Malenkovék jelentése az SZKP KB-nak

1956. november 24.


Az SZKP Központi Bizottságának!

Beszélgettünk Kádár elvtárssal arról a teljesen halaszthatatlan szükségszerűségről, hogy határozottan rendet kell tenni a sajtó és rádió vonalán, meg kell akadályozni Fehér Lajos provokációs tevékenységét, arról, hogy rendkívül fontos a vezetés szilárdságának megvalósítása, hogy nem szabad megengedni, hogy a vezetésre az ingadozók, még inkább az olyan személyek hassanak, mint Fehér Lajos, akik viselkedését és sajtóbeli tevékenységét árulásként kell értékelni. Kádár elvtárs egyetértett ezzel, és a maga részéről teljes mértékben kiállt e mellett az irányvonal mellett. Ma Kádár elvtárs összegyűjtötte a KB-tagokat, és ezzel kapcsolatban éles hangú bejelentést tett.

A szerkesztőség által előkészített, a Pravda cikke ellen irányuló jugoszlávbarát cikket Kádár elvtárs úgy értékelte, mint provokációt, mint a kormány elleni támadást, az újság szerkesztőségének viselkedését pedig mint árulást. Kijelentette, hogy a rádiónak és a többi információs szerveknek a párt akarata és utasításai szerint kell írniuk, s amennyiben a dolog másként történik, velük szemben a proletárdiktatúra módszereit kell alkalmaznunk.

A Központi Bizottság végrehajtó bizottsága ma leváltotta Fehér Lajost szerkesztői tisztéből, megtisztította a szerkesztőséget a káros munkatársaktól, gyakorlatilag, mint Kádár elvtárs mondja, szét kellett zavarni a régi szerkesztőséget. Az új szerkesztőnek Friss István elvtársat nevezték ki. Kádár elvtárs és a román elvtársak jól ismerik őt, aki még a Kominternben végzett munkájáról ismert, és véleményük szerint teljesen megbízható kommunista, jelenleg KB-tag.

Meg kell említenünk az utóbbi napokban a Magyar Szocialista Munkáspárt Intéző Bizottságának a párt gyorsított helyreállítása és megerősítése érdekében tett intézkedéseit. A végrehajtó bizottság közzétette az átigazolások és a pártba történő felvétel rendjéről szóló direktívákat. A direktívákban rámutatnak arra, hogy az MSZMP munkáját elsősorban a Magyar Dolgozók Pártjának volt tagjaira alapozzák. Azok az MDP-tagok, akik átigazolásukat kérik, MDP-tagkönyvük alapján ideiglenes tagkönyvet kapnak. Addig is, míg az MSZMP tagjai megkapják tagkönyveiket, a volt MDP-tagok élhetnek az MSZMP tagjainak jogaival.

A direktívákban rámutatnak arra, hogy a párt tagjai közé nem lehet felvenni azokat:

a) akiket a Központi Bizottság Intéző Bizottsága a Rákosi-klikk uralma alatt elkövetett súlyos politikai hibák miatt nem tart méltónak a párttagságra;

b) akik kommunistákat vagy más haladó beállítottságú embereket gyilkoltak meg, illetve ezek meggyilkolására uszítottak, valamint a fegyveres felkelés résztvevői voltak.

Ez a direktíva megvilágítja a párttagok átigazolásának kérdését, kijavítja azokat a hibákat, amelyek a Rákosi alatt dolgozó káderek iránti széles körű bizalmatlansággal függenek össze; a "rákosisták" csoportját azon személyekre korlátozza, akiknek igen súlyos politikai hibáit a Központi Bizottság Intéző Bizottsága ismeri el. A direktíva meggyorsítja a vállalati és falusi pártszervek helyreállítását, amely a maga részéről a párt megerősítésének, a magyarországi politikai és gazdasági élet normalizálása meggyorsításának egyik döntő feltétele.

Úgy látjuk, hogy Nagy és a többiek Magyarországról történő eltávolítása pozitív hatást gyakorol Kádár elvtárs és az intézőbizottság többi tagjainak hangulatára. Valamennyien határozottabbakká váltak a jugoszlávbarát elemekkel kapcsolatban, szilárdabbak az ingadozó munkatársak elleni harcban, akik akadályozzák a párt konszolidálódásának ügyét, a KB és a kormány megerősödését.

Dej, Chivu Stoica és Bodnãras elvtársak igen hasznos munkát végeztek. Nemcsak Kádár elvtárssal, de a KB tagjaival is beszélgettek. Ezt megelőzően részletes véleménycserét folytattunk. Kiderült, hogy a magyarországi ügyekkel, a reakció ellen folytatott harc legfőbb intézkedéseinek kérdéseivel, a párt újjáalakításával, a vezetés konszolidálásával és a vezetés szilárdságának biztosításával kapcsolatban teljes a nézetazonosság közöttünk.

A román elvtársak jó hatást gyakoroltak a magyar elvtársakra, és ez kétségkívül meghozza a pozitív eredményt.

Malenkov

Szuszlov

1956. november 24. Arisztov


(Megjelent: Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából. Vál.: Vjacseszlav Szereda és Alekszandr Sztikalin. Budapest, 1993. 175-177. l.)