NÉHÁNY KIEGÉSZÍTŐ MEGJEGYZÉS A ZSIDÓKÉRDÉSRŐL

1. Molnár Sebestyén – álnév, azonos Millok Sándor (1887–1959) szociáldemokrata politikussal. (L. OSZK Kézirattár. Fond 163. Millok Sándor levele Csécsy Imréhez. 1949. január. – Varga F. János közlése.) – Millok a Déli Vasútnál volt munkás, majd tisztviselő, 1914-től tagja az SZDP-nek, 1917-től a közlekedési dolgozók szakszervezetének. 1918–19-ben a Vasutas Szövetség egyik vezetője. A Tanácsköztársaság megdöntése után Bécsbe emigrált; 1924-ben tért haza. Aktívan részt vett a szociáldemokrata mozgalomban. 1941. máj.-tól 1944. márc. 19-ig {2-914.} a Népszava felelős szerkesztője. A német megszállás után Mauthausenbe hurcolták, ahonnan 1945 májusában került vissza. 1945. aug.-tól 1947. jan.-ig az SZDP pártvezetőségének póttagja. Delegálták az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe, majd tagja lett az 1945. nov. 4-én megválasztott parlamentnek is. Miniszterelnökségi államtitkár, hazahozatali kormánybiztos (1945. szept.-től 1946. márc.-ig), majd a BESZKÁRT (a Budapest Székesfőváros Közlekedési Rt.) elnöke. Korainak tartotta a két munkáspárt egyesülését, ezért 1948 márciusában kizárták az SZDP-ből. Visszavonult a politikai életből. Vitacikkét l.: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után. Huszadik Század. XXXVII. évf. 1. sz. (1949. febr.–márc.) 40–47.