Tétel adatlapja
CÍMLAP
Thuróczy János
A magyarok krónikája
MVGYOSZ hangoskönyvek


TARTALOMA felséges és győzhetetlen uralkodónak és úrnak, Magyarország és Csehország királyának, Mátyásnak, Feger Theobald üdvözletét küldi és dicsőséget kíván

Első könyv

 • Thuróczy János mester előszava A magyarok krónikája első könyvéhez. Tekintetes Drági Tamás úrnak, a felséges Mátyás király, Magyarország, Csehország stb. uralkodója és Ausztria hercege Személyes Jelenléti Táblája kancellárjának
 • Monológ
 • Történeti előzmények A magyarok krónikájának első részéhez
 • A hun, vagyis a magyar nemzet eredete
 • Más előadás ugyanarról a tárgyról
 • A történet folytatása
 • Szkítia leírása a magyarok régebbi története szerint
 • Szkítia más leírása, az antik szerzők alapján
 • A Szkítia belsejében lakó népekről, szokásaikról és az ott bőven előforduló aranyról és drágakövekről meg a Szkítiát öntöző folyókról
 • A szkíták dicsőségéről és azokról a népekről, amelyek Szkítiából erednek
 • Annak bizonyítása, hogy Szkítia, ahonnan a hunok, vagyis a magyarok kijöttek, Ázsiában van
 • A hunoknak Szkítiából történt kiköltözéséről
 • A hunoknak Pannóniába való bevonulása, és a tárnokvölgyi csatatéren vívott ütközet
 • A Zeiselmauer nevű helység mellett vívott ütközet
 • Attila királlyá választása, erkölcsei és fegyverzete, amelyet az ellenséggel szemben használt
 • Hogyan osztotta meg királyságát Attila király Budával, a testvérével?
 • Attila király nevezetes és nagy ütközete, melyet a catalaunumi síkon vívott
 • Attila király elrendeli, hogy Isten ostorának nevezzék. Reims városának lerombolása
 • A tizenegyezer szűz vértanúhaláláról és Budának Attila által történt meggyilkolásáról
 • Aquileia városának ostromáról
 • A velenceiek eredetéről
 • Ravenna városának elfoglalása és átadása
 • Leó pápa Attila királyhoz érkezik
 • Attila király lakodalma és halála
 • Attila király halála után a fiai között kitört harc, és Csabának, Attila király fiának Szkítiába való visszatérése
 • A székelyekről

Második könyv

1.

 • Előszó A magyarok krónikája második részéhez
 • A magyarok krónikája második része szól a magyaroknak Pannóniába való visszatéréséről, kapitányaiknak, vezéreiknek és királyaiknak életéről és viselt dolgairól
 • A magyarok hét kapitányáról és hét várukról
 • Az első kapitányról, a fehér lóról, az aranyos nyeregről és az aranyos fékről
 • A második kapitány
 • A harmadik kapitány
 • A negyedik kapitány
 • Az ötödik kapitány
 • A hatodik kapitány
 • A hetedik kapitány
 • A Magyarországra utóbb beköltöző többi nemzetségről, először a Tata nemzetségről
 • Hedrik fiainak nemzetsége
 • Az Alemanniából bevándorolt Vencellin nemzetsége
 • Hont és Pázmán nemzetsége
 • Poth nemzetsége
 • Merse és Gregor nemzetsége
 • Guth-Keled nemzetsége
 • Olivér és Rátold nemzetsége
 • Az alemanniai Hermann nemzetsége
 • Buzád nemzetsége
 • Keled nemzetsége
 • Simon és Mihály nemzetsége
 • Különféle népek betelepedése Magyarországba
 • A történet folytatása
 • A magyarok pusztítják Bulgáriát
 • Lél és Bulcsu kapitányok halála
 • Konstantinápoly ostroma
 • Szent Istvánnak, a magyarok első királyának születése és országlása
 • Szent István király csatája Koppány somogyi vezér ellen
 • Szent István király harca Gyulával, az erdélyi vezérrel
 • Szent István király hadjárata a bolgárok és a szlávok ellen
 • Az óbudai egyház építése
 • Szerencsétlenségek
 • Szentséges Imre herceg halála, és Vazul megvakíttatása
 • Szent István király halála, és Péter király megválasztása
 • Péter király kegyetlenkedése
 • Péter kiűzetése, és Aba királlyá választása. Aba király megválasztása
 • A császár bejövetele Magyarországra Péter király megsegítésére
 • A császár visszatérése Magyarországra, és Béla herceg párviadala Lengyelországban
 • Béla hercegről, akit Beninnek hívtak; meg András és Levente Magyarországra való visszatéréséről; továbbá hogy a magyarok hogyan vetkőztek ki hitükből
 • Gellért püspük vértanúhalála
 • Péter király halála
 • Az Első Endrének nevezett András király megkoronázása
 • A német császárnak, vagyis királynak Magyarországra jövetele
 • Salamon király megkoronázása és eljegyzése
 • Első Béla király megkoronázása, élete és kormányzása
 • A magyarok ismét kísérletet tesznek hitük elhagyására
 • A császár bejövetele vejével, Salamon királlyal
 • Salamon királynak és Dávidnak nem voltak gyermekei
 • A kunok Magyarországra való betörése, és Salamon király meg Géza és László herceg harca a kunokkal
 • A besenyők betörése Magyarországra. A király és a hercegek ostromolják és elfoglalják Nándorfehérvárt
 • Salamon király meg Géza és László hercegek viszálya
 • A király csalárdsága, a hercegek két hadjárata és győzelmük
 • Hogyan koronázzák királlyá Első Gézát Salamon király legyőzése és megfutamodása után
 • A császár bejövetele Salamon király megsegítésére
 • Salamon elmenekülése

