{318.} JEGYZETEK

1 Molnár György, Világostól Világosig. Emlékeimből. Arad, 1881. 100–101.

2 Keleti Károly, Hazánk és népe a közgazdaság és társadalmi statistika szempontjából. Pest, 1871. 409.

3 Molnár György, III. Napoleon szinházi szabadalom törvénye. Pest, 1865. 43.

4 A Színpad, 1871. 168.

5 A Magyar Színész-kebelzet és Kölcsönös Segélyegyletének illetőleg Nyugdíj-intézetének alapszabályai. Pest, 1871. 4.

6 A III-dik színész-congressus harmadik ülése. A Színpad, 1873. 69.

7 Takács Ádám, A színpadi rendezésről vidéken. Színészek Lapja, 1886/22. 5.

8 Bokody Antal, Nyílt levél az e.[lső] m.[agyar] á.[ltalános] színházi ügynökséghez. A Színpad, 1872. 108.

9 Nyíregyháza színháztörténetének levéltári forrásai, 1813–1893. Összeállította és a bevezetéseket írta Margócsy József. Bp. 1990. (Színháztörténeti könyvtár, 23.) 74.

10 Krecsányi Ignác, Régi dolgok – Régi szinészetről. Temesvár, 1914. 84.

11 Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei Levéltárban 1719–1886. Összeállította és a bevezetőt írta Dunainé Bognár Júlia. Bp., [1989]. (Színháztörténeti könyvtár, 18.) 213.

12 Takács Ádám, Tervezet a vidéki színészet rendezése tárgyában. A Színpad, 1873. 93.

13 [Bercsényi Béla] – b. –, Hajónk süllyed! A Színpad, 1873. 141.

14 A Színpad, 1877. 74.

15 Mozgalmak a vidéken. A Színpad, 1879. 6.

16 Gerold László, Dráma és színjátszás Szabadkán a XIX. században. Újvidék, 1982. 201.

17 Gerold László, i. m. 200.

18 A Szuper Károly és színtársulata című írást idézi: Rassy Tibor, Vándorbottól a kőszínházig. Kaposvár és Somogy megye színészetének krónikája 1797-től. Kézirat. H.é.n. L.: OSzMI Kézirattár. Lsz.: 59.1142.

19 A Pécsi Figyelőt idézi a Színészek Lapja, 1885/10. 6

20 A Pécsi Figyelőt idézi a Színészek Lapja, 1885/10. 6.

21 Bíró Lajos, A vidéki színészet megmentése. In: Nagyváradi színikritikák a Holnap évtizedében. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Indig Ottó. Bukarest, 1975. 119.

22 Juhász Gyula, Az operett. (Nagyvárad, 1909). In: Juhász Gyula, Prózai írások, 1898–1917. S. a. r. Grezsa Ferenc, Ilia Mihály. Bp., 1968. (Juhász Gyula összes művei, 5.) 344–345.

{319.} 23 Vitéz (Welser) Tibor, A Kolozsvári Nemzeti Színház. 1877. május 9.–1896. április 30. Adattár. 203. és 206. L.: OSzK Sztt. Ms 13/2.

24 Ditrói Mór, Komédiások. Bp., [1929.] 61. és 65.

25 A kolozsvári nemzeti színház törvénykönyve. Kiadatott 1881. május 1-én. 22.

26 Janovics Jenő, A Farkas-utcai színház. Bp., 1941. 140–141.

27 Janovics Jenő, i. m. 155.

28 Janovics Jenő, i. m. 298.

29 William Shakespeare, Hamlet. V. felvonás 2. szín. Arany János fordítása.

30 Nagyvárad, 1887. július 19.

31 Ady Endre, Szigligeti háza. In: Ady Endre, Színház. Válogatta, a szöveget gondozta, az utószót és a jegyzeteket írta Varga József. Bp., 1980. 41.

32 Idézi a Magyar Színművészeti Lexikon. I:60.

33 Alföld, 1885. december 5. Idézi Ecaterina Piroska, Az aradi színjátszás történetéből. Din istoria teatrului din Arad. [Gépirat, 1986.] 60. L.: OSzMI Könyvtár. Lsz.: Q 17259

34 Galamb Sándor, A magyar dráma története 1867-től 1896-ig. I. Bp., 1937. 349–350.

35 Alföld, 1889. február 9. Idézi Ecaterina Piroska, i. m. 63.

36 A forrás pontos megnevezése nélkül idézi Ecaterina Piroska, i. m. 67.

37 A vidéki színészvilág írásban és képben. 2. füzet. Arad, 1902. 1.

38 Monsieur Sans-Gène, Néhány szó az aradi színházról. 1904. február hava. Arad, 1904. 14–15.