{3-535.} Bibó István nyomtatásban megjelent művei

(Az írásokat megjelenésük időrendjében közöljük, a tematikus és a műfaji csoportosítástól – tanulmányok, könyvismertetések, fordítások stb. – eltekintettünk.)

1. Mit jelentett a reformáció az emberiség számára? Egyházi Híradó, VII. évf. 44. sz. (Szeged, 1928. november 10.) 2–3. l.

2. Pálosi Ervin: A társadalmi törvények helye a természetben. Budapest, 1930. – Társadalomtudomány, XII. évf. 1. sz. (1932), 93–94. l. (ismertetés).

3. A nyílt tengeri légi kikötők kérdése. Külügyi Szemle, IX. évf. 4. sz. (1932), 392–394. l.

4. A szankciók kérdése a nemzetközi jogban. Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt. Szeged, 1934. 50. l. (A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Intézetének Kiadványai 3.)

5. Kényszer, jog, szabadság. Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt., Szeged, 1935. VIII + 151 l. (Acta Litterarum ac Scientiarum Reg. Universitatis Hung. Francisco-Josephinae. Sectio: Juridico-Politica 8.)

6. Vas Tibor: Die Bedeutung der transzendentalen Logik in der Rechtsphilosophie. Szeged, 1935. – Jog. II. évf. 2–3. sz. (1935), 150–151. l. (ismertetés).

7. Reitzer Béla: A proletárnevelés kérdéséhez. Szeged, 1935. (Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. 14. sz.) – Athenaeum, XXI. köt. 5–6. sz. (1935), 312. l. (ismertetés).

8. Le dogme du „bellum justum” et la théorie de l'infallibilité juridique. Essai critique sur la théorie pure du droit. Revue Internationale de la Théorie du Droit (Brno), X. évf. 1. füzet (1936), 14–27. l.

9. A mai külföld szemlélete a magyarságról. Magyarságtudomány, II. évf. 1. sz. (1936), 126–132. l.

{3-536.} 10. Faluhelyi Ferenc: Államközi jog I. Államközi Alkotmányjog és Jogtan. Pécs, 1936. – Revue Internationale de la Théorie du Droit, XI. évf. 1. füzet (1936), 67–68. l. (ismertetés).

11. Bohatec, Josef: Calvin und das Recht. Feudingen in Westfalen, 1934. – Szellem és Élet (Kolozsvár), II. évf. 1. sz. (1937. július), 26–27. l. (ismertetés).

12. Balás P. Elemér: Az okozatosság büntetőjogi problematikája. Budapest, 1936. – Szellem és Élet, II. évf. 2. sz. (1937. december), 64–66. l. (ismertetés).

13. Rechtskraft, rechtliche Unfehlbarkeit, Souveränität. Zeitschrift für Öffentliches Recht (Wien), XVII. köt. 5. füzet (1937), 623–638. l.

14. Etika és büntetőjog. Társadalomtudomány, XVIII. évf. 1–3. sz. (1938), 10–27. l.

15. A Code of International Ethics, Prepared by the International Union of Social Studies. 144. Oxford, 1937. – Revue Internationale de la Théorie du Droit, XII. évf. 4. füzet (1938), 358. l. (ismertetés).

16. Az Új Iskola – egyesületi iskola. A Magyar Új Iskola Egyesület nyilv. jogú leánygimnáziumának Évkönyve az 1938–39. iskolai évről. Budapest, 1939. 3–4. l.

17. Erdei Ferenc munkássága a magyar parasztság válságának irodalmában. Társadalomtudomány, XX. évf. 4. sz. (1940), 503–516. l.

18. A bírói és közigazgatási funkció szociológiájához. Az igazságügy-miniszter véleményező szerepe a közigazgatásban. Társadalomtudomány, XXI. évf 1. sz. (1941), 136–143. l.

19. Künkel, Fritz: A közösség. A közösséglélektan alapfogalmai. Ford. Vető Lajos. Budapest, 1940. – Szellem és Élet, V. évf. 1. sz. (1941. október), 34–38. l. (ismertetés).

20. A magyar jogélet időszerű kérdései. Budapest, 1940. – Társadalomtudomány, XXII. évf. 3. sz. (1942), 432–436. l. (ismertetés).

