TARTALOMA

Aegimius

AigimioV, a dórok hagyományos ősapja, a ki valamikor a lapithákkal viselt háborút és kétségbeesve az eredmény felett Heraclest hívta segítségül, a kinek jutalmul odaigérte saját országának egy harmadát. Heracles meg is verte a lapithákat, de a jutalmul kikötött országrészt el nem fogadta. Apollodorus, 2, 7, 7. Volt A.-nak két fia, Pamphylus és Dymas, a kikről a dórok két phyléje neveződött el, holott egy harmadik Hyllusról, Heracles fiáról vette nevét, a kit A. hálából örökbe fogadott volt. A. mythusával függ össze egy két könyvre osztott ókori epikus költemény (o ton Aigimion poihsaV), melyet hol Hesiodusnak, hol Hesiodus folytatójának miletusi Cercropusnak tulajdonítanak, a nélkül azonban, hogy a meglévő töredékek (kiadta Kinkel, Epoc. Graec. Fragmenta, I. köt. 82 skk. lapok) erre nézve határozott támaszpontot nyujtanának. V. ö. Bergk, Griechische Literaturgeschichte, I. 1007.

L. M.