AJÁNLOTT IRODALOM

'56 Zalában : A forradalom eseményeinek Zala megyei dokumentumai. 1956-1958. A dokumentumokat vál. és a kötetet szerk. Csomor Erzsébet, Kapiller Imre. Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 1996. 538 p. (Zalai gyűjtemény 40.)

1956 Nógrád megye kronológiája és személyi adattára : A forradalom eseményei és aktív szereplői a megyében. Szerk. Á. Varga László; az adatgyűjtést végezte Á. Varga László, Dupák Gábor és Tyekvicska Árpád; a kronológiát összeáll. Á. Varga László, Dupák Gábor. Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 1996. 309 p. (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 19.)

1956 a sajtó tükrében. 1956. október 22. - november 5. Vál. Izsák Lajos, Szabó József. Budapest, Kossuth, 1989. 415 p.

1956 Kézikönyve. Főszerk. Hegedűs B. András; a főszerk. munkatársai Beck Tibor, Germuska Pál. I. kötet Kronológia. Írta és összeáll. Hegedűs B. András, Beck Tibor, Germuska Pál. 433 p. II. kötet Bibliográfia. Szerk. Litván György; összeáll. Litván György, Buda Attila, Győri László, H. Karpiák Teréz, Sárközy Réka, Kőrösi Zsuzsanna és Molnár Adrienne. 309 p. III. kötet Megtorlás és emlékezés. Szerk. Kende Péter; összeáll. Szakolczai Attila, Germuska Pál, Boros Géza. 389 p. Budapest, 1956-os Intézet, 1996.

1956 plakátjai és röplapjai. Október 22. - november 5. Összeáll. és szerk. Izsák Lajos, Szabó József, Szabó Róbert. Budapest, Zrínyi, 1991. 585 p.

1956 sajtója. 1956. október 23. - november 4. A lapokat összegyűjt. Nagy Ernő. Budapest, Tudósítások Kiadó, 1989. 51 ív. 1. magyar kiadás.

1956 vidéki sajtója. Összeáll. és szerk. Izsák Lajos, Szabó József, Szabó Róbert. Budapest, Korona, 1996. 823 p.

A Független Kisgazda Párt tervezete a politikai kibontakozás biztosítására. Budapest, 1956. november 16. Közzéteszi és bev. Antall József, Göncz Árpád, Vörös Vince. =História, 10. évf. 1988. 6. sz. 17-19. p.

A forradalom előjátéka. A szegedi MEFESZ dokumentumai az 1956-os forradalom és szabadságharcot megelőző egyetemista és főiskolás politikai tömegmozgalom 1956. október 16-án kezdődő országos hatású kibontakozásáról. Összegyűjt., előszó Kiss Tamás, szerk., jegyz. Jenei Károly. Budapest, '56-os Magyarok Világszövetsége, 1994. 102 p.

A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23. - november 9. Összeáll., utószó Varga László. Szerk. és előszó Kenedi János. Budapest, Századvég - Nyilvánosság Klub, 1989. 515 p. /Századvég füzetek./ 1. kiadás: New York, Free Europe Press, 1957.

A "Jelcin-dosszié". Szovjet dokumentumok 1956-ról. Szerk. Gál Éva, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János. Budapest, Századvég - 1956-os Intézet, 1993. 242 p.

A magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai. 9. kötet Útkeresés 1953-1958. Szerk., bev. tanulmány Beránné Nemes Éva, Iratokat vál., összeáll. és jegyz. Beránné Nemes Éva és Kajári Erzsébet. Budapest, Népszava - Szakszervezetek Központi Levéltára - MSZMP Párttörténeti Intézete, 1989.

A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai, 1956-1962. Sajtó alá rend. Vass Henrik, Ságvári Ágnes. Budapest, Kossuth, 1964. 621 p. 2. bőv. kiad. 1973. 636 p. 3. bőv. kiad. 1979. 744 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. Sorozatszerk. Balogh Sándor. Budapest, Intera Rt. 1. kötet 1956. november 11. - 1957. január 14. Szerk. és a jegyzeteket készítette Némethné Vágyi Karola, Sipos Levente. 1993. 405 p.; 2. kötet 1957. január 25. - 1957. április 2. Szerk. és a jegyzeteket készítette Némethné Vágyi Karola, Urbán Károly. 1993. 444 p.; 3. kötet 1957. április 5. - 1957. május 17. Szerk. és a jegyzeteket készítette Baráth Magdolna, Feitl István. 1993. 427 p.; 4. kötet 1957. május 21. - 1957. június 24. Szerk. és a jegyzeteket készítette Baráth Magdolna, Ripp Zoltán. 1994. 381 p.

A nyíregyházi járás. Összeáll. Dikán Nóra; szerk. Németh Péter. Nyíregyháza, Jósa András Múzeum, 1996. 393 p. (Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai I/9)

A Petőfi Kör vitái hiteles jegyzőkönyvek alapján. Szerk. biz. Bácskai Vera, Bohó Róbert, Litván György, Rainer M. János. Főszerk. Hegedűs B. András. 1. kötet Két közgazdasági vita. Szerk., a dokumentumokat összeáll., a jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Rainer M. János. Bev. Hegedűs B. András. Budapest, Kelenföld - ELTE, 1989. 206 p. 2. kötet Filozófusvita. Szerk., a dokumentumokat összeáll., a jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Rainer M. János. Bev. Bohó Róbert. Budapest, Kelenföld - ELTE, 1989. 127 p. 3. kötet Történészvita. Szerk. Hegedűs B. András, Rainer M. János. Bev. Szabó Miklós. Budapest, Kelenföld - ELTE, 1990. 203 p. 4. kötet Partizántalálkozó. Sajtóvita. Szerk., a dokumentumokat összeáll., a jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Rainer M. János. Bev. Rainer M. János. Budapest, Múzsák - 1956-os Intézet, 1991. 280 p. 5. kötet Gazdasági vezetés. Műszaki fejlesztés. Kertmagyarország? Szerk., bev., a jegyzeteket írta Hegedűs B. András. Budapest, 1956-os Intézet, 1994. 178 p. 6. kötet Pedagógusvita. Szerk., a dokumentumokat összeáll., a jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Rainer M. János. Bev. Zibolen Endre. Budapest, Múzsák - 1956-os Intézet, 1992. 178 p. 7. kötet Iparművészvita. Orvosvita. Szerk., a dokumentumokat összeáll., a jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Ember Mária, Bohó Róbert. Budapest, 1956-os Intézet, 1994. 210 p.