21. A pénz. Magyar Szemle, XLII. kötet. 4. sz. (1942. április), 169–177. l.

{3-537.} 22. Elit és szociális érzék. Társadalomtudomány, XXII. évf. 2. sz. (1942), 192–209. l.

23. Losonczy István: A funkcionális fogalomalkotás lehetősége a jogtudományban. Budapest, 1941. – Szellem és Élet, V. évf. 3. sz. (1942. június), 171–175. l. (ismertetés).

24. Wiese, Leopold von: Die Ethik und das System der zwischenmenschlichen Beziehungen. Zeitschrift für Öffentliches Recht, XXII. köt. 4–5. füzet (1942. december), 461–498. old. – Társadalomtudomány, XXIII. évf. 1–2. sz. (1943), 153–154. l. (ismertetés).

25. Hozzászólás Moór Gyulának a Jogfilozófia címmel a Magyar Filozófiai Társaság 1942. dec. 1-ji vitaülésén elhangzott előadásához. – Athenaeum, XXIX. köt. 2. sz. (1943), 167–170. l.

26. Horváth Barna: A géniusz pere. Sokrates – Johanna. (Universitas Francisco-Josephina. Acta Juridico-Politica. 3.) Kolozsvár, 1943. – Szellem és Élet, VI. évf. 3–4. sz. (1943. december), 174–177. l. (ismertetés).

27. Olivecrona, Karl: Der Imperativ des Gesetzes. Kopenhagen, 1942. – Társadalomtudomány, XXIII. évf. 3. sz. (1943), 331–332. l. (ismertetés).

28. Korunk diagnózisa (Mannheim Károly új könyvéhez). Társadalomtudomány, XXIII. évf. 4–5. sz. (1943), 454–474. l.

29. Le Fur, Louis: Fédéralisme et Union Européenne. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (Wien), XI. köt. 1–2. sz. (1942. január), 12–23. l. – Társadalomtudomány, XXIII. év 4–5. sz. (1943), 556–558. l.(ismertetés).

30. Jogszerű közigazgatás, eredményes közigazgatás, erős végrehajtó hatalom. Társadalomtudomány, XXIV. 1–3. sz. (1944), 36–56. l.

31. A demokratikus Magyarország államformája. Szabad Szó, 47. évf. 61. sz. (1945. június 10.), 1. l.

32. A magyar demokrácia válsága. Valóság, I. évf. 2–4. sz. (1945. október-december), 5–43. l.

33. Vita demokráciánk válságáról. Bibó István két válasza a hozzászólásokra. Valóság, II. évf. 1–2. sz. (1946. január-február), 97–99. és 102–103. l.

{3-538.} 34. A kelet-európai kisállamok nyomorúsága. Új Magyarország kiadása, Budapest, 1946. 116. l. (Az Új Magyarország röpiratai) – A könyv első öt fejezete, apró eltérésekkel, megjelent az Új Magyarországban. (1946. május 26., 4. l. – június 4., 4. l. – 1946. pünkösd, 4. l. – 1946. június 18., 4. l. – 1946. június 25., 4. l. – 1946. június 10., 4. l. – 1946. július 16., 12. l.)

35. A magyar közigazgatás reformja. A Nemzeti Parasztpárt javaslata. Szabad Szó, 48. évf. 153. sz. (1946. július 14.), 3–4. l. (A szerzők nevének feltüntetése nélkül jelent meg: Bibó István feljegyzése szerint közösen készítették Erdei Ferenccel.)

36. A békeszerződés és a magyar demokrácia. Válasz, VI. évf. 1. sz. (1946. október), 43–59. l.

37. A koalíció egyensúlya és az önkormányzati választások. Válasz, VI. évf. 2. sz. (1946. november), 107–128. l.

38. A koalíció válaszúton. Válasz, VII. évf. 1. sz. (1947. január), 8–25. l.

39. A Nemzeti Parasztpártról. Cikksorozat a Szabad Szó 1947-es (49.) évfolyamában: A parasztpárt helye a magyar politikában. 1947. január 19., 6. l. – Parasztpárt és parasztság. 1947. január 26., 7. l. – Parasztpárt és parasztkultúra. 1947. február 2., 5. l. – Parasztpárt és a parasztság gazdasági felszabadulása. 1947. február 16., 7. l. – A parasztpárt és a parasztság közéleti felszabadulása. 1947. február 23., 3. l. – Parasztpárt és polgárosodás. 1947. március 23., 7. l. – Parasztpárt és radikalizmus. 1947. április 13., 9. l. – Parasztpárt és forradalmiság. I. 1947. április 27., 5. l. – Parasztpárt és forradalmiság II. 1947. május 25., 9. l.