2.

 • Első Szent Lászlónak, Géza testvérének és Első Béla király fiának megkoronázása és hadjáratai
 • A kunok második betörése Magyarországra, és Szent László király velük vívott harca
 • Szent László király hadjárata a ruténok ellen
 • A váradi egyház építése. A tengerentúli hadjárat vezérévé választatás
 • Kálmánnak, Első Géza király fiának, Első Béla király unokájának királlyá koronázása
 • A dömösi egyház alapítása
 • Hogyan vakították meg Álmos herceget és fiát, Bélát?
 • Kálmán király halála után fiát, Második Istvánt, királlyá koronázták
 • Második Vak Béla uralkodása. Ő Álmos herceg fia, Lampért unokája, Első Béla király dédunokája
 • Vak Béla király elsőszülött fiának, Második Gézának királlyá koronázása és viselt dolgai
 • Konrád császár Magyarországon keresztül Jeruzsálembe megy
 • Harmadik István megkoronázása, aki Második Géza fia, Vak Béla király unokája volt. A koronát László herceg, Vak Béla király második fia bitorolja
 • A koronát Negyedik István, Vak Béla király fia bitorolja
 • Harmadik Béla királlyá koronázása, aki Harmadik Istvánnak testvére, Második Gézának pedig a fia volt
 • Imre királlyá koronázása, aki Harmadik Béla király fia volt
 • Harmadik László királlyá koronázása, aki Imre királynak fia volt
 • Második Andrásnak, Szent Erzsébet atyjának királlyá koronázása: ő Harmadik Béla király fia volt, és Jeruzsálemi Andrásnak is nevezték
 • Jeruzsálemi zarándoklata
 • Negyedik Béla királlyá koronázása; ő Második András király fia volt. Továbbá a tatárok első bejövetele, és Magyarország szörnyű pusztulása
 • Béla király harca Ottokárral, a csehek királyával
 • A nép ostorozza magát a király uralkodása idején
 • Ötödik Istvánnak, Negyedik Béla király fiának királlyá koronázása
 • Negyedik László királynak, Ötödik István király fiának - akit Kun Lászlónak neveznek - királlyá koronázása
 • A tatárok második bejövetele
 • A fermói püspüknek, a pápa követének megérkezése
 • László királyt váratlanul megölik a kunok
 • Második András király unokájának, Harmadik Andrásnak királlyá koronázása; ezt Velencei Andrásnak is hívták
 • Némely bárók kérésére a pápa András király sérelmére Magyarországra küldi a gyermek Károlyt
 • Venceszláv hercegnek, a cseh király fiának behozatala és megkoronázása a gyermek Károly megcsúfolására
 • László, vagyis Venceszláv király eltávozik Magyarországról, és visszatér Csehországba
 • A pápát némely budai papok kiközösítik
 • Ottó bajorországi herceg Magyarországra hozatala, megkoronázása, fogságra vetése és kiűzetése; mindez némely bárók műve a gyermek
 • Károly ellenében
 • Az útközben elvesztett királyi korona megtalálása
 • Gentilis bíbornok-testvér Magyarországra jövetele, és Károly királlyá koronázása
 • Károly király harca Kassa városa közelében Trencséni Máté ellen
 • Máriának, Károly király első feleségének halála
 • Károly király feleségül veszi Erzsébet úrasszonyt, Lengyelország királyának a leányát
 • A lippai kolostor alapítása
 • Lajosnak, Károly király fiának születése
 • András hercegnek, ugyanezen király fiának születése
 • Felicián gonoszsága és vad kegyetlenkedése
 • Károly királynak Bazaráb havasalföldi vajda ellen viselt szerencsétlen hadjárata
 • Közben történt események
 • Közben történt események
 • Közben történt események
 • Károly király halála
 • Sorok Károly király haláláról

3.

