Mária Kongregáció

r. k. hitbuzgalmi egyesület, amely a hivők, elsősorban a fiatalok vallási, erkölcsi alapokon nyugvó nevelését, a hitélet erősítését, a → Mária-kultusz ápolását tekintette céljának. – A 16. sz. második felében a jezsuita tanintézetek révén terjedt el hazánkban. Kezdetben férfiak és fiúk számára szervezett az egyház Mária Kongregációkat, a 18. sz.-tól kezdődően azonban egyre gyakoribbak a nők Mária Kongregációi is. Szervezeti kiteljesedésük 1907-tel, a magyar Mária Kongregációk egyesülésével indult meg, noha a magyar falu, elsősorban a parasztfiatalság életére gyakorolt komoly hatásukat már a 19. sz. második felétől nyomon követhetjük. Az egyház két irányban fejtett ki jelentős szervező munkát: egyrészt a hetenként vagy kéthetenként tartott vallásos beszélgetéseken, lelkigyakorlatokon a hitéletet igyekezett elmélyíteni, másrészt kiterjesztette ellenőrzését a fiatalok mindennapi életére. Ekkoriban kerültek egyházi ellenőrzés alá a különböző legény- és leánytársaságok, a → korcsoportok legváltozatosabb formái. Ezért figyelhető meg a múlt század második felétől kezdve a korcsoportok kétarcúsága: egyfelől szabályos szervezetként viselkednek, másfelől megőrzik → csoportjellegüket, mint a paraszti közösség nagymúltú, spontán intézményei.