A színjátékmű és a rendezőművész

Lényegében a korszak összes színpadi igénye a rendező funkciójának, majd később művészetének a kialakulásához vezetett. A színészek a naturalista színjátszásig jószerével a 18. században kialakult tradíció alapján játszottak. A színész volt felelős saját maga művészetéért, az volt az első ok, amiért eleddig nem volt szükség rendezőre; az összjáték lehetőségére sem volt igény. Elsősorban a szenvedélyeket jelenítették meg, a gesztus és a testtartás megfelelt a szöveg tartalmának, lényeges különbség az arcjátékban volt. A színpadon csak egy vonal mentén álltak, így síkban és nem térben játszottak, és a színpadi mozgás tekintetében sem volt igény az együttes játékra. A melodrámáknak és a jól megcsinált színdaraboknak sztereotip alakjaik voltak, ha ezek megformálását egyszer kidolgozta a színész, minden sztereotip alaknál használhatta-használta. Ugyanakkor a színpadon nem jelentek még meg a nem verbális elemek. Volt még egy ok, ami miatt nem volt szükség a rendezőre: nagyon sok előadást tartottak. Olvasható, hogy Angliában Henry Irving az 1850-es években két és fél év során 428 alakot játszott el. A színészek alakításának módjával még a meiningeni herceg társulatában sem foglalkoztak, csak a statisztákkal. A rendező által vezetett próbákra idő sem lett volna.

Ahogyan utaltunk rá, a színház önálló művészeti ágának kialakulásához a reális élet illúzióját megteremtő díszletek, bútorok, kellékek {472.} járultak nagymértékben hozzá. A színjáték alapja, meghatározó tényezője minden korszakban természetesen a színész, a színész művészete, de a színházművészet egésze is „akkor” kezdődik, amikor a színész olyan valakit játszik mások számára, aki nem ő. A színházban az írott dráma – vagy bármely szöveg – név alakja élő emberré válik, az írott dialógus pedig élőbeszéddé. A test összes része éppúgy, mint az élőbeszédben a hangszín, tónus, hangmoduláció, hangsúly, nem verbális jel, a színész mindig is ezekkel dolgozott. Az említett elemekkel a színpad nem verbális elemei kibővültek-kiegészültek, teljessé váltak. A színpadi környezet azonos neművé vált a színész által eljátszott-megformált alakkal. A naturalizmus ezért hitte, hogy a dráma és így a színjátékmű a reális élet egy szelete. Persze Jean Jullien ehhez hozzátette, hogy ez művészettel jelenik meg a színpadon. Ha a színész olyan valakit játszik mások számára, aki nem ő, akkor azonnal olyan „világ” teremtődik, amely merőben különbözik a reális élettől, művészi forma jön létre. Az említett kettősség a reális életben egyfelől lehetetlen, másfelől elfogadhatatlan lenne. Az úgynevezett szociológiai szerepek az adott énnek a szerepei, és a szociológiai szerepet játszó ember nem lesz „másvalaki”. Még akkor sem, ha – jól tudható – a 20. századi ember például egészen különböző módon viselkedhet különböző életviszonyaiban. Itt is hangsúlyozni kell, hogy ennek ellenére, ezekben a más- és másfajta viselkedésekben sem válik „másvalakivé”.

A színész ezt a másvalakit, adott esetben másvalamit a maga metakommunikációjával, annak hálózatával teremti meg. Ezért állítható, hogy a színpad nem verbális elemekkel való kibővülése nemcsak teljessé tette a színész par excellence eszközeit, hanem a környezet is hasonló neművé vált. A díszlet immáron nem önmagát, esetleg képzőművészeti produktumot, hanem valami mást jelölt. A „szoba”, a bútor az adott alaké, és nem a színházé, s már ekkor, ebben az értelemben az alakhoz tartozott. A színházi műalkotás ekkor vált a nem verbalitás művészetévé.

Ebben játszott igen lényeges, mondhatni meghatározó funkciót az elektromos fény. Erről is igen lényeges elméletet fogalmazott meg a svájci Adolphe Appia. 1899-ben jelent meg Die Musik und die Inscenierung című műve.

Először is elutasította a festett díszletet. Ezen azt kell érteni, hogy az ajtókat, bútorokat hagyományosan a kétdimenziós, síkban húzódó háttérre festették. A háromdimenziós díszlet azért szükséges, mert a {473.} színész mindig háromdimenziós. Ha a díszlet is ilyen, minden plasztikussá válik, a tömegek, a formák, a mozgások és a környezet is. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy Wagner operái és a szimbolista színház bőven eltávolodott már a naturalizmustól. Appia Wagner operáinak volt híve, említett munkája Wagner műveihez illő elmélet. Ám mégis az önálló színházművészet elméletéhez járult hozzá. Hangsúlyozta, hogy a színpadi műnek el kell szakadnia irodalmi tartalmától. És az így létrejövő mű szempontjából vált a legfontosabb nem verbális elemmé az elektromos fény.