Aczél Tamás - Méray Tibor: Tisztító vihar. Szeged, JATE, 1989. 431 p. Angol eredeti: The Revolt of the Mind. A Case History of Intellectual Resistance Behind the Iron Curtain. New York, 1959.

Angyal István saját kezű vallomása. A szöveget gond., a dokumentumokat vál., a jegyzeteket készítette és a névmutatót összeáll. Eörsi László. Előszó Eörsi István. Budapest, Pesti Szalon, 1991. 140 p.

Az 1956-os forradalom Somogyban. Válogatott dokumentumok. Vál. és összeáll. Szántó László; szerk. Szili Ferenc; utószó Poldesz Albert. Kaposvár, Somogy Megyei Levéltár, 1995. 515 p. ill.

Az 1956-os magyar forradalom lengyel dokumentumai. Összeáll., ford. és bev. Tischler János. Budapest, 1956-os Intézet - Windsor, 1996. 248, [5] p.

Az 1956-os magyar forradalom : Reform, felkelés, szabadságharc, megtorlás. Történelmi olvasókönyv középiskolásoknak. Írta Bak M. János, Kozák Gyula, Litván György, Rainer M. János. Ajánló bibliográfia Csicskó Mária, fénykép- és dokumentumanyag, térkép Jenei Károly, annotált névjegyzék Kőrösi Zsuzsanna. Szerk. Litván György. Budapest, Tankönyvkiadó, 1991. 223 p.

Az 56-os forradalom és a pécsiek : A pécsi 56-os emlékmű avatásának, a Forradalom 40 éves évfordulójának emlékére. Szemelvények, riportok és tanulmányok. Összegyűjt., vál. és szerk. Zsolnay Antal József. Pécs. Pécs-Baranya Barátai Kerekasztal Társaság, 1996. 446 p. ill.

Az MSZMP Intéző Bizottsága a jugoszláv követségen, 1956. november 5. - november 22. Közzéteszi Glatz Ferenc. = História, 11. évf. 1989. 4-5. sz. 53-57. p.

Balás Piri László: Emberek fehérben, 1956. Budapest, FSP Literátor, 1993. 307 p.

Balogh Margit: Egyházak és politikai visszarendeződés, 1957-1961. = História, 17. évf. 1995. 9-10. sz. 36-38. p.

Békés Csaba: A magyar kérdés az ENSZ-ben. = Rubicon, 7. évf. 1996. 8-9. sz. 20-22. p.

Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában. Tanulmány és válogatott dokumentumok. Az amerikai, angol és francia dokumentumokat ford. és a szerkesztésben közrem. Somlai Katalin. Budapest, 1956-os Intézet, 1996. 183 p.

Belényi Gyula: A sztálini iparosítás emberi ára : Foglalkozási átrétegződés és belső vándorlás Magyarországon, 1948-1956. Szeged, JATE Press, 1993. 165 p.

Bertha Bulcsu: Írók, színészek, börtönök. Budapest, Új Idő Lap- és Könyvkiadó, 1990. 277 p. /Új Idő Könyvek./

Bihari Mihály: Magyar politika, 1945-1995 : A magyar politikai rendszer történetének főbb szakaszai a második világháború után. Budapest, Korona, 1996. 170 p.

Borhi László: Az Egyesült Államok és a szovjet zóna 1945-1990. = Kronológia. Budapest, História - MTA Történettudományi Intézet, 1994. 298 p. /História Könyvtár. Kronológiák, adattárak. 3./

Borhi László: Az USA és Kelet-Európa 1948-1958. = História, 18. évf. 1996. 1. sz. 3-6. p.

Bozsóky Pál Gerő: Mindszenty bíboros az 1956-os forradalom idején. = Mindszenty József emlékezete. Szerk. Török József. Budapest, Márton Áron Kiadó, 1995. 59-71. p. (Studia Theologica Budapestinensia. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának sorozata 13.)

Budapesti Oral History Archívum. Oral History Archive Budapest, 1981-1996. Írta és szerk. Kozák Gyula, Kőrösi Zsuzsanna, Molnár Adrienne. Budapest, 1956-os Intézet, 1996. 154 p.

Csonkaréti Károly: Szigorúan titkos dandár, 1951-1956. Budapest, Zrínyi, 1994. 281 p.

Csurgai Horváth - Farkas Gábor - Komlósi József: "Egy nép kiáltott, aztán csend lett": Az 1956-os forradalom Székesfehérvárott. Szerk. Csurgai Horváth József. Székesfehérvár. Városi Önkormányzat, 1996. 442 p. ill.

Dávid János - Geskó Sándor - Schiffer Pál: Forradalom, sortűz, megtorlás. Budapest, Progresszív Kft., 1990. 158 p.

Dobos Gyula: Tolna megye az 1956-os forradalom után. Tények és adatok a megtorlásról. = Tanulmányok. Telepítés-, település-, családtörténet ; Megtorlás '57-ben ; Egészségügy ; Források. Szerk. Dobos Gyula. Szekszárd. Tolna megyei Önkormányzat Levéltára, 1996. 191-220 p., 4 t. (Tolna megyei levéltári füzetek 5.)