40. Összeesküvés és köztársasági évforduló. Válasz, VII. évf. 2. sz. (1947. február), 176–183. l.

41. Közigazgatásunk reformja. Szabad Szó, 49. évf. 77. sz. (1947. április 6.), 4. l.

42. A Márciusi Front tíz esztendeje. Válasz, VII. évf. 4. sz. (1947. április), 303–305. l.

43. A magyar közigazgatásról. Elvi állásfoglalás és történeti áttekintés. Városi Szemle, XXXIII. évf. 5–6. sz. (1947. május-június), 285–294. l.

{3-539.} 44. A magyar társadalomfejlődés és az 1945. évi változás értelme. Válasz, VII, évf. 6. sz. (1947. június), 493–504. l.

45. Értelmiség és szakszerűség. Tiszatáj, I. évf 6. sz. (1947. június), 1–11. l.

46. Hol a kiút a magyar értelmiség zsákutcájából? Tovább, II. évf. 12. sz. (1947. július 18.), 3. l. (az előző cikk kivonata).

47. Válság után – választás előtt. Válasz, VII. évf. 8. sz. (1947. augusztus), 123–138. l.

48. A magyarságtudomány problémája. Magyarságtudomány, III. évf. 1. sz. (1943–1948), 1–11. l. (Különnyomat; maga a folyóirat nem jelent meg.)

49. Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem. Válasz, VIII. évf. 4. sz. (1948. április), 289–319. l.

50. Zsidókérdés Magyarországon 1944 után. Válasz, VIII. évf. 10–11. sz. (1948. október-november), 778–877. l. Újraközölve: Zsidókérdés, asszimiláció, antiszemitizmus. Szerk.: Hanák Péter. Bp., 1984. 135–294. l.

51. Néhány kiegészítő megjegyzés a zsidókérdésről. Huszadik Század. XXXVII. évf 1. sz. (1949. február-március), 47–53. l.

52. Magyarország városhálózatának kiépítése. Tervezték és szerkesztették: Bibó István és Mattyasovszky Jenő. Kézirat gyanánt. Budapest, 1950. XI. 1., VII + 98 térkép.

53. Die Lage Ungarns und die Lage der Welt. Vorschlag zur Lösung der Ungarn-Frage. Die Presse, Jahrgang 1957, Nr. 2695. (Wien, 8. September 1957.), 5–6. és 39–40. l.

54. Harmadik út. Sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta Szabó Zoltán. Magyar Könyves Céh, London, 1960. 381. l.

55. Meunier, Jacques-Savarin, Anne-Marie: Szilbako éneke. Európa. Budapest, 1971 (fordítás).

56. Duchesne, Pierre: Sacco és Vanzetti. (Riportregény.) Európa, Budapest, 1972 (fordítás).

57. Tanya és urbanizáció. (A tanyakérdés vitájának újjáéledése és Erdei Ferenc tanyakoncepciója.) Valóság, XVI. évf. 12. sz. (1973. december), 35–40. l.

58. Launay, Jacques de: A fasizmus végnapjai Európában. Európa. Budapest, 1975 (fordítás).

{3-540.} 59. Közigazgatási területrendezés és az 1971. évi településhálózat-fejlesztési koncepció. MTA Igazgatástudományi Bizottsága, Budapest, 1975. 90 l. + 14 térkép.

60. The Paralysis of International Institutions and the Remedies. A Study of Self-Determination, Concord among the Major Powers, and Political Arbitration. With an Introduction by Bernard Crick. The Harvester Press, Hassocks, 1976. XI + 152 l. Egy részlete magyarul: A hatalmi rendszerek legitimitásáról. Magyar Füzetek 1. sz. (Párizs, 1978), 64–67. l.