A fény látható megfelelője, „társa” a zenének. Ezenkívül azonban az uralkodó hangulatnak, az érzések változásának megteremtője, továbbá interpretátora a felfogásnak, az appercepciónak. A szórt, derített fény is fontos, de lényegesebb az úgynevezett „aktív” fény, az, amely árnyékot vet. Enélkül ugyanis nem létezik plaszticitás, a fény a plaszticitás láthatóságát szolgálja.

A színpad nem verbális elemeinek megszaporodásával és a színjátékműnek az irodalmi tartalomtól történő elválásával egyetlen ember koncepciójának kell érvényesülni: az „alkotás alapkoncepciója […] csupán egyetlen agyban foganhat”.8 Ez Appiánál természetesen a zeneszerző. Mégis megfogalmazódik az igény is, a lehetőség is, hogy a nem zenés műveknek is rendezőre van szükségük.

Appia is foglalkozott az élő színész – aki nála természetesen az opera énekese – és az élettelen díszlet közötti diszkrepanciával. Ez a kérdéskör csak akkor válik fontossá, ha a színjátékot speciális műalkotásnak és nem az „élet egy szelete” prezentációjának tartják. Appián kívül a korszakban többen is igénylik, hogy a színész a színpadon hagyja el a saját benső világának – érzelmeinek, indulatainak, asszociációinak – személyes és egyéni részleteit, aspektusait. A zenéhez hozzákapcsolja a táncot is, noha nem az opera táncbetéteire utalva. Táncon érti „az emberi test ritmikus életét a maga teljességében”.9 Ezzel ismét olyan elemre utal, amely a modern színjátszás egyik alapvető része, a színész testére, mozgására.

A modern színház meghatározó személyiségeinek egyike Edward Gordon Craig. Nemcsak azért, mert pontosan felismerte, miszerint a színjátékmű igen magas fokon komplex; szó, cselekvés, ének, tánc, szín, ritmus, világítás és díszlet összetettsége. Hitt abban, hogy eljön az idő, mikor a színjátékmű az írott dráma szavai és az élő színész nélkül is megvalósulhat. Egyszerű díszletet gondolt el, a színpad különböző szintjeire elhelyezett hatalmas háromdimenziós {474.} oszlopokkal, amelyek ritmikusan harmonikus teret alkotnak. Ő is az árnyékot vető, a színpadon átlósan futó fényeket tartotta olyannak, ami nagy és elsöprő benyomást okoz. A színpad komplexitását egyetlen embernek kell megteremtenie, s ez a rendező. Craig volt tehát minden valószínűség szerint az első, aki a modern színház értelmében vett rendezőt elgondolta. A dráma szövegvilágát olyan teljességnek tartotta, amelyhez a színjátéknak nem hozzátenni kell valamit: a színpadon új művet kell megteremteni, s így nem az írón alapul az új színház, hanem a rendezőn. Híres „Übermarionett” elmélete nem azt jelentette, hogy a rendező akaratából, az ő kezében bábuvá váljon a színész az ő minden egyes szavának engedelmeskedve. A színésznek magának kell létrehoznia az új formákat, amelyek jó része szimbolikus gesztusokkal azonos. Szerinte a korabeli színész – helytelenül – pszichológiai értelemben megszemélyesít és értelmez; helyette a reprezentáció révén történő értelmezést kell produkálnia. Az a színész „Übermarionett”, aki a mechanikus tökéletességnek olyan fokát érte el, hogy teste teljes mértékben szellemiségének rabszolgája. Így megszabadul egyéni szeszélyeitől, és a néző ezt érzékelve sokkal inkább általános és egyetemes jelentéseket alkothat meg.

Hasonló nézeteket olvashatunk Arthur Symons Plays, Acting and Music című, 1909-ben megjelent művében. Az élő emberi lény szerinte is elvonja a figyelmet a színjáték lényegéről, hiszen saját személyes érzéseinek, pillanatnyilag feltámadt egyéb benső dinamizmusainak van alávetve. Ezért a Craig értelmében vett bábu az ideális színész. Ő az, aki nem játszik, hanem a dráma lényegét prezentálja.

Európa különböző országaiban persze más nézeteket is vallottak. Az ír költő, drámaíró, William Butler Yeats azon gondolkodott, miként lehet a drámát nemcsak érzékileg, hanem szellemi értelemben is jelentőssé tenni a színpadon. A karakter, a jellem helyett az alak lírai kifejezése hozhatja létre a dráma szellemiségét. Shaw önmagára jellemzően írta Ibsenről még 1891-ben, hogy drámaírói technikáját didaktikus célokra használta, s hogy Ibsennél az expozíció és a helyzet felvázolása után diszkusszió következik. És ez a drámaíró megítélésének mércéje. Nagy hatást ért el William Archer, a londoni kritikus Play-making (1912) című könyvével. Manapság nem az a jelentős benne, hogy talán ez az első olyan kézikönyv, amely megmondja, miként kell vagy lehet drámát írni. Lényegesebbnek minősíthetjük, hogy már nem a konfliktust tartja a dráma kulcsfogalmának, hanem a krízist. A krízisteli helyzet a sors alakulásában vagy a körülményekben {475.} alakul ki. A dráma ezért a krízis művészete, míg a regény a fokozatos fejlődésé. A dramatikus helyzet krízis a krízisben, amely előmozdítja a végső eseményt. Archer drámafogalma annak ellenére megfelelt a kor eszme- és mentalitástörténeti állapotának, hogy a dráma problémáit technikai, dramaturgiai fogalomként kezelte. A krízis a századforduló egyik meghatározó érzése, a krízisben lévőség pedig az állapota. Ez azóta is tart.