Donáth Ferenc: A Márciusi Fronttól Monorig. (Tanulmányok, vázlatok, emlékezések). Vál. Valuch Tibor, szerk. Szabó Judit, Valuch Tibor. MTA Közgazdaságtudományi Intézete - Századvég, Budapest, 1992. 314 p. /Oeconomia Publica/

Döntés a Kremlben, 1956 : A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról. Szerk. Vjacseszlav Szereda és Rainer M. János; bev. Vjacseszlav Szereda; a kísérő tanulmányt Rainer M. János írta; ford. Gál Éva; a dokumentumok feldolgozásában résztvett Vitalij Afianyi és Jelena Orehova. - Budapest,1956-os Intézet, 1996. 256 p.

Dudás József élete és tevékenysége. Kronológiai vázlat. Összeáll. Baló Péter. = Évkönyv II. 1993. Budapest, 1956-os Intézet, 1993. 221-228. p.

Egy népfelkelés dokumentumai, 1956. Szerk. Korányi G. Tamás. Bev. Izsák Lajos. Budapest, Tudósítások Kiadó, 1989. 235 p. ill.

El nem égetett dokumentumok 1. Szerk. Koltay Gábor, Bródy Péter. Budapest, Szabad Tér, 1990. 110 p.

Elhangzott a Szabad Európa Rádióban. Hangfelvételek, 1956. Közzéteszi Vámos György. = História, 18. évf. 1996. 1. sz. 7-10. p.

Ember Judit: Menedékjog - 1956 : A Nagy Imre-csoport elrablása. Budapest, Szabad Tér, 1989. 160 p. ill.

Eörsi István: Emlékezés a régi szép időkre. Budapest, Napra-Forgó Kft., 1989. 228 p.

Eörsi László: A Tűzoltó utcai fegyveres csoport a forradalomban. Budapest, Századvég - 1956-os Intézet, 1993. 99 p.

Eörsi László: Egy hithű forradalmár. Angyal István. = Rubicon, 6. évf. 1995. 8. sz.

Eörsi László: Ferencváros, 1956. A kerület fegyveres csoportjai. Budapest, 1956-os Intézet, 1997. 339 p. ill.

Farkasházy Vilmos: Egy sebészorvos forradalmi naplója. 2. kiad. Budapest Katalizátor, 1992. 160 p.

Fazekas Árpád: 1956 Szabolcs-Szatmárban a valóságban. Nyíregyháza, Történelmi Igazságtétel Bizottság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, 1994. 148 p.

Fazekas György: Forró ősz Budapesten. Életútinterjú. Készítette Hegedűs B. András. Budapest, Pallas Lap- és Könyvkiadó, 1989. 233 p. /Magyar Hírlap Könyvek./

Fehérváry István: Börtönvilág Magyarországon, 1945-1956. Budapest, Politikai Foglyok Szövetsége, 1990. 230 p.

Feitl István: Kormánypolitika, 1956. november 4 - 1957. július 1. = História, 17. évf. 1995. 9-10. sz. 13-14. p.

Fekete Sándor: Gimes Miklós mártíriuma. = Tekintet, 7. évf. 1994. 1-2. sz. 140-157. p.

Filep Tibor: A debreceni forradalom 1956. október : Tizenkét nap krónikája. Debrecen, Piremon, 1990. 198 p.

Filep Tibor: Megtorlás Hajdú-Biharban, 1956-57. = Debreceni Szemle. 4. évf. 1996. 4. sz. 504-522. p.

Fontosabb adatok az 1956. október-decemberi időszakról. Budapest, Központi Statisztikai Hivatal, 1957. január 15. 81 p.

Forradalom és szabadságharc Magyarországon. Hatások a Kárpát-medencében. 1-2. kötet Írta: Borbándi Gyula, Dupka György, Filep Tibor, Gagyi Balla István, Horváth Sándor, Lipcsey Ildikó, Tófalvi Zoltán. Előkészítette és szerk.: Székelyhidi Ágoston. Budapest, Magyarok Világszövetsége 1956-os Bizottsága, 1996. 268 és 239 p.

Forradalmi szabadságharc, 1956 : Kisgazdák a forradalomban : A magyar nemzeti ellenállás dokumentumai. Budapest, FKgP Országos Elnöksége Tudománypolitikai Intézet, 1994. 91 p. /A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt Tudománypolitikai Intézetének Kiadványa 13./

Földes László: A második vonalban. Budapest, Kossuth, 1984. 300 p. ill.

Futó Dezső: Önéletírás, világlátás. Szerk. Futó Dezsőné, Ravasz Károly. Budapest, Országos Eckhardt Tibor Alapítvány, 1995. 178 p.

Gergely Jenő - Izsák Lajos: Mindszenty József életrajza. = A Mindszenty-per. A dokumentumokat összeáll., az előszót és Mindszenty József életrajzát írta Gergely Jenő, Izsák Lajos. Budapest, Reform Rt. 1989. 13-37. p.

Gergely Jenő: Mártír vagy áldozat? Mindszenty József. = Rubicon, 6. évf. 1995. 10. sz. 21-26. p.

Glatz Ferenc: "Forradalom után" : Kérdések, kérdőjelek. = História, 17. évf. 1995. 9-10. sz. 64-66. p.

Glatz Ferenc: Szovjet zóna és proletárdiktatúra, 1945-1990. = História, 18. évf. 1996. 4. sz. 14-22. p.

Gosztonyi Péter. A Köztársaság téri csata. 1. rész: A védelem megszervezése. = Új Magyarország, 1. évf. 1991. október 28. 10. p.; 2. rész: Ki lőtt először? = Új Magyarország, 1991. október 29. 9. p.; 3. rész: A végső roham, s ami utána volt. = Új Magyarország, 1991. október 30. 7. p.

Gosztonyi Péter: A magyar Golgota. A politikai megtorlások vázlatos története Magyarországon 1849-től 1963-ig és egyéb korrajzi történetek. Budapest, Százszorszép Kiadó, 1993. 297 p. Képmellékletekkel.

Gosztonyi Péter: A Vörös Hadsereg. A szovjet fegyveres erők története 1917-1989. Budapest, Európa, 1993. 421 p. ill.

