NAGY KÉPES VILÁGTÖRTÉNET

X. KÖTET
A FORRADALOM ÉS NAPOLEON KORA

írta
MARCZALI HENRIK

Kiadják
FRANKLIN-TÁRSULAT
Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
RÉVAI TESTVÉREK
Irodalmi Intézet Részvénytársaság

Budapesten

 

TARTALOMJEGYZÉK

i. rész
A forradalom előzményei

 
i. fejezet. A szellemi mozgalom.
  Általános szempontok.A felvilágosodás apostolai.Rousseau.A jezsuita-rend eltörlése.A tudományos nemzetgazdaság megalapítása. A physiokraták. Smith Ádám.
ii. fejezet. II. József császár uralkodása.
  A császár és birodalma.Egyházi ujítások.A kormány, közigazgatás és igazságszolgáltatás reformja.Az új eszmék és Magyarország.Az alkotmányos és gazdasági kérdés kapcsolata.Az úrbér szabályozása.Az összeírás és az adóreform.A művelődés és az iskola.A nyelvkérdés.Alkotmányos reform.A reformok Erdélyben. Hóra lázadása.A külső politika. Orosz szövetség. A német fejedelmek szövetsége.A török háború és a belga zavarok.A magyar nemzeti mozgalom. II. József halála.
iii. fejezet. A tengeri uralom és a gyarmatok.
  A nyugateurópai hatalmak birtokai és összeütközéseik.A nagy tengeri háború. Az angol gyarmatbirodalom megalapítása.A kelet-indiai brit birodalom.A párisi béke.
iv. fejezet. Észak-Amerika függetlenségi harcza.
  Az angol gyarmatok fejlődése.A gyarmatok és az anyaország.Anglia belső viszonyai. A személyes uralom. Wilkes. Junius levelei.A függetlenségi nyilatkozat.A francia beavatkozás. A szabadságharcz befejezése. Ujabb küzdelem a tengeri uralomért.Washington György. Az amerikai Egyesült-Államok alkotmánya.
 

ii. rész
A franczia forradalom

 
v. fejezet. Francziaország XVI. Lajos korában.
  Főszempont.A reform kisérlete. Turgot.A királyné. A nyakék pöre.A pénzügyi bukás, Necker. Calonne és a notableok.A rendek gyűlése.Az états généraux nemzetgyűléssé alakulnak át.
vi. fejezet. Az emberi jogok és a franczia alkotmány.
  A forradalmi szellem terjedése.A Bastille bevétele.A kiváltságok megszüntetése.Az emberi jogok kijelentése.A constitutio.A pénzügyi reform.Az egyház az államban.A nép Versaillesban. A király és a nemzetgyűlés Párisban.Mirabeau.A jakobinusok és a foederatio.Az emigratio. A király szökése.
vii. fejezet. Lengyelország bukása.
  A Habsburgok birodalmának bomlása és visszaállítása.A skandináv országok. Struensee. III. Gusztáv.Az orosz-svéd-török háború. A szisztovai béke.Lengyelország belső állapotai és az 1791. évi alkotmány.Finis Poloniae. Koscziusko.
viii. fejezet. A forradalom és Európa.
  A hatalmak és Francziaország.A törvényhozó gyűlés.Az első hadjárat.A királyság bukása.Marat. A szeptemberi napok.
ix. fejezet. A rémuralom.
  A conventio.A király pöre és kivégeztetése.A háború. Dumouriez árulása.A polgárháború.A közjó bizottsága.Carnot. A forradalmi hadsereg.Az ész vallása. Robespierre dictaturája és bukása.
 

iii. rész
Bonaparte

 
x. fejezet. A directorium.
  A conventió befejezése és eredményei.A háború. A baseli béke.Bonaparte. Az olasz hadjárat.A háború Németországban. Moreau és Károly főherczeg.A campoformioi béke. Velencze bukása.Bonaparte Egyiptomban.Francziaország a directorium alatt. A communismus kezdetei. A második coalitio.
xi. fejezet. A consulatus.
  A brumairei államcsiny.Marengo és Hohenlinden. A lunevillei és amiensi békekötések.Francziaország belső szervezete.A közigazgatási reform, a közoktatás és a pénzügy.A reactio. A concordatum. Az uj társadalom és az udvar.
 

iv. rész
Napoleon

 
xii. fejezet. Napoleon hegemoniája.
  A császárság.A harmadik coalitio.Trafalgar és Austerlitz.A rajnai szövetség. A római szent birodalom megszünése.A porosz háború. Jena.A continentalis zár. Tilsit.
xiii. fejezet. A tetőponton.
  A spanyol nemzeti háború.Az osztrák nemzeti háború.Napoleon elválása és második házassága. A pápa fogsága.
xiv. fejezet. A császár.
  Napoleon jellemzése.A császári család, az udvar és a társaság.Páris.A birodalom kormányzása és terjesztése.
xv. fejezet. A katastropha.
  Az orosz hadjárat.A nagy coalitio. Lipcse és Fontainebleau.A száz nap. Waterloo.Napoleon lemondása. A második párisi béke. Szent Ilona.