A debreceni munkástanácsok követelése

1956. november 13.


[Az] Ideiglenes Munkás- Paraszt Forradalmi Kormánynak, székhelyén

Mi, Debrecen város ipari munkásai, folyó hó 13-án arra az egyöntetű elhatározásra jutottunk, hogy a sztrájkot beszüntetjük, a termelőmunkát újból megindítjuk.

Ezzel egyben tanújelét kívánjuk adni, hogy feltételesen az Ideiglenes Munkás- Paraszt Forradalmi Kormány mögött állunk, amennyiben a kormány az alábbi követeléseinket támogatja és intézkedésekben realizálja.

Az Ideiglenes Munkás- Paraszt Forradalmi Kormány 15 pontba foglalt és Kádár János miniszterelnök által meghatározott programjával általánosságban egyetértünk, és bízunk abban, hogy a Forradalmi Kormány a hivatalos nyilatkozatban kitűzött jogokat a gyakorlatban is érvényre juttatja.

Fentieken túlmenően szükségesnek tartjuk azonban az Ideiglenes Munkás-Paraszt Forradalmi Kormánynak az Ideiglenes Forradalmi Kormány programnyilatkozatával elvileg azonos, de a programnyilatkozatban pontosan nem körülhatárolt alábbi követeléseket előterjeszteni:

  1. Az Ideiglenes Munkás- Paraszt Forradalmi Kormány a Szovjetunió kormányával történő tárgyalásokat a rend és a nyugalom helyreállításától teszi függővé. Tekintettel arra, hogy a munka felvételével és a dolgozók egyetemleges állásfoglalásával a rend és a nyugalom az országban helyreállottnak tekinthető, amint a kormány azt közölte, ezért követeljük az ideiglenes kormánytól, hogy a szovjet csapatok kivonására vonatkozó tárgyalásokat azonnal kezdje meg.

  2. Követeljük a forradalomban részt vett és jelenleg letartóztatásban lévő személyek azonnali szabadon bocsátását, továbbá azt, hogy a forradalomban való részvételért jogkövetkezmény senkit ne terheljen. Azokat a személyeket, akik a munkásság jogos követelését és a nemzeti függetlenségért indított szocialista forradalmat kihasználva bűncselekményeket követtek el, állítsák bíróság elé és ügyüket nyilvánosan tárgyalják meg. Egyúttal pontos adatokra támaszkodva az Ideiglenes Forradalmi Kormány tudomására hozzuk azt a tényt, hogy magyar polgári és katonai személyeket, köztük asszonyokat és gyerekeket Debrecenen keresztül Nyíregyháza-Záhony irányába szovjet katonai őrizet mellett szállítanak. Ez ellen a tény ellen, mint nemzetközi jogba ütköző bűncselekmény ellen, a leghatározottabban tiltakozunk, és követeljük az érintett személyek azonnali visszaszállítását.

  3. Kérjük, hogy a kormány haladéktalanul rendeletben szabályozza, a munkástanácsok ne csak tanácsadó, hanem ellenőrző szerepet is töltsenek be.

  4. Hivatkozással a kormánynyilatkozat 8. pontjára követeljük a munkásság és a dolgozó parasztság sztrájkhoz való jogát.

  5. Követeljük a sajtó és a véleménynyilvánítás szabadságát.

  6. Követeljük, hogy tegye lehetővé az Ideiglenes Kormány a szabad, demokratikus és titkos választásokig is az egészséges demokratikus ellenzék kialakulását.

  7. Követeljük a széles néprétegek őszinte, nyílt tájékoztatását mind politikai, mind gazdasági kérdésekben, beleértve a kormányzat külkereskedelmi tevékenységéről való tájékoztatást is.

  8. Követeljük a kormánytól, hogy engedélyezze pártoktól független szakszervezetek működését.

  9. A karhatalmat azonnal szervezzék meg a Rákosi-Gerő-rezsimben kompromittált személyek teljes mellőzésével. A volt ÁVH-s tisztek az új karhatalom szervezetébe egyáltalán nem épülhetnek be.

  10. Haladéktalanul szervezzék át a közigazgatás és a jogszolgáltatás jelenlegi szervezetét, és azt helyezzék széles körű társadalmi ellenőrzés alá. Az átszervezés során mindazon személyeket, akik a nép előtt eddigi tevékenységük miatt kompromittáltnak minősülnek, a végrehajtó szervekből hagyják ki.

Bízunk abban, hogy a fenti pontokba foglalt követelésünket, melyek lényegében egyeznek az Ideiglenes Forradalmi Kormánynak hivatalos nyilatkozatával, a kormány teljesíti. Meg vagyunk továbbá győződve arról, hogy a kormánnyal szemben támasztott követeléseink jogosak és hathatósan segítik elő a demokrácia széles kifejlődését, továbbá pedig a nemzeti függetlenség megvalósulását hazánkban.

Egyetemlegesen kinyilvánítjuk azt az álláspontunkat, hogy a munkás-paraszt hatalmat minden erőnkkel megvédjük, a szocialista vívmányok felett őrködünk. Tiltakozunk minden kapitalista vagy rákosista restaurációs törekvés ellen.

Kérjük a kormányt, hogy jelen követelésünket és a követelésekkel kapcsolatos álláspontját mind a küldöttség előtt, mind pedig az ország nyilvánossága előtt fejtse ki.

Debrecen, 1956. november 13.

Debreceni Munkástanácsok


(Megjelent: "Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni." Válogatás 1956-os munkástanács-vezetők visszaemlékezéseiből. Szerk.: Kozák Gyula és Molnár Adrienne. Budapest, 1993. 351-353. l.)