Gosztonyi Péter: Föltámadott a tenger... 1956 : A Magyar Október története. 3. átdolg. és bőv. kiadás. Budapest, Népszava, 1989. 237 p. ill.

Göncz Árpád: 1956. = Gyaluforgácsok. Esszék, jegyzetek, interjúk. Budapest, Pesti Szalon, 1992. 269-283. p.

Gyarmati György: Sztálin legjobb magyar tanítványa Rákosi Mátyás. = Rubicon, 1995. 10. sz. 27-34. p.

Győr-Sopron megyeiek emlékeznek az 1956-os forradalomra. Budapest, Zrínyi, 1991. 92 p.

Győr, 1956. Dokumentumgyűjtemény. Szerk. Bana József, Borbély János, Szakál Gyula, Szakolczai Attila, Vörös Jenő; előszó Litván György; bev. Szakolczai Attila. Győr. Győr Megyei Jogú Város Levéltára, 1996. (Győri tanulmányok 18.) 1. kötet 226 p. ill. 2. kötet 231-575. p.

Gyüszi László: Tatabánya 1956. Tatabánya, 1995.

Haas György: Egy élet a demokráciáért. Az államminiszter B. Szabó István. Békéscsaba. Tevan, 1996. 147 p. ill.

Halas Lajos: Az R-Gárdától a Munkásőrségig. Budapest, Zrínyi, 1986. 243 p. /Élmények és gondolatok./

Halottaink, 1956. Szerk. Balassa János, Gehér József stb. A 301-es parcella sírjairól készült felvételeket Németh Vladimir és Bálint Ádám készítette az 1987-ben szamizdat kiadványként megjelent Halottaink című album számára. Budapest, Katalizátor Iroda, 1989. 1. kötet 211 p. ill.; 2. kötet 54 p.

Hanák Péter: Ragaszkodás az utópiához. Budapest, Liget Kiadó, 1993. 304 p.

Háy Gyula: Született 1900-ban. Budapest Interart, 1990. 472 p. ill. Az eredeti német kiadás: Geboren 1900. Erinnerungen. Hamburg, Wagner, 1971. 386 p.

Hegedüs András: Élet egy eszme árnyékában. A beszélgetéseket Zsille Zoltán készítette Kasza Levente közreműködésével. Előszó Szabó Miklós. Budapest, Bethlen Gábor Kiadó, 1989. 424 p.

Hegedüs András: A történelem és a hatalom igézetében : Életrajzi elemzések. Budapest, Kossuth, 1988. 352 p.

Hegedüs András: Rendhagyó életek : Szubjektív reflexiók. Budapest, BFI - Budapest, 1994. 167 p.

Hegedűs B. András: A százéves Nagy Imre. = Közgazdasági Szemle. 43. évf. 1996. 6. sz. 577-599. p.

Hegedűs B. András: Egy horizontálesztergályos Csepelről. Nagy Elek (1926-1994). = Népszabadság, 52. évf. 1994. december 19. 15. p.

Hegedűs B. András: Tisztító szenvedéllyel. Tánczos Gábor. = Rubicon, 6. évf. 1995. 8. sz. 15-17. p.

Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából. Vál., az előszót és a jegyzeteket írta Vjacseszlav Szereda és Alekszandr Sztikalin. Budapest, Móra, 1993. 327 p. /Zenit Könyvek./

Hodosán Imre: Cselédkönyvtől a tölgyfalombig. Budapest, Zrínyi, 1984. 311 p. /Élmények és gondolatok./

Horváth Miklós: A forradalom katonája. Maléter Pál. = Rubicon, 6. évf. 1995. 8. sz. 22-26. p.

Horváth Miklós: Maléter Pál. Előszó Mécs Imre. Budapest, Osiris-Századvég - 1956-os Intézet, 1995. 399 p. ill.

Hunyadi István: 1956 francia szemmel. = História, 13. évf. 1991. 1. sz. 33-34. p.

In memoriam Mosonmagyaróvár, 1956. október 26. Mosonmagyaróvár, Városi Művelődési Központ - MDF helyi szervezete, 1989. 79 p.

In memoriam Nagy Imre : Emlékezés egy miniszterelnökre. Szerk. Tóbiás Áron. Budapest, Szabad Tér Kiadó, 1989. 559 p.

Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez. Szerk. Horváth Ibolya, Solt Pál, Szabó Győző, Zanathy János, Zinner Tibor. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kvk. 1. kötet Kúriai teljes ülések. ÁVH-s kihallgatások. Rehabilitációk. Az '56-os megtorlás iratai. 1992. 753 p. 2. kötet Kúriai teljes ülések, vizsgálatok és "vallomások", "párt"-ítéletek, elvi határozatok, az 1956-os megtorlás iratai. 1992. 895 p. 3. kötet Kúriai teljes ülések. Államvédelmi felülvizsgálatok. "Párt"-ítéletek. Törvényességi óvások. Tárgyalási jegyzőkönyvek. 1994. 916 p. 4. kötet Kúriai teljes ülések. Népbírósági statisztikák. IM-állásfoglalások. Kegyelmi előterjesztések. Nagy Imre és társai ügye 1989-ben. 1995. 1070 p. 5. kötet Kúriai teljes ülések. Katonai bíráskodás. MDP KV jegyzőkönyvek. Sztálin halála - izgatási perek. Bírák Forradalmi Bizottsága. Bev. Solt Pál. 1996. 994 p.

Ismét tüzek a végeken, 1956. A soproni egyetem krónikája dokumentumok tükrében 1-2. Összeáll. Hiller István. Sopron, Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtára, 1990. 1. kötet. 303 p., 2. kötet. 125 p.

Iván Kovács László a forradalomban. Részlet Iván Kovács László önvallomásából. 1957. III. 16. Közli Eörsi László. = Évkönyv II. 1993. Budapest, 1956-os Intézet, 1993. 209-219. p.

