A Petőfi Kör javaslatai

1956. október 22.


A budapesti Petőfi Kör hétfőn este ülést tartott, és a következő határozatot fogadta el:

A Petőfi Kör vezetősége október 22-én tartott vezetőségi ülésén, figyelembe véve hazánk jelenlegi helyzetét, felhasználva az elmúlt hibákról elhangzott véleményeket, javasolja, hogy a lehető legrövidebb időn belül hívják össze a hazánkban előállt helyzetre való tekintettel pártunk Központi Vezetősége ülését. Az ülés előkészítésének munkájába vonják be Nagy Imre elvtársat.

Szükségesnek tartják, hogy a párt és a kormány tárja fel nyíltan az ország gazdasági helyzetét, vizsgálja felül második ötéves tervünk irányelveit, és dolgozzon ki hazai sajátságainknak megfelelő konkrét építő programot. Kérik, hogy a Központi Vezetőség és a kormány minden eszközzel biztosítsa a szocialista demokratizmus kibontakozását Magyarországon, a népfront valódi szerepének kialakításával, az üzemi munkásdemokrácia kifejlesztésével. A párt és az állami vezetés tekintélyének megteremtése érdekében javasolják, hogy Nagy Imre elvtárs és a szocialista demokratizmusért, a lenini eszmékért harcoló más elvtársak méltó helyen vegyenek részt a párt és a kormány vezetésében.

Javasolják Rákosi Mátyás kizárását a párt Központi Vezetőségéből, visszahívását az Országgyűlésből és az Elnöki Tanácsból. A Központi Vezetőség az ország nyugalmának megteremtése érdekében lépjen fel a meglévő sztálinista és rákosista restaurációs kísérletekkel szemben. Kérik Farkas Mihály ügyének a szocialista törvényességnek megfelelő nyílt tárgyalását.

Javasolják - a többi között -, hogy az elmúlt időszak helytelennek, szektásnak bizonyult határozatait, elsősorban az 1955. márciusi határozatot, az 1955. decemberi irodalmi határozatot és az 1956. július 31-i, Petőfi Körre vonatkozó határozatot a Központi Vezetőség vizsgálja felül, érvénytelenítse és vonja le belőle a személyi konzekvenciákat.

A szovjet-magyar barátság erősítése érdekében tegyük még bensőségesebbé kapcsolatainkat a szovjet párttal, állammal és néppel, a teljes egyenjogúság lenini elvei alapján. Kérjük a DISZ Központi Vezetőségét, hogy október 28-i ülésén foglaljon állást a határozat pontjait illetően, és hozzon határozatot a magyar ifjúsági mozgalom demokratizálása érdekében.


(Közli: Magyar Nemzet, 1956. október 23.)

(Megjelent: Egy népfelkelés dokumentumaiból, 1956. Vál.: Korányi G. Tamás. Budapest, 1989. 44-45. l.)