tized, kilenced, juhötvened, robot

Krisztus a keresztfán 4
Teherhordás szamárral
Aratás 1
Birkanyírás
Szüret
Joakhim
tized (latin decima)

A korai középkorban az egyház számára meghatározott termények után járó, az érték egytizedét jelentő adó. Különböző hányadait a püspök, a klérus, a szegények vagy a templom fenntartására szedték be. Magyarországon a középkorban a gabona, bor, bárányok és méz volt tizedköteles termény. Eredetileg természetben kellett fizetni, azonban már a 13. században pénzben követelték. A nemesek nem fizették, az egytelkes nemesek azonban csak a 14. század végén, 16. század elején szerezték meg mentességi jogukat. Neve magyarul dézsma. Dézsmának nevezték a bor után járó földesúri kilencedet is. Pápai tizednek nevezzük a pápák és a kereszténység különböző céljaira az egyházi személyek jövedelméből tizedrész arányban szedett adót. Az 1332-1337 közt szedett pápai tizedről készült jegyzékek a középkori Magyarország fontos helytörténeti, demográfiai forrásai.

TI


kilenced

Először I. (Nagy) Lajos király 1351. évi dekrétumában említett, a földesúrnak a jobbágyaitól járó adónem. Gabona és bor után kellett fizetni eleinte természetben, a kései középkorban pénzben. Nagysága nevével ellentétben nem a termés egykilencedét, hanem egytizedét jelentette, az egyháznak járó tized lerovása utáni második, azaz kilencedik tizedet. Beszedése alól csak a fallal körülvett városok mentesültek. Sok helyen 1351 után sem szedték, sőt az ország számos vidékén az egész jobbágyrendszer fennállása alatt nem fizették. A tizedrész mint földesúri adónem Európa más országaiban is ismert, a legvalószínűbb kapcsolat a magyar kilenced és a német területeken az irtásföldek után szedett tized között van.

TI


juhötvened

A pásztorkodó románok és vlach, a joggal élő nem román etnikumú népek adója, melyet minden ötvenedik juh után kellett leróni. Kezdetben a királynak fizették. A románok földesúri telepítésének megindulása után földesúri adóként is előfordult.

TI


robot

A jobbágy által a földesúrnak teljesítendő munkavégzés: a földművelésen kívül pl. szénakaszálás, favágás, esetenként fuvarozás.

TI