TARTALOMA

Athlothetae

aJloJetai alatt Homerusnál azokat a kiválasztott férfiakat kell érteni, kik a versenyjátékok dijait kitűzték. Hom. Il. XXIII. 257 agwnoJetai név alatt szerepelnek. Későbben az athlotheták az ismeretes négy görögországi játék versenybirái voltak; az olympiai játékoknál ellanodicai vagy ellhnodicai nevet viselnek, ellenben a pythiai, isthmusi és nemeai játékoknál agwnoJetai névvel illették a birákat. Méltóságuk jeléül pálczát tartottak kezükben (rabdoucoi és rabdonomoi elnevezések a rabdoV szóból származnak, mely utóbbi a. m. pálcza, bot). Biboröltönyben és babérkoszorúval övezve teljesítették előkelő hivatásukat. Rendszerint tíz hónappal a játékok megtartása előtt választották meg őket, hogy az épen nem könnyű tisztséggel járó összes teendőket jól elsajátíthassák. Szigorú eskűvel kötelezték magukat arra, hogy tárgyilagosan, igazságosan és pártatlanul fognak itélni és tisztükben eljárni. A verseny előkészítésén és rendezésén kívül az athlothetának kötelessége volt pontosan megvizsgálni, hogy a versenyjátékokban résztvevők valóban görögországi polgárok-e és hogy jellemileg nem esnek-e kifogás alá. A hivatalos névsorba fölvett olympiai pályázók már egy hónappal a verseny előtt Elisben különféle előgyakorlatokat végeztek. Az is megtörtént, hogy egyeseket hiányos készültség miatt vagy egyéb okból töröltek a névsorból. Ha megkezdődött az ünnepi verseny, a ellanodicai-nak nevezett bírák rendeletére hangosan kiáltották a pályázók nevét és származását. Ha senki ellen sem történt ellenvetés, sorshuzással megállapították a versenyharczosok sorrendjét és helyét. Azután még egyszer komolyan figyelmeztették a küzdelemre kiállott athletákat a versenyszabályok szigorú megtartására, és az adott jelre megkezdődött a harcz. A versenybírák éber figyelemmel őrködtek, hogy semmiféle törvénytelenség elő ne fordulhasson és a fényesen kiérdemelt győzelem eldöntése után Zeus templomában átnyujtották a győzőnek a koszorút. Minden egyes verseny lefolyásáról részletes jegyzőkönyvet kellett vezetni. Athenaeben a négy évre választott tíz athlotheta (minden phyléből egy) rendezte a panathenaeákat.

PR. J.