A Belügyminisztérium tervezete
az ellenforradalom vezető erői elleni harc további feladatairól

1957. május 15.


A párt és a kormány politikájának eredményeként az elmúlt fél év alatt megerősödött államhatalmunk, a proletariátus diktatúrája. Stabilizálódik egész gazdasági, politikai, kulturális életünk. Jelentős mértékben kiszélesedett a párt tömegbefolyása. Az így kialakult új helyzet lehetővé teszi, az államhatalmunk további megszilárdítása pedig megköveteli, hogy az eddiginél szélesebben számoljuk fel az ellenforradalom meglévő erőit.

Az ellenforradalmárok az elmúlt hónapokban a nyílt összeütközések során vereséget szenvedtek, soraik demoralizálódtak, tömegbefolyásuk csökkent. Jelenleg komoly erőfeszítéseket tesznek a még meglévő erőik megmentése érdekében. Legális kereteket akarnak biztosítani tevékenységükhöz, felhasználva a munkástanácsokat, minisztériumokat és egyéb szerveket. Másrészt az ellenséges elemek egy része mély illegalitásban dolgozik. Megpróbálják újjászervezni és összetartani a felkelőcsoportokat a volt burzsoá, fasiszta és ún. koalíciós pártokat.

Az aktív ellenforradalmi erők munkáját megkönnyíti az a tény, hogy a volt uralkodó osztályok, tőkések, földbirtokosok, kulákok, katonatisztek, csendőrök, fasiszta pártok vezetői, a horthysta államapparátus vezető tisztviselői, akik 1945 után és 1956 novembere után az országban maradtak - és ez a szám igen jelentős - szintén érintetlenül élnek hazánkban. Ezek óriási tartalék erők, segítséget jelentenek az ellenünk szervezkedők számára. Ezért alapvető feladatunk a meglévő illegációkba való beépülés, és így azok tevékenységének felderítése.

Ugyanakkor nagyobb tervszerűséggel kell leleplezni és bíróság elé állítani, illetve kényszerintézkedéssel sújtani azokat az ellenséges erőket, akik az ellenforradalom idején nyíltan jelentkeztek, a különböző forradalmi bizottságokban és más, az ellenforradalom idején létrejött szervekben.

Az ellenforradalom ellen folytatott harcunk csak abban az esetben lehet eredményes, ha azt a munkásosztály is támogatja. Éppen ezért ez a munka igen alapos, körültekintő és meggondolt intézkedéseket követel, hogy a mért csapásokkal a tényleges ellenséget sújtsuk és ne a megtévedt, az ellenforradalmárok által befolyásolt, egyszerű dolgozókat.

I.

Az ellenforradalmi erők elleni harc csapásának iránya

A levert ellenforradalom fő erői: az ellenforradalmi pártok, politikai és fegyveres szervei vezetői és legjobban a kompromittált elemek, valamint az ellenforradalom bázisát képező osztálymaradványok, rétegek és csoportok ellen szükséges a harc hatékonyabb szervezése és kiszélesítése.

 1. A győri és miskolci ellenkormány tagjai, az ellenforradalom országos, budapesti, megyei és legfontosabb területi bizottmányainak elsősorban osztályidegen, ellenforradalmi vezetői és tagjai.

 2. Arisztokraták, volt földbirtokosok, nagytőkések, gyárosok, bankárok stb., akik a hatalom visszaszerzésében tevékenykedtek.

 3. A fasiszta és burzsoá pártok, a Horthy-rezsim vezető politikai és katonai személyei, valamint olyan volt fegyveres szervek vezetői és tagjai, mint a csendőrség, VKF/2., horthysta katonatisztek.

 4. A fegyveres ellenforradalmi akciókban részt vett huligán és deklasszált elemek.

II.

Az ellenforradalmi erők elleni harc adminisztratív, rendőri és

igazságügyi intézkedései

 1. Népbíróság elé kell állítani az ellenforradalom országos és megyei vezetőit és azon személyeket, akik szervezői voltak a népi demokratikus rend megdöntésének. Ebben a kategóriában a csapást az ellenséges osztálymaradványokra, kulákokra, a volt horthysta rezsim legfontosabb politikai, közéleti, katonai, valamint csendőr-, horthysta katonatiszt és fegyveres harcokban részt vett huligán és más deklasszált elemekre kell mérni.

 2. Bíróság elé kell állítani az ellenforradalom országos, budapesti, területi, kerületi, megyei bizottságainak és bizottmányainak ellenséges tevékenységű tagjait. Továbbá a munkástanácsok, ifjúsági vagy más ellenforradalmi szervezetek vezetőit, szervezőit, akik gyilkosságra, sztrájkra és más ellenforradalmi tevékenységre izgattak, vagy ilyen cselekményekben mint irányítók, szervezők részt vettek.

III.