Georg Fuchs – aki egyébként a müncheni Künstlertheater igazgatója volt – a század elején (1904, 1909) írott munkáiban Appiára is hivatkozva elutasította a dobozszínpadot. A színpad általában sem tudja a valóságot hitelesen utánozni; a színpadi naturalizmus ostobaság is, lehetetlen is. Relief-színpadot kívánt; a színészek legyenek közel a nézőhöz, és a fényekkel jellemezzék, milyen az, akit megformál. Talán ő volt az első, aki határozottan azt kívánta az írótól, hogy olyan szöveget alkosson, amely a színészek személyiségében lévő lehetőségeket veszi figyelembe.

Annak ellenére, hogy az orosz színház az európaitól meglehetősen elszigetelődve létezett a század közepéig, a század végén, a 20. elején többen is a szimbolista színházat követeltek a naturalista helyett. Valerij Jakovlevics Brjuszov 1902-ben hangoztatta, hogy a színháznak is a lélek impulzusait, érzelmeit kell közvetítenie; és hogy a színház összes elemének a színészt kell szolgálnia. Csak így tudja saját lelkét valóban kinyilvánítani. Szologub az elvarázsolás és az extázis színházát tartotta a kor számára megfelelőnek, a jó és a rossz örök ellentétének felmutatásával. A tragédiát a tánc felszabadító hatalmával kell ötvözni, hogy a nézőt a test és a lélek extázisába bevonhassák. Ehhez a maszk is hozzájárul, mert a tragédiák az emberek maszkjai. Jelentős még Nyikolaj Nyikolajevics Jevrejinov gondolatmenete, amely szerint a drámának a belső én kivetítését kell magában foglalnia. A magyarra A lélek kuliszszái (1915) címen fordított darabjának alakjai egyetlen ember benső világának összetevői, az érzelem, az ész, az agy, a szív és a tudattalan.

Látható volt, hogy a színjátékmű azért válhatott önálló művészeti ággá – amelynek az írott szöveg élőbeszéddé válva csak egyik része –, mert a színpadon megjelentek a nem verbális elemek. Ebből a tényből születtek meg olyan elméletek is, elsősorban az Egyesült Államokban, amelyek az írott drámát csak a színjátékban tartották értelmezhetőnek. Brander Matthews színháztörténész szerint – 1892-ben lett a drámairodalom első professzora a Columbia Egyetemen – az írott drámát csak az irodalomtól elválasztva lehet tanulmányozni, {476.} mivel csak a színházban fogható fel. A dráma – érvel tovább – a színházban született, és a maga teljességét csak a színpadon kapja meg. A Ferdinand Brunetière által a 19. század közepén hangoztatott konfliktus és a Sarcey-féle „nagyjelenet” a nézők igényeinek megfogalmazása, akik tömegként és nem egyedekként reagálnak. Nemcsak Matthews, hanem tanítványa, Clayton Hamilton is azt állította 1910 körül, hogy a drámaíró tudatában van, miszerint a színészek fogják munkáját értelmezni és annak is, hogy ezt heterogén nézők számára teszik. Joel Spingarn az ugyancsak 1910-ben megjelent New Criticism című írásában – főként az olasz Benedetto Croce hatására – mindenféle tradicionális értelmezést elutasított; nincsenek műnemek, a művészet nem tartalmaz erkölcsi útmutatást és nincs semmiféle történeti vonatkozása. Azt vallotta, hogy minden egyes mű a kifejezésnek egy-egy kísérlete, és hogy az egyéni-egyedi alkotómunkát a saját törvényei vezetik, vezérlik. (Spingarn későbbi műveiben, melyek már időhatárunk után születtek, bizonyos fokig eltávolodott ezektől a nézetektől).

Kéméndy Jenő jelmezterve Goethe Faust című drámájához. Nemzeti Színház, 1887.

Kéméndy Jenő jelmezterve Goethe Faust című drámájához. Nemzeti Színház, 1887.

Az amerikai nézetek korántsem váltak akkoriban egyeduralkodóvá. Mégis azért kellett említenünk, mert itt a szülőhelye és születési időpontja annak a 20. század utolsó harmadában már elterjedt nézetnek – korántsem bizonyos, hogy hiteles és érvényes nézetnek –, amely nem ismeri el az írott dráma önállóságát, irodalmi műnem mivoltát, és amely minden szöveget a színházzal kebeleztet be.