amerikás dal, amerikás népdal, kivándorlódal, kivándorlóének

népi líránknak az amerikai kivándorlók életéről szóló külön csoportja, mely főként körükben volt ismert. A századforduló és részben a két világháború közti időszak költői terméke, az agrárproletár és szegényparaszti tömegek idegen környezetben (USA, Kanada, D-Amerika) történt munkássá válásának kísérő jelensége. Eredete a keletkezés időpontjának és a kivándorlók összetételének rnegfelelően sokrétű: zömét → népdalból, népies → műdalból és → munkásdalból alakították át, feltűnően kevés az idegenben keletkezett, önálló alkotás, ilyenek inkább a dallam nélküli → hírversek, → versek és → verses levelek között akadnak. A népdalok közül kevés régi → vándoréneket és → rabéneket (Sötét felhők, sötét felhők vándorolnak az égen; Ne csodálkozz rajta, hogy én hervadt vagyok...), jóval több → katonadalt (Budapestről kiindult egy gőzhajó; Kapitány úr, jól vezesse a hajót; Amerika hegyes-völgyes határa...) és → szerelmi dalt (Csillag, csillag, jaj, de régen utazol; Fecském, fecském, édes fecském; Elment a szeretőm Dél-Amerikába...) alakítottak át. Az amerikai munkásdalok népibbek, de kevésbé tudatosak, mint a hazaiak. Az amerikás dalokat a katona- és a → summásdalokhoz hasonló tartalmi csoportokba lehet osztani. Legtöbb a ki- és visszautazásról szól, csak az utóbbiak derűsek (Adria hűs tenger, játszik a hulláma; Fiumében ültem fel a hajóra; Mikor kezdtem a tengeren utazni; Nagy óceán tenger vize; Nevijorkból most indul egy nagy hajó...). A kinti életről szóló amerikás dalok részben általános (Hallottam Amerikáról sok szépet beszélni; Amerika nekem nem szülőhazám...), részben szociális → panaszdalok (Kigyüttünk a hitegetők szavára; Itt van Amerika vagy tán nyomorika...). Ez utóbbiakhoz tartoznak a balesetveszélyre, hosszú munkaidőre, a munka nehézségére stb. utaló munkásdalok is (Akdalei dugógyárnak bádog a teteje; Munkát kaptam az átkozott Koriba; Reggel hétkor mentem el a munkára...). Viszonylag kevés a → sztrájkdal (Hétfőn reggel virradóra...), még kevesebb a → mozgalmi dal. Az amerikás dalok többsége 1–2 versszakos, a sorok többnyire 8, 11 szótagosak. – Irod. Gy. Körmendy Mária: Elindultunk idegenbe (Bp., 1965); Gunda Béla: America in Hungarian Folk Tradition (Journal of American Folklore, 1970).