Izsák Lajos: Polgári pártok és programjaik Magyarországon, 1944-1956. Pécs, Baranya Megyei Könyvtár, 1994. 323 p. /Pannónia Könyvek./

Kádár János: Végakarat. Az interjút készítette és a dokumentumokat vál. Kanyó András, szerk. Veres Mária. Budapest, Hírlapkiadó Vállalat, 1989. 277 p. ill. /Tabu./

Kahler Frigyes - Laky Norbert: Rögtönbíráskodás, 1956-1957. = História, 17. évf. 1995. 9-10. sz. 36-38. p.

Kahler Frigyes - M. Kiss Sándor: Kinek a forradalma? Erőszakszervezetek 1956-ban. A fordulat napja, ismét sortüzek, a nagy per. Budapest, 1997, Püski - Kortárs 343 o.

Kahler Frigyes: A megtorlás kádári gépezete. = Magyar Napló. 8. évf. 1996. 12. sz. 36-43. p.

Kahler Frigyes: Joghalál Magyarországon, 1945-1989. Előszó Horváth Tamás. Budapest, Zrínyi, 1993. 291 p.

Kahler Frigyes: Megtorlás a forradalom résztvevői ellen - a jogtörténet tükrében. = Valóság, 37. évf. 1994. 10. sz. 80-89. p.

Kardos József: "Zászlót bontott" a KISZ. = História, 17. évf. 1995. 9-10. sz. 27-28. p.

Kende Péter: '56 világjelentősége. = Életünk, 31. évf. 1993. 11-12. sz. 1002-1007. p.

Kende Péter: A magyar '56 helye a szovjet világrendszer történetében. = Rubicon, 7. évf. 1996. 8-9. sz. 43-48. p.

Kende Péter: Arcképvázlat Gimes Miklósról. = Kende Péter: Az én Magyarországom. Budapest, Osiris, 1997. 135-152. p.

Keszthely, 1956. Adalékok Keszthely történetéhez. Szerk. Tar Ferenc, Vadas Zsuzsa. Keszthely, Castellum-Press Könyv- és Lapkiadó, 1996. 16 p. ill.

Király Béla: Honvédségből Néphadsereg. 1956 egy résztvevő szemével. Budapest, Co-Nexus Printer, 1989. 318 p. ill.

Kis állambiztonsági olvasókönyv : Október 23. - március 15. - június 16. a Kádár-korszakban. Közread., előszó Kenedi János. Budapest, Magvető, 1996. 1. kötet 510 p. 2. kötet 443 p.

Kisbéri emlékezők. Gyűjt. és szerk. Fakász Tibor. Kisbér, Önkormányzat, 1996. 299 p. ill.

Kiss Sándor, M.: 1956 és a sortüzek. 1-2. rész. = Magyar Szemle, U. F. 3. évf. 1994. 4. sz. 373-381. p., 1994. 6. sz. 571-583. p.

Kiss Sándor, M.: Vázlat az ÁVH-ról. 1-2. = Hitel, 4. évf. 1989. 4. sz. 17-19. p.; 8. sz. 9-11. p.

Kopácsi Sándor: Életfogytiglan. Közrem. Tardos Tibor. Budapest, Bibliotéka, 1989. 291 p. Eredeti francia kiadás: Au nom de la classe ouvrière. Les mémoires du préfet de police de Budapest en 1956. Paris, Laffont, 1979. 346 p.

Kornai János: Fizetjük a számlát. A magyar fejlődés politikai gazdaságtani megközelítésben. = Vergődés és remény. Gondolatok a gazdasági stabilizációról és a jóléti állam reformjáról. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kvk., 1996. 227-305. p.

Kozári József: Gyöngyös helyőrség története 1956. október 23. és december 31. között. = Mátra Múzeum tanulmánykötete. Szerk. Horváth László. Gyöngyös, Mátra Múzeum, 1995. 323-331. p. (Mátrai tanulmányok 1995.)

Kronológiai előtanulmány a Budapesti Műszaki Egyetem 1956-os történetének feldolgozásához. Összeáll. Pőcz Erzsébet. Budapest, Műegyetem - 1956 Alapítvány, 1996. 96 p.

Kő András - Nagy J. Lambert: Kossuth Lajos tér, 1956. 1-109. rész; Epilógus helyett. 1-7. = Új Magyarország 1993. január 10. - 1994. március 2.

Kő András - Nagy J. Lambert: Tököl, 1956. Győr, Publica Rt., 1992-1993. 183 p.

Kő András - Nagy J. Lambert: A hazáért éltek, haltak! Kivégzettek, 1948-1956. Budapest, Publica, 1994. 242 p.

Kővágó József: Emlékek, emberek, remények : A Kisgazdapárt a forradalomban. = Kapu, 1996. 11. sz. 80-88. p.

Kövér György: A halálhoz vezető út. Losonczy Géza 1957. április-december. = Valóság, 34. évf. 1991. 7. sz. 41-54. p.

Kövér György: Losonczy Géza, 1917-1957. = História, 12. évf. 1990. 2. sz. 32. p.

Kövér István: Forradalom és megtorlás Szombathelyen, 1956-1960. Szombathely, Vas Megyei Honismereti Egyesület - Honvéd Hagyományőrző Egyesület, 1996. 265, [113] p. (Emlékkönyv 1.)

KSH-jelentés az 1956-os disszidálásról. Az illegálisan külföldre távozott személyek főbb adatai, 1956. október 23. - 1957. április 30. = Regió, 2. évf. 1991.

László György - Wisinger István - Göncz Árpád: Beszélgetések az elnökkel. A Kossuth Rádióban elhangzott műsort László György szerk., a szöveget gond. Márványi Judit. Budapest, Pesti Szalon, 1994. 328 p.

László Péter: Tolna megye 1956-ban. = Tolna megyei levéltári füzetek 3. Szekszárd, Tolna megyei Önkormányzat Levéltára, 1992. 71-102. p.

Litván György: 1956-os kutatások és viták a mai Magyarországon. = Rubicon, 7. évf. 1996. 8-9. sz. 53-55. p.