 • Előszó Lajos király történetéhez
 • Lajos király megkoronázása, élete és hadjáratai
 • Lajos király első hadjárata a szászok ellen
 • Sándor havasalföldi vajda hűségre térése
 • Erzsébet királynénak, Lajos király anyjának zarándokútja, és a római kúriában és Apuliában viselt dolgai
 • Lajos király segítsége Lengyelország királyának
 • A tatárok elleni hadjárat
 • A horvátok elleni hadjárat
 • A velenceiek elleni hadjárat Dalmáciában
 • Lajos király testvérének, András királynak a halála
 • Lajos király hadjárata Nápoly ellen
 • Johanna királynőnek és férjének, Lajosnak menekülése
 • Lajos király visszatérése Magyarországra
 • István vajda ütközete és győzelme
 • Verner vezér foglyul ejtése
 • István vajda ütközete Nápoly környékén Johanna férjének, Lajosnak hadinépével
 • Johanna királynőnek és férjének visszatérése
 • Lajos király második bevonulása Apuliába
 • A zsoldosok árulása
 • Canosa várának bevétele
 • Tarantói Lajos zsoldosainak foglyul ejtése
 • Salerno elfoglalása, és Aversa városának ostroma
 • A király megsebesülése Aversa városa mellett, és Aversa elfoglalása
 • Lajos király megtiszteltetése Róma városában
 • Lajos király visszatérése Magyarországra
 • Szicília királyságáról való lemondás a pápa úr javára
 • A velenceiekhez küldött követség Dalmácia visszaadása tárgyában
 • A király hadjárata a velenceiek ellen
 • Castelfranco várának ostroma
 • A litvánok elleni hadjárat
 • Hadjárat Oroszországba
 • A pápa úr megsegítése három hadjáratban
 • Ausztria hercegének haddal való megsegítése
 • A boszniai részek ellen vezetett hadjárat, és a király úr kettős pecsétjének elvesztése
 • A király bulgáriai hadjárata
 • A király hadjárata Károly császár ellen
 • A Morvaország elleni hadjárat
 • Hogyan választották és koronázták meg Lajos királyt Lengyelország királyává
 • A király hadjárata Havasalföld ellen
 • Lajos király különféle hadjáratai, jámborsága és egyéb erényei
 • Az uralkodása alatt történt eseményekről
 • A zsidók kiűzése
 • A remeték szerzetesrendje, és az első remete, Szent Pál testének elhozatala
 • Kolostor alapítása Nosztrán
 • Kolostor alapítása Lövöldön
 • Két kápolna alapítása
 • A kunok megtérítése
 • A patarénusok megtérítése Boszniában
 • Némely szlávok megkeresztelése
 • Moldva, amely előbb néptelen volt, hogyan kapott új lakosságot
 • Pestisjárvány, éhínség és földrengés
 • Az udvarnokok és más szolgáltatásokra kötelezett népek mentesítése
 • Lajos király feleségeiről és gyermekeiről
 • Lajos király békés és csendes napjai
 • Lajos király elmélkedő életéről
 • Lajos király halála és eltemetése

4.

 • Thuróczy János magiszter előszava a "Kis" melléknevű Károly király szerencsétlen esetének elbeszélése és Magyarország királynőinek gyászos története elé, a Királyi Kúria bírájának első jegyzőjéhez, nagyságos Haserhag magiszter úrhoz
 • Mária királynő megkoronázása és az ezt követő gyűlölség
 • Kis Károly királlyá választása és a hozzá küldött követség
 • Károly király hitvesének siralma és panasza, amikor a király Magyarországra indul
 • Károly király megérkezik Zágrábba
 • Zsigmond őrgróf házassága, és Károly király bevonulása Buda városába
 • Károly király bevonulása Buda várába, és a királynők gyásza
 • Károly király megkoronázása
 • Kis Károly halála és pusztulása

5.

