TARTALOMC

Cassander

KassandroV, Antipater legidősebb fia, egy gőgös, nagyravágyó, vérengző férfiú. Kr. e. 355. szül. s midőn N. Sándor az ázsiai hadjáratra indúlt, ő atyja mellett Macedoniában maradt. Csak 323-ban jelent meg Sándor előtt Babylonban, hogy a királynál bevádolt atyjának védelmére keljen, de mindjárt az első kihallgatásnál felbőszítette a királyt, midőn ennek jelenlétében kinevette a Sándor előtt leboruló perzsákat. Plut. Alex. 74. A 321-ben Triparadisusban hozott határozatok alapján Antigonus kisázsiai fővezérnek lett chiliarchsua, de csakhamar összetűzvén vele, Macedoniába tért vissza. Midőn haldokló atyja (319) a birodalmi kormányzó tisztét nem reá, hanem az ősz Polysperchonra ruházta, föltette magában, hogy bármi áron megszerzi a birodalom legfőbb méltóságát. Diod. Sic. 18, 48. 55. Titokban Ázsiába illant és ellenfelétől Antigonustól kért segélyt, Ptolemaeusszal pedig szövetséget kötött. Antigonusnak érdekében állván Európában zavart szítani, hogy Ázsibáan maga háborítlanul legyen, csakugyan adott hadakat neki, melyekkel C. megjelenvén Görögországban, 318-ban megnyerte magát Athenaet, s ezen kívül sok más várost. Diod. Sic. 18, 49. 54. 68 kk. E sikerre Eurydice férjének Philippus Arrhidaeusnak a nevében ki is nevezte birodalmi kormányzóvá. Just. 14, 5. C. most megjelent Macedoniában, hogy állását biztosítsa, de mialatt megint Görögországban foglalatoskodott hódításai befejezése végett, Polysperchon és Olympias epirusi segélylyel 317-ben hatalmukba ejtették Eurydicét és férjét. Utóbbit Olympias kivégeztette, Eurydicét pedig kényszerítették, hogy öngyilkos legyen. Diod. Sic. 19, 11. Just. i. h. Ekkor C. hirtelen ott teremvén Görögországból s ajándékkal magához édesgetvén Polysperchon katonáit, Olympiast, Roxanét, N. Sándor nejét kis fiával Alexander Aegusszal együtt, valamint Thessalonicét, a N. Sándor testvérét elfogta, az elsőt kivégeztette, a másik kettőt börtönbe vetette, Thessalonicét pedig nőül vette (316). Diod. Sic. 19, 35–52. Most ismét Görögországba ment Polysperchon és fia ellen harczolni. Ezúttal, hogy népszerűséget és egygyel több várat szerezzen magának, felépítette a N. Sándortól elpusztított Thebaet. A nélkül azonban, hogy czélját a harcztéren elérte volna, Macedoniába tért vissza s csatlakozott ahhoz a szövetséghez, melyet Nagy Sándor néhány vezére Antigonus ellen alakított. Midőn aztán 311-ben a béke megköttetett s ez C.-t Europában fővezérnek ismerte el Roxane fia nagykoruságáig, a gonosz ember, hogy állását végleg biztosísa, az anyát s fiát meggyilkoltatta. Diod. Sic. 10, 105. N. Sándornak már csak egy fia volt életben: a Barsinétől született Heracles. Antigonus most ezt Polysperchon által Görögországba küldte, szövetséget kötvén az aetoliaiakkal s harczra hívná az elégedetlen macedonokat. Polysperchon már nagy sereg élén indúlt Macedonia ellen, midőn a válságos helyzetbe jutott C.-nek sikerült ajándékokkal és fényes igéretekkel reá bírni, hogy védenczét meggyilkolja (309). Diod. Sic. 20, 28. Igy megint biztosabban érezte magát Macedonia birtokában, nagyobb lett befolyása Görögorszgában is, melyet most (308) Ptolemaeus Lagi el akart ugyan ragadni, de sikertelenül. Diod. Sic. 20, 37. E korban N. Sándor vezérei Antigonus példájára általában fölvették a királyi czímet; C. ugyan nem tette ezt, de szívesen fogadta, ha mások megtisztelték vele. Plut. Demtr. 18. A 306-iki s következő években súlyos háborúkat kellett folytatnia Antigonus fia Demetrius Poliorcetes ellen Görögország birtokáért. 303-ben már minden erősségét elvesztette a Peloponnesusban s 302-ben Demetrius magát Macedoniát fenyegette. Midőn C. ijedtében békét kért Antigonustól s ez föltétlen meghódolást kívánt: Lysimachus, Ptolemaeus és Seleucus szövetségébe állott Antigonus ellen, ki aztán 301-ben Ipsus mellett Phrygiában legyőzetett és megöletett. C. Antigonus tartományainak fölosztásánál Ciliciát testvérének Plistarchusnak biztosította, maga, mint látszik, Macedoniával elégedvén meg, melyet 297-ben bekövetkezett haláláig megtartott. Diod. Sic. 20, 106, 112. 21, 1. 4. Plut. Demetr. 31.

S. L.