Litván György: Az 1956-os magyar forradalom eszméi és irányzatai. = Októberek üzenete. Válogatott történeti írások. Budapest, Osiris, 1996. 347-356. p.

Magyarország története, 1918-1990. Egyetemi tankönyv. Szerk. Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos. Budapest, Korona, 1995. 347 p.

Markó György: A katonai bíróságok statáriális ítéletei 1956. december - 1957. október között. =Hadtörténelmi Közlemények, 107. évf. 1996. 3. sz. 115-130. p.

Marosán György: A tanúk még élnek. Budapest, Hírlapkiadó Vállalat, 1989. 255 p. ill. /Tabu./

Marosán György: Fel kellett állnom. Budapest, Hírlapkiadó Vállalat, 1989. 335 p. /Tabu./

Marosán György: Nincs visszaút. Emlékeim az 1948-1956-os évekből. Szerk., jegyzet és utószó Gyarmati György. Budapest, ELTE ÁJTK Politikatudományi Tanszékcsoport, 1988. 339 p.

MEFESZ, MÉFB, MNB, MFIP. Közzéteszi Izsák Lajos. = História, 11. évf. 1989. 1-2. sz. 57-58. p. Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem MEFESZ szervezetének határozata (1956. október 22.), a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának felhívása (1956. október 28.), a Magyar Nemzeti Bizottmány 25 pontja (1956. október 28.), a Magyar Forradalmi Ifjúsági Párt programja.

Megforgatott világmegforgatók. A magyar népi kollégiumi mozgalom ismeretlen dokumentumai. Szerk. Svéd László, bev. Göncz Árpád. Budapest, Politikatörténeti Alapítvány, 1994. 609 p.

Méray Tibor: Nagy Imre élete és halála. Budapest, Bibliotéka, 1989. 300 p.

Mészáros István: Kimaradt tananyag... Diktatúra és egyház, 1945-1956. Kimaradt történelem-tananyag a katolikus egyházról felnőtteknek és diákoknak. Budapest, Márton Áron Kiadó, 1993. 127 p.

Mindszenty József: Emlékirataim. 4. kiad. Budapest, Szent István Társulat, 1989. 497 p. ill.

Molnár Adrienne: Az ötvenhatosok második nemzedéke. = Évkönyv IV. 1995. Budapest, 1956-os Intézet, 1995. 271-286. p. Rövidített változata: História, 17. évf. 1995. 9-10. sz. 61-63. p.

Molnár Miklós: Egy vereség diadala. A magyar szöveget gondozta Kis János. Párizs - New Jersey, Magyar Füzetek - Atlanti Kutató és Kiadó Társulat, 1988. 223 p. /Adalékok az újabbkori magyar történelemhez 9./ Második kiad. Budapest, Educatio Kiadó, 1991. 276 p.

Molnár Miklós: Kádár János - avagy a történelem visszavág. = Világosság, 34. évf. 1993. 10. sz. 29-36. p.

Nagy Erzsébet - Vészi János: Dr. Jánosi Ferenc halálának 21. évfordulójára. = Kapu, 1989. szept. 14-17. p.

Oltványi László: Harcok Dél-Budapesten, 1956. München, Magyar Szabadságharcos Világszövetség - Volt Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - Nemzetőr, 1981. 233 p.

Ordass Lajos: Önéletrajzi írások. Vál. és sajtó alá rend. Szépfalusi István. Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1985. 463 p.

Ordass Lajos: Önéletrajzi írások folytatása, 1956-1963. Vál. és sajtó alá rend. Szépfalusi István. Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1987. 576 p.

Ötvenhat októbere és a hatalom. A Magyar Dolgozók Pártja vezető testületeinek dokumentumai 1956. október 24-28. Ripp Zoltán: A pártvezetés végnapjai. Budapest, 1997, Napvilág Kiadó, 324 p.

Ötvenhatról nyolcvanhatban. Az 1956-os magyar forradalom előzményei, alakulása és utóélete című, 1986. december 5-6-án Budapesten rendezett tanácskozás jegyzőkönyve. Szerk., jegyz. Hegedűs B. András. Budapest, Századvég - 1956-os Intézet, 1992. 334 p.

Pártok - 1956 : Válogatás 1956-os pártvezetők visszaemlékezéseiből. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna és Tóth Pál Péter. Budapest, 1956-os Intézet, 1997. 330 p.

Perbíró József: Ötvenhat Szegeden - emlékeimben. Szeged, Nóvum, 1989. 53 p.

Pesti utca - 1956 : Válogatás fegyveres felkelők visszaemlékezéseiből. Főszerk., bev. Kozák Gyula, szerk. Bindorffer Györgyi, Gyenes Pál. Budapest, Századvég - 1956-os Intézet, 1994. 239 p.

Pető Iván - Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története 1945-1985. 1. Az újjáépítés és a tervutasításos irányítás időszaka. Budapest Közgazdasági és Jogi Kvk., 1985. 764 p.

Pongrátz Gergely: Corvin köz, 1956. Budapest, Magyar Színkör Kisszövetkezet, 1989. 250 p. 2 mell.

Pór Edit - Cseh Gergő Bendegúz: A hatalom és az újságírók, 1956-1958. = História, 17. évf. 1995. 9-10. sz. 39-41. p.

Prágay Dezső: Orvoskari fiatalok a forradalomban. Beszélgetés Prágay Dezsővel. A beszélgetést lefolytatta E. B. 1986 nyarán Amerikában. = Magyar Füzetek 17. Malakoff, Dialogues Européens, 1986. 73-82. p.

Pünkösti Árpád: Rákosi a csúcson, 1948-1953. Budapest, Európa, 1996. 568 p.

Rainer M. János: 1956 fő kérdései és problémái - ma. = Rubicon, 7. évf. 1996. 8-9. sz. 14-19. p.

Rainer M. János: A forradalom jelképe : Nagy Imre. = Rubicon, 6. évf. 1995. 8. sz. 6-14. p.