Szervezési intézkedések, általános rész

 1. A feladatokat négy hónap alatt kell végrehajtani.

 2. Az ellenforradalmi fő erők felszámolását a BM Politikai Nyomozó Főosztály, illetve a budapesti és megyei politikai osztályok vezetői irányítják. A felszámolás gyakorlati lebonyolításáért a BM Politikai Nyomozó Főosztály központi osztályainak vezetői felelősek, ennek megfelelően a budapesti és megyei operatív bizottságok tagjai a politikai osztályok vezetői.

 3. A BM Politikai Nyomozó Főosztály központi, budapesti és megyei osztályai készítik el az egyes személyekkel kapcsolatos javaslataikat. Ezeket a javaslatokat a megyében és Budapesten a helyi operatív bizottság, a központban az Országos Operatív Bizottság hagyja jóvá.

Amennyiben a megyei és budapesti operatív bizottságoknál egyhangú véleményt nem tudnak kialakítani, úgy az ilyen személyekkel kapcsolatos javaslatokat a BM Politikai Főosztály központjának kell megküldeni.

4. A budapesti és megyei politikai osztályok hatáskörébe nem tartoznak az országos jelentőséggel bíró politikai és közéleti személyek. Az ilyenekkel kapcsolatos javaslataikat meg kell küldeni a BM Politikai Nyomozó Főosztálynak.

5. Az operatív bizottságok minden egyes személy ügyében hozott döntésüket "határozatba" foglalják. A saját hatáskörükbe tartozó döntésükről készült "határozatot" kötelesek megküldeni a BM. Politikai Nyomozó Főosztálynak és Szénási Géza legfőbb ügyész elvtársnak.

A felszámolás ellenőrzését az Országos Operatív Bizottság, a budapesti és megyei politikai osztályok ellenőrzését a BM Politikai Nyomozó Főosztály központi osztályai - egyes területeknek megfelelően - végzik.

IV.

Szervezeti intézkedések, végrehajtási rész

1. A BM Politikai Nyomozó Főosztály központi, budapesti és megyei politikai osztályai elkészítik az ellenforradalmi szervezetek és személyek feltérképezését. A feltérképezésnek pontosan tartalmazni kell az ellenforradalmi központi és irányító szervezetek vezetőit és tagjait, külön kiemelve azok osztályidegen, politikailag ellenséges, deklasszált és huligán elemeit. Így pl. a győri és miskolci ellenkormány tagjait, a budapesti, országos, területi, kerületi, a megyei, városi ellenforradalmi bizottságok és bizottmányok vezetőit, osztályidegen, huligán, egyéb előbbiekben már felsorolt kategóriákba tartozó tagjait.

A feltérképezést június 10-ig kell befejezni.

Felelősök: BM Politikai Nyomozó Főosztály vezetője, illetve országos jelleggel a központi osztályok vezetői, valamint a budapesti és megyei osztályok vezetői.

2. A BM Politikai Nyomozó Főosztály központi, budapesti és megyei osztályai a felszámolás lebonyolítására ütemtervet készítenek. Az ütemterv időrendi sorrendben a következőket tartalmazza: egyes területek szerint, az ellenforradalmi országos, területi és helyi szervek vezetőire és tagjaira, valamint ezek osztályidegen, huligán és deklasszált elemeire vonatkozó bizonyító anyagok összegyűjtésének határidejét. Továbbá az őrizetbe vétel, vizsgálati munka lebonyolítása, illetve népbíróság, bíróság és egyéb intézkedés alá bocsátásának határidejét.

Ütemterv elkészítésének határideje a megyékben június 1., a központban és Budapesten június 14.

V.

Egyéb intézkedések

A feladatok végrehajtása érdekében az alábbiakat szükséges biztosítani:

 1. Az ellenforradalom fő erőinek feltérképezése és tevékenységük feldolgozásának biztosítása céljából szorosan együtt kell működni egymással a BM Politikai Nyomozó Főosztály központi, budapesti és megyei szerveinek. Az együttműködésen belül a központi osztályok vezetői felelősek a saját területeiknek megfelelően, a budapesti és megyei politikai osztályok viszonylatában is a feldolgozó adatgyűjtő munka eredményes lebonyolításáért.

 2. Meg kell erősíteni a megyei politikai osztályok munkáját. Különösképpen szükséges: Győr, Borsod, Komárom és Hajdú megyékben.

 3. A BM Politikai Nyomozó Főosztály operatív ügynöki hálózatát maximálisan ki kell használni az ellenforradalmi tevékenységek felderítésére.

 4. Meg kell erősíteni a megyei politikai osztályok vizsgálati munkáját politikailag és szakmailag is alkalmas, megbízható káderekkel.


(Megjelent: Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez. 2. Szerk.: Horváth Ibolya, Solt Pál. Budapest, 1993. 757-765. l.)