 • Előszó Zsigmond király és császár történetéhez és az ő egyéb viselt dolgaihoz
 • Horváti János bosszút áll a királynőkön és a nádorispánon
 • Zsigmond őrgróf visszatérése Budára, és a királynő kiszabadítása
 • Zsigmond király megkoronázása
 • Horváti János bán megbüntetése
 • Zsigmond király Moldva elleni hadjárata
 • Zsigmond király havasalföldi hadjárata, és Mária királyné halála
 • Harminckét vitéz kivégzése
 • Zsigmond király szerencsétlen hadjárata Nagy-Nikápoly vára alatt
 • A Zsigmond király elleni összeesküvés, és Zsigmond elfogatása
 • Zsigmond király kiszabadítása
 • Zsigmond király Magyarországra való visszatérése
 • Zsigmond király megbünteti István vajdát és a többi hűtlent
 • Zsigmond megválasztása római királlyá, és Galambóc várának sikertelen ostroma
 • A husziták eredete
 • Zsigmond királynak a husziták ellen viselt háborúi, és Husz János megégetése
 • A magyarok hadjárata Bosznia vidékén
 • Losonczi István bán havasalföldi hadjárata
 • Péterfia Miklós két ütközete
 • Zsigmond királyt cseh királlyá koronázzák
 • Kik látogatták Zsigmond király udvarát, és hogyan adta át neki a despota Nándorfehérvár várát
 • A Blaskó által okozott pusztítások
 • Parasztkirályok az országban
 • Hogyan koronázták Zsigmond királyt előbb római királlyá, végül római császárrá
 • Zsigmond király halála
 • Albert király megkoronázása, és a Buda városában történt fosztogatás
 • Albert király hadjárata a husziták ellen
 • Albert király titelrévi hadjárata és halála

6.

 • Ulászló király behozatala, és a közte meg Erzsébet királyné között történt események
 • A gyermek László születése, megkoronázása, és a korona elvitele
 • Az új királyhoz csatlakozott urak, és az ő érdekében tartott budai országgyűlés
 • Ulászló király megkoronázása, és az ezután következő belviszályok
 • A bárók összecsapása a széki monostornál
 • Az esztergomi várból végrehajtott portyázások, és a vár ostroma
 • Mit műveltek az idegen népek az országban?
 • Nándorfehérvár ostroma
 • János vajda úr Nándorfehérvár körül vívott csatája
 • Hunyadi János vajda úr erdélyi hadjárata és ütközete
 • János vajda úr ütközete, amelyet a Vaskapunál vívott
 • Erzsébet királyné halála
 • János vajda úr megtorolja a törökökön a sérelmeket. Hat szerencsés ütközete
 • Fegyverszünet Ulászló király és a török császár között; Rácország helyreállítása
 • Ulászló király hadjárata és pusztulása Rumélia területén, Várna város környékén, közel a tengerparthoz
 • János vajda úr fogsága
 • János vajda úrnak kormányzóvá választása, és Drakul vajdával szembeni bosszúja
 • A korona visszakövetelése, és a korona miatti bosszú
 • A kormányzó úrnak a Rigómezőn vívott ütközete
 • A háborúban elesett főurak; továbbá a kormányzó úr a despota hatalmában, és a despota megbüntetése
 • A kormányzó úr csatái az ország határain belül
 • A magukat "testvéreknek" nevező csehek, akik Magyarországot pusztítgatták
 • A kormányzó úr csatája Rácföldön, Krusevác vára mellett
 • László király hazahozatala, és a kormányzó úr örökös gróffá való megválasztása
 • Capistranói János barát Magyarországra érkezése
 • László király Magyarországra jövetele
 • A törökök császára beveszi Konstantinápoly városát
 • A törökök császára Nándorfehérvárt ostromolja
 • Hunyadi János besztercei gróf úr halála
 • Capistranói János barát halála
 • László király visszatérése Magyarországra, és Cillei gróf lefejezése Nándorfehérvár várában
 • László király megbocsátja László grófnak Ulrik gróf megöletését
 • László király bosszút áll László és Mátyás grófokon
 • László gróf kivégzésének megbosszulása, és az ország belső háborúi
 • A többi fogoly és László király halála

7.

 • Mátyás gróf úr királlyá választása
 • Hogyan szabadult meg a fogságból Mátyás király úr, és hogyan hozták vissza Magyarországba
 • Rövid áttekintés Mátyás király úr néhány hadjáratáról
 • Mátyás király úr szerencsés megkoronázása és egynémely hadjárata
 • Némely magyar úr hűtlen árulása Mátyás király úr ellen, és a király úr néhány győzelme


Látogatások: 0