{688.} JEGYZETEK

1 Verő György, A Népszínház Budapest színi életében, 1875–1925. Bp., 1925. 84.

2 Ignotus, Igazgató-ingás a Nemzeti Színházban. Nyugat, 1908. I. 167.

3 Búcsú a régi Nemzetitől. Színházi Élet, 1913/24. 1–2.

4 Szomory Dezső, Előszó a második kiadáshoz. In: Sz. D., A nagyasszony. Bp., 1927. (Királydrámák, 1.) 7.

5 Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:418–420.

6 Herczeg Ferenc, Árva László király. I. felvonás, 1. jelenet. Bp., 1943. 13.

7 Herczeg Ferenc, i. m. I. felvonás, 6. jelenet. 19.

8 Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:128.

9 Kellér Andor, Bal négyes páholy. Bp., 1960. 328.

10 Csathó Kálmán, A „nemzeti” Nemzeti Színház. Magyar Figyelő, 1916. III. kötet 225.

11 Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:602.

12 Ignotus, Egressy-emlékünnep. In: Ignotus, Színházi dolgok, Bp., 1910. 23.

13 Péterfy Jenő, Dramaturgiai dolgozatai. Bp. 1931. (Magyar irodalmi ritkaságok, 2.) 136.; 134.

14 Hevesi Sándor, A dráma és színpad. (Jelenkor, 1896/11, 13). In: Hevesi, 1965 303.

15 Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:211.

16 Ambrus Zoltán, Színház. Válogatta és a szöveget gondozta Fallenbüchl Zoltán. Bp., 1983. 320.

17 Kosztolányi Dezső, Színházi esték II:65.

18 Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:442.

19 Kosztolányi Dezső, Színházi esték II:86 és 88.

20 Ignotus, Szophoklész Ödipusza. In: Ignotus, Színházi dolgok. Bp., 1910. 102.

21 Lengyel Menyhért, A Nemzeti Színház. Nyugat, 1908. II. 108.

22 Kosztolányi Dezső, Színházi esték II:25–26.

23 Csathó Kálmán, Ilyeneknek láttam őket. Régi nemzeti színházi arcképalbum. Bp., 1957. 154.

24 Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:189.

25 Hatvany Lajos, Magyar irodalom a külföld előtt. Nyugat, 1910. I. 274.

26 Alexander Bernát, A színházi év történetéből. Budapesti Szemle, 1913. 155. kötet. 32.

27 Ambrus Zoltán, Szerzők és drámaírók (1911). In: Ambrus Zoltán, A kritikáról. Bp., 1920. 33.

28 Várkonyi Nándor, A modern magyar irodalom. Pécs, [1930]. 289.

{689.} 29 Lukács György, A modern dráma fejlődésének története. Bp., 1978. (Lukács György összes művei) 600.

30 Lukács György, Ifjúkori művek (1902–1918). Szerkesztette Tímár Árpád. Bp., 1977. (Lukács György összes művei) 43.

31 Kosztolányi Dezső, Színházi esték, I:240.

32 Kosztolányi Dezső, Színházi esték, I:529.

33 Bródy Miksa, G. Kertész Ella. Színjáték, 1910. I. évfolyam 61–62.

34 Pálffy István, George Bernard Shaw Magyarországon (1904–1956). Bp., 1987. (Modern filológiai füzetek, 40.) 29.

35 Magyar Szemle, 1900. 515.

36 Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:604–605.

37 Lengyel Menyhért, Életem könyve. Naplók, életrajzi töredékek. Összeállította Vinkó József. Bp., 1988. 72.

38 Bérleti szerződés a Vígszínház Rt. mint bérbeadó és Faludi Gábor bérbevevő között. 1903. április 3. A Vígszínház iratai, 1903. OSZK Sztt.

39 A levél a Vígszínház 1919. évi irattárában, a lefűzött másolatok között maradt fenn. OSZK Sztt.

40 Faludi Miklós levele Váry Alberthez, 1920. február 25. A Vígszínház iratai, 1919–1920. OSZK Sztt.

41 Igazgatósági jelentés az 1916. évi közgyűléshez. 1916. február 10. A Vígszínház iratai, OSZK Sztt.

42 Hegedűs Gyula, Emlékezések. Bp., 1921. 34.

43 Hunyady Sándor, A Vígszínház negyven éve. Bp., [1936]. 14.

44 Sz[ini] Gy[ula], Új éra. A Hét, 1907. 591–592.

45 Magyar Nemzet, 1910. október 9. In: Zuboly könyve. Bányai Elemér válogatott munkái. Összeállította Mikes Lajos. Bp., 1916. 139.

46 Nyugat, 1914. I. 494. In: Tóth Árpád, Prózai művek. Tanulmányok, bírálatok, hírlapi cikkek 1914–1928. S. a. r. Kocztur Gizella közreműködésével Kardos László. Bp., 1969. 10.

47 A Hét, 1913. 141.

48 Nyugat, 1913. I. 501.

49 Az Újság, 1909. január 31.

50 A Hét, 1909. 86.

51 Nyugat, 1909. I. 226.

52 Márkus László, Az ideális színház. Előadás a Magyar Mérnök- és Építész Egylet ankétján, 1912 januárius-februárius. Bp. 1912. 51.

53 Egyetértés, 1908. április 25.

54 Magyar Nemzet, 1908. április 25.

55 Márkus László, A Hamlet a színpadon. Magyar Hírlap, 1909. január 8.

56 Egyetértés, 1909. január 10.

57 Magyar Hírlap, 1909. január 10.

{690.} 58 Magyar Hírlap, 1909. január 10.