Rainer M. János: A Nagy Imre-per. = História, 17. évf. 1995. 9-10. sz. 18-20. p.

Rainer M. János: A Parlamenttől a Fő utcáig. Nagy Imre gondolati útja, 1956. november 4. - 1957. április 14. = Évkönyv I. 1992. Budapest, 1956-os Intézet, 1992. 113-146. p.

Rainer M. János: Az író helye : Viták a magyar irodalmi sajtóban 1953-1956. Budapest, Magvető, 1990. 411 p. /Gyorsuló idő./

Rainer M. János: Nagy Imre : Politikai életrajz. Budapest, 1956-os Intézet. 1. kötet 1896-1953. 1996. 553 p. ill.

Rácz Erzsébet: Feljegyzések a vihar kapujában. Emlékezés Tildy Zoltánra. Budapest, Ráday Gyűjtemény, 1995. 489 p. ill. /A Ráday Gyűjtemény tanulmányai. 6./

Rácz Sándor: "A Munkástanács mint egy pecsét hitelesítette a forradalmat". Szilágyi Sándor interjúja. = Magyar munkástanácsok 1956-ban. Szerk. Kemény István, Bill Lomax. Párizs, Magyar Füzetek, 1986. 217-239. p. (eredetileg megjelent a Beszélő 7. számában, 1983. áprilisában).

Ripp Zoltán: Belgrád és Moszkva között : A jugoszláv kapcsolat és a Nagy Imre-kérdés, 1956. november - 1959. február. Budapest, Politikatörténeti Alapítvány, 1994. 95. p. /Politikatörténeti Füzetek. 5./

Ságvári Ágnes: Mert nem hallgathatok : Egy jó házból való pártmunkás emlékei. Budapest, Pallas Lap- és Könyvkiadó, 1989. 227 p. ill. /Magyar Hírlap Könyvek./

Sipos Levente: Az MSZMP, 1957. = História, 17. évf. 1995. 9-10. sz. 15-16. p.

Sipos Levente: Puhák és kemények. Politikai viták 1956 végén. = Rubicon, 4. évf. 1993. 29. sz. 30-32. p.

Sipos Péter: Külpolitika és konszolidáció, 1957-1963. = História, 18. évf. 1996. 4. sz. 29-30. p.

Sipos Péter: Magyarország nemzetközi mozgástere, 1957-1964. = História, 17. évf. 1995. 9-10. sz. 3-5. p.

Sortűz Tiszakécskén 1956-ban. Szerk. Tajti Erzsébet. Tiszakécske, Honismereti Kör, 1994. 191 p. ill. /Helytörténeti kiadványok. 3./ 2., javított kiadás: 1995.

Sortüzek, 1956. A kiadványt a Kormány megbízásából készítette a Tényfeltáró Bizottság. Szerk. Kahler Frigyes. Lakitelek. Antológia. 1. kötet 1993. 212 p.; 2. kötet 2. jelentés. Sortüzek, megtorlás, menekülés, 1956-1957. 1994. 584 p. Az Igazságügyi Minisztérium Tényfeltáró Bizottságának kutatási jelentése és dokumentumgyűjteménye.

Sortüzek, megtorlás, menekülés, 1956-1957. A kiadványt készítette a Tényfeltáró Bizottság; főszerk. Kahler Frigyes; összeáll. és szerk. Almási János. Lakitelek. Antológia. 3. jelentés. 1996. 141 p.

Standeisky Éva: A bálványok ledőlnek : Az 1956-os forradalom előzményei. = Rubicon, 7. évf. 1996. 8-9. sz. 4-7. p.

Standeisky Éva: Az írók és a hatalom, 1956-1963. Budapest, 1956-os Intézet, 1996. 481 p. ill.

Szabó B. István: Irodalom és közélet, 1956-58. = História, 17. évf. 1995. 9-10. sz. 41-43. p.

Szakolczai Attila: Az '56-os politikai perek. = Rubicon, 6. évf. 1995. 6-7. sz. 42-46. p.

Szakolczai Attila: Rohanunk a forradalomba : Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc. = Rubicon, 6. évf. 1996. 1-2. sz. 47-50. p.

Szakszervezetek, 1956. A Magyar Vas- és Fémipari Dolgozók Szabad Szakszervezetének programtervezete. Közzéteszi Sipos Péter. = História, 11. évf. 1989. 4-5. sz. 14-15. p.

Szántó Konrád: Az 1956-os forradalom és a katolikus egyház. Budapest, Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó, 1993. 219 p.

Szigethy Attila élete és munkássága. Tudományos emlékülés Budapesten 1996. október 31-én. Szerk. biz. Gecsényi Lajos, Győri-Molnár Lajos, Sipos Levente. Győr, Szigethy Attila Társaság. Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, 1997. 91, [3] p. ill.

Szociáldemokrata kibontakozási terv, 1956-1957. Közzéteszi Ravasz Károly. = História, 11. évf. 1989. 1-2. sz. 61-63. p.

Szovjet katonai intervenció, 1956. Szerk. és a bevezető tanulmányt írta Györkei Jenő és Horváth Miklós; az illusztrációkat vál. Györkei Jenő és Horváth Miklós; ford. Láng Júlia és Horváth Miklós. Budapest, Argumentum, 1996. 314, [6] p., 8 t.

"Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni!" : Válogatás 1956-os munkástanács-vezetők visszaemlékezéseiből. Szerk. Kozák Gyula, Molnár Adrienne. Budapest, Századvég - 1956-os Intézet, 1993. 356 p.

Szücs Miklós: Ezredes voltam 1956-ban a vezérkarnál. Budapest, Szabad Tér, 1989. 169 p.

Tanúskodnak a halálraítéltek. Szerk. Hornyák Tibor, Forgách Ferenc. Budapest, Montir Bau Kisszövetkezet, 1989. 94 p.

