{761.} JEGYZETEK

1 Debreczeni Független Újság, 1907. április 26.

2 Janovics Jenő, A Farkas-utcai színház. Bp., 1941. 285.

3 Bényei István, Színészetünk rendezéséről. Bp., 1893. 9.

4 Bényei István, A színi kerületekről. Színészek Lapja, 1893/40. 4.

5 Dr. Komor Gyula, A vidéki színészetről. In: Magyar színészeti almanach az 1902. évre. Szerkesztették Dr. Incze Henrik és Hervay Frigyes. Bp., 1902. 43–44.

6 Komor Gyula, i. m. 46.

7 Fodor Oszkár, A vidéki színészet az állam szolgálatában. Győr, 1913. 4.

8 Imre Sándor, Dr. Janovics Jenő és a színház. Kolozsvár, 1924. 51.

9 Festetics Andor, A vidéki színészet rendezése. In: Magyar művészeti almanach. Szerkeszti Dr. Incze Henrik. Bp., 1904. 123.

10 Festetics Andor, i. m. 119–120.

11 Dr. Komor Gyula, Színészek dolga… In: Magyar művészeti almanach az 1913. évre. Szerkeszti és kiadja Dr. Incze Henrik. Bp., 1913. 89.

12 Debreczeni Független Újság, 1907. április 26.

13 Beregi Oszkár levele Somló Sándorhoz. Kolozsvár, 1898. augusztus 23. OSZK Kézirattár, Fond 24/90.

14 Vidor Pál, A rendező. In: A színház. Szerkesztette Szomaházy István. Bp., 1901. 46.

15 Julius Bab Reinhardt’s Chorregie című tanulmányát idézi: Ferenczi Frigyes, i. m. 74.

16 Alexander Bernát, A színházi év történetéből. Budapesti Szemle, 1913. 155. kötet. 32.