Az MDP PB határozata a rehabilitációról

1954. október 6.


Szóbeli beszámoló a rehabilitálás helyzetéről

Előadó: Rákosi Mátyás elvtárs

Hozzászóltak: Ács Lajos, Farkas Mihály, Bata István, Nagy Imre elvtársak

A Politikai Bizottság Rákosi Mátyás elvtárs tájékoztatóját tudomásul veszi és az alábbi határozatot hozza:

A PB felhatalmazza Rákosi Mátyás elvtársat, hogy amennyiben módja lesz rá, az SZKP megfelelő vezetőjével beszélje meg, mily módon tartják legcélszerűbbnek a Rajk-ügy felülvizsgálását, valamint a BM pártellenőrzésének biztosítását.

Ki kell dolgozni a rehabilitálások közlésének módját a párton belül.

Felelős. Ács Lajos elvtárs.

Határidő: 1 hét.

A PB megbízza Ács Lajos elvtársat, hogy dolgozzon ki javaslatot a teljesen rehabilitált elvtársakkal kapcsolatos további tennivalókra (politikai és szakmai téren való előbbrevitel stb.).

A további rehabilitálási ügyekben is - beleértve a kivégzetteket is - biztosítani kell a teljes igazság felderítését, és az eredménynek megfelelően a teljes rehabilitálás biztosítását.

Biztosítani kell, hogy a kihallgatások és tárgyalások során elhangzottakat pontos gyorsírási jegyzőkönyvbe rögzítsék.

Az előzetes vizsgálatoknál és tárgyalásoknál el kell kerülni a felesleges tanúk kihallgatását és biztosítani kell a szükséges titkosságot.

A PB hozzájárul, hogy Bata István elvtárs a rehabilitáltak elhelyezésére vonatkozó javaslatok elbírálásába Nógrádi Sándor és Szabó István elvtársakat bevonja.

A BM vizsgálja meg és tegyen javaslatot arra vonatkozólag, mi legyen azokkal a személyekkel, akik hamis jegyzőkönyvek aláírására kényszerítették és bántalmazták a letartóztatottakat.


(Megjelent: Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez. 1. kötet. Szerk.: Horváth Ibolya, Solt Pál. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1992. 493-497. l.)