Folklore Fellows magyar osztálya

1907-ben K. Krohn, A. Oldrik és C. W. von Sydow kezdeményezésére alakult meg Helsinkiben a folklórkutatók szövetsége (Folklore Fellows, Folkloriatischer Forscherbund, Fédération des Folkloristes) azzal a céllal, hogy a kutatók számára az egyes országok népköltési, népszokás- és néphitanyagát hozzáférhetővé tegye. Elképzelésük az volt, hogy a nagy gyűjteményekről jegyzékeket készítenek, s azt valamely nemzetközi nyelven kiadják. A → Magyar Néprajzi Társaság Katona Lajos akkori alelnök kezdeményezésére az elsők között, már 1908-ban belépett a szövetségbe. A folklore Fellows magyar osztálya azonban csak 1911-ben, a Folklore Fellows folyóiratának, a Folklore Fellowe Communications első számainak megjelenése után alakult meg Sebestyén Gyula elnökletével. Sebestyén Gyula és a Folklore Fellows magyar osztályának titkára, Bán Aladár nagyszabású tervet és útmutatót dolgozott ki a magyar folklór anyagának összegyűjtésére. A Magyar Néprajzi Társasággal közösen vándorgyűléseket szerveztek Sárospatakon, Egerben, Pápán, Győrött, Kaposváron, Csurgón, Csáktornyán, Komáromban, Kecskeméten, Kisújszálláson, Nagyszalontán, Gyulán és Kassán, e megnyerték céljaiknak a különböző középfokú és felsőfokú tanintézetek vezetőit, akik egyrészt a diákságot lelkesítették, másrészt pályadíjakat tűztek ki a legjobban sikerült gyűjtésekre. 1912–14-ben nagyszámú gyűjtemény érkezett be a sárospataki, egri, pápai, győri és nagyszalontai diákság köréből, ekkor azonban az I. világháború kitörése következtében a gyűjtések nagyon meggyérültek, majd félbe is szakadtak. Sebestyén Gyula terve szerint a kiemelkedő gyűjteményekből kötetek készültek a → Magyar Népköltési Gyűjtemény részére. A sárospataki, az egri és a nagyszalontai kötet szerkesztői munkálatai meg is indultak, de csupán a Nagyszalontai gyűjtés jelent meg 1924-ben Szendrey Zsigmond szerkesztésében a sorozat utolsó köteteként. A mozgalom gyűjtőfüzetei Sebestyén Gyula hagyatékával a → Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárába kerültek, itt találhatók az Erdélyi János emlékezetének szentelt sárospataki gyűjtés kötetének kéziratai is. – Irod. Katona Lajos: Nemzetkőzi folklorista szövetség („FF”) (Ethn., 1908); Krohn, Kaarle: Erster Bericht über die Tätigkeit des folkloristischen Forscherbundes „FF” (Helsinki, 1910. FFC. 4.); Sebestyén Gyula: A magyar néphagyomány emlékeinek országos gyűjtéséről (Ethn., 1912); Sebestyén Gyula–Bán Aladár: Tájékoztató a Folklore Fellows magyar osztályának országos gyűjtéséhez (Ethn., 1912); Szendrey Zsigmond–Kodály Zoltán: Nagyszalontai gyűjtés (MNGy, XIV., Bp., 1924).