59 A Hét, 1909. 31–32. In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték I:27.

60 Világ, 1913. május 10.

61 Központi Értesítő, 1918/73.

62 Hanák Péter, A bécsi és a budapesti operett kultúrtörténeti helye. Budapesti Negyed, 1997/16–17. 13.

63 Tóth Béla, Esti levél. Pesti Hírlap, 1903. október 31.

64 Pásztor Árpád, Fedák Sári. Színház és Élet, 1906. IV. évfolyam 56.

65 Csáky Móric, Az operett ideológiája és a bécsi modernség. Kultúrtörténeti tanulmány az osztrák identitásról. Bp., 1999. 234.

66 Juhász Gyula, Operett. (Nagyvárad, 1909). In: Juhász Gyula összes művei. Szerkeszti Péter László. 5. kötet Prózai írások, 1898–1917. S. a. r. Grezsa Ferenc, Ilia Mihály. Bp., 1968. 345.

67 Színházi Élet, 1913/41. 18.

68 Színházi Élet, 1913/36. 11.

69 Pesti Hírlap, 1916. november 4.

70 Népszava, 1916. november 4.

71 Nyugat, 1911. II. 1112.

72 Nyugat, 1911. II. 1112.

73 Kosztolányi Dezső, A Városi Színház. (Színházi Élet, 1917). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték II:720–721.

74 Színészeti lexikon I:476.

75 Bárdos Artúr, 1942 22.

76 Az idézet az Új Színpad Könyvtára című sorozat hátsó belső borítóján megjelent szövegből való.

77 [Fazekas Imre] F. I., Bárdos Artúr beszél… Pesti Napló, 1935. szeptember 17.

78 Bárdos Artúr, 1942 9–10.

79 Karinthy Frigyes, Holnap reggel. Előszó az első kiadáshoz. In.: Karinthy Frigyes, Hököm színház. I. S. a. r. és az utószót írta Kellér Andor. Bp., 1957. 12.

80 Színház és Divat, 1919/11. 20.

81 Bécsy Tamás, A dráma lételméletéről. Bp., 1984. 251.

82 Idézi Ján L. Kalina, A kabaré világa. Bp. 1968. 18.

83 Budapesti Hírlap, 1901. november 17.

84 Magyar Szemle, 1901. 563.

85 Gyárfás Dezső, Orfeum. Egy színész élete. Bp., 1920. 134.

86 Nagy Endre, Kabaré Magyarországon. In: Színészeti lexikon I:389.

87 Heltai Jenő, Medgyaszay Vilma. In: Heltai Jenő, Utazás enmagam körül és más vallomások. Bp., [1998]. 226.

88 Nagy Endre, Kabaré Magyarországon. In: Színészeti lexikon I:389.

{691.} 89 A magyar kabaré tízéves antológiája. Összeállították Balassa Emil és Emőd Tamás. Bp., [1918]. 89.

90 Kosztolányi Dezső, Magyar kabaré. (Nyugat, 1915). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték II:710.

91 Somlyó Zoltán, A magyar kabaré hőskorából. (Literatura, 1927. október). In: Somlyó Zoltán, Párbaj és kultúra. Válogatott publicisztikai írások. Válogatta és szerkesztette Zsoldos Sándor. Bp., 1986. 367.

92 Somlyó Zoltán, i. m. 371.

93 Nagy Endre, A kabaré regénye. S. a. r. Károly Márta. Bp., 2000. 115.

94 Nagy Endre, i. m. 114.

95 [Boross] Boros Géza, „Folik, vagy nem folik?” Egy kupléénekes emlékei. Bp., 1942. 48.

96 Nagy Endre, Kabaré Magyarországon. In: Színészeti lexikon I:389.

97 [Boross] Boros Géza, i. m. 62.

98 Nagy Endre, Kabaré Magyarországon. In: Színészeti lexikon I:389.

99 Nagy Endre pöre. Az Újság, 1911. március 22.

100 Bárdos Artúr, 1942 18.

101 Bárdos Artúr, 1942 31.

102 Bárdos Artúr, 1942 32.

103 Bárdos Artúr, 1942 41.

104 Színházi Élet, 1918/17. 16.

105 [Lengyel István] l. i., Konferánsz Nagy Endre színházáról. Színházi Élet, 1919/37–38. 24–25.

106 NAgy Endre, Kabaré Magyarországon. In: Színészeti lexikon I:389.

107 Radványi Teofil, A színpad. Bp., 1909. 35.

108 Hevesi Sándor, 1965. 298.

109 Nyugat, 1911. I. 1091.

110 Nyugat, 1911. I. 1092–1093.

111 Színházi Hét, 1911/22. 7–8.

112 Bús-Fekete László, Művészi bábjátékok. Színházi Élet, 1917/21. 16.

113 Egressy Gábor, A színészet iskolája. A szerző hátrahagyott dolgozataiból egybegyűjté és kiadja Egressy Ákos. Bp., 1889. 122. és 123.

114 Egressy Gábor, i. m. 144.

115 Jászai Mari levele Kassai Vidorhoz. Pest, 1873. február 26. In: Jászai Mari levelei. S. a. r. Kozocsa Sándor. Bp., 1944. 87.

116 Jászai Mari, Naplójegyzetek. In: Jászai Mari írásai. Válogatta és a bevezető tanulmányt írta Debreczeni Ferenc. Bp., 1955. 266–267.

117 Kosztolányi Dezső, A kabaré. (Színházi Élet, 1922). In: Kosztolányi Dezső, Színházi esték II: 778.

118 [Feleky] Feleki Géza, A szavalóművészet önállósulása. Nyugat, 1910. I. 258.