mesei átvezető formula (ném. Übergangsformel)

A leggyakoribb mesei átvezető formula a cselekmény színterének megváltoztatására utaló, a Mennek, mendegélnek... szópár különböző alakja. Ez van hivatva az idő telését is érzékeltetni. Ettől eltekintve a magyar népmesékben ritkán találunk olyan formulát, amely arra utal, hogy a mesei színtér megváltozik, újabb jelenet következik. A nagyobb terjedelmű, bonyolultabb mesékből, amelyekben a cselekmény egynél több szálon folyik, olykor kiszól a mesemondó: „Na, haggyuk itt szent Amáliát, hogy szenveggyen...”, ponyván kiadott meseszövegekben is gyakori: „Hagyjuk most el a másik két testvért, majd később ismét felkeressük őket...”, „Na, hagyjuk most itt a herceget... tekintsünk addig a madár után...”. Ez az epikus formula egész Ny-Európában ismert a 12. sz. óta. A középkori énekmondó elbeszéléstechnikájához tartozik, hogy expressis verbis felhívja közönsége figyelmét: most kezdődik a történet, most végződik, most dal, most fordulat következik. A fenti mesei átvezető formula megtalálható a Nibelung-énekben, a Gudrun-énekben, az Aucassin és Nicolette c. chante-fable-ban, szép Magellona történetében stb., és természetesen a Ny-európai meseszövegekben, pl. a Grimm-mesékben is. Még ritkább meseszövegeinkben az a formula, amelyben a mesemondó, ha látja, hogy a figyelem lankad, rászól hallgatóira: „Figyeljetek csak, most jön az érdekes”, „Most figyeljetek, most jön a java!”. Ezt rendszerint szintén egy-egy fordulat előtt teszi. Meséink nagy részét azonban a gyűjtő nem hallgatóság jelenlétében, természetes mesemondó helyzetben rögzítette, ritkán volt tanúja a valódi mesei hangulatnak, így ilyen, a meseszerkezet eresztékeit nyilvánvalóvá tevő kiszólásokat, közbeszólásokat is ritkán találunk: „Itt lesz megint az akadály osztán”, „Itt lesz a baj!”, „Most szorul Jankó” stb. Számos mesei átvezető formulát találunk Benedek Elek szövegeiben, aki képzeletbeli gyermekközönségnek mesél, s egy-egy meglepő fordulatnál fel is teszi nekik a költői kérdést: „Hej, halljatok csudát, mi történt? Az történt, hogy...”, „Mit gondoltok gyerekek, mi történt? Az történt, hogy...”. Alighanem a kisbaconi mesemondó hagyományból vette a közbevetésnél alkalmazott mesei átvezető formulát is: „Közmént legyen mondva..”, „Hogy szavamat össze ne keverjem...”. – Irod. Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág (I–V., Bp., 1894–96); Bolte, J.–Polivka, G.: Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm (IV., Leipzig, 1930); Zenker–Starzacher, E.: Eine deutsche Märchenerzählerin aus Ungarn (München, 1941); Dégh Linda: Pandur Péter meséi (I–II., UMNGy, III–IV., 1941–42); Dégh Linda: Népmese és ponyva (Magyar Nyelvőr, 1946–47); Kovács Ágnes: Kalotaszegi népmesék (I–II., Bp., 1943, UMNGy, V–VI.); Bîrlea, O.: Antologie de proză populară epică (I–III., Bucureşti, 1966).