61. Az 1790/91. 67. tc. és az 1825/27. 8, 9. és 15. tc. alapján létrejött rendszeres regnikoláris bizottságok kiadványainak bibliográfiája. Összeállította Bibó István. A B. (levéltári) rész összeállításánál közreműködött Pajkossy Gábor. Kézirat gyanánt. Országgyűlési Könyvtár kiadása, Budapest, 1977.

62. Németh László kelet-európai koncepciója és Szekfű Gyulával folytatott vitája. Valóság, XXII. évf. 8. sz. (1979. augusztus), 35–38. l. – Látóhatár, 1979. október, 101–108. l.

63. Bibó István 1911–1979. Magyar Füzetek 4. sz. (Párizs, 1979), 2001. (Válogatott tanulmányok, illetve tanulmányrészletek.)

64. A magyar közigazgatás történeti háttere. (Közli: Gyarmati György: Adalékok egy elmaradt közigazgatási reform történetéhez, 1946. Századok, 113. évf. 3. sz. [1979], 512–548. l. Ebben Bibó István szövege: 527–536. l.)

65. Levél Londonba. Közreadja Szabó Zoltán. Külhoni Szövegtár I. 1979. (Szerkeszti Bikich Gábor, kiadja Koncz Lajos, Boston, 1979), 10–22. l.

66. Két verselemzés. (József Attila: Négykézláb másztam; Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslat.) Confessio, 3. évf. 4. sz. (1979), 75–80. l.

67. Az államhatalmak elválasztása egykor és most. Vigília, 45. évf. 8. sz. (1980. augusztus), 533–546. l. Lengyelül: Podzial wladz panstwowych dawniej i dzis. Znak, XXXIV. évf. 10. sz. (1982. október), 1226–1245. l.

68. Beszélgetés Bibó Istvánnal. Huszár Tibor interjúja. Valóság, XXIII. évf. 9. sz. (1980. szeptember), 27–49. l.

{3-541.} 69. A német hisztéria okai és története. Történelmi Szemle, XXIII. évf. 2. sz. (1980), 169–195. l. (Az eredeti tanulmány második fele, némi rövidítéssel.)

70. Bibó István két válasza A magyar demokrácia válsága c. cikkének vitáján elhangzott hozzászólásokra (Lukács György hozzászólásának és Bibó István két válaszának újraközlése: Vita demokráciánk válságáról. Kritika, 1980. 11. sz. 16–21. l.)

71. Bibó István fiatalkori levelei Erdei Ferenchez. In: Huszár Tibor: Barátok (Erdei Ferenc levelesládájából). Tiszatáj, 34. évf. 12. sz. (1980. december), 44–69. l.

72. Illyés Gyula: Églakók. Tiszatáj, 35. évf. 2. sz. (1981. február), 48–51. l. (Verselemzés.)

73. Bibó István összegyűjtött munkái. 1–4. k. Sajtó alá rendezte Kemény István és Sárközi Mátyás. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (Bern), 1981–1984. 1310 l.

74. Békeajánlat. (Bibó István hagyatékából; közreadja Szilágyi Sándor.) Kritika, 1983. 12. sz. 15–16. l.

75. A magyar demokrácia elindulása. (Bibó István hagyatékából; közreadja Szilágyi Sándor.) Kritika, 1984. 9. sz. 13–25. l.

76. Levél Illyés Gyulához (1947). Illyés Gyula Emlékkönyv (szerk. Illyés Gyuláné). Bp., 1984. 181–182. l.

77. Bibó István fiatalkori levelei Ortutay Gyulához. In: Kedves Tutus! Levelek Ortutay Gyulához. Kritika, 1985. 8. sz. 2–27. l.

78. Bibó István: Szempontok a XV. századi magyar történelemhez. Kortárs, XXIX. évf 9. sz. (1985. szeptember), 81–87. l.

79. Bibó István: Misére des petits États d'Europe de l'Est. L'Harmattan, Paris, 1986. (Négy tanulmány – A német politikai hisztéria, A kelet-európai kisállamok, Eltorzult magyar alkat, Zsidókérdés – franciául.) (Korábbi bibliográfiák felhasználásával és kiegészítésével összeállította: ifj. Bibó István.)