatása az egyházra. Tudományos oppositió.Az irodalmi renaissance méltatása. Az Utópia.Luther fellépése.Luther Márton.V. Károly és Luther.Bibliafordítás. Luther a forradalom ellen.Uj egyházi és iskolai szervezet.A nagy parasztháború és az anabaptisták.
v. fejezet. A svájczi reformatio.
  A svájczi reformatio indokai és jelleme.Zwingli Ulrik.A svájczi reform terjedése.Vita az urvacsora fölött.A német és svájczi reformatio egyesítésének megkisértése. Marburgi vitatkozás.Zwingli bukása és halála.
vi. fejezet. V. Károly és a protestánsok.
  V. Károly politikája.Luther tanainak terjedése.Első szövetségek vallásos alapon.A protestatio. Az ellenállás joga.Az ágostai országgyűlés és hitvallás.A schmalkaldi szövetség.V. Károly és II. Szulejmán.V. Károly és I. Ferencz harmadik és negyedik háborúja.V. Károly egyházi politikája. A concilium és a protestansok.
vii. fejezet. V. Károly diadala és bukása.
  A schmalkaldi háború.Az interim.Szász Móricz. A császár megaláztatása.V. Károly lemondása és halála.
viii. fejezet. A skandináv országok reformatiója.
  A skandináv országok.Wasa Gusztáv. A reformatió Svédországban.A reformatió Dániában és Norvégiában.
ix. fejezet. A hitujítás Angliában.
  Anglia közállapotai a XVI. század elején.VIII. Henrik uralkodása. Az angol nemzeti egyház kezdetei.VI. Eduárd uralkodása. Az angol reformatió.Mária királynő. A katholikus reactio.Erzsébet trónra lépése. Az angol egyház megalapítása.
x. fejezet. Kálvin reformja.
  A franczia reformatió kezdetei.Kálvin János. A keresztyén hit tanítása.Kálvin Genfben. Egyházi rendszere kifejtése. Genf mint vallásos központ.A franczia reformatió. Hugonották.A skót reformatió. Knox János.A németalföldi reformatió.A reformatió Magyarországon. Dévai Biró Mátyás.Az unitáriusok.
xi. fejezet. A katholikus egyház reformja.
  A pápai udvar reformja.Az egyház reformja Spanyolországban.Az új szerzetes rendek. Loyola Ignácz.Jézus társaságának szabályai.A jezsuita rend szervezete.A trienti zsinat.Az inquisitió és az index.
xii. fejezet. A felfedezések és a térítés.
  A portugall foglalás. Albuquerque.A spanyolok Amerikában. Cortez. Pizarro.A spanyol gyarmatok berendezése.
xiii. fejezet. A térítés Kelet-Ázsiában.
  Xavéri Szent Ferencz.
 

iii. rész
Keleti Európa a reformatio korában

 
xiv. fejezet. Magyarország a mohácsi vész után.
  Az ország helyzete. Közállapotok.Szapolyai és Ferdinánd küzdelme.Török beavatkozás.Az ország megoszlása. A váradi béke.
xv. fejezet. Az ország végleges megoszlása.
  A török hódítás. Martinuzzi György.Buda elveszése.Keleti Magyarország szervezkedése.
xvi. fejezet. A török háború.
  A török hódoltság terjedése. Temesvár, Drégely és Eger ostroma.Szigetvár ostroma. A török hódítás megállapodása.
xvii. fejezet. A szláv országok.
  Lengyelország.Oroszország.
 

iv. rész
A korszak szellemi fejlődése

 
xviii. fejezet. Szellemi mozgalom.
  A változás okai.Az állam.A polgárság. Gazdasági átalakulás. A tőke.Vallásos élet.Művészet.A humanismus és a nemzeti irodalmak.A természettudomány.A művelt társadalom.Az egyén és az erkölcs.
 
  Nemzetségtáblák.