Tardos Tibor: A tengervíz sós : Emlékezés az íróperre. Budapest, Ab Ovo, 1994. 175 p. Első kiadása: Párizs, Irodalmi Ujság, 1987. 188 p. /Az Irodalmi Ujság sorozata./

Tischler János: A lengyel október. = Rubicon, 7. évf. 1996. 8-9. sz. 49-52. p.

Top secret. Iratok a magyar-jugoszláv kapcsolatok történetéhez. Magyar-jugoszláv kapcsolatok, 1956. Az állami és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa. Dokumentumok. Az iratokat gyűjt., vál., szerk. és a bevezető tanulmányt írta Kiss József, Ripp Zoltán, Vida István. Budapest, MTA Jelenkorkutató Bizottság, 1995. 348 p.

Top secret II.: Iratok a magyar-jugoszláv kapcsolatok történetéhez. Magyar-jugoszláv kapcsolatok, 1956. december - 1959. február. A magyar-jugoszláv kapcsolatok és a Nagy Imre-csoport sorsa. Dokumentumok. Az iratokat gyűjt., vál., szerk. és a bevezető tanulmányt írta Kiss József, Ripp Zoltán, Vida István. Budapest, MTA Jelenkorkutató Bizottság, 1997. 497 p.

Törvénytelen szocializmus : A tényfeltáró bizottság jelentése. Szerk. Révai Valéria. Budapest, Zrínyi Új Magyarország, 1991. 366 p.

Turbet-Delof, Guy: Egy francia diplomata a forradalomban : Guy Turbet-Delof 1956-os naplója. Szerk. és az előszót írta Litván György; ford. Havas Fanny, H. Major Rita, Litván Katalin; a jegyz. Hegedűs B. András. Budapest, Francia Intézet - 1956-os Intézet - A Francia Nagykövetség Kulturális, Tudományos és Együttműködési Osztálya, 1996. 178 p. ill.

Tyekvicska Árpád: A bíboros és a katona : Mindszenty József és Pálinkás Pallavicini Antal a forradalomban. Budapest, Századvég - 1956-os Intézet, 1994. 178 p. ill.

Tyekvicska Árpád: A bíboros útja : Mindszenty József "kiszabadítása" 1956-ban. = Nagy Iván Történeti Kör Évkönyve 1994. Balassagyarmat, Nagy Iván Kör Nógrád Megyei Levéltár Balassagyarmati Részlege, 1994. 143-173. p.

Tyekvicska Árpád: Szegény Pallavicini! = Rubicon, 6. évf. 1995. 6-7. sz. 46-49. p.

Ungváry Rudolf: Utána néma csönd : A miskolci egyetem 1956-os diákparlamentjének története. Budapest, Történelmi Igazságtétel Bizottsága - 1956-os Intézet, 1991. 243 p.

Uszta Gyula: A jót akarni kell. Budapest, Zrínyi, 1989. 388 p. /Élmények és gondolatok./

Valuch Tibor: Ötvenhatosok '56 után. = Rubicon, 7. évf. 1996. 8-9. sz. 11-13. p.

Valuch Tibor: Egy elkötelezett reformer: Donáth Ferenc. = Rubicon, 6. évf. 1995. 8. sz. 18-22. p.

Varga László: Az elhagyott tömeg : Tanulmányok 1950-1956-ról. Budapest, Cserépfalvi - Budapest Főváros Levéltára, 1994. 266 p.

Vas Zoltán: Betiltott könyvem : Életem. 3. Szerk., előszó Veliky János. Budapest, Szabad Tér, 1990. 415 p. /Huszadik század./

Vasárnapi Újság : Válogatás a népszerű rádióműsor adásaiból. Szerk. Győri Béla, Király Edit, Rapcsányi László, előszó Hernádi Gyula. Budapest, Új Idő Lap- és Könyvkiadó, 1989. 221 p. /Új Idő Könyvek./

Várallyay Gyula: "Tanulmányúton" : Az emigráns magyar diákmozgalom 1956 után. Szerk. Murányi Gábor. Budapest, Századvég - 1956-os Intézet, 1992. 339 p.

Vásárhelyi Miklós : Ellenzékben. Szerk. Tóbiás Áron. Budapest, Szabad Tér, 1989. 379 p. /Huszadik Század/

Veres István: Emlékek az 1956-os magyar forradalomról. = Apám mellett, apám helyett : Emlékezések. Budapest, Kurucz, 1994. 100-133. p.

Vígh Károly: Tildy Zoltán életútja. Békéscsaba, Tevan, 1991. 189 p.

Vida István: A parasztpolitikus hányattatásai : Kovács Béla. = História, 11. évf. 1989. 1-2. sz. 52-54. p.

Vida István: Miért Románia? A Nagy Imre-csoport deportálása. = Rubicon, 4. évf. 1993. 31. sz. 25-26. p.

Völgyesi Zoltán: Helyi forradalom : Hajdúnánás 1956-ban. Hajdúnánás, Polgármesteri Hivatal, 1993. 82 p. /Nánási füzetek. 12./

Wittner Mária: Halálra ítélték? Életre ítélték? Wittner Mária, az 1956-os nemzetőr önvallomása. [Riporter:] Györffy László. =Hitel, 7. évf. 1994. 10. sz. 50-63. p.

Woroszylski, Wiktor: Magyarországi napló, 1956. Ford. Kerényi Grácia, D. Molnár István. Utószó D. Molnár István. Budapest, Századvég - 1956-os Intézet, 1994. 123 p. ill.

Zimándi Pius: A forradalom éve : Krónika 1956-ból. Szerk., a jegyzeteket és az előszót írta Litván György. Budapest, Századvég - 1956-os Intézet, 1992. 390 p.

Zinner Tibor: A Kádár-korszak történetéből : Az ÁVH-sok sorsa : Farkasok legendája. = História, 18. évf. 1996. 3. sz. 22-25. p.

Zinner Tibor: A megtorlás vége - a konszolidáció kezdete? = História, 17. évf. 1995. 9-10. sz. 23-25. p.